24 óra, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

Egy bizakodó népművelő Császárról (7. oldal) VI. ÉVFOLYAM 231. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja SZERVIZ Suzuki márkakereskedés KAMAT = [^á) © ŰS KAMATMENTES HITEL* © HASZNÁLT AUTÓ BESZÁMÍTÁS. ÉRTÉKESÍTÉS RÉSZLETRE IS * © SUZUKI ÁRUSZÁLLÍTÓ 960 000 Fi + áfa * © V1SSZAIGÉNYÉLHETÓ áfa * © I000 liier ÁRUTÉRREL* * Érdeklődjön szalonjainkban lg személyesen, vagy telefonon KOMAROM Tel: 34/343-974 TATA KISBÉR 34/381-642 34/353-706 Röviden Fejlövés a lőtéren Tegnap, a késő délutáni órákban a piliscsabai lőtéren egy férfit fejbe lőttek. In­formációink szerint az áldo­zat civil. A kritikus állapotban lévő férfit a pilisvörösvári men­tők Budapestre, az Amerikai úti idegsebészetre szállítot­ták. Az ügy vizsgálatát szakértők bevonásával megkezdték. Az ügy részle­teiről bővebb információt nem kaptunk. Tizenéves nagyivók Tegnap délután Tatabányán, a Kresz-park környékén két ájult, tíz év körüli fiút talál­tak. Állapotukat, az eszmé­letvesztést az okozta, hogy lerészegedtek. Mint kide­rült, a srácok egy üveg bort ittak meg. Mindkettőjüket a gyerek- osztály intenzív részlegére szállították. Túl van az életveszélyen Paskai László bíboros Szívroham papszentelés közben Szerencsére nincsenek szö­vődmények a bíboros úrnál Szeptember 30-án, péntek délután az esztergomi feren­ces templomban papszente­lést tartó dr. Paskai László bíboros, esztergom-budapesti érsek rosszul lett. Haladékta­lanul a kórházba szállították. A Vaszary Kolos Kórház bel­gyógyászatának ügyeletese, dr. Sáska Magdolna doktornő a betegnél szívrohamot állapí­tott meg. Azonnal megtették a szükséges intézkedéseket a komplikációk elhárítása érde­kében. Paskai bíboros az éjszakát nyugodtan töltötte az eszter­gomi kórházban. Vasárnap reggel dr. Dinnyés József fő­orvos, kardiológus elmondta, hogy vizsgálatai alapján kizár­ható, hogy szervi elváltozás lépett volna fel a bíboros úr­nál. Nincsenek szövődmé­nyek, jelenleg teljes bizonyos­sággal állítható, hogy a beteg maradandó károsodás nélkül felépül. Dr. Németh László, az Ér­seki Hivatal irodaigazgatója elmondta: az esztergomi kór­házban minden szükséges be­rendezés rendelkezésre áll. Nincs szándékukban a beteg Budapestre szállítása. Úgy íté­lik meg, hogy mind a körül­mények, mind a kezelőorvo­sok szaktudása megfelelő. Céljuk a teljes nyugalom biztosítása - Esztergomban. Megemlékeztek a pákozdi csata évfordulójáról is Zászlót kaptak a komáromi határvadászok A pákozdi csata 147. évfordulóján a Győri Ha­tárőr-igazgatósághoz tartozó komáromi Klapka György határvadász század és a mosonmagyar­óvári Lajta alakulat zászlót kapott a határőrség országos parancsnokságától. Ä Duna-partiakat Göncz Árpád köztársasági elnök levélben üd­vözölte. Felvételünkön a komáromi katonák a zászlóval, az élen Kalkóczka Péter századpa­rancsnok. (Részletes tudósításunkat a 3. olda­lon olvashatják.) Az egyesítésnél méltóbb emlékművet nem emelhettek volna polgáraink Esztergom centenáriumokat ünnepelt Egyszerre több jubileumot is ünnepeltek szombaton Eszter­gom polgárai a képviselő-testület ünnepi közgyűlésén: százéves az egyesült város, a Mária Valéra-híd, a vasútközlekedés. „Felültettek bennünket a fekete vonatra” Torgyon József Kocson háromórás beszédet mondott Torgyán Józsefet tíocs polgármestere, Pálfi Imre fogadta- Az 1895-ös esztendő megha­tározó volt Szent István szülővá­rosának életében - mondotta dr. Könözsy László polgármester, amikor köszöntötte az egybe­gyűlteket, közöttük dr. Haller Zoltán országgyűlési képviselőt, Dékány Vilmos püspök, érseki helynököt, Jan Oravec párkányi polgármestert, valamint a helyi képviselőket, az esztergomiakat. Ezt követően a száz évvel ko­rábban egyesült négy városrész mai elöljárói kaptak szót. Dr. Et­ter Ödön a Belváros, Török Jó­zsef Szenttamás, dr. Horváth István Víziváros, Mezei Mihály Szentgyörgymező képviseleté­ben tisztelettel szóltak elődeik munkájáról. Reményi Antal Esz- tergom-Kertváros, Minczér Kálmán pedig Pilisszentlélek küldötteként elemezte a múltat, a közös cselekvési szándékot. Az ünnepi napirendi pont „tár­gyalása” végén mindannyian aláírták az egyesülés tényét újra megerősítő emléklapot. Ezt követően dr. Bense Imre orvos és Bállá András fotómű­vész megkapta a város Pro Urbe-díját. Mindketten kiemel­kedő alakjai a város közéleté­nek. A díszközgyűlés után a százéves város százéves hídját köszöntő emlékülésen dr. Pö- löskei Ferenc történész profesz- szor a dualizmus korának köz- igazgatásáról szólt. Dr. Pifkó Pé­ter történész a városegyesítésről tartott előadást, Jan Oravec, Párkány polgármestere Híd a két város címmel mondta el gondo­latait. Kaján Imre muzeológus anekdotákban gazdag előadása a helyi árvizek hatását taglalta, Besey László hídmémök pedig a Mária Valéria-híd építésének technikai érdekességeiről szá­molt be. A délutáni esemenyek sora a Duna Múzeumban indult. A százéves város, százéves híd címet viselő kiállítás megnyitó­jában dr. Haller Zoltán ország- gyűlési képviselő kiemelte:- A száz éve épített híd kora egyik technikai csúcsteljesítmé­nye. Ezután az ország egyik leg­régebbi városa végre felvehette a versenyt a fiatalabbakkal. Ritka ajándékként ezután át­adta a híd történetének legfris­sebb dokumentumát, Lotz Ká­roly közlekedési miniszter leve­lének másolatát, amelynek tár­gya a Mária Valéria-híd újjáépí­tésének közös magyar-szlovák projektjavaslata. Ä szeles, hideg időben a híd tövében folytatódott az ünnepi program: az esztergomi klub­színpad verses műsora köszön­tötte a fázó közönséget, majd Dinnyés József és a Weszter- gom együttes muzsikált a ha­gyományos születésnapi össze­jövetelen. Rafael Balázs Szűknek bizonyult Kocs kö­zösségi háza szombaton, ami­kor dr. Torgyán József kis­gazda pártelnök mondott be­szédet. A tőle megszokott ve­hemenciával tartotta ébren hallgatói figyelmét. Dr. Torgyán több mint három­órás beszédében átfogó képet rajzolt az ország helyzetéről, és mindenekelőtt a kisgazdák vál­ságkezelő programját ismer­tette, amely szerinte semmi új elemet nem tartalmaz. Éles szavakkal ostorozta az ország jelenlegi vezetését és a magyar­ság elleni bűneit. Ezek közt első helyen a nemzeti vagyon kiárusítása szerepelt. Torgyán szerint ezt az elképesztően tönkretett gazdaságot is helyre lehet hozni, sőt, a kisgazdák a szándékosan gerjesztett inflá­ciót is megfelelően tudnák ke­zelni; persze ehhez meg kell nyerni az általa 1996-ra prog­nosztizált, előre hozott, válasz­tásokat. Horn Gyuláék most azt mondják, hogy a Wiener Wal- zeren utazunk Európa felé, hol­ott felültettek bennünket a fe­kete vonatra, amely Mátészal­kára visz, és azon is túlra. A gyűlésen kérdések is el­hangzottak, de a negyedik óra vége felé szónok és közönsége is gyakran ismételte magát. Egy azonban biztos: a kisgazdák to­vábbra is rendületlenül mene­telnek nemzetmentő útjukon, s meggyőződésük, hogy sokan fogják őket támogatni, -bézé­Országos súlyemelő-bajnokságot rendezett Tatabánya Hiányolták az igazi ászokat A hét végén a tatabányai vá­rosi sportcsarnok adott otthont a felnőtt férfiak és nők orszá­gos súlyemelő-bajnokságának, amely egyben válogató is volt a novemberi kínai világbaj­nokságra - a még kiadó helye­kért. Sokan azt fájlalták, hogy az igazi ászokat, így a világ­csúcstartó Czankát sem láthat­ták. Megyénk színeit többen képviselték. A legnagyobb si­kert Dudás István tudhatja magáénak, aki országos csú­csot ért el 170 kilogrammos szakításával a 99 kilogrammo­sok mezőnyében. Haraszti Norbert felvételén a tatai Hor­váth látható. (Tudósításunkat a 14. olda­lon olvashatják.) Nyár végi szezonzáró Komáromban, a Komturistnál Osszefognak-e a szakemberek? Szombaton nyár végi szezon­záró programokat szervezett a Komturist komáromi terü­leti igazgatósága, amelyet az idegenforgalom és vendéglá­tás területén tevékenykedő szakemberek szakmai talál­kozójával kötöttek össze a házigazdák. Ásoth Péter területi igazgató ál­ról szólt, hogy az elnevezés egy kicsit félrevezető, ugyanis nem szeretnék, ha szezonzárás lenne Komárom idegenforgalmi életé­ben, s ezt az álmot csak úgy tud­ják megvalósítani, ha a városban tevékenykedő szakemberek ösz- szefognak. Megtudtuk, a vendégek és a vendégéjszakák száma fokozato­san növekszik, ami a kollégák jó színvonalú, becsületes munkáját dicséri. Az igazgatót örömmel tölti el az a tény, hogy a komá­romi vendéglátósok és az ide­genforgalomban dolgozók hiva­tás és vendégszeretőek, nem el­lenségesek, érdeklődve figyelik egymás munkáját. Kutrucz Tibor gazdasági igazgató azt hangsúlyozta, nem kapnak a megyei önkormányzat­tól támogatást, ennek ellenére tudják önmagukat finanszírozni. Ä Thermál Hotelban és a kempingben tartózkodó vendé­gek sem unatkoztak. Rengeteg programon vehettek részt, s mindenki megkóstolhatta a Bo­gáncs étteremben a számukra ké­szített salátákat, sört, bort, édes­séget. A tombolasorsolás jóvol­tából-a szerencsések a tervezett­nél hosszabb ideig maradhatnak még Komáromban. (k. 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom