24 óra, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

2. oldal 24 Óra — Világ tikok 1995. október 2., hétfő íljabb véres összetűzések robbantak ki Jeruzsálemben. Több száz zsidó telepes tüntetett az izraeli-palesztin autonómiamegállapodás ellen. Egyiküket leszúrták. A rendőrség felszólította az arab lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. fotó: feb/reuter Líbia hatezer palesztint utasított ki Líbia az elmúlt három hónap folyamán mintegy hatezer pa­lesztint utasított ki az ország­ból. Az érintetteket autóbu­szokra ültetik, és az egyiptomi határhoz viszik, ahol megfe­lelő útiokmányok hiányában a két ország közötti senkiföld­jén, szögesdrótok között, az egyiptomi Szallúm közelében kénytelenek táborozni. Szom­baton újabb nyolcszáz palesz­tin - főként nők és gyermekek - érkezett oda. Ezt jelentette a Reuter az ENSZ egyik illeté­kesére hivatkozva. A kitolon­colt palesztinok szóvivője azt mondta, hogy további százak érkezésére kell számítani. Az ENSZ Menekültügyi Főbiz­tosságának kairói képviselője felszólította a líbiai vezetést, hogy állítsa le a kitoloncoláso­kat, amíg nem sikerül megol­dást találni a palesztin mene­kültek ügyére. Moamer el- Kadhafi líbiai elnök nyilván­valóan Jasszer Arafatnak, a PFSZ vezetőjének akar nehéz­ségeket okozni, akit azzal vá­dolt meg, hogy az autonómia­megállapodás aláírásával kapi­tulált Izrael előtt. Egyiptom csak azokat a palesztinokat engedi területén átutazni, akik érvényes beutazó vízummal rendelkeznek Jordániába vagy Izraelbe. Külpolitikai szem­pontból továbbra is Izrael ille­tékes az autonóm Gáza övezet és Jerikó ügyeiben. Egyiptom és más arab országok vona­kodnak a palesztin menekülte­ket befogadni. Bartókra emlékeztek Zsúfolt ház előtt, rangos ven­dégek jelenlétében rendezett komoly sikerű Bartók-emlék- hangversenyt péntek este a londoni magyar nagykövetség. A világhírű magyar zene­szerző halálának fél évszáza­dos évfordulója alkalmából szervezett koncerten a brit fő­városban működő, Bartók ne­vét viselő zeneiskola növen­dékei adtak elő részleteket a mester népdalfeldolgozásai­ból, majd a budapesti Zene- akadémia egyik volt fiatal brit hölgyhallgatója játszott Bar- tók-zongoradarabokat. Az est fénypontját Pauk György, a nemzetközi hírű hegedűmű­vész fellépése jelentette. A rendezvényen a brit társadalmi és politikai közélet számos tagja megjelent, köztük Sir John Birch, Nagy-Britannia korábbi budapesti nagykövete. A boszniai rendezés, az európai biztonság, ezen be­lül a NATO-bővítés, vala­mint a hagyományos fegy­verzetcsökkentési szerződés témája szerepel majd a hó­nap végi, New York-i orosz-amerikai csúcstalál­kozón. Ezt Andrej Kozirev orosz külügyminiszter kö­zölte. Az atomfegyverek nagy­arányú csökkentését és a környezetvédelem erősítését sürgették egyebek között azok a politikusok, tudósok és üzletemberek, akik részt vettek az amerikai Gorba- csov-alapítvány szervezésé­ben létrejött San Franciscó-i világtalálkozón. A Mihail Gorbacsov fórum célja, hogy a világ különböző problémáival foglalkozó közéleti személyiségek ajánlásokat dolgozzanak ki az emberiség előtt álló kihí­vások leküzdésére. Bili Clinton amerikai el­nök azt kívánja javasolni kínai partnerének, hogy a hónap végén - október 23- án vagy 24-én - New York­ban, az ENSZ 50. évfordu­lója alkalmából rendezendő emlékünnepségen találkoz­zanak. Az amerikai fél azonban továbbra is kizárja azt a lehetőséget, hogy Csiang Cö-mint államfőnek kijáró pompával fogadják Washingtonban. A nyugat-boszniai harcok leállítását sürgette Richard Holbrooke amerikai állam­titkár-helyettes a Franjo Tudjman elnökkel vasárnap délelőtt Zágrábban folyta­tott megbeszélésen. A más­fél órás tárgyaláson kitértek a kelet-szlavóniai rende­zésre, amellyel kapcsolat­ban Holbrooke kiemelte, hogy Washington állás­pontja világos: Kelet-Szla­vónia, a Nyugat-Szerémség és a baranyai háromszög Horvátország része, s a tár­gyalási folyamatnak e terü­letek békés visszacsatolásá­hoz kell vezetnie. Ukrajna már nem ragasz­kodik ahhoz, hogy a cserno­bili atomerőmű leállításáért cserébe a Nyugat fedezze egy új, gázüzemű hőerőmű felépítését - mondotta Leo- nyid Kucsma ukrán elnök. Az Eduard Sevardnadze grúz államfő elleni nyár végi merényletet a politikus biztonsági szolgálatának fő­nöke, Igor Georgadze és an­nak helyettese, Tejmuraz Hacsisvili szervezte - jelen­tette be Sota Kviraja grúz belügyminiszter. Jogállamok nem lőnek egymásra Joulwan szerint a NATO a stabilitás egyetlen sziklája A belgiumi Mons mellett, a NATO főhadiszállásának bejára­tánál 42 nemzet zászlói lengenek - Albániától Üzbekisztánig. „Ha ezt két évvel ezelőtt megjósoltam volna, bolondnak tarta­nak” - jelentette ki a testület európai főparancsnoka. „A közelemben, alig száz mé­terre az íróasztalomtól ülnek a lengyelek és a magyarok: ott dolgozik a békepartnerségi program egy-egy stábja” - mondta a Der Spiegel című hírmagazinnak adott nyilatko­zatában George Joulwan. „Kitűnően együttműködünk. Különböző harcászati doktrí­nákat, eljárási szabályzatokat, közös békeakciókat, katasztró­faelhárító segélyprogramokat dolgozunk ki. Ezek a legfonto­sabb előfeltételei annak, hogy bárhol a világon együttesen fel tudjunk lépni. Ezt megmagya­ráztam az orosz védelmi mi­niszternek is, és ő egyetértett velem” - közölte Joulwan a német hírmagazinban, s megje­gyezte: „Nem akarok túlzottan ró­zsás képet festeni. A régi gár­dához tartozó tábornokoknak nehéz az átállás. Ám sokkal fontosabbak a fiatalabb tisztek, akik kapcsolatba kerülnek a mi katonáinkkal, és számos tapasz­talatot szereznek a demokrá­ciákban működő fegyveres érőkről. Ez a jövő. A NATO szükség esetén meg tudja védeni az érdekeit. Viszont nem szabad a múlt ka­tegóriáiban gondolkozni. A NATO baráti jobbot nyújtott mindazoknak az országoknak, amelyek korábban a másik tá­borhoz tartoztak. A NATO a stabilitás egyetlen sziklája egy nyugtalan környezetben. Persze ez többre épül, mint tankokra, hajókra és repülőkre. Az emberi méltóság és a de­mokrácia eszméit és értékeit ter­jesztjük. Demokratikus jogálla­mok pedig nem lőnek egymásra. Ez a partnerség a békéért prog­ram értelme.” FEB A magyar miniszterelnök Prizma-díjat kapott Horn Németországban A miniszterelnök vasárnap hivatalos látogatásra Né­metországba utazott. A kormányfő találkozik Hans Eichellel, Hessen tartomány miniszterelnökével, majd programja hétfőn Bonnban folytatódik, ahol fogadja Helmut Kohl szövetségi kancellár is. „Magyarország felvétele az Európai Unióba nem tekint­hető jótékonysági cselekedet­nek, hiszen a nyugati államok jelentős piaci lehetőségekhez jutnak az unió kibővítésével” - jelentette ki Hóm Gyula kor­mányfő a Welt am Sonntag című lapnak adott inteijúban. A vasárnapi lapnak a ma­gyar miniszterelnök kifejtette: kormányának legfontosabb célkitűzése, hogy az ország 2000-ig belépjen az Európai Unióba. Rámutatott: Magyar- ország az egyetlen a közép- és kelet-európai államok közül, amely rendszeresen konkrét és építő javaslatokat tesz az Unió asztalára. Horn hangsúlyozta, Németország élen jár a közép- és kelet-európai államok segí­tésében. A magyar miniszterelnököt a vasfüggöny lebontása során Németországnak és Európá­nak nyújtott szolgálatai elis­meréseként Prizma-díjjal tün­tették ki. Katonák vették körül a grozniji EBESZ-missziót Erélyes magyar tiltakozás Nyomatékosan tiltakozott az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet grozniji képviseleténél történt pénteki incidens miatt - a szervezet soros elnöke, vala­mint az EBESZ vezetősége nevében - a Moszkvában tar­tózkodó Szent-Iványi István, a magyar külügyminiszté­rium politikai államtitkára. A tiltakozás előzménye, hogy Groznij polgármestere pénte­ken felszólította az EBESZ- missziót: azonnali hatállyal függessze fel tevékenységét, és hagyja el a várost. A felszó­lítás nyomatékosítására fegy­veresek vették körbe a szerve­zet épületét. A város polgármestere akció­ját azzal indokolta, hogy a misszióból távozó fegyveresek állítólag rendőrökre lőttek. Mészáros Sándor, a misszió vezetője határozottan cáfolta ezt a vádat és követelte a fegy­veres kordon megszüntetését, a küldöttség szabad működésé­nek garantálását. A magyar diplomatát Jelcin elnök csecsenföldi megbízottja, Oleg Lobov megnyugtatta: lé­péseket tesznek a misszió nor­mális működésének biztosítá­sára. Szombaton délutánra normalizálódott a helyzet. Szent-Iványi István egyéb­ként a két ország közötti kap­csolatok áttekintésére utazott Moszkvába. Orosz partnereivel elsősorban a gazdasági együtt­működésről tárgyalt. Megvi­tatta egyebek között azt is, mi­ként lehetne csökkenteni a két­oldalú kereskedelemben jelent­kező magyar deficitet és ki­egyensúlyozottabbá tenni az áruforgalmat. Az államtitkár kifejtette, ma­gyar részről fontosnak tartják az orosz régiókkal való közvet­len gazdasági kapcsolatokat. A megbeszélésen szó volt a hazánkkal szemben fennálló orosz államadósság maradéká­nak törlesztéséről is. Szentpétervárott készülődnek a ceremóniára Eltemetik a cárt és családját Kormánybizottságot alakíta­nak Oroszországban azzal a feladattal, hogy szervezze meg az utolsó uralkodó földi maradványainak temetését. Borisz Jelcin államfő már ko­rábban azon a véleményen volt, hogy meg kell adni a végtisz­tességet a bolsevikok által meggyilkolt Miklós cárnak, fe­leségének és gyermekeiknek. Moszkvában tudni vélik, hogy csontjaikat Szentpétervá­rott helyezik végső nyuga­lomra. Ä temetés lehetséges időpontja jövő év február 25-e. Az illetékesek a híresztelé­seket nem erősítik meg. Ám vi­tán felülinek tartják, hogy Jeka- tyerinburgnál valóban a cári család maradványait találták meg, amit a legkorszerűbb vizsgálatok is alátámasztottak. Végleges döntés még nem született arról, hol rendezik a temetést. Ebben elsősorban a pravoszláv egyház az illetékes, de alighanem figyelembe ve­szik Jelcin véleményét is, aki a szentpétervári családi síremlé­ket tartja a legillőbb nyugvó­helynek. A kormánybizottság hamarosan eldönti a kérdést. Magyar-német kapcsolatok A gyakori vendég Helmut Kohl német kancellár talán legfontosabb nyugati szomszédja és szövetségese, Franciaország kormányfőjével sem találkozik olyan gyakran, mint a magyar miniszterelnök­kel. Hóm Gyula bő egy éven be­lül harmadszor folytat kétoldalú megbeszélést a kancellárral. A két ország kapcsolatai mentesek minden problémától és vitától, így e tárgyalások célja a kölcsö­nösen hasznos együttműködés elmélyítése. A németek mindig is megkülönböztetett figye­lemmel követték a magyar helyzet alakulását, és mindmáig nem feledték el azt, hogy az 1989 szeptemberi határnyitás, a Magyarországon tartózkodó ke­letnémetek kiengedése meg­gyorsította a kelet-európai szo­cialista rendszerek bomlási fo­lyamatát, különösen a keletné­met belpolitikai fordulatot, amelynek végeredményeként öt évvel ezelőtt ismét egyesült a megosztott Németország. Magyarország külkapcsolata- iban Németországnak politikai­lag és gazdaságilag is kiemelt helye van. Nemcsak a kormány­fők, az egyes szakminiszterek és a legkülönbözőbb intézmé­nyek, hanem a pártok és a leg­különbözőbb szervezetek és te­lepülési önkormányzatok között is a kapcsolatok, konzultációk egész rendszere alakult ki, kü­lönösen az elmúlt öt esztendő­ben. Tekintettel arra, hogy a német tartományok számos te­rületen teljes önállósággal ren­delkeznek, a magyar vezetés igyekszik az egyes tartomá­nyokkal is kiépíteni a kapcsola­tokat, főleg gazdasági és kultu­rális területen. Németország részesedése a magyar exportban 28, a behoza­talban 23 százalékot ért el ta­valy, és a forgalom növekedése révén Európa legnagyobb gaz­dasági hatalma tovább erősítette vezető helyét a magyar külgaz­dasági partnerek rangsorában. Az idei év első felében majd­nem 18 százalékkal nőtt a forga­lom az előző év hasonló idősza­kához képest. A németek a magyarországi befektetések számát és a tőke nagyságát tekintve is az élboly­ban találhatók. Boldoggá avatás A francia forradalom és a spa­nyol polgárháború 109 katoli­kus mártírját avatta boldoggá vasárnap II. János Pál pápa. Köztük volt az 1647-ben el­hunyt olasz Pietro Casani szerzetes, akinek jelentős sze­repe volt a piarista néven is­mert Kegyes Tanítórend ma­gyarországi letelepülésében. A boldoggá avatás alapját képező csodát Casani Ma­gyarországon tette - már a ha­lála után. 1738-ban Szegeden, ahol a piaristáknak ekkor kol­légiumuk volt, egy gyógyítha­tatlan betegségben szenvedő, haldokló asszony megcsókolta Casani atya képét. Nem sokkal ezután a nő állapota javult, majd csodálatos módon meg­gyógyult, derült ki a boldoggá avatási szertartáson felolvasott A szentatya az avatáson fotó: feb/reuter életrajzból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom