24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-20 / 119. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1996. május 20., hétfő XI. megyei nemzetiségi napok Tatabánya Az alsógallai Táncsics Mi­hály Napközi Otthonos Óvo­dában május 20-án nyílt na­pok kezdődnek. Egész héten lehetőség lesz arra, hogy a szülők egy kicsit jobban meg­ismerjék azt a világot, amely­ről az apróságok olyan sokat mesélnek. Tarján A nemzetiségi táborban május 22-én, délután két órától hall­ható a népismereti szabad- egyetem utolsó előadása. Dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nem­zeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke a nemzetiségi önkormányzatok működésé­nek tapasztalatairól mondja el gondolatait. A szabadegye­tem zárásaként dr. Kovács György Zoltán, a megyei köz­gyűlés elnöke átadja az idei szabadegyetem elvégzését iga­zoló okleveleket. Bakonysárkány Az óvodában május 24-én délután két órakor olyan ját­szóház kezdődik, amelyen az úgynevezett népi kismester­ségek megismerésére is lehe­tőség lesz. Közreműködnek a helyi óvodások, az általános iskola alsó tagozatosai, a kézműves szakkör és a gyer­mek tánccsoport tagjai. Az ál­talános iskolában május 25- én délután egy órától nemze­tiségi együttesek adnak mű­sort. Öt órakor körtánc bú­csúztatja a ledőlő májfát, majd hat órakor fellobbannak a tábortűz lángjai. A rendez­vény ideje alatt népi kismes­terségeket mutatnak be, nép- művészeti kiállítás látható. Ragyogó időben kiváló időeredmények - Taroltak a vértessomlóiak Tűzoltók a tatabányai sportpályán Nehéz feladat volt a célba lövés vízsugárral Szombaton délelőtt tartották a tűzoltók I. fokozatú verse­nyét a tatabányai sportpá­lyán. Harmincegy csapat há­romszáztíz versenyzője állt rajthoz, hogy bizonyítsa fel­készültségét a két klasszikus versenyszámban. A hagyományoknak megfe­lelően vizes fecskendőszere­lésben és staféta váltófutás­ban mérték össze tudásukat a csapatok. Mindkettő össze­tett feladat, és szigorú csa­patmunkát igényel. A fecskendőszerelésnél össze kell állítani a berende­zést, hivatalos nevén a 800 liter/perc kismotorfecsken­dőt, végig kell futni a száz­méteres pályán, majd célba lőve meg kell tölteni egy tíz­literes tartályt vízzel. Mindezt a legjobb csapa­tok negyvenöt-negyvenhat másodperc alatt teljesítették. A váltófutásban, amely ötvenöt méteres, technikai elemekkel tűzdelt versenyt jelent, ugyancsak jelesked­tek a csapatok. Örvendetes tény, hogy a fiatal nemzedék is szép számmal képviseltette magát ezen a szép nyári napon. Déli tizenkét órakor felso­rakoztak a csapatok az ünne­pélyes eredményhirdetésre. Eredmények: Önkéntes férfi: 1. Vértessomló, 2. Dunaal- más, 3. Baj. Ifjúsági leány: csak Tardos küldött verseny­zőket. Ifjúsági fiú: 1. Vértes­somló, 2. Dunaalmás, 3. Tar­dos. Gyermek fiú: 1. Tarján, 2. Vértestolna, 3. Kecskéd. Gyermek leány kategóriában csak a héregiek indultak. Munkahelyi férfi: 1. Bánhi- dai Erőmű, Vért Oroszlányi Erőmű, 3. Vértes Volán. A vértessomlói tűzoltóe­gyesület - mint a legeredmé­nyesebben szereplő gárda - a megyei közgyűlés különdíját is elnyerte. Tó-dor Ármin Haider, a saulgaueri zenekar karmestere Nemzetiségi nap Szomor. Nemzetiségi faluna­pot tartottak szombaton a fa­luban. Eljöttek a vértestolnai, szomori, héregi zenekarok, a bajnai, epöli és helybeli nem­zetiségi dalkörök, s nagy ová­ció fogadta a németországi - saulgaueri - pásztorsíp zene­kar vidám tagjait, akik külön­leges zeneszerszámaikkal megteremtették az alaphangu­latot. Nagy György polgármes­ter megnyitója után Tóth And­rás országgyűlési képviselő is köszöntőt mondott. Százéves óvodáját ünnepelte Kecskéd apraja-nagyja Hála a gyönyörű nyári időnek - a 100. születésnapját ünneplő óvoda köszöntésére érkezettek az intézmény előtti téren tart­hatták meg a színvonalas mű­sort. Nikics Lászlóné vezető óvónő visszaemlékezett arra, hogy az 1896-ban épített gyermekkert elsők között volt a megyében éppen az akkori kecskédi elöljárók és a lakos­ság előrelátásának köszönhe­tően. Azt is megtudhatták az ünneplők, hogy az intézmény falai között a múltban iskolai oktatás is folyt. Korszerűsítésére a hetvenes évek közepétől találtak lehető­séget, 1977-re nagy összefo­gással, sok társadalmi munká­val az óvoda két csoportja napköziotthonos lett, meg­könnyítve az édesanyák, a csa­ládok helyzetét. A későbbiek során további csoportok kiala­kítása vált lehetővé, 1986-ban már négy csoport működött. Sok gazdasági intézkedés és a gyermeklétszám csökkenése miatt tavaly a negyedik cso­port megszűnt. Arról is szólt az ünnepi szó­nok, hogy nemzetiségi telepü­lés lévén, az óvoda dolgozói mindig arra törekedtek, hogy a gyerekekben őrizzék a nemze­tiségi tudatot, egyben a nemze­tiségek és az anyanemzet egymás mellett létezésének, egymásra utaltságának eszmé­jét elmélyítsék. A köszöntőt a hagyomány- őrző gyermek és felnőtt cso­portok színes éneke, tánca kö­vette, s most látszott igazából, milyen sokféle korú, tudású nemzetiségi művészeti csoport működik Kecskéden. E szép műsor közepette leplezte le Haász György polgármester a 100. születésnapot hosszú évti­zedekre megőrző márványtáb­lát, Csapucha Tamás alkotását. A Szózat eléneklésével zá­rult a szabadtéri ünnepség, majd az óvoda egyik régi dol­gozója, Beckl Istvánná a régi és mai óvodai dolgozók, vendé­gek jelenlétében felszelte a hatalmas születésnapi tortát, ezt követően sokáig beszél­gettek, emlékeztek a hajdani óvodások a régi fényképeket, a 100 év emlékeit felsorakoz­tató kiállítás anyagait néze­getve, talán - keresve a haj­dani önmagukat a megsárgult fotográfiákon. Nyergesen színházat játszottak A Gyermekbarát mozgalom nyergesújfalui szervezete Játsz- szunk színházat! elnevezéssel kulturális vetélkedőre hívta a város és a környék fiataljait. Szombaton délután az Ady Endre Művelődési Házban a helybeliek mellett a Tátról és Süttőről is érkezett csoportok 230 fellépője öt órán keresztül szórakoztatta a jó háromnegyed háznyi publikumot. A Nyergesújfalu Baráti Köre elnöke, Padányi Balázs vezeté­sével ténykedő zsűrinek a nyergesújfalui Kemstok általá­nos iskola alsós színjátszói (je­lenet), a süttői általános iskola tánccsoportja (modern tánc), a tát-kertvárosi általános iskola tánccsoportja (néptánc) és a nyergesújfalui Irinyi gimná­zium kamarakórusa (ének­zene) tetszett a legjobban. Országos fórum Tatán a tiszta ivóvízért Vízmű Rt. Az elmúlt év februárjában Debrecenben találkoztak elő­ször á vízművek laboratóriu­mának vezetői, azon a rendez­vényen, amelyet a Víz- és Csa­tornaművek Országos Szak­mai Szövetsége és a Hajdú- Bihari Ónkormányzatok Vízmű Részvénytársasága szervezett. Az országos érte­kezlet legfontosabb célja az volt, hogy olyan szakmai fó­rumot teremtsen, ami képes át­tekinteni a hazai víziközmű­szolgáltatástól elválaszthatat­lan vízminőség-ellenőrző fo­lyamatokat, egyúttal lehetővé tegye az éppen aktuális felada­tok megvitatását, megoldását. A találkozó résztvevői megalakították - az országos vízminőség-ellenőrzéssel kap­csolatos feladatok összehan­golására -a Vízminőség-el­lenőrzési és védelmi munka- csoportot. 1995. május 25-én - a Szakmai Szövetség Mű­szaki Bizottsága mellett - lét­rejött a héttagú munkacsoport, melynek vezetője az ÉDV Rt. központi víz és agrokémiai la­boratóriumának vezetője, dr. Dosztál István lett. A május­ban Tatán tartandó második országos értekezlet előtt őt kérdeztük a csoport és a tatai értekezlet céljairól.- Elsőként azt hangsúlyo­zom, hogy a vízminőség el­lenőrzése során egyre inkább Ivóvízvizsgálat az ÉDV Rt. laboratóriumában meg kell felelnünk az Európai Unió szigorú követelményei­nek! Nyitott munkacsoport­ként kívánunk dolgozni, ezzel egyidejűleg a munkánk során érintett hatóságokkal, egyete­mekkel, kutatóintézetekkel és más országok szakmai szerve­zeteivel is kapcsolatba szeret­nénk lépni. Május 21-22-én Tatán országos értekezletet tartunk. Ezt a nagyjelentőségű fórumot a Szakmai Szövetség és az ÉDV Részvénytársaság közösen szervezi. Központi témaként az 1995. évi vízgaz­dálkodási törvényből adódó feladatokat vitatjuk meg.- Részleteiben?- A laboratóriumok, a tanú­sító és ellenőrző szervezetek akkreditálását, a vízminőség­ellenőrzési feladatok tervezé­sét és működését, valamint a hazai vízminőség helyzetét ér­tékeljük. Meghívott előadóink ebben a témakörben érintett hazai, illetve külföldi intéz­mények vezetői és neves szakemberei lesznek. Az edző­táborban tartandó értekezletre minden érdeklődőt tisztelettel várunk. Halasy Károly PR-vezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom