24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-18 / 118. szám

1996. május 18., szombat 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet Múzeum helyett szabad rablás? G yőr-Moson-Sopron megyében nemrégiben egy félig feltárt avar sírból elloptak néhány ezüst ékszert. (Ha arany lett volna, lehet, hogy egymás fejét verik szét ásókkal a műkincsrab- lók.) Komárom-Esztergom megyében, az Árpád-kori falvak fölött fémkeresó's keselyük keringenek. A magyarok betelepedésének 1100-adik évfordulóját ünnepelnénk idén. Ha lenne Expo, ha tényleg lenne Magyarország ’96 rendezvénysorozat, nem csak papíron. Jórészt. Elnézést kérek a Don Quijotéktól. A magyarságtudatra oly sokat adó Antall-kormány volt az első', mely anyagilag megnehezítette a múzeumok működését. A piacgazdaság szellemében. S lettek is olyan lehetetlen intézkedé­sek, hogy a múzeumok megszüntették az ingyenességet hétfőn, az egész heti nyitva tartást, elküldték a szakembereket, s egy kul­csos embernek vagy volt vagy nem kedve kinyitni a turisták ked­véért az intézményt. A múzeumokról azóta kevés szó esik. Olyan leletmentőásatok maradnak abba pénz hiányában, me­lyek nemzeti múltunk, a szent föld múltjára világítanának több fényt. Magyarság-, s azon túl emberségtudatunk fontos pillére a múzeum. Ma a múzeumok nemzetközi napja van. Amikor levéltá­rak anyagai poshadnak neves pincékben. Amikor szinte egy fillér nincs néprajzkutatásra. Nemzeti kisebbségeink történelme ha­zánkban jórészt feltáratlan. Amikor műemlékek mennek ebek harminc adj ára, kelnek el jelképes összegekért, s akár bordély is lehet egy gyönyörű, barokk kastélyból. Amikor színesfémből ké­szült, felbecsülhetetlen értékű szobrokat, emlékeket lopnak el anyagérték miatt, mint megélhetési bűnelkövetők. Legalább egy percre gondolkozzunk el azon, nem kellene-e táplálni a bennünk lévő múzeumot, eredetünk megőrzését? A múzeumok nemes hűvössége, a tárlók eleganciája tiszteletet parancsol. Ne forduljon elő, olyan, mint ami megtörtént Ta­tabányán, hogy egy római kori szarkofág évekig szeméttároló, csikktartó volt a Közművelődés Háza előterében. Gyalázatként. Volt eleink nyughelye is tiszteletet érdemel. Kádár Péter Kétezer márkás ébresztő a parkolóban Amíg a bolgár a kocsiban aludt, kiszúrták a gumikat Szomorú hajnal virradt arra a bolgár férfira, aki ötéves kisfiá­val az Ml-es autópályán, a Préri csárda parkolójában töltötte az éjszakát. Hajnali négy óra tíz perckor arra ébredt, hogy két ismeretlen alak keltegeti. Bekopogtak a gépkocsi ablakán, majd benyúl­tak a járműbe, és kikapták on­nan a bolgár kézitáskáját, mely­ben kétezer márka és nyolcezer forint volt. A hívatlan látogatók ezután kereket oldottak. A bol­gár úr is kiugrott a kocsiból, hogy üldözőbe vegye őket. Ek­kor vette észre, hogy kocsijának mindkét hátsó gumiját kiszúr­ták. A tolvajok közben beugrot­tak egy gépkocsiba, és elszelel- tek. A károsultnak az anyagiakon kívül érzékeny veszteség, hogy a saját és kisfia valamennyi úti­okmányát magukkal vitték a rablók. így pénz nélkül, hasz­nálhatatlan gépkocsival kény­szerül arra, hogy felkeresse a konzulátusokat okmányai pótlá­sára, illetve, hogy folytathassa útját Németországba. A konzu­látusokat szándékosan írtuk többes számban. A pórul járt ember ugyanis bolgár, míg kis­fia német állampolgár. Tóth Sándor A* Esztergom és Párkány között közlekedő dunai átkelőt egyre többen veszik igénybe. A komp egész nap - az első hajó reggel 7.20 órai indulásától az utolsó, 18 órakor visszainduló járatig - rendszeresen jár. Esztergomból minden óra húsz perckor, Párkányból kerek órakor indulnak a komphajók.. Nemzetközi Tetra Konferencia Bábolnán A partnerek és a vevők érdekében Állattenyésztési központként kétszáz éves múltra tekinthet vissza Bábolna. Valamikor, mint ménesbirtok, a lovászattal kezdődött az állattartás. Napja­inkra a ló megmaradt, de a te­nyésztés palettája színesedett. Pénteken a tojóhibrid-tenyész­tésben érintett, érdekelt hazai és külföldi cégek, partnerüzemek képviselői tanácskoztak. A társa­ság töretlen fejlődése kiváló ala­pot teremtett arra, hogy ezen a te­rületen is nagyobb figyelmet for­dítsanak a kutatásra, a keltetésre, a szaktanácsadásra, a színvonalas tenyésztői munkára. Jelenleg a hibridfajták geneti­kai kapacitásának alig 20 száza­lékát tudjuk kihasználni. A fóru­mon azokat a lehetőségeket is megbeszélték, amellyel ezt az ér­téket javítani lehet. Dr. Gerhard Lorenz, a társa­ság egyik vezető genetikus szak- tanácsadója részletesen beszá­molt a Tetra tenyésztési, geneti­kai programjairól. Dr. Papócsi László kiemelte, hogy a kelet-eu­rópai recesszió ellenére a Bá­bolna Vállalatcsoport évről évre az infláció mértékénél nagyobb ütemben tudta növelni forgalmát, árbevételét, s ez érezhető a kü­lönböző üzletágak fejlődésén is. A konferencián „terítékre ke­rült” az egy tojás előállítására jutó takarmányköltség és takar­mányhasznosítás mértéke is. Bábolnán ez folyamatosan csökken. p.j. Mata Mihály: Odafigyelünk minden mozzanatra Sikerül-e a kísérlet? Mata Mihály az Országos Szlovák Önkormányzat el­nöke. Kémiatanár, a ki­sebbségi önkormányzatról mint egyfajta „kísérletről” is gondolkodik.- Elnök úr! Említette, ,hogy egyes vélemények szerint kí­sérlet a kisebbségi önkor­mányzat. Egyetért a megfo­galmazással?- Elfogadhatom a megkö­zelítést - de egy kísérlet csak akkor sikerül, ha minden fel­tétel adott sikeres végbemene­teléhez.- Milyennek ítéli a ki­sebbségi rendezvénysoroza­tot?- Egyértelműen jónak. Sok olyan programot szervez­tek pedagógusoknak, szülők­nek, ahol gondjaikról beszél­hettek a szlovákok. Szükség van az ilyen találkozókra, mert itt van lehetőség a ta­pasztalatok átadására.- Miként értékeli azt a megjegyzést, hogy egyesek­nek kellemetlen a szlovákiai kisebbségi politika némely megnyilvánulása?- Mi. itteni kisebbségek nagyon odafigyelünk minden egyes mozzanatra, rezze­nésre, ami a politikában törté­nik. El kell ismernünk, hogy sajnos, Szlovákiában vannak olyan irányzatok, amelyek nem erősítik a mi itteni identi­tástudatunkat. Rafael Áprilisban több mint 6 ezren vettek részt a Su­zuki márkakereskedőinek pályázatán. Közülük 270 pályázót hívtak meg teg­nap az esztergomi gyárba, ahol megismerkedhettek a gépkocsik gyártásával. A szerencse a kunszentmik- lósi Bangó László mellé szegődött. Egy Sedan 1,6- os gépkocsit nyert. Traffipax Ma, megyénkben a következő helyeken számíthatnak az au­tósok traffipaxos gépjármű-el­lenőrzésre: az Ausztria felé ve­zető oldal 94-es és a Budapest felé vezető oldal 43-as kilomé­terszelvényénél. Esztergomban és Tatabányán is ellenőrizni fogják a járművek sebességét. Vasárnap ugyancsak a fent jelzett helyeken számíthatnak az autósok traffipaxos gép­jármű-ellenőrzésre. Bábolna testvérközsége, Ar­den egy kis dániai település. Ardenben van egy játszóto­rony, ami nagyon megtetszett a bábolnaiaknak. Tegnap Bábol­nán 15 dán fiatal szakember kivitelezésében megkezdődött a Barátság tornya felépítése a napközi otthon udvarán. Ünne­pélyes keretek között, május 29-én avatják fel. A nyergesújfalui 906. számú Szent István király cserkész- csapat kiscserkész- és cserkész­jelöltjei a vasárnap délelőtti szentmisén fogadalmat tesznek a római katolikus templomban. Esztergomból, Budapestről és Dabassáriból is várnak vendé­geket az eseményre. Megtartotta beszámoló és tisztújító taggyűlését az MSZP tatabányai szervezete. Lévai Ferenc, a szervezet elnöke ön­kritikusan értékelte az elmúlt évben végzett munkát. A vitá­ban csaknem húszán kértek szót, köztük Schalkhammer An­tal országgyűlési képviselő. A hozzászólók zömében a szer­vezet előtt álló feladatokkal foglalkoztak. A szervezet el­nöke ismét Lévai Ferenc lett. A taggyűlésen küldötteket is vá­lasztottak a június 15-én tar­tandó megyei küldöttgyűlésre. lóba vágott a villám. Lovas ember számára aligha van ke­servesebb élmény, mint amikor kedvenc lova váratlanul kimú­lik. A kisbéri Jámbor Vilmos egy ászári istállóban tart lova­kat, köztük élt az elmúlt napo­kig egy fiatal Wels-póni cső- dör. A múlt hét végi zivatarból egy váratlan mennykő - kike­rülve a környező fákat, maga­sabb épületeket, áttörve cseré­pen, födémen, éppen a szeren­csétlen állatot találta el. IS - IS-napok Pilismaróim A legkisebbek tréfás vetélkedője az iskolaudvaron A pilismarón általános iskolában a tantestület és a diákok úgy hatá­roztak, hogy ebben az évben nem vesznek részt a Kihívás napján rendezett versenyeken, hanem helyette most csütörtökön, pénte­ken és szombaton szerveznek igen tartalmas sport- és kulturális napokat. Ebből is, abból is - így lett a rendezvény neve: IS - IS. Csütörtökön futóversennyel, ügyességi feladatokkal kezdődött a vetélkedés. A Dunakanyar-kupában a du- nabogdányi és az esztergomi Ba­lassa iskola 40-40 tagú csapata is részt vett, s az összetett verseny értékelése alapján a legjobbak a dunabogdányiak lettek, ők vitték el a kupát. A második helyre a vendéglátók, míg a harmadikra az esztergomi Balassa iskola ta­nulói kerültek. Tegnap az.irodalmi színpado­sok, a népi táncosok és a helyi Ki mit tud? győztesei mutatkoztak be a művelődési házban. Ma az iskolában nagyszabású ünnepség keretében megemlé­keznek Bozóky Mihályról, az is­kola egyik első tanítójáról, em­léktáblát avatnak, és az iskola az ő nevét veszi fel. (A névadóról a 7. oldalunkon olvashatnak.) ÜDVÖZÖLJÜK A VILÁG LEGMAGASABB SZÁLLÓJÁBAN Már a belépéskor vörös szőnyeggel várjuk. A formaságok gyors és rugalmas elintézése után Ön máris kényelmesen hátradőlhet, hogy a magasból csodálja meg a panorámát. Vagy csak egyszerűen élvezze a különleges kiszolgálást, a gazdag étel- és italkínálatot, amellyel fogadjuk. Apró figyelmességek egész sorával igyekszünk emlékezetessé S K Y <JS L U B AAAÜEV K /j Szóltunk rendelkezésére tenni a nálunk töltött időt. Mindezt hol? Természetesen a Malév Sky Club business osztályán, ahol Ön ugyanolyan kellemesen pihenhet vagy éppen dolgozhat, mint a legjobb szállodákban. A kilátás pedig igazán páratlan. Járatainkról további információ a 267-4333-as telefonszámon, valamint budapesti és vidéki jegyirodáinkban, illetve a Maié> Partner-irodákban kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom