24 óra, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

Ki húzta meg a ravaszt Bábolnán? Megkérdeztük a szülőket, a tanúkat és a munkaadót, mi is történt március 23-án. írásunk all. oldalon. VI. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT 1995. ÁPRILIS 1., SZOMBAT K0MAR0M- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Egy hónapos előfizetés esetén ön naponta 17 Ft-ért, negyedéves előfizetés esetén 16 Ft-ért olvashatja lapunkat! Ugye, megéri? Legyen előfizetőnk! Jaj a száguldóknak! Képünkön Szekeres Tibor százados „csak” helyszíni bír­ságot rótt ki, azon a sebes­ségmérő akción, amelyet a megyék rendőrei tartottak a napokban. Tizenkét kiépített állomáshelyen dolgoztak a rendőrök, figyelmük különö­sen a gyorshajtókra és a bűn­felderítésre, lopott autók ki­szűrésére terelődött. Bagi Já­nos, a megyei rendőr-főkapi­tányság őrnagya elmondta, az akció eredményes volt. Ösz­szesen 209 esetben 377 ezer forint helyszíni bírságot rót­tak ki és főként külföldiek esetében - akik jóval túllép­ték a megengedett sebesség­határt - gyorsított szabálysér­tési eljárást folytattak le. A rekordot egy izraeli ámokfutó érte el, több mint 200 km/órás sebességgel száguldott. Ittas vezetésért, érvénytelen veze­tői engedély illetve lejárt mű­szaki vizsga miatt is vontak be jogosítványt. Kiss T. J. Az IPOSZ müliárdjai Az Ipartestületek Országos Szövetsége április 21-én tartja meg 1995. évi második köz­gyűlését. Napirendjén a szer­vezet vagyonának működésé­ről szóló beszámoló vitája, il­letve az idei költségvetés el­fogadása szerepel. A közgyű­lés munkáját regionális fóru­mokon készítik elő. Komá- rom-Esztergom, Pest megye és Budapest ipartestületei pén­teken tartották meg a közgyű­lést előkészítő fórumot. Az IPOSZ alelnöke el­mondta: a kisiparosok érdek- védelmi szervezete 3,5 milli­árd forintos vagyonnal ren­delkezik, ennek nagy része 1990 óta az ipartestületeknél van. A központ kevesebb, mint I milliárd forintnyi va­gyont kezel, ez 3 szállodát, két részvénytársaságot és né­hány kisebb befektetést jelent. Ezek vagyoni hozadékából, il­letve a tagdíjakból tartják fenn a központi apparátust, és a pénzt az érdekvédelmi tevé­kenységre fordítják. A köz­gyűlésre az elnökség 62 millió forintos idei évi költségve­tés-tervezetet terjeszt elő, ez 68 millió forintig emelkedhet. KÖZGYŰLÉS VOLT A KOMTÁVHŐ RT.-NÉL Nyereséggel zárták az évet Március 31-én volt a KOMTÁVHŐ Rt. közgyűlé­se, melyről Kovács László vezérigazgató adott tájé­koztatót. A csaknem 400 millió forintos törzstőkével rendelkező cégnek öt önkormányzat és csaknem 200 dolgozó a tulajdonosa, legnagyobb, 64,4 százalékban a tatabányai. A társaság az 1994-es évet ered­ménnyel zárta. Az árbevétel nettó 1,2 milliárd forint volt. Az adózás utáni eredmény közel hétmillió. Tehát oszthatnak jutalékot. Megtárgyalták és jóváhagyták az idei üzleti tervet. Drágult a földgáz, a villamos energia, az erőműtől vásárolt hőenergia, tel­jesítménydíj, s a pótvízdíj is. Ta­tabányán márciustól, Dorogon és Esztergomban áprilistól tudták érvényesíteni a költségnöveke­dést, mely bevételkiesést jelent. Jelentős összegeket szánnak fejlesztésre. A tavalyi hatvanöt után, újabb hetvenöt hőmennyi­ségmérő berendezést korszerűsí­tenek, tízmillió forintért. Mérhető lesz a teljes rendszer. Nagyobb beruházás a változó tömegáramú üzemeltetés megvalósítása. Két-három év alatt szeretnék el­készíteni. A költségek százmil­liós nagyságrendűek, de négy év alatt megtérülne a beruházás. Jelentős az energiahordozó váltás Dorog és Esztergom térsé­gében: maradjon-e a dorogi erőmű, mint melegvíz-szolgál­tató, hiszen Esztergomba nyolc és fél kilométer vezeték viszi a hőt. Nagy terület, sok veszteség. Célszerűbb Esztergomban helyi, földgáz üzemelésű fűtőművet építeni, esetleg több kisebbet. A részvénytársaság tevékeny­ségi körét teher és személyszállí­tással bővítették. A tatai önkor­mányzat részvénycsomagának vételi szándékáról is döntöt­tek. Kádár Péter A Nap Hírei Taiwan-Tatabánya - Jerry Sun, a taiwani érdekeltségű Cetra Trade And Investment Center magyarországi veze­tője április 6-án, csütörtö­kön Tatabányára látogat, ahol a távol-keleti kereske­delmi kapcsolatokban érin­tett exportőrökkel, importő­rökkel és gyártókkal talál­kozik délelőtt 11 órától az SZMT-székház földszinti tanácstermében. EDDSZ: azonnal! - Az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszerve­zetének (EDDSZ) országos vezetősége pénteken levelet intézett Horn Gyulához, amelyben azonnali egyezte­tésre kérik a miniszterelnö­köt. A szakszervezet a tár­gyalások eredményességétől vagy eredménytelenségétől teszi függővé, hogy sztráj­kot hirdet-e az egészség­ügyben. Horn Gyula Szegeden - A kormány meg kívánja erősí­teni a rendőrség, az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a Határőrség állo­mányát, azt a szakember- gárdát, amely a bűncselek­mények, a feketegazdaság­ban történő súlyos jogsza­bálysértések felderítésével, kivizsgálásával foglalkozik. MÁV-stop - Nem kötötték meg az új kollektív szerző­dést a Magyar Államvasu­taknál a kitűzött március 31-i határidőn belül. A Vas­utas Érdekegyeztető Tanács pénteki ülésén a MÁV és a vasutas-szakszervezetek nem tudtak megállapodni a kollektív szerződéstervezet vitás pontjaiban. A vasúti érdekegyeztető tárgyaláson megállapodtak abban, hogy hétfőn délután 2 órától foly­tatják az egyeztető megbe­széléseket. KÖZGYŰLÉS A CSATKAI RÁKÓCZI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZETBEN Négymilliós veszteség - alacsony hozamok Négy évvel ezelőtt négy részre szakadt az ácsteszéri téesz. Ebből a csatkai szövetkezet ma már csak 11-en dolgoznak. Nyolc tag és három alkalmazott. Pénteken a nyugdíjasokkal együtt is csak 49-en hallgatták Márovics Jánosnak, az igazgatóság elnökének a ’94-es esztendőt értékelő beszámolóját. A szövetkezet vezetője tájé­koztatójában részletesen kitért a gazdálkodásukat nehezítő körülményekre. A növénytermesztésben fo­lyamatosan emelkedtek a ho­zamok, de még így is igen ala­csonyak Csatkán. Az aszály pedig több mint ötvenszázalé­kos terméskiesést okozott. Ezt az év végéig képtelenség volt pótolni. Az állattenyésztés, amely a téeszben szarvasmarhát jelent, szintén nem dicsekedhet nagy eredményekkel. Tűz Józsi bácsi, aki 85 éves, időben érkezett a közgyűlésre A csatkaiak eredményeit a különböző pénzügyi manőve­rekből származó veszteségek is alaposan befolyásolták. így a 122 ezer forintos üzleti eredménnyel együtt is az FOTÓ: NAGY KÁROLY Mgtsz tavalyi vesztesége meghaladta a négymillió forin­tot. P. J. Vagyoni kárpótoltak életjáradéka Az eredeti vagyoni kárpótlási jegyek tulajdonosai közül 1992 óta mintegy 2800-an igényeltek életjáradékot. Ne­kik április 1-jétől a megemelt összegű járadékot kézbesítik. Megemelt összegű havi életjáradékot az év végéig azok igényelhetnek, akik 1991. december 31-ig betöl­tötték 60. életévüket vagy egészségük 67 százalékosan károsodott és vagyoni kárpót­lási jegyeiket még nem hasz­nálták fel, illetve még kézhez sem kapták azokat. A jogosul­tak - akik nem használták fel jegyeiket, illetve a későbbiek­ben megkapott jegyek tulaj­donosai - a megyei Nyugdíj- biztosítási Igazgatóságoknál és Kirendeltségeknél jelenthe­tik be igényeiket. A máriahalmi gyerekek nagy lelkesedéssel láttak hozzá a vasgyűjtéshez egy március végi „télies” napon. Egész délelőtt tanultak, este ötig pedig minden roncsot, fölösleges vasat, papírt az iskolaudvarra cipeltek, ezek bevételéből oldják majd meg a nyári táborozást. A leg­fürgébbek és legszemfülesebbek gyorsan kerültek-fordultak, egyre púpozva a roncshalmazt. I Varga Tamás, Cseh László, Szkripek Tamás, Péczka Szilárd, Peterfi Zsolt, Deák Norbert és Englert János még a fotózás kedvéért sem hagyták abba munkát. fotó: Jusztin GYAKORLÓ RIADÓ VOLT DOROGON Rendőrök szintidőn belül Sajnos, nem egyszer előfordul, hogy valamilyen rendkívüli esemény miatt egy-egy kapitányság rendőreinek munkaidőn túl is csatasorba kell állniuk. Hogy milyen a kéklámpás állomány mozgósíthatósága váratlanul elrendelt, gyakorló riadó alkalmával, erről győződtek meg a parancsnokok. Legutóbb a Dorogon szolgáló rendőröket értesítették szol­gálatban lévő kollégáik, hogy be kell vonulniuk a kapitány­ságra, riadó van. Mint azt Hanzó András őr­nagytól, Dorog város kapitá­nyától megtudtuk, az este hét órakor elrendelt mozgósítást követően, a háromórás szint­időn belül kellett mindenki­nek beérkeznie a kapitány­ságra. A fegyelmezetten, szervezetten folyó riadó nyomán a dorogi rendőrök bőven a szintidőn belül, mindössze két óra leforgása alatt már teljes „harckészült­ségben” vártak a további uta­sításokra. Szerencsére ebben az eset­ben sem cserbenhagyó gá­zoló, sem eltűnt kisgyerek után nem kellett kutatniuk, tehát a mozgósítást követően nem sokkal hazamehettek. A környék lakói pedig örömmel vehették tudomásul: ha bajba kerülnének nem maradnak magukra.-The-

Next

/
Oldalképek
Tartalom