24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-02 / 104. szám

2. oldal ■ 24 Óra — Megyei Körkép 1996. május 2., csütörtök XL megyei nemzetiségi napok Tatabányán, az újvárosi Móra Ferenc Általános Is­kolában május 2-án, délután két órakor kihirdetik a ci­gány tanulóknak kiírt rajz­pályázat eredményét. Esztergomban először rendezik meg május 4-én a német kisebbség ünnepét, a Gizella-napot, amelyen Szent' István király felesé­gére emlékeznek. Fél egy­kor megkoszorúzzák a ne­ves pár házasságkötésének 1000. évfordulója alkalmá­ból az elmúlt esztendőben elhelyezett emléktáblát a bazilika oldalán. Három órá­tól a Széchenyi téren ácsolt színpadon a városban és a környéken élő szlovák, ci­gány, lengyel és örmény nemzetiségi együttesek mu­tatkoznak be. Délután öt órától német nemzetiségi együttesek adnak műsort. Táton május 4-én Kátai Fe­renc polgármester partner- kapcsolati hosszú és alapos előkészületek után szerző­dést ír alá a németországi Buseck, illetve az ausztriai Molln polgármesterével. Május 5-én a magyar, len­gyel, német, illetve szlovák nyelvű szentmise után, ti­zenegy órakor a Kultúrtéren dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségi Hivatal elnöke hivata­losan is megnyitja a XI. me­gyei nemzetiségi napokat. Ezután ötven nemzetiségi együttes fellépésével gála­műsor kezdődik, majd éjfé­lig nemzetközi polkaparti zárja a nap rendezvényeit. Mogyorósbányán május 5-én délután három órától a Béke Művelődési Házban a nemzetiségi napok szom­szédos, táti megnyitóján szereplők közül húsz dalos, táncos csoport ad műsort. A kis település lakói szeretet­tel várnak mindenkit. Adózók figyelmébe Az 1996. évi 9665-ös és 96650-es áfa-bevallások helyesbítésére a 96310-es számon (APEH 175 rsz.) jelzéssel új önellenőrzési nyomtatvány került forga­lomba, amely kizárólag az 1996. évi áfa-bevallások önellenőrzésénél alkal­mazható. A korábbi időszakokat érintő bevallási adatok he­lyesbítésére továbbra is a 31-es (APEH 130 rsz.) nyomtatvány használható. Az ásványbörze kinőtte Tatabányán a Közművelődés Házát Szemet gyönyörködtető kínálat Balra tengeri kagylók, jobbra erdélyi kőzetek Az elmúlt hét végén Tatabá­nyán találkoztak az ásványok és az őslények szerelmesei. A megyeszékhely immár tizen­egyedszer adott otthont a nemzetközi ásványbörzének. Idén azonban először a sport­csarnokban rendezték meg a találkozót. Vincze Péter geológus, ta­nár, a börze főrendezője lapunk érdeklődésére elmondta, egyet­len oka volt, hogy tíz év után elhagyták a Közművelődés Há­zát: kinőtték az intézményt. A sportcsarnokban több mint 110 kiállító váltott asztalbérle­tet, s a csodálatos ásványokat, fosszilis őslényeket és ma is élő tengeri állatok mészvázait na­ponta körülbelül nyolcszázan tekintették meg. Sajnos, az árak miatt a látogatók inkább csak nézelődtek. Számos ásványt FOTÓ: JUSZTIN nem forintért, hanem német márkáért kínáltak. A Magyarország minden tá­járól érkező kiállítókon kívül érkeztek Csehországból, Szlo­vákiából, Romániából, Horvát­országból és Franciaországból is. Nem csak az volt a fontos, hogy eladhassák portékáikat, hanem, hogy találkozhattak más ásványgyűjtőkkel is. Szűcs László Bízz a jövőben — ültess fát! Millecentenáriumi ünnep Nagyigmánd határában, Szent Mihály-pusztán Szijj Ferencné polgármesterasszony fát ültet fotó: - tin Április végén, száz évvel ez­előtt a nagyigmándi határban, Szent Mihály-pusztán hét fát ültettek az akkori földbirtoko­sok a honfoglalás ezeréves fordulóján. A fák meghaltak, de gyökerükből új sarjadék övezi ma is a dombot. Hétfőn, este hat órakor di­ákok zászlókkal sorakoztak fel a Hétfás-halmon, ahol a millecentenárium emlékére ültetésre várt a hét vezér újabb hét fája. Autóbusz vitte ki a nagy- igmándiakat, a műsort adó iskolásokat a pusztára, ahol Szijj Ferencné polgármester nyitotta meg a testületi ülést, melynek egyetlen ünnepélyes napirendje volt - emlékezés a honfoglalásra, s faültetéssel üzenni az utódoknak. Megjelent az eseményen dr. Kovács György Zoltán, a me­gyei közgyűlés elnöke, . dr. Mikolasek Sándor, a megyei közigazgatási hivatal vezetője, dr. Szűcs János, a Komáromi Rt. vezérigazgatója. Az impo­záns ünnepségen a képviselők által elültetett fákat, a kö­zépső, Árpád-fája alá elhelye­zett üveget - amelyben a kép­viselők, valamint a Pápay is­kola diákjai és nevelői által fogalmazott üzenetet, vala­mint a 24 Ói a’április 29-ei számát í'agaszolták le - Pánty László református lelkész ál­dotta meg és Horváth István plébános szentelte be. Mindezen üzenet a jövő nemzedéknek, az utódoknak szól. Arról, hogy a sok balsor­sot megért haza él és élni fog magyar nemzete által. A nagyigmándi megemlé­kezés kiemelkedett a megyei millecentenáriumi ünnepsé­gek sorából, s 100 év múlva is értelmezhető üzenettarta­lommal méltatta az 1100-as évfordulót. - ádám Nyíló kapu - küszöbökkel Komáromban az Európai Unióról tanácskoztak A Komáromi Napok számos kulturális és sportrendezvénye mellett rangos tudományos ta­nácskozás színhelye volt április 30-án a komáromi városháza nagyterme. A Magyar Tudo­mányos Akadémia, annak Veszprémi Területi Bizottsága és Komárom önkormányzata szervezte konferencia címe Magyarország Európai Unió­hoz csatlakozásának társa­dalmi-gazdasági kérdései, kü­lönleges tekintettel Eszak-Du- nántúlra volt. A rendezvény vendégeit há­zigazdaként dr. Krajzczár Gyula polgármester köszön­tötte, majd dr. Salánki János akadémikus elnökletével meg­kezdődött a plenáris ülés, ame­lyen neves szakemberek előadá­sai hangzottak el hazánk európai integrációjának, esélyeiről, kor­látáiról - Északnyugat-Dunántúl regionális területfejlesztési el­képzeléseiről, a határon túl élő magyarság integrációval kapcso­latos helyzetéről, az euroatlanti csatlakozás mezőgazdaságunkra való hatásairól. Délután három szekcióban folyt tovább a munka, az EU- csatlakozás történeti és elméleti összefüggéseiről, a várható tér­ségi és gazdasági hatásokról, ok­tatási és szociális vetületeiről. Az egész napos konferencia, melyen részt vett dr. Mikolasek Sándor, a Komárom-Eszter- gom Megyei Közigazgatási Hi­vatal vezetője is, dr. Kovács György Zoltán, a megyei köz­gyűlés elnöke zárszavával ért véget. Gábris János Rákóczi-nap Nagysápon A nagysápi Rákóczi általános iskola névadójára egész napos rendezvénysorozattal emlékez­tek a településen. A tanítási szünet ellenére iz­gatott gyerekek ültek reggel az iskolapadokba, a délelőtt ese­ményét a tantárgyi vetélkedők jelentették. íme a legjobban sze­repeltek listája: Péntek Zoltán, Túri Bernadett, Tóth Katalin, Szabó Tímea, Juhász Judit, Ba­logh Péter, Buzsik Attila, Szálai Dániel, Imre Mónika, Horgosi Katalin, Dvorák Anett, Pósfai Attila, Nagy Zsanett, Vadász Gyöngyi és Gurin Zsófia. Délután a különböző sport- versenyek sorában a tanár-diák focimeccsen a nagyobbak - a vendégjátékos Rózsa József há­rom góljával - nagy küzdelem­ben győztek. Sok vidám percet hoztak az ügyességi játékok. Premiernek is szemtanúi lehet­tek az érdeklődők, az iskolai táncegyüttes először léphetett fel új ruhájában. A művelődési házban hangulatos diszkó zárta a vidám napot. Sérült tanulók vetélkedtek Speciális iskolák területi kultu­rális vetélkedőjének adott ott­hont a nyergesújfalui tömeg­szervezeti székház. A szervező Kemstok Károly Általános Iskola a helybelieken kívül a szomszédos Lábatlan­ról, Süttőről és Bajótról hívott enyhe fokban vagy középsú­lyosán sérült tanulókat. Amíg a zsűri értékelte a produkciókat, a gyerekek a csodaszép Kems- tok-kertben játszottak, beszél­gettek. Egyéniben az alsósoknál a bajótiak, a nagyobbaknál a süt­Leszerelés Kedden a Győri Határőr-igazga­tóságtól 147 határőr szerelt le: Mosonmagyaróvárról 51, Ko­máromból 22, Sopronból 29 ha­tárvadász, Győrből 47 határőr intett búcsút a laktanyának. A munkanélküliek száma to­vábbra is 45-50 százalék. Az igazgatóság a lehetőségeiken próbál segíteni. A humánszol­gálat jó kapcsolatot épített ki a megyei munkaügyi központok-, kai, kiknek munkatársai a le­tőiek szerepeltek a legjobban. A csoportok között a lábatla- niak egy-egy első és harmadik helyet szereztek, a nyergesújfa- luiak egy második hellyel büszkélkedhetnek. A szervezők a lebonyolítás­hoz és a díjazáshoz segítséget kaptak az Ady művelődési ház­tól és a bábos világ közismert alakjától, Sára Lászlónétól. A szereplőket elkísérek úgy döntöttek, hogy szeptemberben újabb hasonló találkozót szer­veznek. A házigazda a lábatlani Petőfi iskola lesz. a végeken szerelés előtti hetekben minden századnál tájékoztatót tartottak az elhelyezkedési és átképzési lehetőségekről. A szociális rászorultságot figyelembe véve a leszerelők egyszeri pénzjuttatásban is ré­szesültek. A rendelkezésre álló segélyből átlagosan 4900 fo­rint jutott egy személyre. A legkisebb kifizetett összeg 3600, míg a legmagasabb 8600 forint volt. Magyar bírók nemzetközi továbbképzése Tatán Jogharmonizáció az Európai Közösségben Mint arról már hírt adtunk, az elmúlt napokban több mint nyolcvan magyarországi bíró érkezett Tatára, ahol a városban dolgozó kollégáik látták őket vendégül abból az alkalomból, hogy itt tartották nemzetközi továbbképzésüket, aminek fő témaköre az Európai Közösségre jellemző jogharmonizáció volt. A tanácskozáson hallottak összefoglalására dr. Sopovné dr. Bachmann Katalint, a tatai bíróság elnökét kértük fel.- Kik voltak az előadók?- Dr. Jozef Brink a bonni igazságügy-minisztériumból, dr. Hans-Wemer Behrenx a gazdasági minisztériumból, dr. Ulrich Ehricke a berlini Hum­boldt Egyetemről, továbbá dr. Angelika Fuchs, dr. Martin Nettesheim és dr. Reiner Voss. A kelet-európai államok Euró­pai Közösségbe történő integrá­lásáról, azon belül a jogharmo­nizációról tartottak előadást. Fontos ugyanis, hogy jogren­dünket mennyire tudjuk úgy át­alakítani, hogy az szervesen kapcsolódhasson az európaihoz.- Mikor kezdjük el?- A folyamat tulajdonképpen már beindult. Első, meghatá­rozó eleme a társasági törvény volt, amit még 1988-ban foga­dott el a parlament, s lehetővé tette a szocialista gazdaság át­alakítását, előkészítve ezzel a rendszerváltást is. Azóta szám­talan jogszabály született, de sokat kell még módosítani raj­tuk a csatlakozás érdekében.- Említene példákat? T- Elég ha csak a vámok, az adók, a szabványok részletsza­bályaira utalok, de szólhatok a környezetvédelem, a szociálpo­litika, a közlekedés, az egész­ségvédelem kérdéseiről is.-Ez a jogalkotók feladata.- Igen, de nekünk, a jogal­kalmazóknak is időben fel kell készülnünk, alaposan megis­merve az Európai Közösség jogrendjét, mert azzal kell szinkronban lennie a nemzeti jognak is, ami továbbra is alap­ját képezi az igazságszolgálta­tásnak. A kettő kölcsönhatásai­ról volt most szó, de jutott azért arra is idő, hogy vendégeink megismerjék Tatát. Dicsérték a város szépségét, s azzal az elha­tározással mentek el, hogy ide visszajönnek még. (Palásti) L.AGUNA FÜRDŐSZOBA ÁRUHÁZ ALFÖLDI,.^» PORCELÁNGYÁR RT CSEMPÉK, PADLÓLAPOK SZANITER ÁRUK - mosdó, WC, bidet, £ kerámia kiegészítők ­Vértesszőlős, Rákóczi u. 1/A. Tel.: 34/379-397 Nyitva: h.-p.:9-17.30, szo.:9-13.00 KISBÉR központjában, az autóbusz-pályaudvar mellett, a gimnázium közelében 50 m2-es üzlethelyiség (£/(£> Bérelhető gyorsbüfé, ételbár üzemeltetésére is. Közös hasznosítás is megoldható. ROTÁCIÓ KFT, TATA 34/382-126 3941 AUTOEXTRAK­AUTÓVILLAMOSSÁG ♦ Autóriasztók széles választéka ♦ Indításgátlók (inmobilizerek) ♦ Központi zárak ♦ Elektromos ablakemelők ♦ Antennák Hirschmann antennák ♦ flő PiONeeJR BLAUPUNKT SONY hangszórók és autórádiók eladása, beszerelése ♦ Gravírozás ♦ Napfénytetők Tatabánya II., Liliom u. 6. (Puskin Müv. Házzal szemben) Tel.: 34/310-771 Nyitva: | H-P 8-17, SZÓ. 8-12 óráig ANGOL nyelvű alapfokú, számítástechnikai ismereteket is nyújtó 60 órás tanfoiyamot indítunk TATÁN szerdán délután és szombaton délelőtt heti 2x2 órában, valamint TATABÁNYÁN szombaton délután 4 órában. Érdeklődni: munkaidőben, a 34/317-511/151-es mellékű telefonon. «34 MŰSZAKI ÁRUHÁZ TATA, Bacsó B. út 39/A. nagyállomástól 100 m-re 2 000 Ft ENGEDMÉNNYEL kínálunk rotációs kapákat, permetező gépeket, 1 500 Ft engedménnyel motoros fűnyírókat, sövénynyírókat! STIHL motoros kasza vásárlása esetén 4 000-13 500 Ft-lg ajándékot adunk! STIHL láncfűrészhez ajándék láncot adunk. Tel.: 34/382-813 3942jß

Next

/
Oldalképek
Tartalom