24 óra, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-12 / 240. szám

1995. október 12., csütörtök 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet Fix, hogy nő a fix (Kinek?) T Tallom, hogy jövőre megint emelik a miniszterek fizetését. ilEnnek a híre éppen most időszerű: bemondta a rádió teg­nap 9 órakor. Igaz, tízkor már nem szerepelt az adásban. De hallgatni róla mégsem lehet. így van rendjén, a pénz veszít az értékéből, mindenkinek meg kell élni valahogy. Aki az állam, következésképp az államalkotó polgárok szolgája - a miniszterről beszélek -, szóval, attól sem szabad megvonni a falatot. Neki is lehet fia-lánya, akinek le kell szurkolnia a tandíjat. S ilyenkor bizony, a szülő nyúl a zsebbe. Egy kormánytag lakása sem lehet fűtetlen, aligha nélkülözheti a világítást. Márpedig bárki érezheti a pénztárcáján meg a bő­rén, hogy ősztől megint emelkedtek a fűtési és világítási, stb. dí­jak. A megélhetés még nehezebb lesz, s ezt ellensúlyozni kell. Úgy látszik, hogy az élet romlásának ellentételezését köny- nyebb elérni bruttó kétszázezer fölött, mint ha valakinek tized­annyi jut. De hiszen logikus! Könnyebb egy tucatnyi magasan fizetett állami alkalmazott bérét megemelni, mondjuk 10-20 százalékkal (tehát 20-30 ezer forinttal, differenciáltan!), az inf­láció arányában, mint másféle alkalmazottak millióinak adni ugyanennyit. A nagy többség ossza el azt, amit megtermel. De mit termelnek meg a miniszterek? A bezárt bányák, piac- képtelenné tett ipar vidékén eléggé költőieden a kérdés. Itt élve nem tartom egészen elképzelhetetlennek: ha a tatabányai, do­rogi, tatai, kisbéri, esztergomi és másutt lakó embereknek elvi­selhetetlenül megugrik a fizetnivalójuk, miközben nem fogyasz­tanak többet, akkor ne föltétlenül azok keressenek többet, akik­nek közük van a kenyér, tej, áram, energia, tanulási meg egyéb kiadások növekedéséhez. Esetleg csökkenjen ilyen arányban a bérük, netán az elbocsátással nézzenek szembe. Fordított eset­ben bemondatnám a rádióban, hogy végre eljött a bérrendezés ideje a különféle, pénzügyi és egyéb tárcák élén. Meg kellene adni a lehetőséget arra, hogy odafönt érezhessék is azt, ami ide- lent történik. Bár hiábavalónak tűnik a szó, elment már a hajó, a felelős­ség alól nem bújhatnak ki a korábbi kománytagok és kormány­fők sem. Demagóg sem szeretnék persze lenni, amikor épp a miniszterek fixéről beszélek, hiszen akadnak szép hazánkban, akik anyagi összevetésben lepipálják a legjobban fizetett állami vezetőket, beleértve a köztársasági vagy az alkotmánybírósági elnököt is. (Van, aki érdemtelenül, bűnösen; s van, aki megér­demelten: nagyobb tudással, jobb teljesítménnyel a háta mö­gött.) Korábban sem szűkölködtek ők, csak éppen kevésbé ver­ték nagydobra, hogy mekkora összeg üti a markukat, s azt mi­kor növelik meg érdemeik és teljesítményük elismeréseként. M eg azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy bizonyos társa­dalmi szinteken már talán nem is a fizetés a legfonto­sabb, hanem a rang, presztízs, bársonyszék, hatalom, s ami vele jár. így aztán, ha nem a havi bér a legnehezebb súly a latban, akkor - logikusan - igazán könnyű megemelni. Sztrapák Ferenc Komáromban folytatódtak a könyvtári napok A polgároktól is függ a jövő Szerdán délelőtt a komáromi Jó­kai Mór Városi Könyvtárban folytatódtak a könyvtári napok megyei rendezvényei. A prog­ram első részében Hogyan lehet eladni a könyvtári szolgáltatáso­kat? címmel Alföldi Istvánné, a Budapesti Közgazdaság-tudo­mányi Egyetem könyvtárának főosztályvezetője tartott előadást megyénk könyvtárosainak. Elsőként arról esett szó, hogy a területen dolgozók mit tehet­nek a működőképesség, a fej­lesztés érdekében. Jelenleg az ál­lami és az önkormányzati támo­gatásokra hagyatkozhatnak a könyvtárak, de a szolgáltatások színvonala nagyban függhet attól is, hogy a polgárok, alapítvá­nyok, egyesületek tudnak-e anyagiakkal segíteni rajtuk. Mindenkit még kell győzni ar­ról, hogy itt kapja meg a leg­gyorsabban, amit keres. Szép környezetbe kerüljön, aki be­megy hozzájuk, udvariasak le­gyenek a könyvtárosok, jó kap­csolatot alakítsanak ki az olva­sókkal. A főosztályvezető kitért arra is, hogy több olyan rendez­vény kellene, amellyel a könyv­tári szakma felhívja a figyelmet önmagára. (k. 1.) Kecskédi motoros magassági világcsúcsa Izgatott tömeg várta Juhász Istvánt, a magassági motorozás újdonsült világcsúcstartóját a Ferihegy I-es repülőtéren. Ami­kor a kecskédi sportember megjelent a váróterem bejárójánál, nagy ünneplés következett. Valaki meg is jegyezte, miniszte­reknek dukál ilyen forró fogadtatás. Először természetesen a családta­gokat csókolhatta meg, aztán Kecskéd alpolgármestere. Mózer Ferenc köszöntötte a falu büszke­ségét, majd Hartman József, a Szebb Kecskédért Egyesület el­nöke gratulált a nem mindennapi teljesítményhez. Ott volt a jóbarát, az Edda ze­nekar kiválósága, Pataky Attila is, aki roppant büszkén beszélt Ju­hászról megérkezése előtt. Aztán a baráti ölelés után a következőket mondta:- Amit Pista csinált, az ember- feletti. Már a két afrikai versenye is éppen elég kimentő volt, véle­ményem szerint ez volt a legne­hezebb. Telefonon beszélgettem vele a verseny után, nagyon örül­tem, amikor közölte a világrekor­dot. Büszke vagyok, büszkék le­hetünk rá. Juhász Istvánt pillanatonként interjúvolták. Láthatóan jólesett neki a nagy érdeklődés. Arra a kérdésre, hogy a világcsúcsot ho­gyan hitelesítették, a következő­ket mondta:-Mielőtt a motorozást meg­kezdtem, két sherpa (hivatásos hegymászó) előre ment, úgy hat­ezer méter magasságra. A hegy aljában a motoromra szerelték a GPS műszert. Ez óránként re­gisztrálta a magasságot. Az első három napon még gyorsabban ment, 5100 métert tettem meg. Amikor találkoztam a sherpákkal, mindjárt közölték, hogy ez már világcsúcs, mégpedig 6103 méter. Amikor leértünk, a Nepáli Hegymászó Szövetség szakem­berei felnyitották a műszert, amely pontosabbnak bizonyult, 6186 méter lett a hivatalos világ­csúcs.- Mikor estél át a holtpon­ton, voltak nehéz perceid?- Sok nehéz pillanatom volt. A párás idő miatt állandóan fájt a fe­jem. Aztán jött egy trópusi eső, rendkívül csúszóssá vált a talaj. A motorommal nem volt különö­sebb probléma. Egy dugulás és egy defekt, de mire a csúcsra fel­értem, sok fémdarab levált róla.- Voltaképpen szerencsésen, egy ujj- és egy bordatöréssel megúsztad. Mi történt volna, ha nagyobb bajod esik?- Akkor a sherpák elindulnak lefelé, és megkeresnek. Csak az a bizonytalan, hogy megtalálnak-e? Szerencsére erre nem került sor. Péntek Sándor Az alperjel Szent Lászlóról Tatán A Fellner Jakab Kulturális Egyesület ma délután 5 órai kezdettel a Magyary Zoltán művelődési központ előadó­termében látja vendégül Csóka Gáspárt, aki a Pannon­halmi Főapátság alperjele. A vendég Az egyház megszilár­dulása Szent László korában címmel tart előadást. Az érdekesnek ígérkező program előtt vagy után - az ismeretek illusztrációjaként - érdemes megtekinteni a Szent Lászlóról és koráról szóló ki­állítást a tatai vár lovagtermé­ben, amelynek egy figyelemre méltó részletét ábrázolja Ha­raszti Norbert fotója. A tatai várban még látható a Szent László-kiállítás Idén másfél milliárdos árbevételre számítanak Canon csúcstechnológia Tatabányán A Műszertechnika Irodatechni­kai Kft. az ország szinte egészét érintő bemutatósorozatot indí­tott útjára. A rendezvény máso­dik színhelye Tatabánya volt: szerdán, a Közművelődés Há­zában bemutatót rendezett a cég, ahol a vásárlópartnerek és a viszonteladók működés köz­ben ismerkedhettek meg az iro­datechnikai eszközökkel, a Ca­non fekete-fehér és színes fénymásolóival, valamint a tel­jes Canon telefax-választékkal, továbbá a nyomtatók széles skálájával. Lakatos István, a cég ügyve­zető igazgatója lapunk érdeklő­désére elmondotta: jelentős partnereik között találhatók bankok, biztosítók, országos hatáskörű szervek. A Belügy­minisztérium irodatechnikai te­rületen kiírt pályázatának győz­teseként a kft. a BM-intézmé- nyek kizárólagos telefax-szállí­tója. Egyedülálló fénymásoló­gép-bérleti konstrukciójuk iránt nagy érdeklődésre számítanak, hiszen ennek keretében a be­rendezések 30 vagy akár 36 hónapra bérbe vehetők. A bér­leti díj tartalmazza az üzemelte­tés és a karbantartás díját. A bérlet a költségvetési szervek­nek azért előnyös, mert a bérleti díj az üzemeltetési költségből fedezhető - mondotta Lakatos István. Az újdonságokról szólva kiemelte a számítógép­hez csatlakoztatható, normál papírra dolgozó telefax beren­dezést. Alkalmazkodnak az eu­rópai trendekhez, amelyek arra mutatnak, hogy a hőpapíros fa­xok kiszorulóban vannak, a he­lyüket átveszik a normál papírt használó berendezések. Ezek előnye, hogy az érke­zett fax fénymásolat minőségű, nem tekeredik össze, színét sem veszti el, így archiválható. A tavaly egymilliárd forintos forgalmat elért, s az idén másfél milliárdos árbevételt előirány­zott cég a Canon faxok és fénymásolók legnagyobb ma­gyarországi forgalmazója. Az országos bemutatósorozattal a társaság arra törekszik, hogy megerősítse piaci pozícióját. A november 22-ig tartó program- sorozat keretében Győr és Ta­tabánya után még további 14 vidéki várost keresnek fel, az utolsó állomás Budapest lesz. A cég időben felismerte, hogy le­endő fontos partnerei nem csak a fővárosban találhatóak, így maga megy a kiemelt vevőihez bemutatójával. R. E. Traffipax Ma, kedden megyénkben a kö­vetkező helyeken számíthatnak az autósok traffípaxos ellenőr­zésre: az Ml-esen az A oldal 60-as kilométerszelvényénél és a B oldalon a 90-esen. Orosz­lányban és Esztergomban is el­lenőrzik a járművek sebességét. Cukorbetegeknek A dorogi cukorbetegek klubja október 13-án dél­után 5-kor a Közösségi Házban várja a városban és a környező településeken élő betegeket és hozzátarto­zóikat. Vércukormérés, vér­nyomás-ellenőrzés, orvosi előadás, dietetikai tanács­adás és NOVONORDISK gyógyászati segédeszköz­bemutató szerepel a klub októberi programjában. Hét jelölt Füzitőn A megadott határideig hét polgármesteijelölt adta le ajánlási ívét a polgármesteri hivatalban. A választás ok­tóber 29-én, vasárnap, 6-19 óra között lesz. Megtudtuk, hogy Csapó László, Karán- sebesy Lukács, őry István, Rokolya Ferencné, Solecki Szilárd, Telek József és Varga Lajos közül választ­hatnak. Kávéházi nap Tatán, a Magyary Zoltán művelődési központban szerda délután folytatták a „Kávéházi beszélgetések” című sorozatot. A vendég ezúttal Bozóky Éva újságíró volt, akivel az 1956-os ese­mények mellett aktuális kérdésekről is beszélgettek az érdeklődők. Idősek ünnepe Bakonyszombathelyen, a művelődési házban közel száz idős embert látott ven­dégül a Vöröskereszt helyi szervezete és az önkor­mányzat az idősek napja al­kalmából. Háberfelner László polgármester mon­dott köszöntőt, majd az óvodások adtak nagy sikerű műsort. A közös ebéd után ifj. Mocsári László zenével mulattatta a megjelenteket. Locsolják a nyerges! parkokat - A nyergesújfalui önkormányzat körülbelül há­rom éve kedves és nagyon hasznos ajándékot kapott a testvérvárostól, Neu Wulmstorf-tól: egy többféle hasznosítású autót. Ottjártunkkor éppen a példamutatóan szép előkerteket lo­csolták a főutcán Bakó József, Gál András és Krasznai Péter. fotó: jusztin Főkertészek országos konferenciája Komáromban Legyen humánus a környezet! Szerdán, délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében kezdő­dött meg az az országos konferencia, melyen több mint 40 tele­pülésről érkeztek szakemberek, hogy megvitassák a közterü­let-fenntartás önkormányzati feladatait. A megjelent vendégeket dr. Szendrényi József alpolgármes­ter köszöntötte, majd dr. Szöl- lősy Ferenc jegyző mutatta be a tanácskozásnak otthont adó vá­ros történelmét, az ókortól nap­jainkig. Szólt a település évszá­zadok alatt betöltött szerepéről, mely annyi dicsőséget és meg­próbáltatást is hozott az itt élőknek. Kiss Tamás, a BM főtaná­csosa a Közterület fenntartása Magyarországon című előadá­sában a közterület fogalmát, fajtáit, kialakítását, létesítmé­nyeit mutatta be a jelenlévők­nek, és számos példával illuszt­rálta, hogyan is változott a köz­terület szerepe Babylontól, a görögökön át, egészen a husza­dik századig. Dr. Horváth Csaba, a BM te­rületfejlesztési főosztályának vezetője, főtanácsos arról be­szélt, hogy a zöldterület, közte­rület ügye helyi közügy. A mai viszonyok között, amikor a leg­több önkormányzat szegény, ez hallatlan nagy differenciákat je­lenthet a települések között. Korlátozottak a szakmai, kor­mányzati lehetőségek a beavat­kozásra e területen, és egyér­telműen a helyi közösségtől függ, hogy mennyire veszi ko­molyan e kérdést. A szakma, az ilyen fórumok csak útmutatást adhatnak, s a közterületek ki­alakításában meg kellene te­remteni azok multifikációs sze­repét. A legfontosabb teendő a meglévő állapotok megvédése, fenntartása a köz- és a zöldterü­leteken. Az igazi cél olyan em­beri környezet megteremtése, ahol jól érzik magukat az ott la­kók, a turisták. A közterületek, zöldterületek ápolása ott kez­dődik, amikor egy polgár rend­ben tartja, szépíti szűkebb kör­nyezetét - mikor igényként él mindenkiben, hogy maga is te­gyen a kulturált környezet ki­alakításáért. Gábris János

Next

/
Oldalképek
Tartalom