24 óra, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

1995. október 2., hétfő 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet _______________ A z orvosok közössége A zt a néhány évtizedet, amit a Földön eltöltünk, életünket or­vosok kísérik végig. Születésünktől gyermek- és felnőttkori betegségeinken át halálunkig. Orvosaink és segítőik, ahogyan édesanyánk és drága apánk, mellettünk vannak. Gyakran töb­bet tudnak rólunk, mint a hozzánk legközelebb állók. Sokáig nem értettem, miért választják oly rengetegen ezt a hivatást. Szép, nagyon szép a másokon segíteni akarás, de a vér és a könnyek és afeleló'sség... Aztán megértettem: minden mun­kával így van ez. Csak éppen kinek mi adatott, kinek mi jutott. Életük gondokkal teli, mint mindenkié. De ezek a gondok sokszor attól különlegesek, hogy, tetszik, nem tetszik, azonnali megoldást igényelnek. Azonnali beavatkozást. Szakmájuk gyors és még gyorsabb változása életeket menthet. Ezért hozzák létre új védőszerveiket, saját védőhálójukat, hogy értünk, feleségün­kért és gyerekeinkért, szüléinkért a legtöbbet megtehessék. Es hogy egymásért is mindent megtehessenek. Hiszen az orvosi kanutrák - melyek közül a megyei a múlt héten tamícskozott tagjaiknak a hivatás gyakorlásának töméntelen feltételét kíván­ják biztosítani. Megyénk sok száz orvosa, az ország nem kevés egészségügyi szakembere ezért választja, igényli ezt a formát. Nem kis tagdí­jért megkapják azt, amire bármikor szükségük lehet: szakmai segítséget, etikai védelmet. Erkölcsi segítséget és egyetértést. A lassan újraéledő szakszervezet mellett speciális érdekvédelmet. M ég keresik a helyüket, még kutatják, merre és hogyan lenne könnyebb, könnyebb és egyszerűbb. Bizony, sehol nem igaz a közhely ennyire, mint itt: a gyorsaság életeket ment­het. Egy-egy új módszer, új eszköz megtanulása, megszerzése, s velük párhuzamosan az új szemlélet meghonosodása életeket adhat a jövőnek Gyermekét és felnőttét. Betegét és balesetesét. Mert egy életünk van. Egyetlenegy. Rafael Balázs Szüreti mulatságot rendeztek a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban Palacsintaillat csalogatott ben. Nagy sikerük volt azoknak az aprócska ajándéktárgyak­nak, amelyeket agyagból készí­tettek, gyurmából formáztak meg. Később a helyi citera- együttes jó hangulatú műsorral rukkolt elő, s - ki tudja hánya­dik alkalommal - aratott tet­szést. Este vidám bálba várták a szőnyieket, amelyet az etei tánccsoport nyitott meg, majd a Paradox együttes szórakoztatta a mulatni vágyókat. (k. 1.) A szőnyi citeraegyüttesről ezúttal is elismeréssel szólhatunk Szombaton, a reggeli órákban, aki belépett a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házba, azt hihette, hogy egy konyhában találja ma­gát, ugyanis finom, frissen sült palacsinta illata csapta meg az oda igyekvők orrát. Kiderült, Szőnyi szüreti mulatságok elnevezéssel egész napos programot szervezett a helyi kulturális egyesület, s ez csak egy adalék volt a bőség kosarából. Mészáros Zsuzsától, a ház ve­zetőjétől megtudtuk, kézműves játszóházba várták a gyereke­ket, s a palacsintasütéssel, nem is sejtették, hogy mekkora si­kert arattak. Mindenki alaposan megtömte a hasát, de ebédet is főztek a hatalmas kondérokban. Az apró foltok művészei és a szövőnők vásárral egybekötött kiállítást nyitottak. Délután bort kóstolgathattak az érdeklődők, és mindenki bemutathatta, hogy mivel foglalkozik szabad idejé­Traffipax Ma az Ml-es autópályán a B oldal 64-es és 94-es kilo­méterszelvényénél, Komá­romban és Tatán is ellen­őrizni fogják a járművek se­bességét. Sárisápi kutyák A folyamatosan érkező la­kossági bejelentések alapján a sárisápi önkormányzat megszervezte az utcákon, tereken gazda nélkül mász­káló kutyák irtását. Kerékpárkereső Szeptember 25-én, Tatabá­nyán, a Réti út 55. számú házból eltulajdonítottak egy Blackwood A 1-es típusú mountain bike kerékpárt. Meszes József kéri, hogy aki bármit is tud a járműről, az jutalom ellenében jelent­kezzen Tatabányán, az Er­dész utca 4. alatt. Komárom öregjei elfelejtették bánatukat Idén már ötödik alkalommal köszöntötték Komáromban, a Csokonai Művelődési Központban a nyugdíjasokat az Idősek Világnapja alkalmából. A csaknem 250 vendég meghatottan hallgatta Érdi Attilánét, az Idősek Háza vezetőjét, aki arról beszélt, hogy ezen a napon szerte a világban megemlékeznek az idős korúak életéről, munkájáról, meghatározzák e fontos réteggel való törődést, aktuális társadalmi feladatait. Szó esett arról, hogy sokan rengeteget tettek azért, hogy gyermekeik, unokáik megfe­lelő körülmények között élhes­senek, hiszen ennek megvaló­sulása életük legszebb aján­déka. A 2 millió 700 ezres tá­bor azt kívánja, hogy erős, kie­gyensúlyozott, gazdag, más népek által megbecsült legyen kis hazánk, Magyarország. Ezt követően dr. Szendrényi József alpolgármester és Szécsi Mária, a gondozási központ vezetője köszöntötte Komárom legidősebb polgárait, a 97 éves Erdős Józsefet, a 93 esztendős Bazsánt Istvánnét, valamint a 90 éves Csákvári Miklóst. Természetesen, mint minden évben, ezúttal is rengetegen, közel hatvanan vállalkoztak arra, hogy ajándékműsorral kedveskednek a nyugdíjasok­nak, hogy rövid időre minden idős embert mosolyogni lássa­nak. Nagy sikerük volt a Klapka György Általános Is­kola mesejátékot előadó tanu­lóinak, majd ugyanezen okta­tási intézmény énekkarának, szavalóinak, a zeneiskola nö­vendékeinek, a Garabonciás néptáncegyüttesnek és Bon- csek László észak-komáromi előadóművésznek, aki vastap­sot kapott ^.Ugyancsak vastaps köszöntötte az erre az alka­lomra megalakult idősek dal­körét is, amely a ház dolgozói­val egészült ki. A házigazdák a műsor után mindenkit vendégül láttak egy pár virslivel, szőlővel, üdítő­vel, sörrel. Ahhoz, hogy méltóképpen köszönthették a nyugdíjasokat, a következő támogatóknak sze­retnének köszönetét mondani: polgármesteri hivatal, Csoko­nai Művelődési Központ, Ams- tel Sörgyár, Komáromi Mező- gazdasági Rt., Nyugdíjasklub, Máltai Szeretetszolgálat, Vö­röskereszt helyi szervezete, MSZP, MDF helyi szervezete, Solum Rt., Petrák virág, Multi Copy, Vida butik, Mészáros butik, Dombay kulcsmásoló s minden szereplő. Kerekasztal-beszélgetés Felavatták a rockarénát Hivatalosan Zeneszínházra keresztelték Közgyűjteményeink kiadói te­vékenysége lesz a témája annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet október 2-án, azaz ma, hétfő este öt órától tartanak Ta­tabányán, a József Attila Me­gyei Könyvtárban. A tanácskozáson részt vesz dr. Ravasz Éva, a tatabányai le­véltár, Csombor Erzsébet, a megyei levéltár, ifj. Gyüszi László, a tatai városi könyvtár, Fűrészné Molnár Anikó a tata­bányai városi könyvtár igazga­tója és dr. Beke Margit, az esz­tergomi Prímási Levéltár nyu­galmazott igazgatója. A házi­gazda dr. Monostori Imre. A szakemberek természete­sen várják az érdeklődőket. Szombaton felavatták Komá­romban, a volt szovjet laktanya területén kialakított rockarénát, amelyet Zeneszínház névre ke­reszteltek el. A létesítményben nagy színpadot alakítottak ki, s több százan láthatják majd hét­végenként a koncerteket. A komáromi fiatalok el is lepték az új birodalmat, ahol a népszerű Republic együttest látták vendégül. A műsor igazi színfoltja volt az is, hogy a TOP TV közkedvelt műsorve­zetője, Csiszár Jenő is bejelent­kezett, s Cipővel beszélgetett. Egy igaz ember Tatáról Dr. Bognár Pál ma is szeretettel néz felesége szemébe Dr. Bognár Pál nyugállo­mányba vonulásáig a tatai kór­ház sebész főorvosa volt, s szinte minden helyi család ked­ves ismerőse. A 84 éves Pali bácsit a városban mindig vi­dám, derűt árasztó embernek ismerték, akit pár szóra lépten- nyomon megállítottak, s megál­lítanak még ma is. A kórház, ahol dolgozott, 50 éve alakult, s ő a kezdetektől ott volt, elsőként szerzett az osz­tályról sebész szakvizsgát. A „Pro Tata” és a „Tata városá­ért” díjak tulajdonosa. Most, a félévszázados jubileumon is megemlékeztek róla, s amikor átvette az emléktárgyat, na­gyobb tapsot kapott, mint a múltidéző beszédet elmondó. Sok éve él együtt szerető fe­leségével, akivel három gyere­ket neveltek fel, de ma is úgy néz élete párjának a szemébe, mint régen. Ä tiszteletre méltó orvost nagyon sokan szeretik, s azok is becsülik, akik sosem voltak a páciensei. Azért, mert ő egy, az igaz emberek közül. Koncert a tornateremért - A tatai Kőkúti Általános Iskola tanulói és tanárai adtak ünnepi koncertet péntek este a Vaszary János Általános Iskola tornacsarnokának mielőbbi felépüléséért. Vendégművészként fellépett Kiss Gy. László, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, aki most tá­rogatón játszott. Az iskolaszék szervezte műsort a gyerme­kek vastapssal jutalmazták. Értük szólt a muzsika, nekik készült a helytörténeti és a művészi fotókból álló kiállítás is. Rendőrségi fogadónapok Októberben a következők lesz­nek a fogadónapok: dr. Illés László, a megyei rendőr-főka­pitányság vezetője 2-án, hétfőn, Végvári István, a Tatabányai Rendőrkapitányság mb. veze­tője 25-én, szerdán, Kemenszki István, az Esztergomi Rendőr- kapitányság vezetője 25-én, szerdán, dr. Szakács Károly, a Komáromi Rendőrkapitányság vezetője 24-én, kedden, Rigó Erik, a Tatai Rendőrkapitány­ság vezetője 5-én, dr. Nemes Ferenc az Oroszlányi Rendőr- kapitányság vezetője 25-én, szerdán, Hanzó András, a Do­rogi Rendőrkapitányság veze­tője 26-án, Lovasi Péter, a Kis­béri Rendőrkapitányság veze­tője 25-én és Balogh László, a nyergesújfalui rendőrőrs pa­rancsnoka 3-án tartják fogadó­napjukat, 9-12 óráig. Zászlót kaptak a komáromi határvadászok A Határőrség Központi Ze­nekarának pattogós térze­néje köszöntötte azokat, akik szombaton délelőtt ki­látogattak a komáromi Jó­kai kávéház elé. A Duna- partiak nagy ünnepre készü­lődhettek, ugyanis a Győri Határőr-igazgatósághoz tar­tozó Klapka György határ­vadász századnak és Lajta hasonló alakulatának No- váky Balázs altábornagy, a határőrség országos pa­rancsnoka századzászlót adományozott. A Himnusz hangjai után Fehér Dávid mosonmagyaróvári pia­rista diák Vörösmarty Haza- szeretet című költeményéből szavalt részleteket, majd Fehér Imre főhadnagy a határvadá­szok szerepéről beszélt. El­mondta, hogy 1992-ben állí­tották fel a határvadász száza­dokat, amelyeknek kettős fel­adatrendszerük van: az állam­határt azonnal le kell tudni zárni, másrészt az elemi csa­pások és egyéb katasztrófák, valamint fegyveres konfliktu­sok esetén a lehető leggyor­sabban bevetni a katonákat. Fehér Imre ezt követően Göncz Árpád köztársasági el­nök levelét olvasta fel, amely­ben az államfő üdvözölte a ha­tárvadászokat, s kifejtette, hogy a derék fiúk a déli határ­vidéken hazaszeretetből, fe­gyelemből és katonai felké­szültségből jelesre vizsgáztak, ezért méltóak arra, hogy elöl­járóik zászlóval tüntessék ki őket. Dr. Bakondi György dan­dártábornok, a határőrség szervezési főigazgatója is kö­szöntötte a komáromiakat és a mosonmagyaróváriakat, majd elmondta, az emberiség törté­netében a zászlókat mindig nagy kitüntetett megbecsülés övezte. Kérte az alakulatokat, legyenek büszkék az aján­déka, s ezt őrizzék meg akár életük árán is. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői megszen­telték a zászlót. A komáromiak századpa­rancsnoka, Kalkóczka Péter százados köszönte meg az el­ismerést, majd dr. Szendrényi József alpolgármester el­mondta, ez az esemény a város életében is nagy ünnepnek számít. (Kovács)

Next

/
Oldalképek
Tartalom