24 óra, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-24 / 70. szám

4. oldal 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 1995. március 24., péntek Kerek, karakteres, gömbölyű... Harmincnégy bort kóstolt a zsűri Étén Kis Bertalan átadja a két aranyoklevelet Tatai Ferencnek Jegyzet Az egyensúly súlytalansága 7 tele van a fülem a költségvetési egyensúly hiányával. Zúg a fejem tőle, ökölbe rándul a kezem, kikapcsolom a tévét és a rádiót, ha meghallom ezt a pár szót egymás mellett, s nem vigasztal, hogy mások is így vannak ezzel. Nem tudom, hogy meddig hivatkoznak még az éppen ügyeletes pénzügyminisz­terek ügyeletes bűnbakként e három szóra, hozzátéve a másik unalomig ismételt kifejezést, a túlfogyasztást. Mármint a mi túlfogyasztásunkat, s még véletlenül sem az övékét. Mert csak mi, mármint a kisemberek fogyasztunk sokat, ők, a nagyoko­sok nem. ők, akik azt hiszik, hogy meg lehet teremteni a költ­ségvetés egyensúlyát azáltal, hogy felemelik mindennek az árát, befagyasztják a béreket és csökkentik a szociális jutta­tásokat. Ez egyszerűen nevetséges! Az egyensúly ugyanis nem csak a kiadások lefaragásával teremthető meg, hanem a be­vételek növelésével is elérhető lenne, de még nem született olyan gazdasági „csúcsember”, aki ezt a megoldást részesí­tené előnyben. Vajon miért? Pedig olyan egyszerű lenne! Mindenki a piacgazdaságról papol, pártok tűzték célként zászlaikra, s mihelyt tehetnének érte valamit, abban a pilla­natban elfelejtik, hogy nem elég a kínálat biztosítása, szükség lenne a fizetőképes kereslet megteremtésére is. Mert hiába van áru, ha nem tudjuk megvenni. Meg kell most már kérdezni azt is, hogy ez a sokat emlege­tett költségvetési egyensúly cél-e avagy eszköz? Mert ha esz­köz, akkor minek az érdekében az? Ha viszont cél, akkor na­gyon rossz cél. Megvalósításába ugyanis belerokkanunk. Mire elérnénk, nem lesz senki, aki örülni tudna neki, akkor meg minek? Kicsit olyan ez az egész, mint a neutronbomba. Azt is kitalálták, dicsérték, csak értelme nem volt, hiszen tö­meges használata után az emberek elpusztultak volna, de az épületek sértetlenül állnának tovább. A biztos halált hozó nagy robbanás szerencsére elmaradt. Na, de mi lesz a költ­ségvetési egyensúlyt javítani kívánó Bokros-csomag hatása? M ekkora pusztítást okoz majd ez a teljesítményekben, a termelékenységben? Mert botor mindaz, aki nem számol az emberi tényezőkkel, s régi igazság, hogy minden akció re­akciót szül, s ami késik, az nem múlik. Márpedig, ami ezután várható, azt jobb lenne elkerülni. A baj csak az, hogy én sem tudom, hogyan. Abban viszont biztos vagyok - s ebben Ko- pátsy Sándornak, a neves közgazdásznak nagy sikerű elő­adása is megerősített a napokban -, hogy a költségvetési egyensúly mindenáron való megteremtése önmagában súly­talan, hiszen addig is élnünk kell, hogy túlélhessük az egészet. Márpedig az élet él, és élni akar! Palásti Péter Esélyt adnak három cégnek BMW-T NYERHET Jubilál az AustriaLotto Öt esztendeje kísérthetjük schillingért is a szerencsét az AustriaLottón. Jelenleg már 150 helyen lehet játszani - eb­ből „kereken” 69 felvevőhelyen már az elektronikus úton, úgy­nevezett on line rendszerben rögzítik a számokat, s x-25-ös vonalon elektromos jelek segít­ségével továbbítják a pontos adatokat a központi számító­gépbe. így kizárt a tévedés, nem veszhet el sehol a lottó- szelvény. Még az éterben sem... A jubileum alkalmából meg­duplázzák a nyereményalapot - s a 12-13-14. játékhéten össze­sen tíz BMW Cabriót sorsolnak ki a szerencsés nyerteseknek — ezen a március 20-a és április 7-e között feladott öthetes szel­vények vesznek részt. Eddig több mint egymil- lió-hatszázötvenezren nyertek kisebb-nagyobb összeget. Leg­többet négy esztendővel ez­előtt, az 50. játékhéten, akkor több mint tizenkét millió schil­ling jutott egy magyarországi nyertesnek. A társaság, amelynek a társ- tulajdonosa az Osztrák Lottéria Társaság és az OTP Bank Rt., eddig 120 millió schilling adót fizetett be a magyar állam­kasszába. Szóval, ha lottózunk, a ma­gyar állam valutabevételeit is növeljük. A játékkal tehát haza­fias kötelezettségünknek is ele­get tehetünk, hiszen valamilyen módon mindenképpen nyerünk, mert ugyebár az állam is mi vagyunk... - g ­Bővülő kapcsolatok Új-Zélanddal Eredményesnek minősítette magyarországi látogatását John Falloon, Új-Zéland me­zőgazdasági és halászati mi­nisztere, aki március 21-23. között folytatott tárgyalásokat hazánkban. Találkozott Lakos László földművelésügyi mi­niszterrel, valamint a hazai agrárirányítás és a magyar üz­leti élet több vezető kép­viselőjével. Együttműködésre elsősor­ban a szaktanácsadás és a szakképzés területén vannak jó esélyek. A közvetlen áru­csere a nagy távolságok miatt nehézségekbe ütközne. Né­hány területen azonban még erre is van lehetőség. A mi­niszter ezek közé sorolta a kü­lönféle állattenyésztési és termesztési technológiákat. A jelzők nem egy szemrevaló menyecskére, hanem az etei bor­verseny boraira vonatkozóan hangzottak el Kis Bertalan, a szakmában elismert borász, zsű­rielnök értékelésében. Március 18-án délutánra ösz- szehoztak a falu bortermelő gaz­dái 34 bort, s este hétig ezt kóstol­ták, értékelték a zsűri tagjai: Kis Bertalan, az Ezerjó Vino Kft. ügyvezetője, a Szőlő és Borter­melők Egyesületének elnöke, Németh Ferencné ászári tsz-bo- rász, a helyiek közül két gazda: Tatai Ferenc és Huszka József; A történelmi borvidékhez tar­tozó Étén természetes, hogy az ezerjó aratta a legnagyobb sikert, s a verseny során 10 bronz-, 3 ezüst- és 7 aranyoklevelet vihet­tek haza azok, akik jó szőlőből jól kezelt bort versenyeztettek. Az „aranyosok” megérdemlik a fel­sorolást: Pongrácz János (két arany), Tatai.Ferenc (két arany), Csapiár Dezső, Katona Mihály és Gyüszi Mihály. Az elmúlt évben újították fel Étén a valamikor híres helyi bor­verseny izgalmas eseményét, így ez már a második volt.- ádám ­Két hónapon belül el kell dől­nie a Hungalu Rt., az Ikarus Rt. és a Magyar Gördülőcsapágy Művek Rt. sorsának, miután a kormány csütörtöki ülésén el­fogadta az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium előterjesz­tését arról, hogy a három céget egyedi válságkezelésben része­sítsék. A három vállalat tagja volt annak a 12 cégből álló kör­nek, amelyet 1992-ben a kor­mány kiemelt válságkezelésre jelölt ki. Legsürgősebb megoldást az MGM igényel. Az AV Rt. a na­pokban döntött arról, hogy 150 millió forintot biztosít a napi gondok megoldására, illetve a cég csődeljárás útján rendezi adósságait az adóskonszolidá­cióba került 2,6 milliárd forin­ton felül. A sajtótájékoztatón elhangzott: a tárcánál 90 száza­lékos készültségben vannak azok az előterjesztések, ame­lyeket a három céggel kapcso­latban készítettek elő. A társaságokról azonban a közeljövőben privatizációs mi­niszteri előterjesztés kerül majd a kormány elé. A BÁNYÁSZAT NEM LEHET A POLITIKA FÜGGVÉNYE Egyetemes jövőképre van szükség A nemrég megtartott „Szén-áram” konferencián az érdekképviseletek egyik előadója, dr. Horn János, a BDSZSZ, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöki főtanácsadója volt. Schalkhammer Antal országgyűlési képviselőt helyettesítette. Horn János háromdiplomás: olajmémök, szakközgazdász és gazdasági mérnök. Előadá­sának címe elég „meredek” volt: „Integráció a szénbányá­szatban, avagy hogyan sikerült megosztani az egységes ma­gyar szénbányászatot.” Az ezredforduló után is kell a szén- Az én véleményem, hogy a meg nem újuló termelési for­mák közül a bányászat fontos­sága megmarad. Az ezredfor­duló után is kell a szén - mon­dotta az elnöki főtanácsadó, amikor a konferencia szüneté­ben beszélgettünk. A szénva- gyon létezik és változatlanul jelentős nemzetgazdasági ér­ték. Ezt a jelen helyzetben nem lehet leértékelni, igaz, túlbecsülni sem. Csak sokszo­ros gazdasági szűrés után sza­bad arról dönteni, mi legyen egy-egy szénvidék vagy bánya sorsa.- De még a leállítás eseté­ben is biztosítani kell a jövőt. A szénhidrogén, az urán sze­repe Magyarországon még mindig évtizedekben mérhető. Huszonöt tábla a kincsről-Huszonöt táblázaton mutat­tam be, hol folynak bányászati munkálatok, merre található és milyen mennyiségben az or­szág ásványvagyona. Ami számunkra változatlanul nagy kincsnek számít. A lignitbá­nyászatot és a mélyművelést, mint az új alaperőmű vagy erőművek bázisát, nyilván vál­tozatlanul számításba kell venni. Természetesen csakis környezetbarát megoldásokat alkalmazva. A képzett szakember nehezen pótolható- A bányászat a foglalkozta­tási politikában sem mellékes kérdés. Egy bánya leállítása megváltoztatja a környék tele­pülési helyzetét, a munkanél­küliség egyszerre jelentkezik a felvásárlóerő nagyfokú csök­kenésében és nagy tehertétel­ként a segélyeknél. Adott esetben, ha újra nyílik valahol bánya, a képzett bányász ne­hezen pótolható.- Ezért a szénbányászat nem lehet a napi politika vagy egy-egy gazdaságpolitikai áramlat függvénye. Egyete­mesjövőképet kell kialakítani. Beleszámítva azt, hogy egy új bánya nyitásához több évre van szükség - fejezte ki véle­ményét Horn János. H. L. Anyacégek és „leányaik” A nemzetközi cégek magyar leányvállalatainak termelé­kenysége csupán 57 száza­léka az anyacégekének. A külföldi cégek magyaror­szági termelésük elindítása­kor sokszor elkövetik ugyanazokat a hibákat, mint az újonnan alakuló, hazai tu­lajdonban lévő vállalkozá­sok - állapítja meg a Czipin és Partner osztrák termelé­kenységi tanácsadó cég. A nyugati cégek tudato­san alacsony béreket adnak, azzal az indokkal: emelé­sükhöz javítani kell a telje­sítményt. Ugyanakkor nem hajtják végre az ehhez szük­séges átszervezéseket. A dolgozóknak nem mondják el világosan, mit is várnak tőlük, és nem különítik el a külföldi és magyar vezetők feladatait. Ezért a magyar menedzserek nem hajlan­dóak önálló döntéseket hozni. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A közlekedés biztonságáért Az Országos Balesetmegelő­zési Bizottság pályázatot hir­det: A közlekedésbiztonság ja­vítására irányuló társadalmi kezdeményezések számára. Pályázatot küldhetnek be azok a magánszemélyek, állami szervek, társadalmi szerveze­tek, oktatási intézmények, me­lyek a közlekedésbiztonság ja­vításáért gyakorlati lépéseket tesznek. Azok az önkormányzatok is pályázhatnak, melyek a telepü­lésük közlekedésbiztonságának javítása érdekében vállalják, hogy megvalósítanak olyan fej­lesztéseket, beruházásokat, amelyek direkt módon hatnak a balesetek számának csökkené­sére (például max. 30 km/h se­bességű övezetek kialakítása, a forgalom csillapítására irányuló forgalomtechnikai beavatkozá­sok, gyermekek helyes közle­kedésre nevelésének együttes felvállalása az oktatási intéz­ményekkel stb.) A pályamű terjedelme ma­ximum 10 oldal lehet, géppel írva, 3 példányban kell postára adni, 1995. május 1-jéig. Az el­bírálás határideje: 1995. au­gusztus 31. A pályaműveket 7 tagú bi­zottság bírálja el. Összetételét az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslatára a kiírók hagyják jóvá. A pályázott tevékenység tá­mogatására minimum 50 000, maximum 1 000 000 Ft adható. Fontos szem előtt tartani, hogy a pályázat támogatásának összegét csak az odaítélt célra lehet felhasználni, ezt a pályá­zatot kiírók területi szerveik bevonásával ellenőrzik. A pályázatokat a feladó pon­tos címével ellátva, a pályázó lakhelye szerint illetékes me­gyei rendőr-főkapitányság köz­lekedési osztálya vézetőjének kell megküldeni. A borítékra írják rá: Közle­kedésbiztonsági pályázat. Az elbírálás eredményéről a pályá­zókat levélben értesítik. PIACMUSTRA 1995. március 22. Áruk Újvárosi csarnok Ft/kg Konzum Ft/kg Tata, Honvéd u., nagybani piac Ft/kg Zéta Kft., Tata Ft/kg Esztergomi piac Ft/kg Burgonya 60-86 86 65 70 78-90 Hagyma 45-80 68-85 60 65 55-78 Zöldhagyma cs. 30-40 24-35 23 32­Fokhagyma 70-200 120-178 160 150 188-200 Káposzta 80-90 78-90 75 80 68-78 Kelkáposzta 80-90 90-99 68 80 88-100 Karalábé 75-120 80-90 110 75 56-60 Új karalábé 56-60 50-69­­­Karfiol 150-200 80-195 138 220 160 Gyökér 58-80 69-80 50 45 72-78 Répa 40-90 69-80 45 40 60-68 Saláta, fej 55-60 30-60 50 33-42 40-50 Retek, cs. 40-54 50 35 65 25-45 Paprika, édes db 35-52 18-60 45-55 48-63­Paprika, erős db 8-39 14-35 25 32-36 45-60 Paprika, kg 420-450 460-500 420-450 488 400-500 Uborka 200-270 240-260 200 210 260-380 Paradicsom 230-290 225-280 250 300 240-280 Gomba 200-260 189-240 225-240 190-210 180-220 Görögdinnye 400­­­­Eper 25 dkg 180-190 150­­­Alma 60-100 80-130 64-80 95 60-110 Narancs 80-130 99 110 115 68-110 Citrom 98-140 120-140 120 110 120-140 Banán 156-160 159-160 144 150 98-120 Kiwi, db 12-29 16-20 16 28-30 18-22 Szőlő 450-480­­502 460 Spenót 60-80 48­­­Sóska 100­­­­Körte, db­88-135/kg 80 60­Tojás, db 8-9 8,80-9,50 9 7,50 7,50-9 Toncsi boltok ajánlata: malachús 305-335, házi tyúk 199, húsoscsont 119, oldalas 399, zsír 139, s.belsőség bő választék. Heidekker baromfibolt: csirke 225, comb 310, mell 320, máj 330 Ft/kg. 69232

Next

/
Oldalképek
Tartalom