24 óra, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-29 / 24. szám

2. oldal 24 Óba — Megyei Körkép 1996. január 29., hétfő Emléklap fél évszázadért A kereskedelmi szakszervezet aktivistáit köszöntötték A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) megyei aktivistái közül Tata­bányán, a Szakszervezetek Há­zában a múlt héten a csillogó szemű, már ószülő hajú, de még fürge járású idősebb kor­osztály képviselői jelentek meg. Tizenegy aktivistát kö­szönthetett Lenti Józsefné me­gyei titkár azon a találkozón, ahol ünnepélyes keretek között adták át a meghívottak részére az 50 éves szakszervezeti tag­ságért járó díszes emléklapot. Dr. Sárik József, a KASZ or­szágos ügyvezető elnöke kie­melte, hogy a fejlődésnek in­dult régió gazdasági életében a szakszervezet jelenléte nagyon fontos. Az átalakuló, megújuló kereskedelmi szférában a mun­káltatók és a munkavállalók ér­dekeit képviselő szakszerveze­tek együttműködése példamu­tató. .jelen vagyunk minden partnerünknél” - hangoztatta. Ünnepi köszöntő szavaiban büszkén szólt a tagság megtartó erejéről, azokról az aktivisták­ról, akik egy emberöltőn ke­resztül elkötelezetten vállalták társaik érdekeinek képviseletét. Dr. Sárik József elnök a dí­szes emléklap mellé értékes ajándékcsomagot is átadhatott a Generál Kereskedelmi Vállalat és a Centrum Áruház jóvoltá­ból. E két munkahelyről men­tek nyugdíjba a kitüntetettek: Arment Györgyné, Barsi Sán­dor, Hofeker János, Jakobcsics Józsefné, Lukács Lajosné, Ma­gyaríts Józsefné, Szám Gás- pámé, Szemző Kálmánná, Ta­kács Ferencné, Tasnádi Fe- rencné, Wambach Ferencné. Pintér Péter * * * HÍRCSOKOR * * * Piliscsév, Kesztölc - A két községnek szinte valamennyi fejlesztése, beruházása közös szálon fut. Most a sportban ta­lálkoztak, kétfordulós sakk-' versenyt rendeztek. Január 14-én Kesztölcön, 21-én Pi- liscséven mérkőztek, azonos számú résztvevővel. Az első táblán a két polgármester - Radovics István és Farda László - játszott. Tárkány - A képviselő-tes­tület nehéz döntés előtt áll az óvodai és napközis térítési díjak felülvizsgálata kap­csán. Lejártak a földhaszon­bérleti szerződések, ezek fe­lülvizsgálata után módosítá­sok várhatók. Környe - A német nemzeti­ségi népdalkor a napokban Budapesten, az Iparművészeti Múzeumban Gór Józsefné vezetésével hangversenyt adott. Eddig klasszikusok hangzottak fel a múzeumban, hivatásos hangszeresek elő­adásában, a kömyeiek nyitot­ták meg azt a sort, amelyet utánuk más népi énekkarok is folytatnak. Pilismarót - A helyi általá­nos iskola áprilisban kiállítást készít Bozóky Mihály mun­kásságáról és a község múlt­járól. Ehhez szükséges, hogy a lakosság legyen segítsé­gükre: a birtokukban lévő tár­gyi emlékeket kölcsönözzék a kiállítás szervezőinek a kö­vetkező címre: Általános Is­kola és Speciális Mezőgazda- sági Szakiskola, 2028 Pilis­marót, Rákóczi u. 14. jegyezhető a Kamatozó Kincstárjegy 1997/1. Az igen népszerű Kamatozó Kincstárjegy jegyzési idejét meghosszabbítottuk: a havon­ta kibocsátott állampapír mos­tantól két héten keresztül kapható, hogy még könnyeb­ben hozzáférhető legyen. Miért kedveli nagyon sok em­ber ezt a befektetési formát? £5" Mert az egyéves futamide­jű értékpapír évi 27,5%-os kamatot nyújt. Ez kiemelkedően magas erre az időszakra. Mert a Kamatozó Kincs­tárjegy biztonságát az állam garantálja. t? Mert tőzsdei forgalma­zásra kerül, sőt a futamidő alatt az OTP Bank kijelölt fi­ókjaiban napi áron adható és vehető. Mert a futamidő alatt vissza is váltható. (Figye­lem: ebben az esetben csak a névértéket fizetik ki a befek­tetőknek.) Mert - mint az alábbi lis­tából kiderül sok forgal­mazónál vásárolható. A Kamatozó Kincstárjegy legújabb sorozata (1997/1.) 1996. január 22-február 2- ig jegyezhető. Kibocsátási árfolyam: 1996. január 22- 26. között 99,5%, 1996. ja­nuár 29. és február 2. között 100%. A kamatozás kezdő idő­pontja: 1996. február 7. Évi kamata 27,5%. AZ ÁLLAM ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI: OTP Bróker Rt. 1051 Bp„ Mérleg u. 4. • OTP Bank Rt. 2800 Tatabánya, Fő tér 32., Tatabánya-Óváros, Komárom, Tata, Esztergom, Oroszlány, Kisbér, Nyergesújfalu • Magyar Hitel Bank Rt. 2800 Tatabánya, Szent jr- Borbála tér 2., Esztergom AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓKKAL SZERZŐDÉST KÖTŐ EGYÉB ÉRTÉKESÍTŐHELY: Cooptourist Rt (a New York Broker Kft. ügynökeként) 2890 Tata, Tóparti sétány 18. VALAMINT: MNB Komárom Megyei Igazgatóság 2800 Tatabánya, Fő tér 32. TÖBBSZOROS BIZTONSÁG Hogy legyen melegünk... Nyolcszáz tonna szén a mányi pluszműszaktól Tatabányán a távfűtéses lakások száma meghaladja a 22 ezret. Nem is gondolnánk, ahhoz, hogy ezekben az otthonokban meleg legyen, mennyi embernek kell fáradoznia. Lent, a bánya mélyén, szállítósza­lagok mentén, hóban, fagyban, tonna szeneket szállító gépkocsiveze­tők a volánnál, az erőmű és a távhő dolgozói együttesen több százan - hétvégeken is - szorgoskodnak azért, hogy ne fázzunk. A mányi I/A aknán a hét végén azért dolgoztak, hogy a fűtőerőművet ellássák szénnel. Több mint százan szálltak a föld mélyébe: a pluszműszak­ban közel 800 tonna szenet küldtek a felszínre. Az erőmű egyik szenes kazánját Bakonyi Tamás kezeli A vezeték már a meleget viszi el a lakásokba fotó: kiss t. j. Táti tervek Árpád-naptól a falukarácsonyig A „hatosoknál” vetélkednek- A magyar Vatikán szom­szédságában már készek az elképzeléseink az államalapí­tás utáni 1100. esztendő méltó megünneplésére - használta kedvenc, Esztergomra utaló kifejezését Kátai Ferenc táti polgármester, amikor irodá­jában a település millecente- náriumi terveiről kérdeztük. Sárga foltokkal díszített ütem­tervet terít szét az asztalon, és máris márciusnál járunk. A hónap utolsó napján Ár­pád-napi megemlékezést szer­veznek, majd április 24-én az elmúlt évben elkészült Szent György Szeretetotthon névadó­jára gondolnak közös imával. Május 4-én okmányok hiva­talos aláírásával szentesítik a partnerkapcsolat felvételét az ausztriai Mollnnal és a német- országi Buseckkel. Másnap Tát ad otthont az idei megyei nem­zetiségi napok ünnepélyes megnyitójának. A hónap végén, Orbán-napkor a tokodiakkal és a mogyorósbányaiakkal közös ünnepséget rendeznek a falu széli Orbán-kápolnánál, pün­kösdkor gyermeknapra hívják az apróságokat a kultűrházba. Július 21-én jön az első „ha­tos” ünnep, az 1456-os nándor­fehérvári győzelem évfordu­lója. Augusztus 6-án Mohácsra (1526), szeptember 8-án (1566) a szigetvári hősökre, október 23-án (1956) a forradalomra emlékeznek, valószínűleg ve­télkedősorozat keretében. Augusztus 16-án az 1685-ös, törökök elleni híres táti csata történéseit elevenítik fel, majd szerveznek Szent István-napi ünnepséget is. Szeptember 15-én újra meg­rendezik a korábban nagy sikert aratott lovas szüreti felvonulást. Nem feledkeznek meg az aradi vértanúk emlékének méltó fel­idézéséről sem. A rubrikákban az utolsó a falukarácsony, de­cember 15-én. F. K. Wolm Ferenc négy fordulót tett meg Mány és az erőmű között

Next

/
Oldalképek
Tartalom