24 óra, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

I mi ___- ______ H ÉTVÉGI MAGAZIN (7-11. oldal) VI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM ÁRA: 21,50 FORINT —Hl 1995. JULIUS 1., SZOMBAT K0MAR0M- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Uszonyos búvárúszók Oroszlányban A városban sikersportág­nak számít a búvárúszás. Erről a szép sportról szól írásunk a 15. oldalon. HÍD-építők Nesz mélyen - Egyedülálló szervezete alakult tegnap Neszmélyen a Rá­kóczi Szövetségnek tíz szlovákiai magyar község és az idei megyei HÍD-fesztivál nyitóren­dezvénye házigazdájának részvételével. A színpompás felvonulás utáni megnyitón jelen volt Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai-Mozgalom elnöke is. fotó: Jusztin A mi időnk lejárt Mától nem kötelesek elfo­gadni a kereskedelemben megszokott régi pénzérméin­ket, amelyeken még népköz- társasági címer van. Aki máig őrizgette 1, 2, 5, 10 és 20 fo­rintos érméit, annak már csak az OTP hálózat valamelyik fiókja váltja majd be decem­ber 31-ig. A cserében eddig az időpontig az MNB-vel tör­tént megállapodás alapján a Magyar Posta összes hivatala is részt vesz. A polgároknak - ha egyszerre jelentős mennyi­ségű érmét kívánnak bevál­tani'- az említett intézetek időpontot adhatnak, de „be- rolnizni” sem kis, sem nagy mennyiséget nem kell. / Ápolják a baráti kapcsolatokat Esztergom. A németországi Ehingennel három éve áll ba­ráti kapcsolatban Esztergom. Több alkalommal látogatták meg egymást a két ország polgárai. Június végén a Te­mesvári Pelbárt Ferenc Gim­názium 10 német szakos hall­gatója utazott Ehingenbe, Nyitrai Lászlóné vezetésével. A tanulók megismerkedhet­nek a környék nevezetessége­ivel, s a Duna fon ásvidékéhez is elkísérik őket az udvarias vendéglátók. A német testvérvárosban június 24-én nyitották meg az esztergomi Duna Múzeum anyagából egy reprezentatív kiállítást. A megnyitón részt vett dr. Deák András, aki az ehingeni gimnáziumban is tartott egy előadást. Részletezést kért a dorogi önkormányzat Az ÉDÁSZ válaszára várva A dorogi önkormányzati képviselő-testület, három kamera figyelmétől kísérve, két tucatnyi téma tárgyalá­sára vállalkozott pénteken a Közösségi Házban. A napirend elfogadása előtt Ot- rok Györgyné, a Dorogi Hulla­dékégető Kft. ügyvezető igaz­gatója kérte, hogy a kft. fejlesz­tési koncepcióját a meghívótól eltérően csak a már kész hatás- tanulmány elfogadása után tár­gyalja a testület. Kérését teljesí­tették. A legutóbbi ülés óta történ­teket sorolva, dr. Tittmann Já­nos polgármester jelentésében szerepelt, hogy az EDASZ Rt. nem válaszolt az önkormányzat közvilágítási karbantartási szerződés-tervezetet módosító javaslatára. A részvénytársaság a közvilágítási hibajelentéseket nem fogadja, egyedi megrende­lésként vállalja a javításokat, ami többletköltségeket jelent­het. Az első negyedévre 407 ezer forintos (plusz áfa) számla érkezett, a polgármesteri hiva­tal műszaki osztálya az elvég­zett munkák tételes részletezé­sét kérte az ÉDÁSZ Rt.-tői. Köves Károly képviselő java­solta, hogy tisztázni kell azt, hogy kizárólag az ÉDÁSZ Rt. végezhet-e karbantartást a köz- világítási villamos hálózaton. Ha nem. sürgősen pályázatot kell kiírni ennek a feladatnak az elvégzésére. A testületi ülés további ese­ményeiről városi oldalainkon olvashatnak majd. F. K. „Fájóbb” lesz a foghúzás A kormány gazdasági meg­szorító intézkedéseinek cso­magjában az egészségügyben is fizetni kell az ellátásért. Az egyik legérzékenyebb pont a fogászat, hiszen itt a hírek sze­rint már júliustól a társada­lombiztosítás - néhány kivé­teltől eltekintve - nem támo­gatja a kezelések nagy részét. A sürgősségi betegellátás ki­vételével például a gyökértö­més 3000 és 5000 forint lesz, a foghúzásért 1Ö00, míg egy ko­ronáért 4500 forintot fizethe­tünk. Nem véletlen, hogy az utóbbi napokban a lakosság a megyében is megrohamozta a fogászati rendelőket. Nagy- igmándon a közelmúltban állí­tottak munkába egy korszerű berendezést, és nem csak a ke­zelés, de a díjazás fájdalmait is enyhíteni igyekeznek. A me­gye városaiban a tehetősebbek már hosszú ideje drága ma­gánrendelőkben kezeltetik magukat. Hiába, a magánpra­xis virágzik. Már a fájdalomért is többet kell fizetni Új sportegyesület született Nemcsak a név változott A Dorogi Szabadidő Sport­egyesület rendkívüli küldött- közgyűlésén a szakosztályok képviselőin kívül részt vett dr. Tittmann János, Dorog pol­gármestere és dr. Partali László megyei sportigazgató. Dr. Bartalos József levezető elnök javaslatára a közgyűlés módosította az egyesület alap­szabályát. A névváltoztatás eredményeként megszületett a Dorogi Sportegyesület. Az új szervezeti felépítés szerint hét­tagú társadalmi elnökség ala­kult, elnöke dr. Tittmann János lett. Az ügyvezető elnök, a volt DSZSE régi elnöke, Kollár La­jos, a számvizsgáló bizottság elnöke Csunderlik Tibor. Az elnökség korábbi döntése alapján az öt szabadidősport­szakosztály (teke, tenisz, ter­mészetjárás, torna, kispályás foci) megmarad, az öt verseny­sportszakosztály (atlétika, bir­kózás, kézilabda, teke, tenisz) a labdarúgással bővül. A labda­rúgó-szakosztállyal kapcsolatos részletek július 6-án, a DSE el­nökségi ülésén alakulnak ki. Fenyvesi Károly • • Összement a Bokros-csomag Marad a gyes, a gyed, a gyet és a családi pótlék Pénteken az Alkotmánybíróság több pontban az alaptör­vénnyel ellentétesnek minősítette a gazdasági stabilizációt szolgáló törvényt, az úgynevezett Bokros-csomagot. j Megállapították: a jogbiztonság, i a szerzett jogok védelme meg- I követeli, hogy az anyasági és gyermektámogatási rendszer keretei között a viszonylag rö­vid és meghatározott idejű tá­I___________ _____________ moga tásokat (gyes, gyed, gyet, várandóssági pótlék, terhességi segély) a már megszületett és 1995. június 15-től számított 300 napon belül megszületendő gyermekek esetében a hatályos­nál nem kedvezőtlenebb feltéte­lekkel és időtartamra biztosít­sák. A családi pótlék esetében elegendő felkészülési időt kell adni a változásokhoz való al­kalmazkodáshoz azoknak is, akik elvesztik jogosultságukat erre a járandóságra. (Cikkünk az 5. oldalon) Francia kézben a dorogi hulladékégető A hazai gyógyszergyártók eladták részvényeiket Mindenkit meglepett a hír, mi­szerint a három nagy magyar gyógyszercég, a Chinoin, az Egis, és a Richter megváltak a Dorogi Hulladékégető Kft-ben lévő részesedésüktől. Az érték­papírok eladásából a hírek sze­rint több száz millió forintos terven felüli eredménye szár­mazott a cégeknek. A három „nagy” kilépésével a Dorogi Hulladékégető Kft. teljes egészében a francia Sarp Industries vállalkozás kezébe került. Egyelőre csak találgatni lehet a hazai gyógyszercégek hirtelen lépését, de a szakembe­rek már most sejteni vélik, hogy a tranzakcióval elsősor­ban saját gazdasági helyzetüket szerették volna stabilizálni. A francia cég illetékesei egyelőre nem nyilatkoztak rész­letesen az ügy hátteréről. Midőn az öreg Dunában víz helyett vér folyt Emlékünnepség Esztergomban Sobieski János lengyel királlyal az élén 1683-ban az egyesült európai csapatok heves harcok árán kiverték Esztergom várfa­lai közül Kara Musztafa főve­zér seregét. Sobieski János emlékére harminchetedik alkalommal időzött pénteken Esztergomnál a Magyar Természetbarát Szö­vetség, Esztergom önkormány­zata és a helyi Sportközpont szervezte Sobieski János vízi emléktúra 150 magyar evezőse. Pénteken délután az Erzsébet parkban álló Sobieski János obeliszknél emlékünnepséget rendeztek. Az emlékezők kö­zött volt Horváth Zoltán, a Ma­gyar Természetbarát Szövetség elnökhelyettese, dr. Partali László, a megyei sportigazga­tóság vezetője, dr. Könözsy László, Esztergom polgármes­tere és az Esztergomi Hajós Egylet-1907 sportklub le­génysége is. Gyorsított eljárás nyomán ítéletet hirdetett az Alkotmánybíróság fotó: feb/bodó Gábor Fehérvári és váci öröm Osztályozok a labdarúgó NB I-ért Parmalat FC - Salgótarján 2-1 (1-0) - első meccs: 1-0 BKV Előre - Vác FC 1-1 (0-0) - első meccs: 0-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom