24 óra, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-30 / 25. szám

2 1995. január 30., hétfő 24 ÓRA INFORMÁCIÓ Németország víz alatt A derült időnek köszönhetően szombaton a legtöbb helyen né­mileg enyhült a katasztrofális helyzet a németországi folyók mentén, de továbbra is települé­sek tucatjai, házak tízezrei állnak víz alatt. A meteorológusok újabb esőket jósolnak, így a jövő hét második felére csökkenhet érdemben a folyók szintje az or­szág nyugati tartományaiban. A kölni történelmi óvárosban, amely szombatra virradóra szinte teljesen víz alá került 1,5-2 méter magas víz hullámzik, 13 hónapon belül immár másodszor. A több száz vendéglő, üzlet, szálloda tu­lajdonosa abban reménykedik, hogy néhány napon belül vissza­vonul az ár, mert az ajtókra, abla­kokra szegeit deszkák, fóliák a jövő hét második feléig biztosan nem tartanak ki. Csupán a kölni óvárosban több mint húszezer embert ken tett be a Rajna. A tűz­oltóknak és az árvízvédelmi szakembereknek komoly gondot okoz, hogy a város más részeiből ezrek mennek a nem mindennapi látnivaló megtekintésére önma­guk életét is veszélyeztetve, s ne­hezítik a mentési munkálatokat is. Az áradás miatt be kellett zárni a város turisztikai nevezetességét, a Rajnába nyúló félszigeten talál­ható Csokoládé Múzeumot. Bonnban is több száz ház áll víz alatt. Koblenzben a Mosel és a Rajna találkozásánál utcák tu­catjai állnak víz alatt. A lakók többsége továbbra sem hajlandó elhagyni lakását, ezért a Moselen a várható újabb vízszintemelke- dés miatt a hatóságok felszólítot­ták a lakókat, hogy élelmiszer­készleteket raktározzanak be a következő napokra. Baden-Württemberg tarto­mányban a medréből kilépett Neckar öntött el több települést. A bajorországi Würzburgban a Majna vízszintje emelkedik vé­szesen, ezért a gátak magasításá­val próbálják védeni a város ala­csonyabban fekvő részeit. A Bundeswehr Tornado típusú felderítő repülőgépei péntek óta fényképezik az árvízsújtotta terü­leteket. A rádió és a televízió hír­adásaiban tájékoztatják a lakos­ságot, nehogy megrémüljön a nagyvárosok felett alacsonyan, hatalmas robajjal elhúzó katonai repülőgépek láttán és hallatán. A viharos esőzések következtében kilépett medréből a Rajna, és elárasztotta Koblenz utcáit. Közép- és Dél-Németországban 120 km/h-s sebességű szél nehezíti a helyzetet (FEB-Reuters) Szocialisták Siófokon Békési lemondott, Horn Gyula elfogadta A zárt ajtók mögött elhang­zott előadásokról és vitáról Szekeres Imre elmondta: Horn Gyula átfogó értékelést adott a kormány féléves tevékenységé­ről. A miniszterelnök kijelen­tette, hogy a kormány tagjai to­vábbra is élvezik bizalmát, és kifejtette: nincs szükség új gaz­dasági programra. Határozottan kiállt a kormányprogram gaz­dasági koncepciója mellett, ugyanakkor szükségesnek tartja a program következetesebb ér­vényesítését. Horn elengedhe­tetlennek tartja a parlament részvételét a privatizáció elle­nőrzésében. Pártvélemények Békési lemondásáról Természetesen arról, hogy a miniszterelnök elfogadta a pénzügyminiszter lemondását, a többi párt vezetője azon me­legében véleményt nyilvánított. A koalíciós partner, az SZDSZ elnöke. Pető Iván el­mondta, hogy az SZDSZ par­lamenti frakciójának és a párt elnökségének nem volt még módja a közös álláspont kiala­kítására, de ő aggódik az ese­mények láttán. A pártelnök személyes véleménye, hogy az a sorozat, ami a közelmúltban kezdődött - tehát a HungarHo- tels-szel kapcsolatos döntés, a privatizációs kormánybiztos és a pénzügyminiszter lemonda- tása - az ország gazdaságpoli­tikájáról rossz képet alakít ki, megítélését bizonytalanná te­szi. Békési László személyében nem egyszerűen egy miniszter mondott le. Ezért különösen sajnálatos, hogy az elmúlt héten még kísérlet sem történt arra, hogy a koalíciós partnerek egyeztessenek - fejtette ki vé­leményét Békési lemondásáról az SZDSZ elnöke. Kuncze Gábor szerint na­gyon sajnálatos, hogy az MSZP-n belüli vitát nem sike­rült megnyugtatóan rendezni, nyilván ennek az eredménye Békési László lemondása. A koalíció többek között a gazda­ságpolitikára alapult, illetve egy olyan kormányprogramra, amelynek nagyon fontos része a gazdaság - hangsúlyozta Kuncze Gábor. Erre a prog­ramra kötöttek megállapodást a koalíciós partnerek, nem sze­mélyekre, de az tény, hogy a programot Békési László sze­mélye fémjelzi. Az SZDSZ-nek mindenképpen tájékozódnia kell az ügyben, és meg kell is­mernie Horn elképzeléseit. A kisgazda Torgyán József szerint Békési László lemondá­sával nem egyszerűen a politi­kus bukott meg, hanem az a restriktiv pénzügyi politika, gazdasági szemlélet, amely megfojtotta a gazdaságot, és le­hetetlenné tette a kitörést. Für Lajos, az MDF elnöke leszögezte: ha Békési László lemondása azt jelenti, hogy a kormány gazdaságpolitikája abba az irányba változik, ami­lyet az előző kormány folyta­tott, jónak ítélem. Ha nem így van, akkor rossznak. Orbán Viktor, a Fidesz el­nöke szerint a pénzügyminisz­ter nem lemondott, hanem le­váltották. A miniszterelnök és Békési között kezdettől voltak nézetkülönbségek, és semmi nem indokolta, hogy azok a sió­foki vitanapon csúcsosodjanak ki. Nem lenne meglepő, ha a pénzügyminiszter leváltása mögött egy Békési hozzájárulá­sával történt, kedvezőtlen devi­zahitel- felvétel lenne. A költ­ségvetés ugyanis 100 millió dollár hitelt vett fel a CIB-től. A hitelt nem pályáztatták, s a módszer a régi kliensrendszerre emlékeztet. Fák, virágok, dombok - linókon (Folytatás az L oldalról) A visszatérő motívumok - fák, növények, virágok - plasztikus ábrázolása mellett (Sziget, Dom­bok, Paradicsom, Dombvidék, Aranyeső)) ugyanis dráma, vib­ráló feszültség, katarzist jelentő feloldódás is történik Krajcsiro- vics Henrik képein. Figyelő című alkotásában a megfáradt - de nem megtört, pihenő ember újabb te­endőket sorbavevő összegzése, a rövid lazításban a nekikészülődés lendülete, ereje dominál: az Egyedül címűn pedig a mítoszok ködébe vesző Jónás üldögél ma­gányosan az óriási, piros cethal gyomrában. Elveszettségében azonban reményt adhat a gyönge, védtelen virágszál. Az Edzőtábor - amelyhez az alapötletet a spor­tolók valóságos gyötrelme, a jobb eredményekért naponta vívott szívós küzdelem adta - Krajcsiro- vics megfogalmazásában olyan börtön, ahol a rendszeres tréning „kínzóeszközei” mögül a maga teljességében villan fel a külvilág, a szórakozás, a napi élet megany- nyi öröme: amely elől az eltökélt­ség szándéka börtönként zárja el a sportolót. A bent- és kintlevés, a vágy és a lemondás drámáját a sö­tét és élénk színekkel fokozza a végsőkig az alkotó. Az Irigy Ika­rus című képen a parányi szár­nyakkal a magasba törekvő ember és a Nap felé szálló, a maga ki­csinységében is óriási káposzta­lepke közötti különbség fejezi ki a drámai szituációt: a kényes részle­tességgel kidolgozott mű egyben nagyratörő szándékainak és korlá­tozott képességeink, s ebből fa­kadó irigységünk paródiája is. A hétköznapok gyötrő kínjait ke­vésbé áttételesen is megfogal­mazta a művész: a Küszködés című képén az ötfejű sárkánnyal hadakozik a mindig többre vágyó, többet akaró, a bürokráciába, a pénzhajszába, az idővel történő versenyfutásba belegömyedő em­berben azonban ott munkál az örök vágy, hogy Pegazusként csodát is tegyen... Mementó című képével a bányászok zárt, konok világa, a megye bányásztragédiá­iban meghaltak emléke előtt tisz­teleg - a szikár arcok, a feszült te­kintetek ábrázolásában új oldalá­ról ismerhetjük meg a művészt. Az alkotásokból persze nem hiányzik a játékosság sem: a For­mák a mértani idomok kombiná­ciójával teremt varázslatos hangu­latot, a Dombok pedig a hegyvi­dékről származó művész ere­dendő vonzalmát fejezi ki, ám kissé pikánsan másfajta asszociá­cióknak is teret engedve a göm- bölyded formák láttatásával. A tárlat megnyitóján Simon Tibor méltatta Krajcsirovics Hen­rik művészi pályáját, felelevení­tette az alkotó esztergomi kötődé­seit, pedagógusi tevékenységét, s elemezte a művészeti irányzatok­hoz, a kubizmushoz, aktivizmus- hoz köthető stílusát, anyagszerű­ségre törekvő szín- és formavilá­gát. A művész hosszú idő és a gyakori csoportos tárlatok után je­lentkezett ismét önálló tárlattal. Legújabb kompozíciói mellett a Sugár Galériában korábbi műveit is bemutatta a SZOT- és Csók-dí- jas festőművész. Többségüket láthatta már a tatabányai, tatai, veszprémi, ajkai és a fővárosi kö­zönség is. A Sugár Galériában - amelynek házigazdája Pintémé Müller Zsuzsanna igazgatóhelyet­tes volt - Krajcsirovics Henrik al­kotásai egy hónapig tekinthetők meg. Veizer Tamás Göncz befejezte davosi programját Jacques Santer, az Európai Bi­zottság hivatalába nemrég beikta­tott elnöke erkölcsi és politikai kö­telességének tartja a kelet-kö- zép-európai országok integrálását az Európai Unióba. A luxemburgi politikus mindezt a magyar köz- társasági elnökkel, Göncz Árpád­dal Davosban megtartott találko­zón közölte. Hóm Gyula miniszterelnök te­lefonon felhívta Göncz Árpádot, s tájékoztatta őt a legújabb belpoli­tikai fejleményekről, Békési László lemondásáról. A Santer-Göncz találkozón az államfő az EU bővítésével kapcso­latos magyar álláspontot és elkép­zeléseket tartalmazó dokumentu­mokat adott át. Az államfő prog­ramjait vasárnap az ír elnökkel, Mary Robinsonnal megtartott ta­lálkozóval fejezte be. Lotz Károly közlekedési és távközlési minisz­ter és Draskovics Tibor pénzügy­minisztériumi államtitkár társasá­gában eszmecserét folytatott a londoni EBRD (Európai Újjáépí­tési és Fejlesztési Bank) elnöké­vel, Jacques de Larosiére-rel is. Karrier és szakma... Még nem láthatunk a politika kulisszái mögé, még nem ismer­jük pontosan a körülményeket, az okokra is csak következtetni lehet. Megszületett az MSZP frakció hétvégéjének nagy megle­petése: lemondott Békési László pénzügyminiszter - egy gazda­ságpolitikai korszak névadója... Bizonyára nehéz szívvel mon­dott le, de keményen következetes szakember lévén nem ismer kompromisszumot, ő csak saját programját képes megvalósítani, csak arra teszi fel az életét, amiben hisz, amit szakmailag meg­alapozottnak tart. De arra felteszi! Lám, fontosabb számára a szakmai hitelesség, mint a politikai karrier. Kétszer volt pénzügyminiszter - 1989-ben a Németh-kor- mányban vállalta el az 1990-es következetesen szigorú költség- vetési terv kidolgozását az átmenet megteremtése érdekében. Az új MDF-kormány természetesen egészen más úton indult el. Ezt a következetes, a költségvetési egyensúlyra építő gazda­ságpolitikát második miniszterségének korszakában is egyedül üdvözítőnek, megvalósíthatónak tartotta - az MSZP-SZDSZ ko­alíció is emellett a pénzügyi politika mellett döntött. Ellenfelei azzal vádolták: az egyensúlyteremtés kényszere visszafogja a gazdaságélénkítő törekvéseket - ő viszont kitartott amellett, hogy csak a költségvetés radikális szigorításával lehet megteremteni egy lassú, de szerves gazdasági fejlődés feltételeit. Most valószínű, hogy a privatizáció kérdéskörében kirobbant ellentétek, ellentmondások késztették távozásra. Az igazi indíté­kokat hamarosan megismerjük. Azt persze nem hinném, hogy távozása jelentős gazdasági irányváltozást hozhatna. Valószínű nincs más út a magyar gazda­ság számára, mint a következetes takarékosságon alapuló, lassú gazdasági fejlődés megteremtése - a megalapozott privatizációra épített gazdasági élénkülés. Gombkötő Gábor Hasznos misszió Csecsenföldön Gyarmati István nagykövet nagyon hasznosnak minősítette az EBESZ-küldöttség csecsen- földi látogatásának első két nap­ját, mivel máris sikerült egy sor olyan információhoz jutni, ame­lyek alapján a helyzet megisme­résén túl, körvonalazódnak a vál­ság rendezésére vonatkozó, a bé­csi állandó tanács elé terjesztendő javaslatok. Gyarmati István a csecsenföldi Znamenszkoje tele­pülésen beszélt erről. Az EBESZ küldöttsége szom­bati napját az észak-oszétiai Mozdokban kezdte, ahol megmu­tatták azokat a vasúti kocsikat, amelyekben meglehetősen heve­nyészett körülmények között csecsen foglyokat tartanak vizs­gálati fogságban. Feltűnő módon alig őrizték a foglyokat és szem­mel láthatóan nem túl régóta vol­tak itt a rácsos vagonok, amelyek ablakában cigarettáztak a fog­lyok. Korábban olyan értesülések láttak napvilágot, hogy a csecsen rabokat állítólag bántalmazták. Gheorghe Funar, a kormány­ban részt vevő Román Nemzeti Egységpárt elnöke, akitől mind saját pártjának egyes vezetői, mind a kormány szavakban el­határolta magát pénteken, foly­tatja az RMDSZ és a romániai magyarság elleni hadjáratát. Legújabb követelését a román médiák által szombaton ismer­tetett, Iliescu elnökhöz intézett nyílt levélben fejtette ki. Ebben azt követeli, hogy a székely- földi megyék több településén (Folytatás az I. oldalról) A kertvárosi polgárok kez­deményezését támogatni fogja a rendőrség, tárgyalnak a rádiós kapcsolattartás lehetőségéről. Támogatást ígért a a polgár- mesteri hivatal is az egyesület helyiséggondjainak megoldá­sában. Az egyesület elnöke el­mondta, hogy kezdetben tagdí­jakból tartják fenn magukat, de a cégbírósági bejegyzés birto­kában vállalkozni is szeretné­nek. Terveik között szerepel, rESZTERGOMBAN ÚJ HEL YEN! j SVÁJCI EXTRA i HASZNÁLTRUHA- i ÉS CIPŐVÁSÁR iARANY JÁNOS UTCA i (a telefonközponttal szemben) 11995. január 31-február 1. i (kedd, szerda) 9-17 óráig ^ i Orosz részről azt állították a bi­zottság kérdésére, hogy eddig 230-an fordultak meg itt, és leg­utóbb Kim Cagolov, a Csecsen- föld ideiglenes igazgatás vezetője 48 foglyot kicserélt orosz kato­nákra. Két fogoly egyiptominak vallotta magát. Á delegációt kí­sérő Valentyin Kovaljov igazságügy-miniszter a bizottság szemeláttára elengedett egy meg­lehetősen leromlott állapotú, 14 évesnél fiatalabbnak tűnő gyere­ket, mivel az európai normák tilt­ják gyermekek fogva tartását. Gyarmati István a találkozón hangsúlyozta, hogy az EBESZ a végleges rendezést az orosz al­kotmány és a demokratikus vá­lasztás útján tartja lehetségesnek, és állást foglalt a békés politikai megoldás mellett. Az EBESZ küldöttsége el sze­retett volna látogatni még szom­baton Groznijba, és az ingusföldi Nazranyba, azonban orosz rész­ről tecnikai okokra hivatkozva ez utóbbi utat nem tették lehetővé. vezessék be a rendkívüli állapo­tot, mivel ezekben a helységek­ben a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség „bevezette az etnikai alapú területi auto­nómiát”. A pártelnök az alkot­mány 93. szakasza alapján a rendkívüli állapot bevezetésétől számított 48 órán belül a par­lament rendkívüli ülésszakának összehívását is követeli, „az RMDSZ által teremtett rendkí­vül súlyos helyzetre” hivat­kozva. hogy nyolcadik osztályosok bevonásával biztonságosabbá tegyék a kertvárosi abc-nél a gyalogosok és az iskolások át­kelését. Szeretnék elérni azt is, hogy néhány tagjuk az erre jo­gosító ismeretek megszerzése után közterület-felügyelői jogot kapjon. Az egyesületből többen tagjai a Gazdakörnek is. A he­lyismeretük segíthet a hétvégi házak, szőlők, földek védelmé­nél. Az egyesület nyílt, várják to­vábbi tagok jelentkezését. F. I. TATABÁNYÁN SVÁJCI KILÓSRUHA-, valamint ! PULÓVER- és NADRÁGVÁSÁR! A KPVDSZ | MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 1995. január 30-án (hétfőn), 9-17 óráig ««9' Orosz bírálat Moszkva. Élesen bírálta szombaton a lengyel illeté­keseket Szergej Noszovec, Borisz Jelcin orosz elnök tá­jékoztatási irodájának veze­tője, amiért Oroszország képviselője nem mondhatott beszédet az auschwitzi em­lékünnepségen. Ivan Ribkin, az orosz ál­lami duma (a parlamenti al­sóház) elnöke kérte ugyan előzetesen a lengyel szerve­zőket, hogy ő is szólhasson az eseményen, de válaszra sem méltatták. (Az ausch­witzi haláltábort a szovjet csapatok szabadították fel, 1945. január 27-én.) Maga Ribkin tartózkodott a szer­vezők bírálatától, mondván: az ő dolguk, miként állítják össze a szónokok listáját. Meghalt James Grant New York. Szombaton New Yorkban meghalt Ja­mes Grant, az UNICEF két nappal korábban lemondott főigazgatója. Hetvenkét éves volt, halálát rákbetegség okozta. Az ENSZ Gyermek­alapjának élére 1980-ban ke­rült, és nevéhez fűződött számos gyermekegészségü­gyi program, védőoltás-ak­ció megszervezése a harma­dik világ országaiban. Ő maga évek óta szenvedett rákban, s az utóbbi hetekben rohamosan romlott az álla­pota. Csütörtökön mondott le posztjáról. Újjáépítés - korlátokkal Tokió. A japán koalíciós kormány, a benne részt vevő pártok, valamint az ellenzék is egyetért azzal, hogy új jogszabályok elfogadására lesz szükség a január 17-i földrengés miatt károkat szenvedett körzetek újjáépí­tésének meggyorsítására. Ezekben várhatóan korlá­tozni fogják a föld- és ingat­lantulajdonosok jogait, hogy az újjáépítés ellenőrzött kere­tek között mehessen végbe. PVC VÁSÁR 5-30% KEDVEZMÉNY Amerikai PVC 180, 200,270 és 360 cm szélességben 300-1990 Ft/fm. áron Zombori Fivérek Tata Május 1 út 26 tel/fax: 34-380 205 *házhozszállítás* tekintse meg üzletünket padló és falburkoló Funar követelése Polgárőrség Esztergomban

Next

/
Oldalképek
Tartalom