24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-02 / 104. szám

1996. május 2., csütörtök 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet Hazánk, házunk — egyetlenünk M ég mindig nem értünk a végére az elmúlt hét szörnyű ese­ményeinek, az Esztergomnál szökni próbáló koszovói al­bánok tragédiájának. Nyolc ember eltűnt, máig sem tudunk ró­luk. Erről beszélgetünk a rendőrkapitányság előtt fotóriporter kollégámmal, hírekre várva, amikor váratlanul hozzánk fordul a mellettünk ülő férfi, és idegesen, feszülten kérdezi:- Miről beszélgetnek? Tudnak valamit? Érintettek vagyunk! Feleségével napilapokat forgatnak, feltűnően idegesen. Egy ideig dől belőlük a szó, elmondják, hogy a vejüket valamivel gyanúsítják - szerintük jogtalanul.- Hontalan, hazátlan! Miatta vagyunk itt!- Mit csinált? A kérdésre nem válaszolnak. Még lapunk nevét kérdezik, az­tán, mikor látják, hogy ártani nem akarunk, de információt nem kaphatnak tőlünk, begubóznak. Bizalmatlanul méreget minket távolabb toporgó elegáns ügyvédjük, türelmetlen lányuk is. Gyermekének apja - ennyit megtudtunk - az embercsempészet­tel gyanúsított, elfogott szerb férfi. Mi is emiatt érkeztünk. Hazátlan, hontalan. Tűnődünk a szavakon. Hazátlan, honta­lan, de él, ha bilincsben is, ha súlyos büntetés előtt is áll! És akiket szöktetni próbált? Akik hazájukban nem lehettek otthon, akik az öldöklés, a több évtizedes, vagy akár évszázados véres megkülönböztetés poklából menekültek - menekültek volna, be­csapatva, kifosztva, életüket is kockáztatva - a biztos reményte­lenségbe? Éljuthattak volna oda egyáltalán? Hiszen újjáépülni látszik a vasfüggöny, úgy tűnik, bármennyire cinikus is: jogsze­rűen, és éppen a hontalanok, hazátlanok, a jog- és kifosztottak előtt. Akiket, ha el is jutnak az ígéret földjére, előbb-utóbb ha- zatoloncolnak. Mert útlevél, munka, állampolgári jogok nélkül, „idegenekkel” telítetten már sehol nem fogadják be őket. Áldozatok. Ahogyan az elmúlt nyár értelmetlen halált halt tamiljai, a győri autóúton, egy bádogkamion poklában, a most eltűntek is a hazátlanság áldozatai, ők a valódi mártírok, a végérvényesen hazátlanok. „Igazán csak itt mosolyoghatsz, / itt sírhatsz. / Magaddal is csak itt bírhatsz, / óh, lélek! Ez a hazám. ” - írta hatvanhárom éve József Attila. Ha ezt tudjuk, ha ezt megértjük, van hazánk. Nekünk még van. Vigyázzunk arra, hogy ne kényszeríthessenek bennünket bármilyen csónakba! Ne kelljen semmiféle parttól végleg elszakadni! Akkor valóban vége mindennek. Akkor mi válunk Európa tamiljaivá. A kinek pedig megvan, attól ne vegyük el az egyetlent, a leg­szentebbet: az anyaföldet. Rafael Balázs A tatai népfőiskola utolsó előadása Megyék vagy régiók? Nem ért ugyan még véget a Magyary Zoltánról elneve­zett tatai népfőiskola, de megtartották már az utolsó előadást, amit egy közös ta­nulmányút és az oklevelek átadása követ majd. Körmendi János főépítész Győrből érkezett a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolába, hogy annak kertészeti tantermében a legújabb területfejlesztési törvény lényegéről és hatá­sairól beszéljen, de az össze­hasonlítás érdekében fel­idézte a korábbi gyakorlatot is. Kijelentette, hogy a me­gyék nem igazán felelnek meg az európai régiók köve­telményeinek, ezért a hosszú távú tervek elkészítésekor erre is figyelemmel kell lenni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzati társulások a terület- és településfejlesz­tési elképzelések megvalósí­tását is gyorsabban tudják megoldani, mint az önálló önkormányzatok, arról nem is beszélve, hogy együtt bármikor eredményesebben tudnak pályázni a legkülön­bözőbb támogatások elnye­réséért. Az általa elmondottakat konzulensi szerepkörben Tamai Péter, az „Ember, gazdaság, bioszféra” alapít­vány titkára egészítette ki, számtalan gyakorlati példával illusztrálva az elméletet, majd mind a ketten válaszoltak a hallgatók kérdéseire. - ti ­Esős majálisok a munka ünnepén Rendhagyó évadnyitó Dunaalmáson Kaluzsa Antal, a Viscosa szakszervezetének elnöke, Mis- kolczi József, Pászty György és Kosztin László, a mun­kástanács elnöke fotó: kiss t. József Viscosa-fórum Nyergesújfalun a Viscosa SE íjászpályáján ünnepeltek. A sza­badtéri színpadon a helyi zeneis­kola fúvószenekara, majd Ben- kóék arattak megérdemelt sikert. Egy időben kezdődött a Viscosa- fórum és a Zrínyi-tanítványok kick-box bemutatója. Előbbin fő­leg Miskolczi József polgármes­ter és Pászty György, a ZMV Rt. vezérigazgatója kapott ak­tuális kérdéseket. Nagyon sokan keresték fel a 24 Óra sátrát, amelyet a Vis­cosa segítségével állíthattunk fel a forgatag közepén. Látványos víziparádé Esztergomban A Prímás-sziget derekán, szemben a Tökházzal, az Esz­tergomi Hajósok Egyesületé­nek csónakháza előtt gyüle­keztek a májust köszöntő ví­ziparádéra a város hajósai. Kenukat, kajakokat, kétpáreve­zősöket, versenyhajókat, mo­torcsónakokat és dízelmotoros kishajókat láttunk - bábeli ösz- szevisszaságban, színes zűrza­varban. A Duna mindkét part­ján, mindhárom hídon tömegek várták őket. Az evezős nyolcas verseny­zői a lampionok közé a még száradni készülő fehérneműt is kiaggatták dísznek - hiszen a cél a bohókás nevettetés volt. Sárga vészvillogó tűnt fel a vízen - valóban bajban lehettek az üres hordókra kötözött Tra­bant utasai? Mindenesetre senki nem ugrott a partról a vízbe, hogy segítsen rajtuk, a hivatalból kivonult mentősök is mosolyogva nézték szenzációs parádéjukat. Egy svájci zászlóknál feldíszített motorcsónak A kenuk csoportjából egy­szer csak egy hatalmas, három méter magas madár, a magyar­ság ősi griffje szárnyalt közénk - hajósai honfoglaláskori dör­gedelmeket és sirámokat köz­vetítettek a XXI. század felé lé­pegető esztergomiaknak. Régi szép hagyomány a vízi­szezon április 30-ai lampionos köszöntése. Végre megjött hozzá a jó idő is, és úgy tűnik, egyre több a vizekre kiránduló fiatal. Esztergomba beköszön­tött a kora nyár. A Dunát újra elfoglaltuk! rafael Traffipax Ma, megyénkben a követ­kező helyeken számíthatnak az autósok traffipaxos gép­jármű-ellenőrzésre: az Ml­es autópályán az Ausztria felé vezető oldal 60-as és a Budapest felé vezető oldal 94-es kilométerszelvényénél. Kisbéren és Tatabányán is ellenőrizni fogják a jármű­vek sebességét. Fogadónapok Tata. Dr. Pap Kálmán jegyző ma, 9-11 óráig tartja fogadónapját hivatali helyi­ségében (Kossuth tér 1.). Lábatlan. Zatykó János or­szággyűlési képviselő ma délután, 16-18 óráig foga­dóórát tart Lábatlanon, a polgármesteri hivatalban. Komárom. Dr. Krajczár Gyula polgármester május 20-án hétfőn, 13-17 óra kö­zött, dr. Szendrényi József alpolgármester május 13-án, 8-12 óra között, dr. Szöllősy Ferenc jegyző május 6-án, 8-12 óra között, míg dr. Hermann Zoltán aljegyző május 13-án, 13-16.30 óra között tartja fogadónapját hivatali helyiségében. Vállalkozói fórum Lábatlanon ma délután, 5 órakor vállalkozói fórum kezdődik a községházán. Az aktuális témákkal foglal­kozó tanácskozáson ott lesz Szűcs György, az Ipartestü­letek Országos Szövetsége elnöke és Hummel Béla, a nagyközség iparosait, vál­lalkozóit is tömörítő nyer­gesújfalui ipartestület el­nöke is. Labik-képek Tatán A szlovák kultúra hetének nyitónapján dr. Bárdos Ist­ván, a megyei önkormány­zat főtanácsosa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a Párkányban élő és dolgozó festőművész, Labik János képeit az érdeklődők fi­gyelmébe, amelyek május 5-éig még megtekinthetők Tatán, a művelődési köz­pontban. Kopátsy a vendég Pénteken este 6 órakor a komáromi városháza dísz­termében tartja összejövete­lét a Polgári Komáromért Alapítvány. Az est vendége dr. Kopátsy Sándor egye­temi tanár lesz. Előadásának címe: Gazdasági életünk va­lósága, lehetőségeink, re­ményeink. Vértessomlón a kishalak voltak kapósak Még a párás légben is csodála­tos volt a táj, amelyet megbá­mulni, élvezni jutott ideje a Vértes HSE horgászversenyén felvonult hithű seregnek, mi­vel a messzire bedobott úszó még csak nem is rezgett. Akik kishalra mentek, kevésbé cso­dálhatták a tó környékét, hisz volt, aki csaknem kétszázszor szedett le fickándozó kesze- gecskét a horgáról. A kibicek a horgászok végtelen türelmén ámulhattak. A férfi felnőtteknél az él­rend: Báthori István, Hanyu Lajos, Ormos Antal. Utóbbi­nak Szitányi József a SZITI horgászbolt tulajdonosa adott szép tiszteletdíjat, miként az ifjúsági első helyezett Kozák Tibornak is. Az ifi második Előtérben Zöld Sándorné, a női győztes, aki a 24 Óra díját helyezést elért Ácsai János vehette át dr. Sztrapák Ferenc főszerkesztőtől dr. Sztrapák Ferenc főszer­kesztőtől vehette át a 24 Óra ajándékát, ugyanígy Zöld Sán­dorné, a női legjobb. Az ifjú­ságiaknál a harmadik Sólyom Gábor lett. Egyébként a SZITI jóvoltából a verseny 15. helye­zettjéig jutott mindenkinek vá­sárlási utalvány - több „célba érő” nem is nagyon volt. Ezért aztán a versenyt kö­vető délutánon egyetlen nagy táborozás képét öltötte a Vér­tes HSE két tavának partszéle, mert hátha éppen most tudják engedelmességre szorítani az elnyúló télből még alig ocsúdó nagy halakat. A terv nem vált be, vala­hogy nem volt ínyükre a csali, hiába vetettek be a legtapasz­taltabb horgászok is minden­féle cselt... A Viscosa nem tréfált április elsején Drágább a meleg Nyergesen A nyergesújfalui önkormány­zati képviselő-testület tagjai kedd esti ülésükön egyebek között módosították a távhő­szolgáltatás díjtételeit szabá­lyozó helyi rendeletet. A városban távhőszolgáltatást , végző Distherm Kft.-vei a gőz­energiát biztosító Zoltek Ma­gyar Viscosa Rt. közölte, hogy a gőz árát 36 százalékkal meg­emeli. A Distherm ármódosítást kért, ezt a részvénytársaság az­zal az indokkal utasította el, hogy nem vállalhatják át a la­kossági és a közületi távfűtés, illetve melegvízellátás részle­ges költségfedezetét sem. Ápri­lis 1-jétől ieg­emelt ár rJt a részvén' A Di » enyhíteni a lakosság terheit, mert kevés pénzügyi tartalékait felemésztette a múlt év novem­beri gőzáremelés, illetve a ke­mény tél okozta többletkiadás. A gondokat szaporítja, hogy a lakosság díjhátraléka körülbe­lül másfél millió forint. A képviselő-testület egy el­lenszavazattal elfogadta a kft. javaslatát a hődíjak emeléséről. Május 1-jétől a fűtési hődíj 35,6 százalékkal, a melegvízhődíj 36 százalékkal nőtt. Ez forintok­ban annyit jelent, hogy például egy 53 négyzetméteres, 134 légköbméteres lakásban a fűté­sért havonta 4757 forintot kell majd fizetni, a meleg vízért - ahol nem óra méri a fogyasztást - 2532 forintot. Ez 1672 forhu többletköltséget jelent ha' a fűtési szezonba» A több évszázadot „megélt”, felújításra szo­ruló török kori malom­ban tartotta dunai évad­nyitó ünnepségét az egy éve megalakult Réval- mási Tutajos Vízisport Egyesület. Ez alkalom­ból bocsátották vízre első saját kenujukat is, amely a Magor nevet vi­seli. Sólymos Mihály római katolikus helyi plébános szentelte fel. Az ünnepségen, ame­lyen a megye és a telepü­lés vezetői, sőt Zatykó János országgyűlési képviselő is jelen voltak, a tőlük telhető módon támogatásukról biztosították az agilis fiatalokból álló sport­egyesületet. Maár András, Dunaalmás és Jobbágy István, Neszmély polgármes­tere az újonnan felszentelt csónakban fotó: k. t. j. Az új tagok felvétele, majd a szezon kezdetét jelentő koszorú Dunába dobása után vidám evezésre indultak az egyesület tagjai. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a napon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom