24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-15 / 115. szám

VII. ÉVFOLYAM 115. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT 1996. MÁJUS 15., SZERDA Pintér Lászlóné dr.: Kriti­kus az anyagi helyzetünk... (3. oldal) Edzőfaló fociklub Tatabánya. Az 1995/96-os labdarúgóidényben immáron negyedszer cserél edzőt a Ta­tabányai FC NB Il-es csapat. A szezont Hegyi Imrével kezdte a társaság, a helyére Szepessy László lépett, majd őt rövid időre a kispadon Horváth Pál váltotta fel. Ta­vasszal úgy tűnt megoldódik a szakvezető-kérdés az együt­tes körül, hiszen Mezei József higgadt szakembernek számít futballberkekben, de ő meg­romlott egészségi állapotára hivatkozva tegnap távozott az együttes éléről. Jelenleg Kiss Imre kapusedző irányítja a gárdát, de elképzelhető, hogy szerdától már az egykori ki­váló tatabányai játékos, P. Nagy László lesz a vezető­edző, mert a klub vezetése előrehaladott tárgyalásokat folytat a népszerű ,,Pöcivel”. Óvónőtalálka PUiscsév. Az óvodában kedden délelőtt szlovák nyelvet oktató óvónők talál­koztak. A megyénkbeliek mellett a Pilis-hegység túlsó feléről - Pilisszántóról, Pi- lisszentkeresztről és Pilis- I szentiélekről, illetve a fővá­rosi Szlovák Tannyelvű Ál­talános Iskola egyetlen óvo­dacsoportjából - is érkeztek vendégek. A helybeli Todo- roff Gáborné óvónő tartott rövid bemutatkozó foglal­kozást a résztvevőknek. Kuratóriumi ülés Majkpuszta. A Modern Üz­leti Tudományok Főiskolai Alapítványa tartott tegnap délelőtt kuratóriumi ülést Majkon, a megyei önkor­mányzat emlékházában. A főiskola diákjai beszámol­tak egy Tatabányán végzett felmérésről, majd a kurató­rium elfogadta a módosított költségvetést, melyben sze­repel az Arany János iskola épületének felújítása. Tár­gyaltak továbbá a Kolesz Bt. átalakításáról, valamint az első ízben megrende­zendő diplomaosztó-ünnep­ségről. KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Ma: közgyűlés a Bábolna Részvénytársaságnál - Főszerep a térségfejlesztésben Napirenden a magánosítás folytatása Ma tartja évi közgyűlését a Bábolna Rt. A cég tavalyi árbevétele meghaladta az 55 milliárd forintot. Az idei gazdasági tervek, célok között ennek növelése szerepel. Az előzetes számítások szerint az 1996. évi bevétel megközelítheti a 70 milliárd forintot. A társaság részvényeinek 96 százaléka az ÁPV Rt. tulaj­dona. Bábolna saját tőkéje eléri a 12,8 milliárd forintot. A cég további privatizációja az ÁPV Rt. napirendjén is szerepel. A közgyűlésen várhatóan szóba kerülnek azok a térség- fejlesztési elképzelések is, ame­lyek az elkövetkező években új irányt szabhatnak Bábolna fej­lődésének. Az viszont már el­dőlt, hogy a részvénytársaság fő tevékenységéből, az agrár­gazdálkodásból, a tervek meg­valósításához nem szándékozik a mezőgazdaságból tőkét ki­vonni. (További információink a 3. ol­dalon olvashatók.) A kistelepülések fennmaradásáról tanácskoztak a megyeházán Huszonegy falu szövetségre lép? A városi érdekvédelem árnyékában - Pénzhiány a jellemző Tegnap reggel a megyeháza földszinti tanácstermébe 21, ezer lakosnál kisebb lélekszámú kistelepülési önkormányzatot hívtak meg, hogy tanácskozzanak a feszítő gondokról, első­sorban a közös fellépés, az együttműködés lehetőségeiről. Rezi Árpád kistelepülési ta­nácsnok elmondta, hogy a ren­delkezések hátrányosan érintik a kisfalvakat. Az elmúlt időszak­ban a legtöbb falu polgármes­tere nyilatkozott a 24 Órában, s kiderült, hogy a fő gond az in­tézmények (iskolák) fenntartása s a csatornázás hiánya. Többek között Epöl, Mogyo­rósbánya, Máriahalom, Dág polgármestere elmondta, hogy ellehetetlenülnek az iskolák. Polgármesteri fórumot alakí­tanak, nehogy egyes önkor­mányzatok „meggondolatlanul beugoijanak az OTP gáláns, 40 százalékos gázrészvény­vásárlási ajánlatának. A fo­gyasztói részvények értéke ugyanis jelentősen nő majd”. Dr. Sunyovszki Károly, a megyei közgyűlés elnökhelyet­tese a területfejlesztési törvény­ről beszélt, melynek értelmében ötmilliárd forintot lehet megpá­lyázni. A kistelepüléseknek ak­kor van reményük pénzek el­nyerésére, ha közösen, régióban gondolkodnak. Az aprófalvak érdekvédelme mindig másodla­gos volt, a nagyobbak (városok) nyomulása mellett. A közös képviselet is nehéz, mert a gon­dok különbözőek. Mások Kis­bér környékén, s mások a Gere­cse alján. A területfejlesztési törvény afelé hat, hogy a váro­sok, városkörnyéki települések fejlesztése kerüljön egységes keretbe, az egymásrautaltság je­gyében. A valahai járási rend­szer érvényesül majd. Dr. Mikolasek Sándor, a megyei közigazgatási hivatal vezetője kifejtette, hogy az ön- kormányzatok életét a következő tíz évben a pénz hiánya fogja meghatározni. Olyan rendelke­zés nem születhet, hogy a száz tanuló alatti iskolákat szüntessék meg. De lehet olyan pénzügyi helyzetet teremteni. Veszélynek tartja, hogy a fa­lusi munkanélküliség tovább nő. Az igazi kérdés az, hogyan ta­lálja meg a falu a helyét a jövő­ben? Eddig a megyei kistelepü­lések életképesek. De milyen az eltartóképességük? A falvak nagy része nemzetiségi szem­pontból is érdekelt, ami szintén kitörési pontot jelenthet. Pezsgő a közösségi élet, jobb, mint a vá­rosokban. (kádár) Száznyolcvanketten bevonulnak - Katonai eskütétel: június 8-án „Angyalbőrbe” öltöznek az újoncok Ismét elérkezett a bevonulás napja. Tegnap és ma összesen 182 megyei fiatal ölti magára a zöld színű „angyalbőrt”, s kezdi meg egyéves sorkatonai szolgálatát a honvédség, vagy a határ­őrség alakulatainál. Váradi Sándor ezredes, a Komá- rom-Esztergom Megyei Hadki­egészítő Parancsnokság pa­rancsnoka lapunk érdeklődésére elmondta: a megyén belüli és kí­vüli alakulatokhoz vonulnak be a fiatalok. Ma öltözik be Tatán a rádiótechnikai századnál szolgá­latot teljesítő 32 fiatal, illetve vonulnak megyeiek Győrbe, a légvédelmirakéta-ezredhez Zsámbékra és Budapestre. Holnap pedig a Győri Ha­tárőr-igazgatóság csornai bázi­sára, s a fővárosban két alakulat­hoz érkeznek megyénkből újon­cok. Az elkövetkező egy évben a megyén kívül összesen 150 fiú teljesít majd katonai szolgálatot. Százan a határőrségnél, ötvenen pedig honvédségi alakulatoknál. Közülük ketten orvosok, ők tar­talékos parancsnokok lesznek. Váradi Sándor elmondta még: a katonai eskütétel Tatán, június 8-án, szombaton 10 órákor lesz. Megyei siker az APEH sportnapján - Az elmúlt hét végén Tatán az ifjúsági tábor adott otthont az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal dolgozói országos sportvetél- kedőjének. Az immáron nyolcadik ilyen összejövetelen a házigazda Komárom-Esztergom megyei APEH-osok udva- í riatlan házigazdának bizonyultak, mert először a sportna- 1 pok történetében, megnyerték az összesített pontversenyt. (Beszámolónk a 9. oldalon.) fotó: antalóczy alfréd Nyergesújfalui klub a vállalkozói kör hölgyeinek Megmaradtak Marietta titkai Vállalkozóhölgyeknek, vál­lalkozófeleségeknek szervez klubot a nyergesújfalui ipartestület. Az első talál­kozó hétfőn este a Bartók Béla úti tömegszervezeti székházban - lett volna. Az előzetesen tapasztalt ér­deklődés ellenére - talán a rossz idő miatt is - egy kézen meg lehetett számolni a meg­jelenteket. Pedig Schrenk Pé- ternének, Mariettának bőven lett volna hasznos mondan­dója a hölgyeknek a jó smink titkairól. Kiss Jánosáé, az ipartestü­let ügyvezetője elmondta, hogy terveik szerint minden második hétfőn este hattól szerveznek találkozót a klub­tagoknak. Gyógytornászoktól, cukrá­szoktól, szakácsoktól, fodrá­szoktól van ígéretük arra, hogy ha hívják őket, örömmel lesznek a klub vendégei. Le­hetőség szerint az elhangzot­takat a gyakorlatban is kipró­bálják majd.- Az ismeretszerzés, az in­formációcsere mellett egymás jobb megismerése is céljaink között szerepel - hallottuk. Az első találkozón tapasz­talt minimális érdeklődést nem tekintik a klub minősíté­sének. Várják az ötleteket és persze, a hölgyeket. Egy, kettő, károm... - Talán éppen azt számolja Csank János szövetségi kapitány is (Jobbra), hány gólt kapunk szombaton. A Tatai Edzőtáborban készülő labdarúgó-válogatot­tunk ugyanis a hét végén a ködös Albionban lép pályára. Hajdú Attila, a csapat kapusa, bizo­nyára gól nélkül szeretné megúszni a fellépést. fotó: haraszti Befejezőjdött a Magyary Zoltán Népfőiskola elsó évfolyama Tatán Oklevelet kaptak a képviselők A 91 esztendős Kiss Istvánnak, a Magyary Zoltán Népfőiskolái Társaság tiszteletbeli elnöké­nek jelenlétében kedden befe­jeződött a népfőiskola első év­folyama Tatán, a Jávorka Sán­dor Mezőgazdasági Szakközép- iskolában. A végzősöket Kocsis Lászlóné köszöntötte, majd dr. Márkus Mihály elnök arról szólt, hogy a szántás és vetés után eljött az aratás ideje, vagyis a 14 településről bejáró önkor­mányzati képviselők megérde­melten vehetik át oklevelüket. A tapasztalatokat Keresztesi József összegezte, megálla­pítva, hogy a többség szeretné folytatni a programot, ami ed­dig is jelentős segítséget adott számukra választott tisztségük Kugli Lajos, Herczeg Lászlóné és Mátyás István naszályi jobb ellátása érdekében. képviselők átveszik az oklevelüket dr. Márkus Mihálytól

Next

/
Oldalképek
Tartalom