24 óra, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-19 / 246. szám

1995. október 19., csütörtök 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet Kormányzatunk és a jóis ten \Jem helyes, hogy az államirányító, rendeletalkotó kor- 1V mányzatot és a mindenség urát, az Istent összekapcsolom egy puszta kötőszóval. Csak hát van közös nevezőjük, még akkor is, ha az egyiket szidjuk, a másikat imádjuk. De nem mindig. Az egyik ellen tüntetünk, a másikat esetleg káromolja a végsőkig elkeseredett ember, holott parancsolat tiltja, hogy fölöslegesen szánkra vegyük a nevét. A kormány emlegetése - fölöslegesen vagy indokoltan - megengedett dolog. Mind­kettő magasan áll a hétköznapi emberek fölött, de az egyik azért kézzel megfoghatóbb és leránthatóbb a másiknál. Ugyanakkor mindkettőnek van elszámolnivalója a reájuk bí­zott emberfőkkel, akiknek különféle kéréseik szoktak támadni. Melyikük hallgatja ezt érzékenyebben? Elmúlt a szeptember és október nagy része, a tanévkezdet nehéz ideje, elmesélhetem hát az esetet. Csupán a tankönyvek hétezerötszáz-nyolcezer forintba kerültek tanulónként egy át­lagos osztályban. Sok pénz ez nagyon sok családi kasszában! Ennek az egytizedét állta az állam bácsi, ha nehéz helyzetükben igényelték a szülők Elég nehéz viszont úgy dönteni a támoga­tásról, hogy az igénylő neve titokban maradjon. Munkanélküli­eket, fizikai dolgozókat, alkalmazottakat, szellemi (bérimunká­sokat, tanárokat sodort össze az indokoltsági lista. Voltak, akik szégyellték magukat a megyeszékhelyen és ab­ban a kis falusi iskolában egyaránt, ahol a szülői értekezlet résztvevői még közelebbről ismerik egymást, mint a városiak Akinek mindeddig nem kellett az igénylők sorába állni, sírva fakadt. Mégis jelentkezett. Mi mást tehetett volna ? Aztán visz- szavonta az igényét, majd amikor eljött a fizetés napja, mégsem tehetett mást: elfogadta a könnyítést. Miért szégyelli magát az ember, ha nem tehet arról, ami pi­rulásra kényszeríti? Az istenségektől és a kormánytól mind tá­volabb egyre védtelenebb az egyén. Változatlan fizetséggel vagy állástalanul szembetalálja magát azzal, hogy megint drá­gul a gyógyszer, a kenyér, az energia, a tankönyv, a füzetcso­mag. Tatán 10 millió forint a be nem hajtott fűtési számlák ösz- szege - négymillióval több, mint Szolnokon. Csak mélyen lesü­tött szemmel melegedhetünk? Kihez forduljon ilyenkor az ember? Közvetlenül a kormány­hoz? De hiszen olyan messze van! Akadt valaki, a költő, aki még magasabbra nézett. Nagy László a legfőbb teremtőt szólí­totta meg. Önérzetesen mondta - dalszerú'en mondogatta - a magáét úgy, hogy az Isten értsen belőle: „nekem a kérés/nagy szégyen, /adjon úgyis, ha /nem kérem. ’’ A vers Adjon az Isten címmel fél évszázada született. Újra időszerű. Ez azt jelzi, hogy a második világháború pusztítá­sai után sem volt könnyebb, mint manapság? Maradandó ta­nulság az is, hogy nem föltétlenül annak kell szégyellnie magát, akinek nincs más választása, mint a kérés. Sztrapák Ferenc Ahol kétnyelvűéit a feliratok - Pusztavám csaknem 2500 lakosú település megyénk déli határánál. Miként a ké­pünkön látható táblák is jelzik, sokan élnek itt, akiknek ősei az elmúlt századokban német nyelvterületről vándoroltak ide, a Vértes-hegypég lábához. A falusiak jó része a szénbá­nyászat különféle területein dolgozik, ugyanakkor még őrzik régi kultúrájukat is. * -s.k­Egy valódi cowboy Esztergomból - Tévedés ne es­sék, a kép nem a Vadnyugaton készült, hanem megyénkben, Héregen. Valódi, hamisítatlan cowboy-jal nézhetünk szembe, már ami az öltözékét illeti. Egyébiránt az úriembert Tóth Ist­vánnak hívják, Esztergom-Kertvárosból, Basaharcról érke­zett a hét végi lovasversenyre. Két gyönyörű - hazánkban igen ritka - fjord-lovat hajtott fogatával. Egy első és egy má­sodik díjat szerzett. fotó: jusztin Kávéházi beszélgetés Bozóky Évával Tatán Börtönben ültek a pénzükért Bizakodni bizakodunk, de olyan túl sok okonk nincs rá. Ezzel a mondattal kezdte hihetetlen élettörténetének ismertetését a tatai „Kávé­házi beszélgetések” című sorozatban Bozóky Éva új­ságíró, akinek férjét a Nagy Imre perben 12 évi börtönre ítélték, s ő is megismerte a rácsokon túli világot. Elmesélte például, hogy leg­idősebb fia sok évvel ezelőtt azt mondta egy alkalommal, hogy más emberek megdol­goztak a pénzükért, az én apám és édesanyám pedig börtönben ült érte. Természe­tesen nem önszántukból, s nem is gazdagodtak meg soha azokból az összegekből, amit rehabilitálásaik után kaptak az ártatlanul elszenvedett évekért. Mivel a közelmúlt törté­nelmének jelentős eseményei­ről szóló személyes élményeit szombati számunkban olvas­hatják, most csak annyit Nem törődtem a veszéllyel adunk közre, hogy a közis­mert evangélikus lelkész, Do­nátit László édesanyja úgy vé­lekedett: irracionálisán fogta fel az életet, s nem törődött a reális veszélyekkel, amiből kijutott neki 1950-1960 kö­zött. Minderről soha nem írt újságíróként, de most szíve­sen elmondta. Beszámolóját érdemes lesz elolvasni szom­bati lapszámunkban. Tiszta víz Tatán A tatai vasútállomás szolgá­lati lakásaiban élők régi gondja a rozsdás, fogyasz­tásra alkalmatlan víz. Az át­építési munkák olyan stádi­umba értek, amikor már lehe­tőség nyílik a beruházáshoz szorosan nem kapcsolódó műveletek elvégzésére, így a szolgálati lakásokhoz vezető csövek lefektetésére is. A la­kosok néhány héten belül tiszta ivóvízhez jutnak. Adóhírek Az Adó- és Pénzügyi Ellen­őrzési Hivatal szeptember vé­gétől decemberig folyamato­san küldi ki az adófolyó­számla-kivonatokat azoknak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak, akik­nek folyószámláján túlfizetés vagy hátralék mutatkozik. Az érintettek észrevételeiket ügy- félfogadási időben (hétfőn 12-16 óráig, szerdán 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig) tehetik meg az APEH Komá- rom-Esztergom Megyei Igaz­gatósága adókönyvelési és pénzforgalmi osztályán. (Ta­tabánya, Komáromi út 42. I. emelet.) Eladták az erdőt Kisbéren október 17-én tartott árverést a megyei kárrende­zési hivatal. Közel tíz érdek­lődő volt a helyi lakosok kö­zül, akik békésen megosztot­ták egymás közt a nagybéri erdő kárpótlásra kijelölt sze­gély-területét. KDNP-ülés A KDNP megyei választmá­nya ülést tartott, melyen tájé­koztatás hangzott el az orszá­gos választmány ülésén meg­fogalmazott politikai tevé­kenységről, a párt állásfogla­lásáról. A megyei választ­mány tagjai állást foglaltak az ellenzéki pártokkal való együttműködésről, melyre le­hetőséget látnak. Traffipax Ma, csütörtökön megyénkben a következő helyeken számít­hatnak az autósok traffipaxos ellenőrzésre: az Ml-es autó­pályán az A oldal 64-es és a B oldal 96-os kilométerszelvé­nyénél. Dorogon, Taijánban és Héregen is ellenőrizni fog­ják a járművek sebességét. Ne ölj!-nem ma... A tatai Magyary Zoltán mű­velődési központban tartandó Jog és erkölcs előadássorozat Ne ölj! című előadásának időpontja tévesen jelent meg a falragaszokon. Nem ma délután tartják, hanem októ­ber 26-án, délután öt órától. Büntetőpontok az autósoknak? A közlekedésről tanácskoztak Tatán Magyarországon kétszer annyian halnak meg a közúti balesetek során, mint Nyugat- Európában. Ennek az is oka, hogy hamis az autósok biz­tonságérzete. Egyebek mellett ez is elhangzott a Közlekedés- tudományi Egyesület szerdán kezdődött háromnapos ta­nácskozásán, Tatán. A vendégeket Kerti Katalin polgármester köszöntője után dr. Farkas Károly, az egyesület megyei elnöke üdvözölte, majd a Szakemberek Regős Szilvesz­ter minisztériumi főosztályve­zető elnöklete mellett megkezd­ték az érdemi munkát. Drégelyi László, a Közlekedési, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium Gépjárműközlekedési Főosztá­lyának vezetője, a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Program végrehajtásával kapcsolatban kijelentette,, hogy kormányha­tározat született ugyan ezzel kapcsolatban, de végrehajtásá­hoz egyelőre nincs pénz. Pedig fontos volna, mert a baleset­megelőzés csak összehangolt, rendszerszemléletű intézkedés- sorozattal javítható. Szóba ke­rült a próbaidős jogosítvány bevezetése és a büntetőpontok számítógépes nyilvántartása, amivel a sorozatos szabályta­lankodók még jobban kiszűrhe- tőbbé válnának. Dr. Holló Péter, a Közleke­déstudományi Intézet tanács­adója előadásában elmondta, hogy az idei balesetek aránya nem változott lényegesen a ta­valyi évhez viszonyítva. A leg­nagyobb figyelmet a lakott te­rületeken kívüli utakra kell for­dítani, ennek ellenére a folya­matos világítás elrendelése nem várható. A szakemberek szerint azt kell elérni, hogy a szabály­talankodók rádöbbenjenek fele­lőtlenségük súlyára, mert a bal­esetek csökkenése érdekében ez volna a legfontosabb. (Palásti) Emlékezés október 23-ára Oroszlány. Az 56-os Szövet­ség október 22-én délután 4 órakor tartja ünnepi megem­lékezését a Gyógyház melletti kopjafánál. Az ünnepélyre tisztelettel meghívják Orosz­lány polgárait, hogy együtt tisztelegjenek az elhunytak, kivégzettek emléke és a ma is élő hősök előtt. Október 23-án délelőtt 10 órakor, a kopjafa-koszorúzást követően, ünnepi megemlé­kezést tartanak az oroszlányi Bányász Klubban, melyen Cserhalmi László, a városi önkormányzat képviselő-tes- tülete közigazgatási bizottsá­gának elnöke mond beszédet. Ezt követően ünnepi műsor lesz „Ne feledd a tért..!” címmel, melyen a Tatabányai Fúvósötös működik közre. Kisbér. A városházán októ­ber 20-án délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepség, ame­lyen a Táncsics gimnázium tanulói adnak műsort. Be­szédet mond Fakász Tibor, a kisbéri gimnázium egykori, ötvenhatos helytállásáért büntetést szenvedett tanára. Megkoszorúzzák Pilbauer László ’56-os kisbéri nem­zetőrparancsnok szülőházán az emléktáblát. Nyergesújfalu. Október 23- án, délután 3 órakor az új köztemetőben ünnepel a vá­ros. A Himnusz közös el- éneklése után Győri Me­linda, a helyi Irinyi gimná­zium tanulója szaval, majd dr. Józó Antal jegyző mond ünnepi beszédet. Pedagógus- és bányászünnep Oroszlányban Esküvel kezdik a pályát Bensőséges hangulatú ünnep­ségen köszöntötték Orosz­lányban tegnap a pályakezdő pedagógusokat. Az irodalmi idézet nem is lehetett volna stílszerűbb: Pál apostolnak a korinthosziakhoz írt első levé­léből a szeretetről szóló rész hangzott el.- Szeretet, hivatástudat nélkül nem is dolgozhatunk ezen a pályán - mondta Raj­nai Gábor alpolgármester, aki egyébként szintén pedagógus, majd így folytatta: - Ma, ami­kor köztudomású, hogy az ok­tatási intézmények nehéz helyzetben vannak, különösen nagy öröm számunkra, hogy városunkban tizenhat pálya­kezdő mondhatja el az eskü­szöveget. • • Otven éve szervezett dolgozók Megható, ünnepségre került sor tegnap délelőtt az oroszlányi Bányász Klubban. Kovács Ist­ván, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének városi tit­kára köszöntötte azokat a tago­kat, akik ötven esztendeje szer­vezett dolgozók. Az ünnepsé­gen, melyet most első alka­lommal rendeztek meg, a meg­hívottak emléklapot kaptak, és vendégül látták őket. A baráti beszélgetésen felidézték a múl­tat, a fél évszázad szomorúsá­got és vidámabb eseményeket magába foglaló epizódjait. Ciprus bemutatkozik Tatán - Ciprusi ízekben és folklórban lehetett részük azoknak, akik a Hotel Kristály ét­termébe látogattak el tegnap. Megkóstolhatták a mediterrán ország nemzeti ételeit, a masukét, a beefstifodát. A tizenöt tagú ciprusi „különítmény” a hét végéig vendégeskedik az Öreg-tó partján. Képünkön: Vespo Arhontidou, Andreas Georgiou és Kikis Nicolaou mesterszakácsok. Egy magyar séf, Stummer György figyeli munkájukat fotó: kiss t. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom