24 óra, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-05 / 182. szám

1995. augusztus 5., szombat 24 Óra — Hazai Tükör 5. oldal Áram, földgáz: minden kategóriában egységes lesz az emelés Előzetes az energiaárakról Szeptemberben járadékemelés A villamos energia és a földgáz ára - a kormány legutóbbi döntése szerint - szeptember 1-jétől átlagosan 8 százalékkal emelkedik. Az erről szóló tájékoztatások azonban nem tér­tek ki arra, hogy a 8 százalékos átlagon belül terveznek-e differenciálást, vagy minden díjkategóriában azonos arányú lesz a drágulás. A kérdésekre az Ipari Minisztériun^an, il­letve a Magyar Energia Hivatalban kerestünk választ. (Tudósítónktól) A minisztériumban elmondták: most az a rendezőelv - az előző energiaár-emelésekkel szemben hogy mindkét vezetékes ener­giahordozónak, a villamos áram­nak és a gáznak egyaránt 8 száza­lékkal lesz magasabb az ára az ipari fogyasztók körében és a háztartásokban. A szeptember el­sejétől hatályos árintézkedés kapcsán nem változtatnak az ed­digi tarifaszerkezeten és a külön­böző árak közötti arányokon sem. Ismeretes, hogy a jelenlegi díjtételek eltérőek. A villa­mos energia esetében például más tarifával számolnak a szolgáltatók, attól függően, hogy nappali vagy éjszakai fogyasztásról van szó. Az is befolyásolja a számla vég­összegét, hogy havi összesí­tésben mekkora a fogyasztás. Hasonló a gáz elszámolási rendje, itt azonban figye­lembe veszik, hogy külön­böző régiókban eltérő a gáz fűtőértéke és ennek megfele­lően a köbméterenkénti ára is. Az új tarifáktól függetle­nül tehát továbbra is érvé­nyes, hogy ha a fogyasztás egyes mennyiségi határait át­lépjük, más díjkategóriába kerülünk. Mint a Magyar Energia Hi­vatalban megtudtuk, hamaro­san elkészülnek a részletes új árlisták, s azokat a hónap má­sodik felében rendelkezés formájában közzéteszik. A szakemberek megerősí­tették: egységes energiaár­növekedéssel kalkulálnak; az „átlag” kitétel pusztán annyit jelent, hogy a könnyebb el­számolás érdekében filléres nagyságrendű föl-le kerekítés lehetséges. Hiánypótlás saját erőből A főtitkár váratlan felmentése adott először hírt arról, hogy va­lami nincs rendben a legnagyobb hazai humanitárius szervezet háza táján. Utóbb kiderült: a Magyar Vöröskereszt Országos Titkárságán gazdasági szabálytalanságokat fedeztek fel. Amikor az eddig hivatalban lévő vezetés vette át a szervezet irányí­tását, a rendkívüli eseményeimé 208 millió forint volt a kasszá­ban. Még rövid idővel ezelőtt is 68,8 millió forintot őriztek a bankszámlákon az állampolgárok adományaiból, amihez csak segé­lyezés céljára lett volna szabad hozzányúlni. A rendkívüli intéz­kedés előtt azonban arra döbbent rá a vezetők egy része: a pénzeket bizonytalan kimenetelű vállalko­zásba fektették. Likviditási gond­jaik finanszírozására magas ka­mattal 30 millió forint bankhitelt vettek fel. Mindezt a vezető testü­letek tudta nélkül. Erről beszél­gettünk dr. Andics Lászlóval, a Magyar Vöröskereszt elnöké­vel.- Az eddigi főtitkár felmen­tése után az á legsürgősebb tennivalónk - mondta az elnök -, hogy saját erőnkből mindent elkövessünk a hiányzó pénz előteremtéséért. Elsőként a la­kosság befizetett 68,8 millió fo­rintját kell pótolnunk, azután a banki hitelt.- A nem feltétlenül alapte­vékenységet szolgáló eszkö­zökről le kell mondani. Az au­tóparkot nagy mértékben csök­kentjük. A megyéknek egy személyautójuk van, de az Or­szágos Titkárság 11 nagyértékű kocsijának egy részétől megvá­lunk. Több száz mobil telefon van forgalomban. Természete­sen ez is túlzás.- A testületnek meghatáro­zott a létszáma. Ennek emelését úgy oldották meg, hogy igen sok és magas összegű, eseti szerződést kötöttek, összesen 11 millió forint értékben. Ezzel a titkárság béralapját 20 száza­lékkal lépték túl. Ennek jelen­tős részét is le kell faragnunk.-Az Országos Titkárságon belül struktúraváltozást hajtunk A KDNP a csákányos falbontásról A demokrácia és az emberi jogok súlyos megsértésének minősítet­ték a Kereszténydemokrata Néppárt tegnapi, rendkívüli tájékozta­tóján, hogy Dabas-Sáriban - az önkormányzati testület határozata alapján - csákánnyal verték szét az önkormányzati és a katolikus iskola közötti válaszfalat. Az incidens pénteken nem folytatódott, a személyi őrizetet megszüntették. Konstruktív szakmai egyeztetés A rádiózásról és televíziózásról szóló törvényjavaslat parla­menti elfogadásához a szakma támogatására is szükség van. Ezért az Országgyűlés nyári szünetében is folytatódnak azok a tárgyszerűnek és konstruktívnak minősített egyeztető tárgya­lások, amelyek a még nyitott kérdések tisztázását szolgálják. Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője augusztus végén a ma­gánrádiók, a magántelevíziók és a kábeltelevíziós társaságok szövetségével, az egyházak képviselőivel folytat megbeszélé­seket. A szocialista és a szabad demokrata frakció a hónap vé­gén egyeztet a módosító javaslatokról, a parlament pedig szep­temberben folytathatja a rádió- és televíziótörvény általános vitáját. Hiányzik az átfogó munkaügyi koncepció A munkaügyi tárca működése is csalódást okozott - állapította meg Kövér László, a Fidesz-Magyar Polgári Párt alelnöke pénte­ken. A minisztérium tevékenysége nem volt olyan botrányos ugyan mint más tárcáké - mondta -, de fokozatosan ez is csak a Pénzügyminisztérium egy alosztályává süllyed. A tárca vezetése tétlenül nézi, amint a kormányzat megvonja az állami támogatást a foglalkoztatáspolitikától és lassanként ki akar vonulni a munkanél­küliek hosszú távú ellátásából. Műhold vezetett a rablók nyomára A legkorszerűbb technika segítségével találták meg a múlt hét végén Bács-Kiskun megyében elrabolt német kamiont vala­mint 300 ezer német márkát azaz 27 millió forintot érő rako­mányát. Három magyar és három török állampolgárt őrizetbe vettek. A tulajdonos ugyanis olyan szerkezetet szereltetett a járműre, amely műhold közvetítésével egy párizsi adatrögzítő központtal áll összeköttetésben. így a francia fővárosból be­szerzett információk alapján a Bács-Kiskun megyei rendőrök végig követhették az elrabolt kamion bő háromszáz kilométe­res bolyongását. végre. Nincs szükség annyi igazgatóságra. Ésszerű össze­vonásokkal, a működést nem gátló változtatásokkal radikáli­san csökkenteni kell a számu­kat.-A titkárság havonta tar­tott háromnapos megyei tit­kári értekezleteket az ország különböző pontján. Megálla­pítottuk, hogy elegendő ne­gyedévenként egynapos megbeszélés a fővárosban. Ezzel havonta másfél millió forint takarítható meg.- Raktárainkban nagy tö­megben találhatók szakmai profilba vágó, elsősegélyről, házi betegápolásról szóló és más témájú könyvek. Ezek rö­vid idő alatt értékesíthetők. Ez­zel is 10-15 millió forint bevé­telre számíthatunk.-Egy hónapon belül szeret­ném közzé tenni a pontos szá­mokkal alátámasztott javasla­tunkat a hiány felszámolására. Szeretném elmondani, hogy a megyék önálló gazdasági egy­ségek, ott minden munka zavar­talanul folyik tovább. Csángó fesztivál A július 27-től augusztus 12- ig tartó Jászok Világtalálko­zóját újabb rangos esemény gazdagítja: péntektől vasár­napig immár ötödik alka­lommal ad otthont Jászberény a Csángó Fesztiválnak. Ösz- szesen tizenkét együttes ropja majd a táncot három napon keresztül a jászberényi sza­badtéri színpadon, illetve a Zagyva ölelte kis Margitszi­geten. A fesztiválon egy moldvai csángó iparművész, Petrás Mária kerámia- és ezüstékszer-kiállítására is vár­ják a vendégeket. Szombaton énekversenyt rendeznek az 1991-ben Magyarországon elhunyt, s a jászberényi Fe­hértói temetőben nyugvó Ho- dorog Luca csángó énekes emlékére. A színpompás fel­vonulással, táncbemutatókkal és folklórműsorokkal tarkított Csángó Fesztivál vasárnap este táncházzal ér véget. Szeptemberben a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülőkhöz is a megemelt járandósággal csönget a postás. Az ellátások jelenlegi összegéről, illetve a kapcsolódó emelés mértékéről tájékozódtunk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon. Szeptember 1-jétől négy száza­lékkal emelkednek a politikai rehabilitációhoz kapcsolódó el­látások is. 247 027 ember e cí­men kapott átlagosan 1552 fo­rintos havi összeget. Szintén négy százalékkal emelkedik a 12 797 átmeneti járadékos ed­digi 9045 forintos havi átlagos pénze. A négyszázalékos eme­lés az egészségkárosodott bá­nyászok 2272 fős táborában csak azokra vonatkozik, akik­nek ezen a címen kapott jára­déka nem haladja meg a húsz­ezer forintot. A vakok szemé­lyi járadéka, illetve rendszeres szociális segélye összesen SZABAD KEMPINGHELYEK A Balaton déli partján lakókocsihely sátorhely Ifjúság Kemping, Siófok-Sóstó 265 169 Aranypart Kemping, Siófok 45 65 Autós I. Kemping, Zamárdi 94 42 Autós II. Kemping, Zamárdi 92 122 Rév Kemping, Szántód­110 Magyar Tenger Kemping, B.földvár 28 ~ 101 Túra Kemping, Balatonszárszó 35 180 Hullám Kemping, Balatonöszöd 31 299 Lidó Kemping, Balatonszemes 10 75 Vadvirág Kemping, Balatonszemes 122 174 Aranyhíd Kemping, Balatonlelle 85 146 Napsugár Kemping, Fonyód-Bélatelep 35 130 Kócsag Kemping, Balatonberény 68 179 Hőforrás Kemping, Igái­79 Deseda Kemping, Kaposvár-Toponár 75 28 Kék-Tó Kemping, Lengyeltóti 56 113 A Balaton északi partján Balatonakarattya, Piroska Naturista Kemping 250 Balatonalmádi, Yacht Kemping 90 Paloznak, Nyárfa Kemping 650 Balatonakali, Holiday Kemping 700 Balatonakali, Strand Kemping 300 Balatonakali, Dorina Kemping 255 Balatonszepezd, Vénusz Kemping 325 Révfülöp, Napfény Kemping 1240 Badacsonyörs, Balaton Kemping 290 Badacsony, Badacsony Kemping 65 Szakértői vélemény a Gál-balesetről Lauemé ügyvédje neheztel Elkészült az igazságügyi mű­szaki szakértői vélemény a Gál-baleset ügyében. Márián Zoltán, a Debreceni Ügyészségi Nyomozóhivatal vezetője szerint az ütközés a házelnöki konvojjal szemben közlekedő Trabant sávjában történt, a felezővonaltól egy méterre. Vagyis a rendőrségi motoros tért át a szembe jövő sávba és nem a Trabant. A vizsgálat megállapította, hogy a rendőrmotoros 120, a Trabant 80 kilométeres óránkénti sebes­séggel közlekedett. A jövő héten a baleset helyszínén bizonyítási kísér­letet tartanak arról is, hogy a megkülönböztető hang- és fényjelzések mennyire voltak hallhatóak és láthatóak. A Trabantot vezető Lauer Ta- másnét feltehetően pénteken hallgatják meg Miskolcon. Ügyvédje, a debreceni Bánk Attila megdöbbentőnek és fel­háborítónak tartja, ahogyan az Objektív című tévéműsorban Lauer Tamásnét a kórházi ágyon bemutatták. A család ugyan hozzájárult, hogy az Ob­jektív felvételeket készítsen, de az a mód, ahogyan az operatőr bemutatta Lauemét, sérti a személyiségi jogokat. Ez ügy­ben Bánk doktor még egyeztet a családdal. Megdöbbentette az ügyvédet a Gál-baleset körülményeit vizsgáló ügyésznek az Objektív csütörtöki adásában elhangzott nyilatkozata is, ugyanis azt mondta: Lauer Tamásné ellen folyik a nyomozás. Az ügyvéd a nyomozóhivatal eddigi eljárását korrektnek tar­totta, az inkriminált nyilatkozat azonban megrendítette a vizs­gálat tisztaságába vetett hitét. Vele, aki több mint egy hete Lauemé ügyvédje, mindeddig nem közölték, hogy a Trabantot vezető fiatalasszony ellen fo­lyik a nyomozás. Emiatt a jogász - a család­dal történő egyeztetés után - megfontolja, hogy elfogultsá­got jelentsen-e be a Debreceni Ügyészségi Nyomozóhivatal ellen. Sínbusz-párti a Nemzeti Mozgalom a Vasútért Egylet A sínautóbuszban remélik a megoldást azok a települések, amelyek a kisforgalmú, gazda­ságtalan vasútvonalak mellett fekszenek. Ennek adott hangot állásfoglalásában a Nemzeti Mozgalom a Vasútért Egylet, amely pénteken a Veszprém megyei Csajágon tartotta ülését. Felvetődött a kormány részéről, hogy az önkormányzatok is hozzájárulhatnának a vasútvo­nal fenntartásához. Erre viszont egyetlen önkormányzat sem vál­lalkozhat egyszerűen azért, mert nincs rá pénz. Ugyanakkor a vasútvonalak felszámolása, vagy a forgalom szüneteltetése nehéz helyzetbe hozná a kiste­lepüléseket, elzárná előlük a fej­lődés lehetőségét. Ezért értéke­lik sokra az Ikarusnál kifejlesz­tett új sínautóbuszt, amely előál­lítása és üzemeltetése is sokkal olcsóbb, mint a hagyományos vonatoké. Érthetetlennek tartják az egylet tagjai, hogy bár a sín­autóbusz prototípusa már elké­szült, a MÁV nem mutat igazi érdeklődést iránta. 37 473 embert érint és mértéke átlagosan havi 5064 forint, a növekedés itt is négyszázalé­kos, a 4200 forint alatti juttatá­sokat pedig ekkorára kerekítik. Egységesen havi háromszáz forinttal kap többet szeptember­től a 17 890 rokkantsági jára­dékos és a 172 764 rendszeres szociális járadékos. A házas­társi pótlékhoz járó kiegészítés és a házastárs utáni jövedelem- pótlék 150 forintos emelése 85 000 embert érint. csath Röviden Több mint 30 érdeklődő cég vitte el pénteken az Ál­lami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. által a vil- lamosenergia-iparban be­fektetni szándékozók ren­delkezésére bocsátott tende­rértesítőt - mondta Kocsis István, az ÁPV Rt. vezér­igazgató-helyettese. A do­kumentumhoz Budapesten kívül a Schroder privatizá­ciós tanácsadó londoni iro­dájában is hozzá lehet jutni. Arról nincs információ, ott hányán érdeklődtek. Helyszíni bizonyítási eljá­rást tartanak akkor, amikor a meteorológiai körülmé­nyek körülbelül azonosak lesznek azzal, amilyenek a július 17-én, Gál Zoltán házelnök közlekedési bal­eseténél voltak. Mint azt a baleset körülményeit ki­vizsgáló Debreceni Ügyész­ségi Nyomozóhivatal veze­tője elmondta, munkájuk hátterét a Budapesti Mű­szaki Egyetemen elvégzett számítógépes vizsgálat ké­pezi. Felvették a kapcsolatot a meteorológiai szolgálat előrejelző csoportjával is. Ha a pénzügyi kormány­zat terve szerint 1996-ban a befolyó személyi jövede­lemadónak csak a 15 száza­lékát tarthatják meg az ön- kormányzatok a jelenlegi 35 százalékkal szemben, ez alapjaiban veszélyezteti az önkormányzatiságot - hangzott el a Megyei Jogú Városok Szövetségének és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségé­nek közös sajtótájékoztató­ján. A két érdekképviseleti szövetség petíciót juttat el az ügyben a miniszterel­nökhöz, az Országgyűlés elnökéhez és az illetékes tárcák vezetőihez. Ritka kora vaskori lelete­ket találtak Békésben, ami­kor is bronz lószerszámok és edények töredékei kerül­tek elő Sarkadon. A szenzá­ciós régészeti lelet felfede­zése a sarkadi Bessenyei- családnak köszönhető, és a késő bronzkori és a szkíta jellegű fémtárgyak megje­lenése közti, eddig Iromány­ban maradt időszakról ad hírt. Európai régészeti szen­zációról van szó, ugyanis olyan is akad a leletek közt, amely szárazföldünkön egyedülálló. Wallenbergre emlékeztek születésének 83. évfordu­lója alkalmából a nevét vi­selő egyesület tagjakpénte­ken Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasorban lévő szobránál. A svéd diplomata - aki 1944 őszén több mint 15 ezer zsidó életét mentette meg a pusztulástól - azt cse­lekedte, amit a nemzetnek kellett volna széles körben megtennie - hangsúlyozta emlékező beszédében Kai­ser György, a Raoul Wal­lenberg Egyesület elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom