24 óra, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-27 / 23. szám

Mennyi legyen a minimálbér? 3. oldal Autósélet 11. oldal Czakó Krisztina érmet hoz haza Dortmundból? 14. oldal „Robin Hood” a szupertombolán 15. oldal 'fSZTtfcÖ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Kormányzati önértékelés A kabinet csütörtöki ülésén folytatta elmúlt féléves tevékenységének értékelését. A kormányzati munka valamennyi aspektusára kiteijedő többórás elemzés során minden kormánytag kifejtette véleményét saját tárcájának tevékenységéről, valamint általában a kabinet működéséről. A vita önkritikus hangvételű és előremutató volt: megjelölte a hibákat és a fogyatékosságokat, s a jövőre nézve megfogalmazta a követendő normákat, szempontokat - közölte a kormányülést követő sajtóértekez­leten Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, aki a szabad­ságát töltő Forró Evelyn távollétében adott tájékoztatást a miniszterek döntéseiről. Kiss Elemér hozzáfűzte, hogy nincs felhatalmazva további részletek ismertetésére. Annyit azért elmondott, hogy a kormányzati önértékelés a továbbiakban kiegészül majd a koalíciós frakciók véle­ményével, azután minden bizonnyal Horn Gyula miniszterelnök tájé­koztatja a nyilvánosságot. Újságírói kérdésekre válaszolva azt is kö­zölte, hogy a kormánymunka értékelése során privatizációs ügyekről is szó esett, bár ez a téma nem szerepelt önálló napirendként a kabinetülé­sen. A tájékoztatón Kovács Pál népjóléti miniszter bejelentette, hogy a kormány az Országgyűlés elé teijeszti javaslatát a nyugdíjak január el­sejei visszamenőleges hatállyal történő ÍO százalékos emelésére. Döntöttek a megyei képviselők tiszteletdíjáról is Két alelnök és egy aljegyző Időben csípték fülön a „szenzációs hármast” Negyven autót törtek fel Ha vállalkozik egy autószerelő, egy autóvillamossági szerelő és egy karosszériás, hát csodákat tehetnek, mint „szenzációs hármas”, ismerve hazánk lerobbant gépkocsiállományát. Ha jól dolgoznak, bizony egy percig sem maradhatnak munka nélkül. A következő történet arról szól, hogy összeállt három - fenti foglalkozású - alig tizennyolc éves fiatalember, s „csodákat” is tettek..., csakhogy nem az autósokért, hanem ellenük. A megyei közgyűlés tagjai az elnök tájékoztatóját hallgatják Bár csak a negyedik napirendként szerepelt, a legnagyobb várakozás természetesen a Komá- rom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökeinek és aljegyzőjének megválasztását előzte meg a tes­tület csütörtöki ülésén Tatabányán. A titkos vok­solás előtt dr. Kovács György Zoltán elnök ismer­tette, hogy humánpolitikai alelnöknek dr. Varga Győzőt (SZDSZ) jelöli, míg településpolitikai ál- elnöknek dr. Sunyovszki Károly (Fidesz) és Kézi Árpád (FKgP) személyét ajánlja. Az csak a jegy­zőkönyvek ismertetésekor derült ki, hogy a lea­dott 38 szavazatból ezúttal nem volt mind érvé­nyes, de dr. Varga Győzőt 30, dr. Sunyovszki Ká­rolyt 25, Kézi Árpádot pedig 13 képviselőtársa támogatta, így a két aielnök dr. Varga Győző és dr. Sunyovszki Károly lett. Az eredmény ismere­tében a tanácskozás végén Rezi Árpádot kistele­pülési tanácsnoknak választották meg. Az al­jegyzői állásra ketten pályáztak, de csak egyikü­ket javasolták támogatásra, így ezt a státuszt dr. Péntek Péter fogja betölteni február elsejétől. (Folytatás a 2. oldalon) Újabb balesetm egelőzési akció, ezúttal gyerekekkel Citrommal a száguldó „bombák” ellen A komáromi • illetőségű fiatalemberek még tavaly októ­ber végén ismerkedtek meg egymással egy szerelőműhely­ben. Összehaverkodtak, s ettől kezdve együtt koptatták a kör­nyék diszkóinak padozatát. Közben - mivel nem is egyszer kifutottak költségvetésükből - rájöttek, hogy a szórakozáshoz a jókedven kívül jócskán kell pénz is. Enyhítendő anyagi „kínjaikon” elkezdték törni a fejüket, hogyan is szerezhetné­nek pénzt, mit is csinálhatná­nak. Mivel valamennyien jól ér­tenek az autókhoz, úgy döntöt­tek, „vállalkoznak”, de nem munkára, hanem autófeltörésre - hiszen ez utóbbi lényegesen egyszerűbb dolog - és így jut­nak elverhető pénzhez. Tatára, Tatabányára, Székes- fehérvárra s még Győrbe is ki­ruccantak egy-egy balhé ked­véért. A Ladákat „célszer­számmal”, nyom nélkül nyitot­ták ki, a nyugati típusú autók­nak a szélvédőit távolították el, s úgy jutottak a jármű belse­jébe. Aztán fürge, szakavatott mozdulatokkal kiszerelték a jó­fajta rádiós magnókat, hangfa­lakat, amiket aztán értékük tö­redékéért dobtak piacra. A vizsgálat eddigi adatai szerint a negyven akciójukkal mintegy nyolcszázezer-egymillió forin­tos lopási kárt okoztak. Az egyenleget azért lehet itt megvonni, mert a fiúkat Esz­tergomban „munka” közben tetten érte a rendőr járőr, s így nem volt módjuk tovább foly­tatni törvénytelen pénzszerző akcióikat. Kihallgatásuk során egyönte­tűen állították, megbánták tette­iket, ám elismerték azt is, hogy addig bűnöztek volna, ameddig le nem buknak. így végül még szerencsésnek is mondhatják magukat, hiszen nem mélyedtek bele az autók kifosztásába, s az ellenük foly­tatott eljárás talán örökre leté­ríti őket a bűn útjáról.-The­„Az elmúlt évben történt, hogy egy tatabányai általános iskola mellett a traffipaxosok 120 kilométeres sebességgel száguldó autót, „bombát” mér­tek be” - mondta bevezetéskép­pen Tóth László alezredes, a fő­kapitány közbiztonsági helyet­tese, azon a sajtótájékoztatón, amin egy újfajta, alma-citrom „fedőnevű” balesetmegelőzési akcióval ismertették meg az új­ságírókat. A Providencia Biztosító Rt. valamint az Országos Baleset­megelőzési Bizottság azt az Ausztriában 1992 óta jól bevált módszert igyekszik hazánkban is honosítani, ami szerint a lakott területeken belül - különösen olyan helyeken, ahol sok gyer­mek közlekedik - rendőri segéd­lettel, ám a gyerekek figyelmez­tetik majd az autósokat a közle­kedési szabályok megtartására. A járműveket rendőrök állít­ják meg és a szabályosan közle­kedőket almával jutalmazzák meg a gyermekek. A gyorshaj- tók viszont citromot kapnak és ha jelentősen túllépték a megen­gedett sebességet, akkor ezért a citromért jócskán fizetniük is kell... Mint az a tájékoztatón el­hangzott, az alma-citrom akció többféle célt is szolgál. Egyrészt a kilenc-, tízéves gyermekek közreműködésével a gépjármű- vezetők lelkére kívánnak hatni. Másrészt az, hogy ha az iskolá­sok részt vesznek az ellenőrzé­sében az jó alkalom arra, hogy maguk a gyerekek is elsajátítsák a szabályos közlekedés ismere­teit, s ezáltal fegyelmezetten közlekedő felnőttekké váljanak. Az akció részleteiről, tapasz­talatairól a későbbiekben számo­lunk be lapunkban.-t­Közgyfílés Tatabányán A szervezeti és működési szabályzat módosításával kezdte csütörtök délutáni ülé­sét Tatabánya képviselő-tes- tülete. Az önkormányzat ál­landó bizottságainak megvá­lasztásán túl a megyeszékhely rendőrkapitányságának veze­tői kinevezését is vélemé­nyezték a képviselők. A tata­bányai városi levéltár intéz­ményvezetői pályázatának szakmai értékelését követően napirendre került a Műszaki Gazdasági Alapellátó Szolgá­lat vezetői megbízatásának meghosszabbítása is. Az ön­kormányzat tagjai képviselő­ket választottak az Általér vízgyűjtő helyreállítási és fej­lesztési szövetség küldöttgyű­lésébe. Súlyemelőedzők tanácskoznak Tata. Csütörtökön, a kora délutáni órákban a tatai Hely­őrségi Klubban megkezdődött a magyar súlyemelőedzők to­vábbképzését szolgáló szak­mai konferencia. A háromna­pos program első előadását dr. Áján Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára tartotta „A MOB feladatai az atlantai olimpiai felkészülés­ben” címmel. A főtitkár ez­után a sportág nemzetközi helyzetét ecsetelte. A késő délutáni órákban a „tavak vá­rosába” látogatott Gallov Re­zső, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke is, aki aktuális sportpolitikai kérdé­sekről, a sporttörvény-előké­szítésének állásáról beszélt, továbbá vázolta az állami és egyesületi lehetőségeket a sport finanszírozásában. A konferencia ma a reggeli órákban folytatódik. Kiállítás Esztergom. Krajcsirovics Henrik tatabányai festőmű­vész képeiből nyílik kiállítás a Somogyi Általános Iskolá­ban, a Sugár Galériában ma, pénteken 16 órakor. A koráb­ban Esztergomban alkotó művész, a főiskola valamikori tanárának legújabb műveit Simon Tibor ajánja az érdek­lődők figyelmébe. A modernizációról és a törvényelőkészítésről Gazdátlanul az árokban Dr. Haller Zoltán, a térség or­szággyűlési képviselőjének kez­deményezésére Esztergom-Búbá- natvölgyben tanácskozott szerdán és csütörtökön a parlament MSZP frakciójának ifjúsági és modernizá­ciós munkacsoportja. A fórumon a résztvevők áttekintették az or­szággyűlés törvényalkotási menet­rendjét, és ajánlásokat dolgoztak ki arra, hogy milyen témákban kez­deményezzenek társadalmi párbe­szédet. Kiemelten foglalkoztak az ifjúság jelenével és jövőjével, ér­dekképviseletével is. A kétnapos tanácskozást követő sajtóbeszélgetésen - amelyet a he­lyi rádió egyenesben közvetített - Kiss Péter országgyűlési képviselő, az MSZP országos elnökségének tagja, a munkacsoport vezetője és Molnár Gyula a hétvégi, siófoki frakcióülésre való felkészülésükről elmondta: a tagság körében aggo­dalmat keltett az esetleges kormányátalakítás híre. A minisz­terelnöknek azonban kötelessége a tapasztalatok értékelése és az, hogy változtasson a kormány összetéte­lén, ha az szükségesnek látszik. A törvényelőkészítéssel kapcso­latban hangsúlyozták: bár az új házszabály hatékonyabbá tette a parlament munkáját, ám még min­dig vannak üresjáratok a törvényal­kotásban. A jobb előkészítés érde­kében már most rangsorolnak a több mint félszáz törvénytervezet és a korábbi törvények - a szociális, környezetvédelmi, családjogi, va­lamint a felsőoktatási - módosítá­Középen Molnár Gyula, jobbra Kiss Péter és dr. Haller Zoltán sában. Örömmel nyugtázták, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Érdek­egyeztető Tanács megalakításán túl a kormány párbeszédet kezdemé­nyezett az ifjúsági szervezetek kép­viselőivel. Természetesen szükség van gondjaik törvényszintű kezelé­sére is, foglalkozni kell az ifjúsági munkanélküliséggel, képzésükkel, a lakáshoz jutás esélyeivel, társa­dalmi helyzetükkel. A képviselők csütörtökön talál­koztak dr. Dékány Vilmos eszter­gomi püspökkel. A jó hangulatú megbeszélésen az állam és az egy­ház, valamint a szomszédos orszá­gokhoz fűződő viszonyunkat is érintették. Az is elhangzott: lehet­séges, hogy a hamarosan kormány- biztost neveznek ki a Mária Valé- ria-híd felújításának koordinálásra. Dr. Haller Zoltán szerint ez is erő­síti törekvéseiket, hogy mielőbb új­jászülessék az ország szempontjá­ból is jelentős híd. -vt­Tarján határában kaptuk lencsevégre ezt a szürke Volkswagen mikrobuszt. A porta gazdája elmondta, hogy az elmúlt héten pénteken éjjel csikorgásra és csattanásra ébredtek fel. A kis­buszban utazók nyomtalanul eltűntek, az autó pedig kissé szo­katlan módon parkol már egy hete a házuk előtt. Fotó: Farkas István

Next

/
Oldalképek
Tartalom