24 óra, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Már tető alatt az idősek otthona Nyergesújfalu legnagyobb építkezéséről a 6. oldalon számolunk be. VI. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ARA: 18,80 FORINT 1995. MÁRCIUS 1., SZERDA K0MAR0M- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Az aprótalpúak orvost játszanak A maga nemében egyedül­álló intézmény a tatabá­nyai módszertani bölcsőde, írásunk a 10. oldalon. Kiváló tűzoltók - alacsony fizetéssel DILEMMA AZ ORSZÁGHÁZBAN Mi lesz a dunai fenékgáttal? Hírek Tokod - Zatykó János or­szággyűlési képviselő már­cius 2-án, csütörtökön 15-től 17 óráig Tokodon, a polgármesteri hivatalban tart fogadónapot. Tisztelet­tel várja választóit. Tárkány - Döntő szaka­szához érkezett a gázberu­házás megvalósítása, min­den percben várja az ön- kormányzat a kivitelező szerződését, ami a munkák megkezdését jelenti. Már 212 az aláírt szándéknyilat­kozat, a családok mintegy fele kész a gáz fogadására. Megkötötte az önkormány­zat az ÉGAZ-zal is a szol­gáltatásra vonatkozó meg­állapodást. Vértessomló - Február­ban sok szervezéssel, jó hangulatban két bált rendez­tek a szülők, nevelők az is­kolai Junior Alapítvány ja­vára. Annyi bevételt hozott a két rendezvény, hogy szokásos őszi budapesti ki­rándulásra - Planetárium, múzeum - három busszal az alapítvány költségére vihe­tik majd a gyerekeket. Baj - Március 10-én, 9 órá­tól a német nemzetiségi is­kolák 3.-7. osztályos tanulói számára lesz német nyelvi megyei verseny. Az írásbeli és szóbeli feladatok a nem­zetiségi hagyományokra is épülnek. A feladatokat a német nyelvet tanító peda­gógusok állították össze. Komárom - A városi kisgalériában március 3-án, pénteken délután 5 órakor nyílik Kántor János grafi­kus kiállítása. Megnyitja; Kaján Imre, az Esztergomi Duna Múzeum Európai Kö­zép Galéria igazgatója. Császár - A helyi gyógy­szertár privatizációja során a patika épülete és a beren­dezés egy része az önkor­mányzat tulajdonába került. Ezzel az önkormányzat vál­lalta az épület karbantartá­sát, a gyógyszertár működé­sének segítését. Megyénk tűzvédelmi helyzeté­ről, a tűzoltóság tavalyi tevé­kenységéről tartott parancsnoki értekezletet kedden Bányóczky János alezredes megyei pa­rancsnok Tatabányán. Többek között elmondta, hogy 1994. sem volt könnyű év, de az idei még kevésbé lesz az, elsősor­ban az anyagi feltételek hiánya miatt. Nehéz ugyanis a tűzoltók utánpótlása az alacsony fizeté­Horn Gyula miniszterelnök március 6-a és 9-e között hi­vatalos látogatást tesz Orosz­országban és Kazahsztánban - közölte Szentiványi Gábor külügyi szóvivő. A magyar kormányfő meg­beszélést folytat Borisz Jelcin orosz elnökkel, akivel kicseré­lik a mindkét ország törvény- hozása által ratifikált magyar­orosz alafftzerződést, és aláír­ják a két ország beruházásvé­delmi szerződését is. A magyar sek miatt, ennek ellenére az ál­lomány fegyelme továbbra is szilárd, a többség magatartása kiváló, példamutató. Szólt arról, hogy az új vállal­kozások legtöbbje a minimális tűzvédelmi előírásoknak sem tesz eleget, a lakosság körében pedig az életszínvonal csökke­nése egyre gyakrabban vetíti előre a családi tragédia árnyé­kát. Elhangzott, hogy tavaly delegáció tagja lesz Kovács László külügyminiszter, Pál László ipari és kereskedelmi miniszter, Lakos László föld­művelésügyi miniszter. Oroszországba, valamint Kazahsztánba is elkíséri a kor­mányfőt egy magyar üzletem­berekből álló küldöttség. Horn Gyula a tervek szerint megbe­szélést folytat Viktor Cserno- mirgyin kormányfővel is. A magyar külügyminiszter előreláthatólag Andrej Kozirjev orosz külügyminiszterrel aláír 814 tűzeset volt megyénkben, a kárérték pedig meghaladta a 72 millió forintot, de ez hatvan millióval kevesebb, mint 1993-ban. A lángok között hárman lelték halálukat, s ti­zenegyen sérültek meg. Annak érdekében, hogy idén még ke­vesebb legyen a tragédia, min­dent megtesznek, de ehhez az is kell, hogy meg tudják őrizni a tűzoltóság működőképességét. egy egyezményt a két ország­ban található hadisírok gondo­zásáról. Aláírják azoknak a magyar-orosz szerződéseknek a listáját, amelyek a Szovjetu­nió felbomlása után is érvény­ben maradnak Magyarország és Oroszország között. Az oroszországi látogatáson elsősorban gazdasági kérdések, az orosz adósságállomány „le- vásárlása”, valamint a kétoldalú politikai és kulturális kapcsola­tok kerülnek terítékre - mondta a szóvivő. Kedden kilenc órakor folytatta munkáját az Országgyűlés. A Ház elsőként a Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről szóló határozati javaslat részletes vitájához fogott. Az ellenzéki képviselőcso­portok szerették volna elérni, hogy a T. Ház - az előzetes ter­vekkel ellentétben - még ne zárja le a javaslatról folyó rész­letes vitát, mert az emlékeztető magyar és szlovák változata egyelőre ellentmondásos. A vitában felszólalt kor­mánypárti képviselők, a kör­nyezetvédelmi bizottság szocia­lista elnöke, Baráth Etele és a kormányt képviselő Kovács Kálmán, a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Miniszté­rium politikai államtitkára egy­behangzóan úgy vélekedtek; a kormányelőterjesztésnek és a A szokásosnál is élénkebb volt a császári képviselő-testület legutóbbi ülése. Az elmúlt év­ben Vérteskethellyel, Cséppel és Étével együtt elnyert a köz­ség egy kistérségi pályázatot. Ennek alapján készül most egy településrendezési terv, mely­hez a mostani ülésre meghívták Székely Zsófia és Szász Péter városépítési és városgazdálko­dási szakmérnököket. Vita folyt a községben még kialakítható magántelkekről, környezetvédelmi bizottság módosító indítványának elfo­gadásával megfelelő megoldás születhet a Szigetköz vízpótlá- ■ sára, és nem romlik hazánk po­zíciója a Hágai Nemzetközi Bí­róságon folyó perben sem. Az ellenzéki Fidesz nevében szóló Deutsch Tamás ismét megerősítette pártja álláspont­ját: a dunai fenékgát megépí­tése komoly környezetvédelmi veszélyeket hordoz, ráadásul műszaki megvalósíthatósága is kétséges. Salamon László (MDF) sze­rint, ha megállapodásban is rögzítik: a magyar kormány egyoldalúan is elrendelheti a műtárgy lebontását, azzal a fe­nékküszöb ideiglenességét hangsúlyozzuk. (A továbbiakat, valamint a megyénkbéli Szalay Gábor hoz­zászólását és Gyimóthy Géza kérdését az 5. oldalon közöljük). vállalkozásra alkalmas telkek­ről és a külterületi építkezések­ről. A mostani álláspontokat fa­lugyűlésen fogják a lakosság elé terjeszteni, így alakul ki a község jövőbeni képe. Döntött a képviselő-testület arról, hogy a lakásépítésekhez juttatott állami támogatás össze­gét a jövőben úgy osztja el, hogy abból az új lakásépítők is része­sedjenek. Tervezik az új lakást építőknek kedvezményes vagy ingyenes telkek biztosítását. Aláírássorozat Oroszországban Hatvan kiló heroin A nagylaki vámhivatalnál hétfőn este a vámosok mint­egy 60 kilogramm heroint ta­láltak egy külföldi mikro- buszban. Egy Chevrolet mik- robuszban két külföldi állam­polgár jelentkezett belépésre; a vámszerveknek az útlevelük miatt váltak gyanússá. A pénzügyőrzsargonban úgynevezett „beszélő” útleve­lek alapos vizsgálata arra késztette a vámhivatal mun­katársait, hogy a gépkocsit és utasait alapos vizsgálatnak vessék alá. A vámvizsgálat igazolta a gyanút, mivel a gépkocsi hátsó ülései alatt kialakított rejtekhelyről nem kevesebb, mint nyolcvanhat csomag he­roin került elő. Rendeződik a falu képe Tanácskozott a császári önkormányzat A CD-ROM és a szemléltető oktatás - Zömmel informatikatanárok vettek részt azon a továbbképzésen, amelyet kedden délután tartottak a megyeházán. Az érdeklődők a számítógépes CD-ROM-ok alkalmazásának lehetőségeiről hallhattak Posta Pál producertől és Nyíró Andrástól, az ABCD Magazin főszerkesztőjétől. Bemutatót tartottak a Magyarorszá­gon kapható CD-ROM-választékból is. fotó: Jusztin ÚJ SZÉKHÁZBAN FOGADJÁK AZ ÜGYFELEKET Költöztek a vámosok Tatabányán A Tatabányai Vámhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Nyomozóhivatal új, közös székházba költözött Tatabá­nyán: az Erdész úti F épületbe. A gyönyörűen felújított szék­házban dr. Egyed Ferenc alez­redes köszöntötte az ünnep­lésre összegyűlteket, majd át­adta a szót dr. Soós László Ká­roly dandártábornoknak, aki ez alkalomból a nemzeti színű szalagot is átvágta. Köszöntőjében a dandártá­bornok kiemelte, hogy a vá­mosokra napjainkban egyre több feladat hárul, és meg kell felelniük a kor követelménye­inek is. Az új székház segít ebben, hiszen a vámosok ügy­feleiket kulturált viszonyok között fogadhatják. — Dr. Egyed Ferenc alezredes (balra) a Tatabányai Vámhi­vatal parancsnoka és dr. Soós László Károly dandártá­bornok, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnok­sága parancsnokának általános helyettese fotó: kiss t. j. Miniszterek esküje - Kedden délután letette a hivatali esküt a Hom-kormány újon­nan hivatalba lépő két minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője és Suchman Ta­más privatizációs tárca nélküli miniszter ' feb fotó

Next

/
Oldalképek
Tartalom