24 óra, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

Az erózió ellen, Súron (2. oldal) VI. ÉVFOLYAM 256. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI ÁRA: 21,50 FORINT 6. NOVEMBER 1., SZERDA Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Széket kapott a 24 Óra is Budapest. Első miniszterel­nöki sajtótájékoztatóját ren­dezte meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a buda­pesti székház színháztermében tegnap. Ezen csak a meghívott médiumok képviselői vehettek részt. A 45 perces eszmecserét teljes egészében műsorára tűzte a televízió. A számottevő hazai rádió- és televízióállo­mások, lapok, s a nyolc kül­földi sajtóorgánum sorában helyet kapott a 24 Óra szer­kesztősége is. A szabályokhoz tartozik, hogy az üresen ma­radó széket más médium nem foglalhatja el. A rendezvény hagyomány­teremtő volt, folytatása de­cemberben következik. (Tudósítás az 5. oldalon) Horn Gyulát a MÚOSZ vezetői fogadták Oroszlányban és Tatabányán szolidárisak a paksiakkal Sztrájkbizottságok alakultak Az oroszlányi bányák és a bokodi hőerőmű összevonásával lét­rejött Vértesi Erőmű Részvénytársaság erőművében már júni­usban sztrájkbizottság alakult a dolgozók alacsony bére miatt. A bányaüzemeknél pedig hétfőn alakult meg a sztrájkbizott­ság. Mindezeket Téglás József, illetve Kovács István szakszer­vezeti titkárok mondták el tudósítónknak, a Paksi Atomerő­műben hétfőn tartott kétórás figyelmeztető sztrájk kapcsán. Téglás József közölte: a folyama­tos munkarendben dolgozó bo­kodi hőerőmű kollektívája ne­hezményezi, hogy nyereséges te­vékenységük ellenére bérük és egyéb juttatásuk alacsony. Kovács István szerint hasonló gondok keserítik az egykor vi­rágzó oroszlányi szénmedence mára megmaradt két aknája dol­gozóit, mert az ő erőfeszítéseik sincsenek megfizetve. Mindkét tisztségviselő el­mondta: megváiják a kormány csütörtöki ülését. Molnár Miklós, a Tatabányai Energetikai Kft. szakszervezeti bizottságának el­nöke hozzánk eljuttatott közle­ménye szerint szolidárisak a Paksi Atomerőmű dolgozói által meg­megtartott sztrájkkal. A kormány számukra kedve­zőtlen döntése esetén figyelmez­tető sztrájkot tartanak november 3-án, 8 és 10 óra között. A sztrájkot mindaddig folytat­ják, amíg középszintű megállapo­dás nem születik. Értesüléseink szerint a bányá­szok is felállították sztrájkbizott­ságukat, de a sztrájkról november 2-án döntenek majd. Olajos tokodaltárói forintok Tokodaltárón 946 ezer forint áll rendelkezésére az önkor­mányzatnak az úgynevezett egyszeri állami támogatásból arra, hogy segítsen a megdrágult tüzelőolaj okozta gondokon. Eddig ötvenötén kértek támoga­tást ahhoz, hogy a tüzelőolajat megvegyék, és tizenöten kértek forintokat arra, hogy át tudjanak állni olcsóbb fűtési módra. Ez gyakorlatilag mostanában a gázbevezetést jelenti. A támoga­tás nem alanyi jogon jár, hanem a szociális rászorultság szerint ad­ható. A képviselő-testület csütör­tökön délután rendkívüli ülést tart a polgármesteri hivatalban, és várhatóan módosítja a szociális támogatások rendszeréről szóló helyi önkormányzati rendeletet. A módosított, rendelet alapján az önkormányzat szociális bizott­sága dönt a kérelmekről. No­vember elején már megkaphatják a támogatást az igénylők. A tokodaltárói elképzelések között szerepel, hogy ha újabb igénylők jelentkeznek, fontolóra veszik, hogy az önkormányzat lakásfenntartási támogatás kere­téből az olajfűtésűi] gázfűtésre átálláshoz kamatmentes kölcsönt lehessen felvenni. - efká ­Elbocsátották a három verekedős esztergomi rendőrt Kedden személyzeti úton, s azonnali hatállyal elbocsátott állá­sából három esztergomi rendőrt dr. ülés László alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság megbízott vezetője. Az indoklás szerint rendőri munkára való méltatlanság mi­att került sor erre a döntésre. Az ügynek az volt az előz­ménye -mondta el tudósítónk kérdésére Tóth László alezre­des, a főkapitány közbiztonsági helyettese -, hogy a három rendőr október 23-án Visegrá- don, szabadidejükben, s erősen ittas állapotban verekedésbe kezdett egy italboltban két vi­segrádi férfival. Ketten az egyik elmenekülő civil személy után rohantak, s őt utolérve to­vább bántalmazták. A másik alaposan megvert személy az Esztergomi Rend­őrkapitányságra sietett, hogy feljelentést tegyen a brutális rendőrök ellen. A harmadik rendőr szinte ugyanekkor rontott be az épü­letbe, s újból verni kezdte a sér­tettet. Az ügyeletes rendőrök­nek kellett megfékezniük a dü­höngő, s egyébként 25 éves rendőri múlttal rendelkező kol­légájukat. A megyei főkapitány emiatt hozta meg a legszigorúbb in­tézkedést. Az ügy körülményeit a Tatabányai Ügyészségi Nyo­mozóhivatal vizsgálja. A megye rendőri állományát megdöbbentette az esemény, s attól elhatárolják magukat. Ha­sonló rendőri fellépésre régen volt példa Komárom-Eszter- gom megyében. P. L. Sajtótájékoztató Az Oroszlán vértelen „vadászata” Tatabánya. Tegnap a megyei rendőr-főkapitányságon tartott sajtótá­jékoztatón mutatták be azt az új alkoholszondát, mely elektromosan működik, és használata lehetővé teszi a költséges, esetenként állam- polgári jogokat sértő vérvizsgálat kiiktatását. A Lion, azaz Oroszlán névre keresztelt francia szonda harminc másodperc alatt működésbe helyezhető a vizsgálat helyszínén. Az Országos Mérésügyi Hivatal hi­telesítette, használata esetén elegendő, ha a vizsgált gépkocsivezető a városi rendőrkapitányságokon üzembe helyezett ellenőrző műszerbe fuj bele. Az új szondák mellett - melyet november elsejétől vezetnek be - használatban maradnak a hagyományos műszerek is, mivel az előbbiek meghívásakor másfél liter levegőt kell a gépbe juttatni, ám erre egészségi állapotánál fogva nem mindenki alkalmas. A Életmentő konyhaszekrény Felrobbant a gázpalack Esztergomban Kedden reggel gáz robbant a Csatai Szabó Já­nos utca 11. szám alatt. Az épület utcafronton lévő konyhája összedőlt, a benne tartózkodó idős férfi égési sérüléseket szenvedett A robbanást követően, másod­perceken belül segítség érke­zett az épülettel szemközt lévő rendőrkapitányságról. A két perc alatt kiérkező tűzoltók kimentették a romok alól a baleset sérültjét. Életét az mentette meg, hogy a kidőlt falról lezuhanó födémgeren­dákat megtartotta egy erős konyhaszekrény. Somfai Balázs tűzoltó fő­hadnagy tájékoztatása szerint propán-bután gáz robbant. Megállapították, hogy a nyomáscsökkentő hollandi csavarja laza, a tömítés elöre­gedett. A palack és egy tarta­lékpalack nem sérült meg. Szeder Balázs, az EGÁZ szakembere elmondta: az épü­letbe korábban bevezették a földgázt is, an­nak vezetékét károsodás — szerencsére -, nem érte. A szivárgó tüzelőanyag nagy pusztítást végzett. Az épü­let jobb oldali szárnya össze­dőlt. Megrepedt a vízvezeték is, elsőként annak feltárására ke- Azonnal megkezdték a romok eltakarítását rült sor. A kivonult mentőktől kapott tájékozatás szerint a sérült haja, ruházata megégett, ugyanakkor törést nem szen­vedett. A Vaszary Kolos kór­ház baleseti ambulanciáján Czeglédi doktornő vette az idős beteget kezelésbe. Lapunk információi szerint a ház tulajdonosának szeren­csére volt biztosítása a Provi­denciánál. Rafael Virágot kapott az első ügyfél - Az OTP megyei igazgatóságán hagyomány, hogy a takarékossági világnapon köszöntik az első ügyfelet. Kedden reggel, a nyitást köve­tően Zantleitner Jánosné, a betét- és értékesítési osztály vezetője (jobbra) virággal köszöntötte Schindlemé Bihari Yvettet és Martin nevű kisfiát. (Cikkünk az OTP tandíjhitel-konstrukciójáról a 3. oldalon) Embercsempészeket fogtak a határőrök az ácsi Duna-parton Hiába rejtőzködtek a bozótosban A Győri Határőr-igazgatóság komáromi határőrizeti kiren­deltsége kishajós járőrei az ácsi Duna-parton szlovák ember- csempészeket és egy nyolctagú jugoszláv csoportot fogott el. A határőrök egy feltekert zász- lójú motorcsónakra lettek fi­gyelmesek, amely a magyar par­ton kikötött. A határőr járőrök a nyomukba eredtek. A motorcsónakban két személy tartózkodott. Az igazol­tatásnál kiderült, hogy egyikük szlovák, a másik csupán feltéte­lezhetően az, mivel személyi okmányokkal nem rendelkezett. Az igazoltatással párhuzamo­san a járőrök észlelték, hogy a magyar parton a bozótosban több személy rejtőzködik. Ezért rádión értesítették a kirendeltséget, ahonnan két járőrgépkocsi a helyszínre érkezett. A bokrok kö­zül 7 jugoszláv állampolgár ke­rült elő egy kétéves gyermekkel. Közülük négynek nem volt semmiféle útiokmánya. Mivel a körülmények embercsempé­szésre utaltak, ezért a motorcsó­nakosokat és a 7 jugoszlávot a járőrök előállították. A vizsgálat során megállapí­tották, hogy a három útiokmány- nyal rendelkező jugoszláv állam­polgárt a Miskolci Határőr-igaz­gatóság kiutasította a Magyar Köztársaság területéről. Nekik október 23-án 24 óráig el kellett volna elhagyniuk az or­szág területét A másik 4 - úti­okmánnyal nem rendelkező - ju­goszláv illegálisan érkezett Ma­gyarország területére. Meghallga­tásuk során elmondták, hogy a két szlovák 300 német márkáéit vállalta volna, hogy Szlovákiába segítik őket. Az útiokmánnyal nem rendelkező szlovákokról ki­derült, hogy őket október 20-án az Edelényi Rendőrkapitányság embercsempész tevékenység el­követése miatt kiutasította Ma­gyarországról. A három jugoszláv és a két szlovák ügyében a Komáromi Rendőrkapitányság jogellenes belföldi tartózkodás, illetve em­bercsempész tevékenység miatt folytat eljárást. A többieknek Győrben, az igazgatóság közösségi szállásán - az idegenrendészeti törvénynek megfelelően - intézik ügyüket A 05 Jelenti Acs. Tegnap délután há­romnegyed kettőkor a men­tők és a rendőrség kérésére az ácsi Rózsa Ferenc út egyik portájára kellett kivo­nulniuk a komáromi tűzol­tóknak. Itt egy kútba esett bele egy idős ember. A tűz- őrök a 85 éves férfinak saj­nos már csak a holttestét tudták a felszínre hozni. Taiabúya. A tűzoltókat tegnap 14 óra 6 perckor ri­asztották Kertvárosba: a Ve- rebély úton kigyulladt egy 1 Skoda 100-as személygép­kocsi, és teljesen kiégett. A tűzoltók megfékezték a lán­gokat, ám a kocsi totálkáros lett. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A bal­esetek körülményeit vizs­gálják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom