24 óra, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

óriási küzdelem Tatabányán Az utcai harcosok izgal­mas csatájáról és a nyerte­sekről szól írásunk a 7. ol­dalon. VI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT 1995. MÁJUS 2., KEDD KOMAROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja mmuumm lekötéstől fiié 30 nap go eladási kamato 60 nap k ezen a heten: 90 nap 26,0% 26,5% 27,0% 180 nap 270 nap 365 nap 28,0% 29,0% 30,0% 450 nap 540 nap 730 nap 30,5% 30,75% 31,0% 1 KAMATOK KAMATA! |l*| FÓRUM A VÁROSLIGETBEN Helyes, hogy összefogtunk Horn Gyula és Nagy Sándor válaszolt Helyes volt, hogy összefog­tunk az MSZOSZ-szel, s a jö­vőben is együtt kívánunk mű­ködni velük - így reflektált Horn Gyula Békési László volt pénzügyminiszter azon minapi kijelentésére, miszerint az MSZP életében tragikus téve­dés volt a szakszervezetekkel való megállapodás. A szocia­lista pártelnök-miniszterelnök az MSZP és az MSZOSZ má­jus elsejei városligeti fórumán Nagy Sándorral, az MSZOSZ elnökével közösen válaszolt az egybegyűltek kérdéseire. Részleteket az 5. oldalon ol­vashatnak. Ünnepeltek megyeszerte - Gazdag programmal ün­nepelték megyeszerte május elsejét. Felvételünk Tatabá­nyán, a Puskin Művelődési Ház előtt készült, ahol a legé­nyek májusfát állítottak. Beszámolónkat néhány ünneplő helységből a 2., 3., 5. oldalon olvashatják. A Radetzky Huszáregyesület Komáromban - A Komáromi napok ideje alatt a Balaton-felvidéki Radetzky Hu­száregyesület a Duna-parti városban járt, ahol megkoszorúzták a Radetzky emlékművet, majd a városban tartózkodó vendé­geket, polgármestereket, a Csillag telepen található emlékligetre vezették, ahol a települések képviselői emlékszalagokat kö­töttek fel a fáikra. (Tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják) fotó: kiss t József IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉS BÁBOLNÁN A cég korongjának legszebb gyémántköve A cég koronája legszebb gyémántkövének nevezte Jonathan F. Taylor, az angol Booker-cég elnöke, s egyben az Arbor Acres Farm Inc. tulajdonosa az öt évvel ezelőtt megalapított Bábolna-Arbor Acres Kft.-t. A vegyes vállalat igazgatóta­nácsának minapi ülésén a fő­vendég azért gratulált meleg szavakkal munkatársainak és bábolnai kollégáiknak, mert fél évtized alatt stabillá és nyereségessé fejlesztették a kft.-t. A vegyes vállalat tavaly 960 millió forintos árbevétel mellett 2,6 millió szülőpárt ér­tékesített és gazdasági ered­ménye meghaladta a 200 mil­lió forintot. Erre alapozva szü­letett meg az a döntés, hogy egy új keltetőüzemet és tojóte­lepet építenek Bábolnán, s tel­jesen felújítanak egy növen­déktelepet. E beruházások fe­dezésére az Arbor Acres Kft. törzstőkeemelése mellett az idei osztalék szolgál, amelyet a tulajdonosok visszaforgattak a termelésbe. Az integráció másik termelő társaságának, a Bábolnai Broj­ler Kft.-nek, ugyancsak ered­ményes éve volt. Ebben az esztendőben az előző évinél 20 százalékkal több - össze­sen 158,2 millió - naposcsibét keltettek Magyarországon, s ennek 20 százalékát a Bábol­nai Brojler Kft. forgalmazta. Szent Adalbertre emlékeztek Szent Adalbertre, az Eszter- gom-Budapest érsekség és az esztergomi Szent István Bazi­lika védőszentjére emlékeztek vasárnap Esztergomban. A bazilikában megrendezett szentmisét sok száz hívő és zarándok előtt Paskai László bíboros prímás, Esztergom- Budapest főegyházmegye ér­seke celebrálta. A cseh feje­delmi családból származott Adalbert fiatalon Prága püs­pöke lett, és már e címet vi­selve vállalta a még félig po­gány magyarok közötti hitté­rítést. Ő bérmálta és nevelte éveken keresztül első kirá­lyunkat, Szent Istvánt. Hazá­ján és Magyarországon kívül Lengyelországban is tevé­kenykedett, s ezért mindhá­rom nemzet magáénak vallja. Halála után mindössze egy évtizeddel később szentté avatták, a magyar katolikus egyházért kifejtett áldozatos munkájáért az ország legna­gyobb temploma védőszent­jévé választották. Az SZDSZ politikamentesen ünnepelt A Szabad Demokraták Szövetsé­gének majálisát a Margitszigeten a szép időben több ezer budapesti felkereste. A szabaddemokraták - mint azt Pető Iván pártelnök elmondta - tudatosan nem tervez­tek a majálisra direkten politizáló programokat, az SZDSZ más formában is tudja közölni mon­danivalóját, nem kell például sö­rivás közben is arról beszélni, mint hétköznap. MUNKÁS SZENT JÓZSEF ÜNNEPÉN - A DOGOZÓ EMBER JOGAIRÓL Kereszténydemokrata majális Esztergomban A Visegrádi Szent György Lovagrend bajvívóinak ijászbemutatója lézus nevelőapja, Boldogsá- gos Szűz Mária férje, az ács, .,Munkás Szent József’ ün- epe is május elseje. Héttőn, a KDNP országos és helyi szervezete, a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövet­sége, a Keresztény Szociális Mű­hely, a Máltai Szeretetszolgálat esz­tergomi szervezete és a Nemzetközi Kolping Szövetség esztergomi csa­ládja nagyszabású majálist rendezett a Duna-parti Kolping-telepen. Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő (KDNP) szólt elsőnek a majális résztvevőihez. A kormány isméit március 12-i csomagtervét bí- rálóan Latorcai János leszögezte: a szabadság gyakorlása feltételezi a szociális hálót. Napjaink hatalma okozta, hogy van felháborító sze­génység és van felháborító gazdag­ság. A KDNP elfogadható alternatí­vákat szeretne állítani a nemzet elé. A növekvő infláció és a munkanél­küliség idegen a KDNP eszmevilá­gától. Lánszky László, a Keresztény­szociális Szakszervezetek Országos Szövetsége elnöke a becsülettel el­végzett munkát illető jogokról szólt. A keresztény ember válasza a kor kihívásaira csak az lehet, hogy tör­vényes eszközökkel kell megváltoz­tatni korunk politikai gyakorlatát Zsikla László, a KDNP Keresz­tény Szociális Műhely elnöke rövi­den összegezte, hogy ők is készítet­tek az MSZOSZ gyakorlatától eltérő alternatív javaslatokat napjaink gondjaira Az ünnepi beszédeket gazdag kulturális program kö­vette. Cs. Nagy Lajos A 24 Óra sátra Komáromban - A Thermálftirdő előtti téren sátrak sokasága sorakozott. Mindenki, aki kilá­togatott a hét végén a Komáromi napok rendezvénysorozat eseményeire, megtalálhatta a neki leginkább megfelelőt. Lapunk, a 24 Óra sátra előtt is sokan megfordultak. Dr. Sztrapák Ferenc főszerkesztő két alkalommal, szombaton és vasárnap is az előfizetők, az olvasók rendelkezésére állt, válaszolt azok kérdéseire. A komáromi különítmény pedig Vámosi László terjesztésvezetővel és Jutási Csaba ügynök­ségvezetővel az élen, állandó „ügyeletet” tartott. A 24 Órá- I val kapcsolatos kérdőíveket tölthettek ki az érdeklődők, I akik között értékes ajándéktárgyakat sorsolnak majd ki. A nagycsaládosok számára létrejött alapítvány részére is szé- I pen gyűlt a pénz, amelyből a leginkább rászoruló családok újságelőfizetését finanszírozzák. Akik pedig a helyszínen fi­zettek elő lapunkra, többek között órát, 24 Órás pólót és ; hajójegyet kaptak ajándékba. Képünkön Láng Csaba almás- füzitői lakos fizet elő lapunkra. foto: kiss. t. j. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom