24 óra, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

Mányi bányászok ünnep előtt Három mányi bányásszal beszélgetett munkatársunk az ünnepről, a hétközna­pokról. írásunk a 3. oldalon. VI. ÉVFOLYAM 205. SZÁM K0MÁR0M­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Meglelt akna, eltűnt Opel Megyénk rendőreinek első­sorban a betörőkkel gyűlt meg a bajuk tegnap, míg a fővárosi tűzszerészeknek egy világháborús „emlék­kel” kellett leszámolniuk. Ruhakár Tatabányán Százhúsz darab női ruhát és háromezer forint készpénzt vittek el Tatabányán egy Kandó Kálmán utcai butikból. A helyszínelők reggel kilenc óra húsz perckor érkeztek a helyszínre, hogy megkezdjék a bűncselekmény körülmé­nyeinek a vizsgálatát. Robbantás Csolnokon Fel nem robbant, feltehetően a világháborúból származó aknát találtak árokásás köz­ben a csolnoki Radnóti utcá­ban. Az értesítés déltájban ér­kezett, a dorogi rendőrség és a polgármesteri hivatal közös munkával biztosította a hely­színt. A fővárosi tűzszerészek este hat óra húsz perckor a község határában megsemmi­sítették a német repesz akna­vetőgránátot. Keresik a Corsát Reggel hat órakor kapták a jelzést a tatabányai rendőrök, hogy ismeretlen tettesek a 100-as út mellett, a megye- székhely „magasságában” fel­törtek egy garázst, és elvittek egy Opel Corsa személygép­kocsit. A keresett jármű rend­száma BGV-590. Az ügyben folyik a vizsgálat. Nehéz lesz az iskolatáska így még persze könnyű... Húzza majd a sok drága tanszer a gyerekek kezét. Ám könnyebb lesz a szülők pénztárcája. Hogy mennyivel? Nem könnyű megmondani, kiszámí­tani. Ha a tankönyveket, iskola­szereket számoljuk, legalább öt-nyolcezer kell - iskolatípu­sok szerint. Ha a cipőt, kö­penyt, tomaruhát, táskát, is számoljuk, csillagászati összeg jön ki - az átlagkeresetekhez képest. A gondos szülők ki­számították, legalább 12-15 ezer forintot el kell költeni az iskolakezdéshez gyermekenként. Komáromban a Generál egy­kori Mártírok úti papírboltja most a Dráva PIÉRT-hez tarto­zik. Aki az akció idején itt vásá­rolt füzeteket, sorsjegyet is ka­pott, és értékes tárgyakat nyerhe­tett. A tanszervásár is kedvez­ménnyel zajlott, de azért még most is erős a forgalom. A cso­magokban csak a legalapvetőbb füzeteket készítették össze. Könyvborítót például mindenki utólag vásárol. Az elsős füzet­csomag itt 350 forintba kerül, egy spirálfüzet akciós ára 139 fo­rint volt, ceruza már 25 forintért is kapható. Az iskolatáskák ára 2500-3000 forint. Aki minden szükséges tanszert megvásárolt, 6-8 ezer forintot is otthagyott a boltban. Tatabányán a Pannon PIÉRT nagyban kereskedik papíráruval, irodaszerekkel. Sok megrendelés érkezett, mindnek eleget tudtak tenni. Arra is vállalkoztak, hogy két alkalommal akciós áron ad­ják a füzetcsomagokat - közvet­lenül a diákoknak. Harmincszá­zaléknyi kedvezményt kapott, aki akkor nagykereskedelmi áron náluk vásárolt. A kedvezményes vásárt szep­tember elején is folytatják Tata­bányán, a Hotel Árpád épületé­ben működő boltjukban. Félezer munkás helyezkedhet el a megyeszékhely felnigyárában Mérföldkő: tízmilliárdos beruházást alapoznak A földmunkagépek a termőtalajt fejtik le, a későbbi parkosítás céljára Mint korábban beszámoltunk róla, július végén a város ipartörténetének egyik jelen­tős állomásához érkezett. Míg korábban Tatabánya a bezárt iparterületek okán került gyakran az újságok címolda­lára, ekkor új ipari üzem léte­sítéséről adhattunk hírt. Az idei év legnagyobb zöldmezős magyarországi beruházásá­ról, egy alumínium keréktár­csagyár létesítéséről írt alá megállapodást Bencsik János, Tatabánya polgármestere és Hartmut Fehrmann, az ame­rikai-német SUOFTEC Kft. ügyvezető igazgatója. A tatabányai önkormányzat a gyár létesítését a közművek ki­építésével és jelentős helyi adókedvezményekkel segítette elő. A Búzavirág úton a gyára­lapítók egy 11 hektáros terüle­tet vásároltak az önkormányzat­tól. Az elmúlt héten a területről besilózták a kukoricát, majd a geodéták kijelölték a terület pontos határait. Ebben a pilla­natban a földmunkagépek a humuszolást végzik, azaz a ta­laj legfelső, termőrétegét fejtik le, hogy a későbbi parkosításnál felhasználható legyen. Amerikából megérkeztek a gyár építését előkészítő szak­emberek és megkezdték a tár­gyalásokat a polgármesteri hi­vatal illetékes munkatársaival az építkezés koordinálásáról. A gyár terveinek adaptálását a he­lyi TATATERV nyerte el és a földmunkákat is tatabányai cég, az ÁMK végzi el. A generálki­vitelezőt szeptember közepén választják ki. A gyárban a tervek szerint már 1996 tavaszán megkezdő­dik a próbaüzem. A területen fel kell építeni egy 30 000 négyzetméteres üzemcsarnokot és a kiszolgáló létesítményeket. Jelentős beruházást jelent a gyár víz-, gáz- és áramigényét kielégítő berendezések megva­lósítása is. A gyárban a világon egyedülálló technológiával ké­szítenek belül üreges küllőkből álló könnyűfém keréktárcsákat, melyre világszerte nagy a ke­reslet. Az itt gyártott felniket használják fel az Audi, Merce­des és Volkswagen magasabb kategóriájú személygépkocsija­ihoz. A vállalat által termelt érték évi többmilliárd forintra be­csülhető. A tervek szerint a gyár 500-600 munkás számára biztosít elhelyezkedést. A spe­ciális szakismeretek megszer­zéséhez a munkásokat az anya- vállalat hasonló technológiát alkalmazó üzemében képezik ki. A gyár jó elhelyezkedési le­hetőséget kínál a fémipari szakembereknek, ugyanakkor a jelentkezéskor mindenképpen előnyt jelent az alapfokú német vagy angol nyelvtudás. Kép és szöveg: Farkas István Polgármesterek Dorogon Térségi önkormányzati vezetők számara hívtak össze közszolgáltató válla­latok konzultációt tegnap Dorogon, a polgármesteri hivatalban. Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Epöl, Esztergom, Lábatlan, Le­ányvár, Máriahalom, Mo­gyorósbánya, Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Sárisáp, Süttő, Nagysáp, valamint Úny polgármesterei ültek össze, hogy megtárgyalják a térségi privatizációra vonat­kozó véleményüket, a va- gyonigényléssel kapcsolatos teendőket. Egyes települések olyan problémákat, mint áramszol­gáltatás, gázszolgáltatás, szemételhelyezés, ivóvíz­szolgáltatás nem képesek megoldani. Ezért fontosak az ilyen jellegű konzultációk. A megbeszélésen részt vett dr. Kocsis István, az ÁPV Rt. tranzakciós vezérigazgató­helyettese, Baranyai Lőrincz és dr. Haller Zoltán ország- gyűlési képviselők, és Szűcs György, az IPOSZ elnöke. Cservenka Rita Jobb levegőt Tatabányán! A közgyűlésen tárgyalták Tatabánya közgyűlésének teg­napi ülésén Szalontay Csaba képviselő napirend előtt emlé­keztetett: az elmúlt ciklusban döntés született, hogy a Turul emlékműhöz vezető útvonalon táblákkal igazítják útba a turistá­kat és intézkedést kért a polgár- mesteri hivataltól. A képviselők elfogadták a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót és meghallgatták dr. Bene Magdolna jegyzőt a külön­féle határozatok végrehajtásáról. A testület Szűcs Imre, a lakás­ügyi albizotság elnöke előter­jesztésében tárgyalta a lakásügyi rendeletek módosítását. Ezt rész­letesen ismertetjük hétfői szá­munk önkormányzati oldalán. A képviselők elfogadták a Ta­tabánya iparterületeinek levegő­tisztaságvédelmi besorolásában beálló változásokat. A határozat értelmében egyes üzemeknek csökkenteniük kell a szennyező- anyag kibocsátását. A képviselő-testület a máso­dik félévi munkaterv elfogadásá­ról döntött, majd arról, hogy egymillió forint értékű pályáza­tot ír ki az oktatás megújulásá­nak támogatására, szakmai prog­ramok megvalósítására. Az ülés lapzártakor még tartott. Farkas I. Ahol a széntojások készülnek Laczkó István ellenőrzi a még meleg brikett minőségét TATABÁNYA - Az ősz, a fű­tési szezon közeledtével egyre keresettebbek a tüzelőanyagok. A szén egyik egykori őshazájá­ban sajnos már egyre kevesebb fogy, legalábbis a kisfelhaszná­lók körében a jó minőségű szén termékekből. A Tatai Bri­kett Kft. - amely 1993-ban ön­állósodott- adataiból ez derül ki. A hajdan 600 ezer tonna gyöngy- és tojás brikettet előál­lító cég tavaly már csak 238 ezer tonnát gyártott. Csánitz Tibor igazgató szerint ez egy­részt köszönhető a szén magas árának, mely az utóbbi tíz év­ben hatszorosára emelkedett, il­letve annak, hogy a többi ener­giahordozó ára még mindig alacsonyabb. A brikettgyállás­hoz szükséges itthoni, jó alap­anyag fogyóban van, így most cseh, orosz és német porszenet importálnak, ami még így is ol­csóbb a hazainál. Egyébként az egész országba terítik terméke­iket, mely most, a fűtési szezon közeledtével igencsak keresett. Szeptember 8-án nyitja meg kapuit a vásár A felfedezés öröme = BNV Egy híján századik alkalommal nyitja meg a kapuit a Buda­pesti Nemzetközi Vásár, amelyik szak- és közönségvásár is egyben. A részletekről a sajtó munkatársait csütörtökön a konferenciaközpontban tájékoztatták, ahol ünnepélyes kere­tek között átnyújtották a ide vásári nagydíjakat is. Pásztor Erzsébet, a HUN- GEXPO Rt. vezérigazgatója elmondta, hogy két év óta egy letisztult, konszolidálódott ’ programcsomag jellemzi a BNV-t. Ez a hagyomány foly­tatódik. A rendezvény nemzet- | közi, valódi piaci fórum, amely j igyekszik a gazdaság vala- ] mennyi ágát, úgymond lefedni. Davidovics Iván, a vásár i igazgatója kiemelte, hogy idén ■ tovább erősítik a szakmai részt. A kiállítók csaknem 50 száza- i léka új cég. Szeptember 17-ig, a zárásig mintegy félmillió lá­togatóra számítanak. A bemu­tató területe eléri a 40 ezer négyzetmétert, a kiállítók száma meghaladja az 1200-at. Nyolc ország önálló bemutató­val várja az érdeklődőket. Az idei BNV-nek két szlo­genje, mottója is van: ,A felfe­dezés öröme = BNV”, illetve „Minden új ide vezet.” A kiállí­tás zárása után bizonyára al­kalmunk lesz megítélni, hogy a mottókból melyik állt közelebb a valósághoz. A sajtótájékoztatót követően Kardos Károly, a BNV vásári zsűrijének elnöke átadta a BNV ’95 nagydíjait, melyet a következő cégek gyártmányai kapták: Alföldi Porcelángyár Rt., Caola Rt., Colortex Kft., Demko-Feder Kft., Electrolux Leisure Appeliences Kft., Lampart Budafoki Zománc Ipari és Kereskedelmi Kft., Tri- lak-Haering Festékgyártó Kft., valamint az Unikulcs Kft. A zsűri elnöke értékelésében hangsúlyozta, hogy a díjazottak között nem volt olyan termék, amely a fogyasztói piacra be­robbanna, de nagy részük a külföldi konkurenciával is si­keresen veszi fel a ver­senyt. - petrik -

Next

/
Oldalképek
Tartalom