24 óra, 1996. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1996-05-02 / 104. szám

Lampionos víziparádé Esztergomban (3. oldal) VII. ÉVFOLYAM 104. SZÁM ARA: 29,50 FORINT 1996. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK 24 ÓRA KOMAROM- ESZTERGOM MEGYEI > Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Esős majálisok a munka ünnepén A képviselő tatai rodeója - Bábolnára játszóbusz érkezett Tatabányán, a Puskin Művelődési Ház előtt a májusfa díszítésében a Rozmaring együttes kis táncosai és a mazsorettek is segédkeztek fotó: Jusztin tibor Asztalitenisz Európa-bajnokság Női csapatunk ezüstérmes Május elsejét szinte min­denhol megünnepelték me­gyénkben. A majálisok fe­lemásra sikeredtek, ugyanis hol sütött a nap, hol pedig szakadt az aranyat érő má­jusi eső. Körképünkből ki­derül, városainkban, telepü­léseinken hogyan töltötték a tegnapi napot. Tatán a hagyományosnak te­kinthető programok mellett két újat is láthattak a majáli­son részt vevők. Az egyik a szlovák kultúra hetének je­gyében fellépő hagyomány- őrző együttesek műsora volt, a másik pedig Tóth András or­szággyűlési képviselő alkalmi Trabant-rodeója a zöld gye­pen, amikor ezzel a világ­szerte népszerű járművel ha­zafelé indult. Ő egyébként az önkormányzat szocialista képviselőivel együtt politikai fórumot is tartott, ahol az ér­deklődők kérdéseire válaszol­tak, országos és helyi ügyek­ben egyaránt. Sokan természetesen azért mentek ki az Öreg-tó partjára, hogy a változó időben kihasz­nálják a napsütéses időszako­kat, s élvezzék a hamisítatlan majálishangulatot. Ők voltak többen... Bábolnán, a település köz­A szlovák kultúra hete Tatán Kétszáz éve telepítettek első al­kalommal szlovákokat Ma­gyarországra, s ebből az alka­lomból nyitották meg a szlovák kultúra hetét Tatán, a művelő­dési központban. A vendégeket Szentessy Lászlóné igazga­tónő és dr. Baranyi Béla, az önkormányzat humán bizott­ságának elnöke köszöntötte. Hangsúlyozták, hogy az a nép, mellyel több évszázados történelmi kapcsolat fűz össze bennünket, az nem lehet kö­zömbös számunkra. Hasonló­ként vélekedett Bajzik Péter, a budapesti Szlovák Intézet igazgatója is. pontjában lévő szép lovaspá­lya, s annak környéke volt a bábolnai egész napos majális színtere. Már délelőtt folytak a kispályás labdarúgó-mérkő­zések. A gyerekek örömére játszóbusz érkezett, s aki le­maradt volna róla, bicikli-, görkorcsolya-, gördeszkaver­senyekkel kárpótolhatta ma­gát. Volt aerobic- és táncver­A mintaszerűen előkészített ta­nácskozáson dr. Kovács György Zoltán, a megyei köz­gyűlés elnöke köszöntötte a je­lenlévőket, majd ismertette azt a hosszú folyamatot, ami az rt. megalakulásának napjáig tar­tott. Ezt követően Polgár Jó­zsef, akit később a cég vezér- igazgatójává választottak, a tár­saság üzletpolitikai elképzelé­seiről beszélt. Kiemelte, hogy az átállást nem érzékelték a be­tegek, majd hangsúlyozta, hogy a gyógyszer speciális áru, mert seny, felléptek előadóművé­szek, a nézőket bűvész is ámu­latba ejtette. Közben zajlottak a tréfás vetélkedők is. Este ut­cabállal és májusfaállítással fejeződött be az ünnep. Bakonyszombathelyen zenés toborzóval kezdődött a nap. A helyi citeraegyiittes és a nep- táncosok működtek közre. Délelőtt utcabajnokság zajlott az orvos határozza meg, hogy a vevőnek mit kell vennie az el­adótól. Úgy vélte, hogy a társada­lombiztosítás továbbra is biztos vevőjük marad, bár igyekeznek visszavonulni, ezért nehéz pon­tosan prognosztizálni a jövőt. Arra viszont mindenképpen számíthatnak, hogy egyre keve­sebb lesz a saját patikájuk, így a részvénytársaságnak arra kell berendezkednie, hogy csak a nagykereskedelmi árrés haszna lesz az övék. Ezért, aki a drá­a kispályás futballisták között, délben főzőverseny volt. Dél­után szekértolással, palacsin­tasütő és rétesnyújtó verse­nyekkel, divatbemutatóval szórakoztatták magukat a la­kók. Este az ilyenkor elma­radhatatlan diszkó várta a fia­talokat a művelődési házban. (Képes összeállításunk az ünnepről a 3. és az 5. oldalon.) guló gyógyszerek ellenére extra eredményeket vár, az biztos, hogy csalódni fog. A részvényesek elfogadták az alapszabályt, s megválasz­tották az igazgatóság tagjának Baranyi Bélát, Lengyel Ká­rolyt, Papp Károlyt és RudloJ Tibort, aki az igazgatóság el­nöke lett. A testületnek tagja még a vezérigazgató is. A felügyelő bizottságba Nib- ling István, Palovics Józsefné, elnökként Popovics György és még a munkavállalók két kép­viselője került, akiket kollé­gáik választanak majd meg. A könyvvizsgáló Dombi Lász­lóné lett. A Pozsonyban zajló asztalite­nisz Európa-bajnokság szer­dai versenynapján hiába volt a nagy fogadkozás és az el­szántság, a kellemetlen stílus diadalmaskodott: Fülöp Ist­ván szövetségi kapitány együttesét a németek 4-2-re legyőzték, így az első érem­kollekcióból az ezüst jutott a magyaroknak. Szégyenke­zésre egyáltalán nem volt ok, hiszen parázs küzdelemben káprázatos labdamenetekkel tarkított mérkőzéseken bizo­nyította mindkét csapat, hogy a felkészültsége nem akármi­lyen színvonalon áll. Az öreg kontinens két leg­jobb gárdája mérte össze ere­jét, és ezúttal a németeknek jött ki jobban a lépés. Megtalálták az idős hölgyet Huszonnégy rendőr vett részt T. /.-né felkutatásában, aki április 25-én, délután a tata­bányai Szent Borbála Kórház pszichiátriai osztályáról isme­retlen helyre távozott. A nagy erőkkel folyó kuta­tómunka eredményeként ­személykereső kutya és heli­kopter is segítette a rend őre­inek munkáját -, egy lakos­sági bejelentést követően si­került megtalálni az idős hölgyet, akit leromlott egész­ségi állapota miatt azonnal kórházba szállítottak. Munkakutyák versengtek Szerdán nagy ér­deklődés mellett, második alka­lommal rendezte meg a komáromi Dogland Kutya- kiképző és Va­gyonvédelmi Vál­lalkozás az IPO- I/C őrző-védő fá­zisú pénzdíjas egyéni versenyét. A győztes 40 ezer forinttal lett gaz­dagabb. A KFC sportpá­lyáján megtartott vetélkedőre har­mincán neveztek. Megyénket tata­bányaiak és ko­máromiak képvi­selték. Az ebek és Hornig Rudolf németjuhász kutyájával gazdáik öt felada- lett a legjobb komáromi versenyző tot kaptak. A gya­korlatokat a tatabányai Bó- ruzs Sándor vezette bíráló stáb értékelte. A versenyt 191 ponttal a népszigeti kutyais­kola versenyzője, Flórián Ka­talin keverék kutyájával nyerte. Klubtársa, Filotás Sándor német juhászával 184 ponttal második lett. A tata­bányai Kompis Erzsébet ugyancsak német juhászával i 180 pontot ért el, így a fiatal hölgy bronzérmet szerzett. A verseny után fajtabemu­tatót tartottak a komáromiak. A közönség Újhelyi Ferenc László rottweileijét ítélte a legszebbnek. Részvénytársasággá alakult a megyei gyógyszertári központ Kevesebb patika, drágább patikumok Kedden Tatán megtörtént a megyei gyógyszertári központ rész­vénytársasággá alakítása, Pharmakem néven. A tulajdonosok a te­lepülési önkormányzatok lettek, a megyeivel egyetemben. Komárom emlékfái - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatai és jeles ese­ményei előtt hajtottak fejet tegnap Komáromban. Az emlékligetben a jelentősebb csatákban érin­tett települések polgármesterei, képviselői gondozták négy évvel ezelőtt ültetett fáikat. Felvéte­lünkön dr. Krajczár Gyula Dél-, Pásztor István Észak-Komárom polgármestere köt szalagot a fára. * * * Aktuális Híreink * * * Szakszervezeti díjakat adtak át Kedden átadták Budapesten az idei szakszerve­zeti művészeti-kulturális díjakat. A kitüntetettek között volt Madarász Anna, lapunk főszerkesztő­helyettese, akit tárgyilagos, kiemelkedő újságírói tevékenységéért jutalmaztak. Dr. Éless Béla ren­dező, színművész, a tatabányai Jászai Mari Szín­ház, Népház volt igazgatója kimagasló rendezői, színészi és iskolateremtő munkájáért vehette át a megtisztelő elismerést. Keddi számunkban már olvashattak róluk. IPOSZ innovációs tanács alakult Megalakult az Iposz Kézműipari Műszaki Fej­lesztési és Innovációs Tanács - jelentette be Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövet­ségének elnöke. A tanács létrehozásával a kisipa­rosok érdekvédelmi szervezete a kisüzemek mű­szaki és szellemi megújulását kívánja támogatni, elsősorban az információs kapcsolatok kiaknázá­sával. A tanácsban az IPOSZ szakértői mellett ál­lami és társadalmi szervezetek, felsőfokú oktatási intézmények képviselői vesznek részt. Állampolgári esték Tatabányán A Független Kisgazdapárt Komárom-Esztergom megyei központja pénteken 17 órától „Állampol­gári esték” címmel tart rendezvényt Tatabányán, a Közművelődés Háza kamaratermében. Az új alkotmány koncepciójáról dr. Pokol Béla főtaná­csos, a gazdasági és pénzügyi rendszerről pedig dr. Boross Imre közgazdász tart előadást. A szer­vezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szakértők kamarája A kamarákról szóló jogszabály biztosította lehe­tőséggel élve a bírósági eljárásokban részt vevő igazságügyi szakértők május 10-én tervezik saját szakmai kamarájuk létrehozását. Ennek előkészí­tése érdekében kedden délután a megyei önkor­mányzat tanácstermében, Tatabányán találkoztak a megyénkben élő és dolgozó érintettek Fülöp Lászlónéval, Födi Ágnessel és dr. Szabó Ferenc­cel, akik az országban megalakuló nyolc kamara közül a győri székhelyű létrehozását készítik elő. A tanácskozáson egyaránt megbeszélték a jogi, a szervezési és szakmai feladatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom