24 óra, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

2. oldal 24 Óra — Világtükör 1995. április 1., szombat Menekülés - Ruandaiak, akik tavaly július óta menekülttáborokban éltek, a burundi had­sereg katonáinak támadása óta tízezerszámra menekülnek Tanzániába. (feb-reuters) Göncz Árpádot Szentpétervárra várják Röviden Kabul/í jdelhi - Afga­nisztán északi részében földcsuszamlás és sziklaom­lás következtében életét vesztette 300 ember. A tra­gédia még kedden történt Badahsán tartomány Dar- jam hegyvidéki körzetében egy faluban. Tokió - Észak-Korea gaz­dasági helyzete annyira rossz, hogy lakosainak egy része ópium előállításával próbál külföldi valutára szert tenni, és közülük so­kan ópiumfüggővé váltak - állította egy észak-koreai disszidens, aki öttagú csa­ládjával együtt a múlt héten menekült el a kommunista országból Dél-Koreába. Moszkva - Az egyik ka­zahsztáni lap április 1-jei tréfája olyan jól sikerült, hogy a rászedett újságolva­sók tömegei péntek reggel valósággal megbénították a köztársaság bankjainak mű­ködését. A lap pénteken té­vesen azt írta, hogy a kazah nemzeti valuta, a tenge tízes címletű bankjegyeit 125— 250 dollár közötti összegért váltják be. Párizs - Forradalmian új közlekedési rendszert java­sol a Peugeot cég. A rend­szer lelke egy kicsi, mind­össze 2,2 méteres, kétsze­mélyes elektromos autó, a „Tulip”. Ezt azonban nem magánszemélyeknek, ha­nem a városi hatóságoknak adnák el. Az így megvett autókból a városok pontjain kölcsönzőket létesítenének. Bécs - Ausztriában ven­dégszerepei szombaton a budapesti Nemzeti Színház. A társulatot az evangélikus egyház magyar lelkigon­dozó szolgálata, illetve a magyar kultúrát ápoló Bor­nemisza Péter Társaság hívta meg. A Csíksomlyói passiót szombaton este Bécs egyik evangélikus templomában mutatják be. Prága - Václav Havel „a megbékélésre irányuló szándék jeleként” üdvözli azt a cseh és német értelmi­ségiek által kedden közzé­tett nyilatkozatot, amely a szudétanémet vezetőkkel való tárgyalásra szólítja fel a prágai kormányt. London - A Sky News brit hírtelevízió úgy érte­sült, hogy két rangos belga diplomata is életét vesztette a román légitársaság repü­lőgépének péntek reggeli katasztrófájában. A Néva-parti város önkor­mányzata meghívta köztársa­sági elnökünket. A látogatásra a magyar államfő május 9-i, győzelem napi, moszkvai útja alkalmával, vagy egy későbbi, egyeztetett időpontban történ­hetne. Ezt dr. Nanovfszky György moszkvai magyar nagykövet közölte az MTI-vel, miután pénteken találkozott Szentpétervárott Anatolij Szobcsak polgármesterrel. A ta­lálkozón szó volt arról, hogy a gazdaság mely területein tudna Magyarország együttműködni a megyével. Felmerült egy autó­Az orosz csapatok ellenállás nélkül elfoglalták péntek dél­után Dzsohar Dudajev csecsen elnök csapatainak utolsó erős­ségét, Sáli városát is. A csecsé­nek lényegében a csütörtökön elfoglalt Gudermeszhez hason­lóan nagyobb ellenállás nélkül feladták a várost, és a déli he­gyekbe vonultak vissza. Saliba az orosz belügyi csa­patok péntek délután vonultak be, miután előzőleg megadásra vonatkozó ultimátumot intéztek busz-összeszerelő üzem létesí­tésének, illetve alkatrészek to­vábbi szállításának lehetősége. A polgármester javasolta, hogy tartsanak vagy Szentpétervá­rott, vagy Budapesten üzletem­ber-találkozót Magyarország és a szentpétervári övezet gazda­sági együttműködésének lehe­tőségéről. Szobcsak a kulturális együttműködés keretében fel­ajánlotta művészeti együttesek, baletttáncosok és szólisták cse­réjét. A magyar nagykövet pénte­ken találkozott a szentpétervári Ermitázs igazgatójával is. Mi­a védőkhöz, délelőtt tíz óráig adva időt a fegyverletételre. Az orosz csapatok mozdoki pa­rancsnokságának közlése sze­rint álítólag nem követelt áldo­zatokat az orosz erők, illetve a polgári lakosság körében a hadművelet, és a helyi lakosság erejéhez mérten segítette a be­vonuló orosz erőket. Oleg Szoszkovec, az orosz kormányfő első helyettese Sáli elfoglalása után úgy vélekedett, hogy a harci cselekmények vé­hail Pjotrovszkij közölte: ké­szek megvizsgálni, hogy a má­sodik világháború idején elhur­colt, a múzeum tárolóiban lévő 600 képzőművészeti alkotás között vannak-e esetleg magyar gyűjteményekből származó al­kotások. Pjotrovszkij nem zárta ki ennek lehetőségét, bár kö­zölte, hogy Szenpétervárra tu­domása szerint annak idején nem került Magyarországról származó műkincs. Szó volt egy a XX. századi magyar kép­zőművészetet bemutató szent­pétervári kiállítás megrendezé­sének lehetőségéről is. get értek Csecsenföldön, és már folyik a helyi hatalmi szervek létrehozása, valamint a válasz­tások előkészítése. Dzsohar Dudajev azonban nyilvánvalóan nem adta fel a harcot. Erre utalt Aszlan Masz- hadov csecsen vezérkari főnök legutóbbi kijelentése. Közölte: ha az utolsó csecsen erősségnek számító Sáli feladására kény­szerülnének, akkor a déli he­gyekbe visszavonulva parti­zánháborút kezdenek. A Duna-medence ügyeiben szakértőnek számító osztrák politikusokkal és újságírókkal Bécsben beszélgetve kitűnt: foglalkoztatja őket a magyar­szlovák alapszerződés ügye. S felfigyeltek arra is, hogy máris megkezdődött az okmány ér­telmezésének vitája. Meciar szlovák kormányfő úgy értel­mezte, hogy a szerződésben idézett európai jogi források­tól és a megállapodás tartal­mától függetlenül kizárható a kollektív jogok és az autonó­mia bármiféle megvalósítása. A magyar kormány viszont KÉRDŐJELEK Értelmezünk? úgy véli, s ezt immár hivatalo­san is közölte a szlovákokkal, hogy „mindkét fél a szerződés mielőbbi hatályba léptetésé­ben és rendelkezései maradék­talan megvalósításában, és nem annak egyoldalú értelme­zésében érdekelt”? Taktikai húzás? A tekinté­lyes Die Presse például „kétér­telműséget” emleget a dolog­ban. Szerinte ha az alapszer­ződés tényleg nem biztosít a kisebbségeknek kollektív vagy autonóm jogokat, akkor annak megkötése csupán tak­tikai húzás volt mindkét kor­mány részéről, hogy teljesít­sék az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltételét. A hármas csúcs segítene? Bécsi vélemények szerint eu­rópai érdek is, hogy az értel­mezési viták ne hátráltassák a szerződések mielőbbi ratifiká­lását. Vajon nem ezért ajánlott Vranitzky osztrák kancellár hirtelen magyar-osztrák- szlovák csúcsot Bécsben? Kocsis Tamás A csecsének partizánháborúra készülnek A jövő század európai biztonsági modellje A XXI. század európai biz­tonsági modelljének kidol­gozásáról kezdett vitát pén­teken Prágában az Európai Biztonsági és Együttműkö­dési Szervezet (EBESZ) ve­zető tisztségviselőinek taná­csa ülésének második, záró­napján. Gyarmati István nagykövet, a testület ma­gyar elnöke csak a kezdeti vita főbb irányairól számol­hatott be, mivel - mint le­szögezte - a pénteki tanács­kozásnak nem volt célja, hogy határozzon valamely kérdésben. „Mindazonáltal azt gon­dolom - fejtette ki Gyarmati István -, hogy egyetértet­tünk néhány alapelvben, a tekintetben, hogy miképp kell az európai biztonsági modell vitájának lezajlania. Az egyik alapelv: a bizton­ság nemcsak katonai kérdés, és megteremtésében fontos szerepet játszanak más, rendkívül fontos tényezők, így például a kisebbségi jo­gok biztosítása. A másik do­log, amiben a résztvevők közös nevezőre jutottak, hogy e vitának célja nem, csak eszköze lehet az EBESZ, igazán konkrét ál­lamok legitim érdekeit kell kifejezésre juttatnia, és tisz­táznia kell, hogy ezek mi­képp egyeztethetők össze”. TAVASZI PÉNZMEGTAKARÍTÁS A GÉRINGER SZERVIZBEN! EZT NEM LEHET KIHAGYNI! AZAKCIÓ csak 1995. március 28-tól április 28-ig tart, ugyanis, SUZUKIT MÁR SZINTE MINDENHOL VEHET, DE A GARANCIÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS MUNKADÍJ NÉLKÜL CSAK A GÉRINGER SZERVIZBEN LEHET! Gondolja meg, 3 évig, vagy 100 000 km-ig mennyit spórol, ha gépkocsiját nálunk VÁSÁROLJA és SZERVIZELI! Nyitva: 7-22-ig, szombat: 8-16-ig GÉRINGER SZERVIZ, KOMÁROM, BÁTHORY U. 1. Telefon: 34/340-490, 340-371, 343-974 Tata (bemutatóterem) 34/381-642 NYITVA: 9-18-1G HA SUZUKI, AKKOR GÉRINGER, mert itt a legtöbbet kapja! 6SM SZIGORÚ EGYHÁZI TANÍTÁS Az élet védelmében II. János Pál pápa 17 év óta tartó pápaságának 11. enciklikáját hirdették ki Vatikánvárosban - hivatalosan március 30-án, csütörtökön, déli 12 órakor. A római katolikus egyház püspökei négy éve, 1991 óta sürgették a pápát, hogy az emberi életet érintő erkölcsi kérdésekről bocsásson ki en- ciklikát, amely a modern ka­tolikus egyház belső életének legfontosabb dokumentuma, tanítása. Evangelium Vitae - Az élet evangéliuma című enciklika - a pápa hosszú pontifikátusá- nak egyik legfontosabb do­kumentuma - írták szinte már kihirdetése pillanatában vati­káni megfigyelők. A doku­mentumban a pápa, „teljes egyhangúságban a katolikus egyház összes püspökével”, megerősíti, hogy az ártatlan ember közvetlen és szándékos megölése mindig és minden körülmények között súlyosan erkölcstelen cselekedet, hi­szen azt semmilyen jog vagy törvény nem alapozhatja meg, „mert ellentmond Isten törvé­nyének”. Az enciklika kihirdetésével a katolikus egyház teljes egy­ségben és nagy hangsúllyal erősítette meg korábban is ismert, határozottan elutasító álláspontját az abortusszal (a terhességmegszakítás bármi­lyen módjával), az eutanáziá­val (vagyis a kegyes halállal) és a fogamzásgátlás bármi­lyen módjával és módszerével szemben. Az enciklika legnagyobb visszhangot kiváltó részlete pápa szigorú tanítása a halá­los ítéletről. Először monda­tott ki az egyház gyakorlatilag totális szembenállása a halá­los ítéletekkel. Ezt a büntetést csak az igazolhatja - írja a Szentatya-, ha a társadalom másféleképpen nem tudná megvédelmezni önmagát. De - tette hozzá - „ezeket az ese­teket olyannyira ritkának kell tekintenünk, hogy gyakorlati­lag nem is létezőek”. II. János Pál szavai a halál­büntetéssel kapcsolatban sok­kal „erősebbek”, mint az egy­ház korábban közzé tett állás- foglalásai. Ratzinger bíboros - a pápa legfőbb tanácsadója doktrinális ügyekben - az en­ciklika kibocsátása alkalmá­ból Rómában tartott sajtótájé­koztatóján külön is hangsú­lyozta: „a Pápa Őszentsége nagyon fontos hitbéli elveket II. János Pál pápa tett közzé ezen a helyen.” A pápa semmilyen szank­ciót nem helyez kilátásba azokkal a hívőkkel szem­ben, akik másképpen csele­kedtek. Azokról az asszo­nyokról, akiknek már volt abortuszuk, János Pál azt mondja, hogy az egyház tisztában van a sokféle ok­kal, amely őket az abor­tuszra rábírhatta. Az „Evangelium Vitae”-t már tavaly nyilvánosságra kívánták hozni. Ám - egy­házi körökből származó ér­tesülések szerint - az eredeti latin nyelvű változatot sok­féle nyelvre kellett lefordí­tani, s ez vett igénybe ily hosszú időt. E késlekedés azonban lényegtelen - mondja Mahony amerikai bíboros-, hiszen az encik­lika „időtlen”, olyan erköl­csi tanításokat tartalmaz, amelyek érvényesek lesznek a tudomány és a gyógyászat ma még nem is látható újabb és újabb eredményeinek bir­tokában is. Ferenczy Europress 1)011 i\o • • i VTOVR Ugye Ön is tudja , hogy egy ház csak akkor lehet tökéletes, ha annak minden egyes eleme is az. A megoldás: YTONG* falazóelemek YTONG* falazóelemek nutféderrel YTONG* válaszfalelemek YTONG' U zsaluelem nyílásáthidaláshoz YTONG' nyílásáthidaló válaszfalakhoz YTONG' koszorúelem YTONG' előfalazólapok * YTONG' hőszigetelő falazóhabarcs YTONG' célszerszámok | Építőanyagok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! GYÁRI ÁR - 5% Áraink a házhozszállítás költségeit is tartalmazzák! 2800 Tatabánya, Deák F. u. 14. v T/F: (34)-324-251, (34)-324-589 ' • : •• ’ :• YTONG A kölnik kivi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom