24 óra, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1995. FEBRUÁR 1„ SZERDA VI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT 2i Óra* fsz TEfcC0 Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Az olvasók pártján 3. oldal Üzletek, erkölcsök, bűnök 5. oldal A magyar ezüst „színeváltozása” 9. oldal Az Altal-értól az Öreg-tóig 12. oldal Autósélet 13. oldal A rokkant tatabányai bányász műtétéhez ötvenen állnak készenlétben Országgyűlés A privatizációról Kedden kilenc órakor napi­rend előtti felszólalásokkal folytatódott az Országgyűlés téli rendkívüli ülésszaka. Tor- gyán József, a Független Kis­gazdapárt elnöke az RMDSZ-t ért támadások ügyében napi­rend előtt kért szót. A pártelnök javasolta, hogy a romániai magyarság védelmé­ben emeljen szót az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet is. Az előzetes napi­rendnek megfelelően a Ház kedden megkezdi az úgyneve­zett privatizációs törvény álta­lános vitáját. (Beszámolónk az 5. oldalon) A Magyar Nemzet megmarad Az Állami Vagyonkezelő Rt. igazgatósága a kiadói jogok ren­dezetlensége ellenére vállalja a Magyar Nemzet című napilap megjelentetésének felelősségét. A lap megjelenése érdekében az ÁV Rt. igazgatósága utasította a Hírlapkiadó Rt.-t a 30 millió fo­rintnyi bérleti díj elmaradásából fakadó adósság kifizetésére. Rangot váltó rendőrök Az Országos Rendőrfőkapi­tány február 1 -jei hatállyal kine­vezte dr. Illés László rendőr őr­nagyot a Tatabányai Rendőrka­pitányság vezetőjévé és egyben előléptette rendőr alezredessé, valamint főkapitány-helyettesi (bűnügyi) megbízását 1995. március 31-ig fenntartotta. A Komárom-Esztergom Me­gyei Rendőr-főkapitányság ve­zetője február 1 -jei hatállyal kinevezte: Dr. Nemes Ferenc rendőr őr­nagyot, az Oroszlányi Rendőr- kapitányság vezetőjének, va­lamint előléptette rendőr alez­redessé. Kerekes Győző' rendőr fő­hadnagyot az Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjévé és kapitány­ságvezető-helyettesnek, egyben előléptette rendőr századossá. Lovasi Péter rendőr főhad­nagyot a Kisbéri Rendőrkapi­tányság vezetőjének, egyben előléptette rendőr századossá. A tatabányai rokkantnyugdí­jas bányász, Orosz László, a „Szív a szívért” Alapítvány ku­ratóriumának titkára, maga is sú­lyos szívbeteg. Mint megtudtuk, állapota egyre rosszabbodott, hetek óta új szívre vár. Kedden jött a riasztás, egy ti­zennyolc esztendős fiú szívének átültetésére nyílott remény. Az orvos-team azonnal megkezdte a vizsgálatokat: hogy van-e megfelelő esély arra, hogy Kedden önkormányzati képvi­selő-testületi ülést tartottak a komáromi városházán. Először a helyi autóbusz-közlekedés tarifa- emeléséről szóló rendelet terve­zetét tárgyalták meg. A vonalje­gyek 20 százalékkal emelkednek, azaz 25 forint helyett 30 forintot kell fizetnünk az autóbuszokon Megtartotta éves közgyűlését a Fazekas Sándor vezette Dorogi Lakásbérlők Egyesülete. Az egyesület közgyűlésén részt vett dr. Tittmann János, a város pol­gármestere is. A lakásbérlők és a polgármester között párbeszéd alakult ki a helyben értékesítendő bérlakások ármegállapításáról, a Orosz László szervezete befo­gadja az átültetendő szívet.- Még tart a konzílium - mondta Orosz László, amikor te­lefonon elértük a Budapesten, a Városmajor úti Szív- és Érsebé­szeti Klinikán.- Itt szurkol velem élettár­sam, Szécsi Krisztina, dr. Vecsei Tibor egyetemi tanár, Muzslai László, aki szintén új szívre vár. Eljutott hozzám Monos Zsuzsa, a 24 Óra riportere, hogy beszá­február 1-től, azaz mától. Az egyvonalas bérletek 500 forint helyett 600 forintba kerülnek, az összvonalasok 700 forintról 900 forintra, a tanuló, illetve nyugdí­jas bérletjegyeket 190 forintról 225 forintra emelték. A testületi ülésről későbbi számunkban ol­vashatnak részletesen. lakások felújításának gondjairól, a lakbérekkel, kapcsolatos prob­lémákról. A lakásbérlők faggat­ták a polgármestert a telefondí­jakról, a víz- és a helyi kábeltele­vízió bérleti díjáról. A lakók gondjaira a polgármester körül­tekintő válaszokat adott, amelyet az érintettek tudomásul vettek. molhasson a műtétről. Dr. Bo­dor Elek professzor a műtétet előkészítő teammai a sorsomról dönt ezekben a percekben. Mintegy ötvenen állnak készen­létben az esetleges műtét előké­szítése érdekében. Bizakodom, hátha megkaphatom az új szívet, hiszen a betegségem miatt ál­landóan halálközelben érzem magam. Holnap beszámolunk a fejle­ményekről. Párhuzamok, ellentmondások Az MSZOSZ megyei képvi­selete fórumot tartott az üzemi, közalkalmazotti tanácsok mű­ködéséről Tatabányán, a Szak- szervezetek Házában. A meg­hívott előadók, Kisgyörgy Sán­dor és Vámos István - az Ér­dekvédelmi Tanácsadó Szolgá­lat Egyesülés szakértői - a szakszervezetek, és az üzemi, közalkalmazotti tanácsok ese­tenkénti párhuzamos és ellent­mondásos működésének ta­pasztalatairól szóltak bevezető­jükben. A jelenlévők megoszt­hatták véleményüket a hallot­takról, beszámolhattak saját benyomásaikról, konfliktus­helyzeteikről, s azok megoldá­sáról is. Drágább buszjegy Komáromban Lakásbérlők közgyűlése Dorogon Jegyzőknek mutatkozott be az új hivatal Kedden a Megyeháza nagy­termében találkoztak egymás­sal az önkormányzatok jegyzői és a Komárom-Észtergom me­gyei Közigazgatási Hivatal ve­zetője, dr. Mikolasek Sándor. Az önkormányzatok élén álló polgármesterek már két héttel ezelőtt megismerkedtek a hiva­talvezetővel, a jegyzők látoga­tása viszont a rossz időjárási vi­szonyok miatt elmaradt. Dr. Mikolasek Sándor el­mondta az önkormányzati tör­vény módosításából adódó, a hivatal szerepében bekövetkező változásokat. A Közigazgatási Hivatal az önkormányzatok törvényben előírt alapfeladatai­nak vizsgálatakor nemcsak a pillanatnyi állapotot fogja fi­gyelembe venni, hanem az ép­pen zajló folyamatok hatásait is. A Közigazgatási Hivatal feladatai közül a megyegyűlés elnökének hatáskörébe került a katasztrófa­elhárítási és a honvé­delmi igaz­gatás-szer­vezési terü­let. A hivatal ezentúl nem­csak másod­fokú ható­ságként mű­ködik majd, hanem fel­ügyeleti el­lenőrzést is tarthatnak az önkormány­zatoknál. A jegyzők több kérdést is in­téztek a hiva­tal munka­társaihoz és az együttes eszmecsere során megállapodtak arról is, hogy az eddigi gyakorlattól el­Horn ma tárgyal a hatokkal Horn Gyula kormányfő kez­deményezésére szerdán hatpárti konzultációt tartanak a privati­zációról. A tervek szerint a hat parlamenti párt frakcióvezetői, illetve pártelnökei délután 2 órakor gyűlnek össze a minisz­terelnök dolgozószobájában a Parlamentben. A megbeszélé­sen azt vitatják meg, hogy a pártok miként vélekednek a privatizációról, illetve annak folytatásáról. Szekeres Imre MSZP-frakcióvezető a hatpárti egyeztetés céljaként azt jelölte meg, hogy a felek - függetlenül a privatizációval kapcsolatos konkrét ügyektől és a kor­mány-előterjesztésről vallott ál­láspontjuktól - tegyék nyilván­valóvá politikai szándékukat; vagyis azt, hogy privatizációs törvényt akarnak. A koalíciós partner SZDSZ elnök-frakcióvezetője, Pető Iván: Nem tudjuk, hogy a mi­niszterelnök milyen céllal hívta össze ezt a megbeszélést; a pri­vatizációs törvény tárgyalását ugyanis kedden elkezdte a T. Ház. Szabó Iván MDF-frakcióve- zető elmondta, hogy pártja - bár a privatizációs törvényja­vaslat visszavonását tartaná célszerűnek - mégis részt vesz a szerdai hatpárti egyeztetésen. Csépe Béla, a KDNP helyet­tes frakcióvezetője elmondta, hogy a hatpárti tárgyalásra ké­szülve a KDNP négy pontban foglalta össze kifogásait a pri­vatizációs törvényről. A Fidesz azt javasolja a szerdai hatpárti privatizációs egyeztetésen, hogy vegyék le az Országgyűlés napirendjéről a privatizációs törvény vitáját. Torgyán József bizakodva várja a szerdai hatpárti egyezte­tést a kormányzat privatizációs stratégiájáról. A Független Kisgazdapárt elnöke hasznos­nak ítéli meg, hogy a miniszter- elnök ebben a kiemelkedően fontos ügyben hatpárti tárgya­lást kezdeményezett. Lotz Károly közlekedési miniszter: Nincs megtorpanás Márciusban várhatóan többé­ves előkészítés után a kormány elé kerül a közlekedésfejlesztési koncepció. Folynak a MÁV-val kapcsolatos állami feladatokról és kötelezettség-vállalásokról szóló tárgyalások. Nincs meg­torpanás a hírközlési és autópá­lya-fejlesztésekben - közölte Lotz Károly közlekedési hírköz­lési és vízügyi miniszter a tárca előtt álló ez évi feladatokról tar­tott keddi sajtótájékoztatón. A davosi világgazdasági talál­kozóról elmondta: az ott megje­lent befolyásos pénzügyi és poli­tikai vezetők aggódnak a magyar gazdaságért. Komoly intézkedé­seket kell tenni a folyó fizetési mérleg hiányának leszorítása, az államháztartási reform megindu­lása, az IMF és a Világbank tá­mogatásának elnyerése érdeké­ben. Nem tartják kielégítőnek a privatizáció gyakorlatát, sürgős bizalomépítő intézkedéseket lát­nak szükségesnek. Folyamatban vannak a MÁV-nak az állammal szemben fennálló 55-56 milliárd forintos adósságával kapcsolatos tárgya­lások. Március végéig kell a „A MÁV adósságáról is tárgya­lunk” - mondta Lotz Károly kormány elé kerülnie az adósság rendezésének ütemezéséről szóló javaslatnak. A tervezett autópályák közül a legtöbb probléma az M3-assal van. Tárgyalnak a pályázó fran­cia céggel, ők azonban rendkívül kemény feltételeket szeretnének támasztani az állammal szemben az út várható alacsony forgalma miatt. Munkahelyeket teremtenek Fogfúrók Tatáról A Mega-Physik DANUBIUS Kereskedelmi Termelő és Szol­gáltató Bt. németországi alapte­vékenységét szeretné kiegészí­teni a fogászati, orvosi műsze­rek és berendezések kifejleszté­sével kapcsolatos helyi kutatá­sok és kísérletek végzésével Ta­tán, az Új út azon szakaszán, mely a városi tömbfűtőmű mel­lett helyezkedik el. Igen ám, de az érvényben lévő általános rendezési terv szerint ez az ingatlanrész zöld- területi jellegű intézményterü­let, amit maximum 10 százalék­ban lehet beépíteni, s hasonló arányú lehet a burkolt felület nagysága is, ráadásul az épüle­tek homlokzatmagassága nem "haladhatja meg a 3,5 métert. A munkahelyteremtő beru­házás megvalósítása ellenkezne a rendelettel, így két megoldás közül kellett választani. Dönteni az önkormányzati rendelet be­tartatásáról vagy módosításáról. Nos, a munkahelyteremtés elő­segítése érdekében a képvi­selő-testület úgy határozott, hogy megemeli az úgynevezett beépítési százalékot az érintett területen 10-ről 30-ra, illetve a burkolt felület esetében a duplá­jára, valamint a homlokzatma­gasságot 4,5 méterre. A módosítás ellen nem emelt kifogást egyetlen szakhatóság sem, így most már semmi aka­dálya nincs annak, hogy fogfú­rókat és más egészségügyi be­rendezéseket is fejlesszenek Ta­tán, melyek a városon kívül a vi­lág számos országában segítik majd a betegek gyorsabb és ha­tékonyabb gyógyulását. A kamarák köszönetét is tolmácsolták a munkaértekezlet résztvevőinek térően kialakítják a területi re­ferensi rendszert. A hivatal ve­zetője a kamarák köszönetét is tolmácsolta a jegyzőknek. F. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom