24 óra, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

A legidősebb testvér - a választókért (3. oldal) 230-an ismét dolgozhatnak Almásfüzitő. Mint arról már korábban hírt adtunk, az Almásfüzitői Timföld Kft. leállított nedvesüzemét bérbe vette a HUNGALU- MINA Kft. Két hónappal a szerződés aláírása után a két cég közös erőfeszítésének köszönhetően megteremtőd­tek az újraindítás feltételei. Erről beszélnek majd hét­főn, a munkásgyűlésen. A nedvesüzem újraindítása mintegy 230 dolgozó ré­szére teremtette meg újra a munkába lépés lehetőségét. Szent Borbála napján - hétfőn Tatabánya. A Magyar Bá­nyászati és Kohászati Egye­sület, a Tatabányai Bá­nyászhagyományokat Őrző Alapítvány, a Szent Borbála Alapítvány, az Energetika Kft. hagyományteremtő megemlékezést tart decem­ber 4-én 16 órától a Szent Borbála-szobor előtt.. Gyer­tyagyújtással emlékeznek azokra, akik a tatabányai 101 év alatt bányászok vol­tak, s az elemekkel vívott harcban életüket vesztették. A szervezők várnak minden bányászcsaládot, a bányá­szat tisztelőit. Kérik: égy szál gyertyával róják le ke­gyeletüket az áldozatok előtt. Az ünnepi megemlé­kezés és a szentmise fél hat­kor kezdődik a tatabányai Szent István templomban. A Radír Rádió is játszik Tatabánya. Különleges rá­diós produkció lesz a Petőfi adón december 1-jén 14 óra­kor, és tart másnap 14 óráig. A rádiózás megszületésének hetvenedik évfordulóján sok­sok hazai rádió azonos hul­lámhosszra hangolódik. 12 helyi rádióállomás, köztük a Radír Rádió jelentkezett arra a vetélkedőre, amely nem csak a műsorkészítők, hanem a helyi rádiók műsorával ro­konszenvező hallgatók között is zajlik majd, különleges „hangos” nyereményekért. VI. ÉVFOLYAM 282. SZÁM ARA: 27,50 FORINT 1995. DECEMBER 1., PENTEK K0MAR0M- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke volt a vendége Tatabánya polgármesterének és a megyei sporthi­vatal igazgatójának, dr. Pártáii Lászlónak. Az államtitkár részt vett a megyei közgyűlés sportbeszámolóján, majd „szűkebb” körben a megyeszékhely sportjáról, a sportléte­sítmények helyzetéről váltottak szót kollégáival. Méltatta a megyei sporthivatal munkáját, az olimpiai év közeledtével pedig a felkészülésről esett szó. Ezt követően Gallov Rezső a sportaktívák összejövetelén tartott tájékoztatót. KOn3*SP£lrlIy,y SzirénaHangok A megyei közgyűlés sokat markolt csütörtökön 1996 még inkább a válság éve lesz A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek megalakulása óta nem volt még olyan hosszú tanácskozása, mint csütörtökön. Nem csoda, hiszen a megszokotthoz képest kétszer annyi napi­rendet tárgyaltak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a testület so­kat markolt, de - a szólással ellentétben - nem fogott keveset, hanem sokat. Tény ugyanis, hogy több átfogó jelentőségű programot vitattak meg, s rendkívül fontos döntéseket hoztak. Hely hiányában most nem áll módunkban mindegyikről be­számolni, ezért azokra külön-külön még visszatérünk. A napirendek előtt dr. Kovács György Zoltán elnök bejelen­tette, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház igazgatói ál­láshelyére kiírandó második pá­lyázatot egyelőre nem hirdetik meg, mert előbb átvilágítják az intézmény működését és pénz­ügyi helyzetét, s csak annak megismerése után keresnek új vezetőt. Szólt arról is, hogy az ukrajnai Donyeck megye veze­tői kapcsolatot keresnek velünk az együttműködésre, de ez a szándék pillanatnyilag csak a tervek szintjén mozog. Ezt követően a pénzügyek kerültek terítékre. Előbb a me­gyei önkormányzat idei gaz­dálkodásának eddigi tapasztala­tait tekintették át, majd megha­tározták a jövő évi költségvetés irányelveit. Elhangzott, hogyha 1995., a válság éve volt, akkor 1996., még inkább az lesz. Oka, hogy a pénzügyi terv bevételi oldala nehezen körvonalazódik, mivel sok minden függ a kor­mány és a parlament még meg nem hozott döntéseitől. Jelen­tős változás, hogy az ellátandó intézmények száma több nagy­ságrenddel növekedett, mert a helyi önkormányzatok közül sokan döntöttek úgy, hogy a re­gionális feladatokat ellátó kö­zépiskolák működtetését átad­ják a megyének. Ennek követ­keztében jövőre több mint 40 intézmény fenntartásáról kell gondoskodni. Mindez azt jelenti, hogy lé­nyegesen megfontoltabban kell tervezni a kiadásokat, s ez va­lamilyen formában megyénk minden lakóját komolyan érinti. Hogy elsősorban milyen területeken és mennyire, arról később számolunk be. Szarvasbika szarvashibája A 81 -es út Ászár utáni szakaszán, a bábolnai leágazásnál szerda este hét óra körül óriási szarvasbika ugrott egy német állampol­gár által vezetett Mercedes személygépkocsi elé. Az ütközéstől az állat elpusztult. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a járműben az anyagi kár jelentős. ínyenc vagonnyitogatók A komáromi rendező-pályaudvaron szinte már divattá vált, hogy ismeretlen tettesek fosztogatják a vagonokat. Valamennyi esetre jellemző, hogy a nagyigmándí hűtőházba szállítandó baromfi­húst dézsmálják. Legutóbb a hét elején - immár tizedik alka­lommal - nyitottak fel vagont, és zsákmányoltak libacombot, csirkecombot, farhátat az ínyenc fosztogatók. Hosszú távú fagyizás Egy almásfüzitői hölgy még a nyáron tett feljelentést a rendőr­ségen. Elmondása szerint megismerkedett egy sorkatonával, és felhívta lakására. A fiatalember - míg a nő fürdéshez készülő­dött - azzal az ürüggyel, hogy leugrik egy fagyiért, eltávozott, és nyoma veszett. Időközben kiderült, hogy nem csak a fiú „ug­rott”, hanem a hölgy 19 ezer forintja is... Természetesen körö­zést adtak ki az ifjú ellen, akit szerdán el is fogtak. Mint kide­rült, a vizsgálat eddigi adatai alapján más is van a számláján: la­kásbetörés Nyergesújfalun, rablás Dabason... K. A. 20 éves gyáli lakos, gyanúsított ellen megkezdték a vizsgálatot, és át­szállították Dabasra, mivel az ottani bíróság behatóan akar fog­lalkozni K. A. ügyével. Pusztázó malaclopok A komáromi rendőrök egyelőre értetlenül állnak az alábbi ügy előtt. Ismeretlen tettesek immáron másodízben törnek be az Ács melletti Csillagpuszta sertéstelepére, és lopják a választási ma­lacokat, annak ellenére, hogy rendkívül vad, fogós kutyák őrzik a területet. A tolvajok egy hete négy, csütörtökre virradó éjszaka két kismalacot vittek magukkal. Harci repülőgépek Naszályon - Sokan hódolnak a makettépítésnek, s ha a pénz­tárcájuk és zsebük bírja, bizony egy-egy szép modell szívet-lelket gyönyörködtető, bár ere­deti alakjukban sokszor a halált jelentették a háború vérzivatarában. Dankó Gyula, a naszályi makettépítő klub tagja a Luftwaffe - borzalmat, halált hozó Messerchsmittjei és Junkerei hű, de békés mását építette meg, s azokat a hobbibörzéken a fiatalok szívesen nézegetik. Gázépítők Rajnán - A Gerecse apró falvai közül már több helyütt gázzal fűtenek. Ezt a korszerű és környezetba­rát energiát most Bajnán „hasznosítják”. Az INNOTERV Rt. szakmunkásai azokon a helyeken, ahol körülményes a gáz­vezeték földbe helyezése, szívesen alkalmazzák azt a mód­szert, amely képünkön látszik: a fúrógéppel utak, árkok, padkák alatt készítenek alagutat, amelybe béléscsövet húznak, majd abba kerül a gázcső. Képünkön Gaál László és Hambalgó István a főtéren dolgozik. fotó: Jusztin Hányán vették meg a lakást? Tegnap járt le a határideje an­nak a rendeletnek, melynek alapján a lakásbérlők élhetnek az egyszer már meghosszabbí­tott vételi jogukkal. Megyénk három városában érdeklőd­tünk: milyen áron kelnek el az ingatlanok, hány lakó hasz­nálta ki a lehetőséget? Tatabánya. A megyeszékhe­lyen a Városgondnokság Rt. ka­pott megbízást az akció lebonyo­lítására. Mint megtudtuk, több mint négyezer árajánlatot küldtek ki a bérlőknek. A lakások ára igen változó, négyzetméteren­ként 8 ezertől 25 ezer forintig terjed. Az épületek legna­gyobb részében ezután több­ségi lesz a magántulajdon. A szerződéseket december 31- éig lehet egyébként megkötni. Nyergesújfalu. Az önkor­mányzati lakások értékesítésé­vel megbízott Memória Kft.-től megtudtuk, hogy 629 lakást mértek fel. Érdeklődésünkkor kötötték a 391. adásvételi szer­ződést, a jelzések alapján mint­egy ötszáz önkormányzati la­kásnak lesz új tulajdonosa. Dorog. Arról, hogy a november 30-ai határidőig hány önkor­mányzati lakás tulajdonosa je­lezte azon szándékát, hogy meg kívánja venni az általa lakott lakást, még nincs meg a pontos kimutatásunk - haljottuk a do­rogi polgármesteri hivatalban Kátainé Kiss Juliannától, a va­gyongazdálkodási osztály munkatársától. - A jövő hét ele­jén szívesen állunk rendelkezé­sükre ezzel az információval - mondta. Kényszerű tanítási szünet Nyergesújfalun Betörtek a Kernstokba Magyar Jánosné takarítónő szokás szerint csütörtökön is háromnegyed hétkor érkezett a Kemstok Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épületéhez.- Az utcai kapunál és az udvari ajtónál sem tapasztal­tam semmi szokatlant - em­lékezett nyolc óra előtt né­hány perccel két pedagógus társaságában az iskola folyo­sójának elején. - Amikor fel­kapcsoltam a villanyt, azon­nal láttam, hogy baj van. Nyitva volt szemben a pince­lejáró és jobbra a tanári szoba ajtaját betörték. Gyorsan visz- szazártam az általam kinyitott ajtókat, és szaladtam a volt tsz-udvarba. Ott lakik a barát­nőm, onnan telefonáltam Benkő Géza igazgató úrnak, aztán visszajöttem ide. Percek múlva itt volt a helyi rend­őrőrsről ífj. Jámbor Géza. Körbenéztünk, aztán azt mondta, hogy ne engedjünk be senkit az épületbe. Azokat a gyerekeket, akik­nél nem volt otthon felnőtt, vagy nagyobb testvér, a peda­gógusok átkísérték az iskola Felszabadulás téri épületének napközis termébe, a többieket hazaküldték. Mielőtt elköszöntünk volna, bekukucskáltunk az egy-egy piros műanyag hen­gerrel, illetve hasábbal „biz­tosított” tanári szoba résnyire nyílt ajtaján. Füzetek, köny­vek, papírlapok, ceruzák sza­naszét a földön. Nem először.

Next

/
Oldalképek
Tartalom