24 óra, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-27 / 304. szám

í KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Mai számunkban: Szoborkollekció - ajándékba 3. oldal Hol készült Szent István koronája? 4. oldal Új sorozatok az HBO-n 5. oldal Amatőr és profi sakkozók évadzárója 7. oldal Túszdráma - legújabb Lapunk 2. oldalán számolunk be a túszdráma fejleményeiről. A lapzárta előtti percekben érkezeti a hír, hogy kiszabadultak az isz­lám terroristák által eltérített francia repülőgép utasai. A gépeltérítők röviddel 17 óra után kivégezték még egy túszu­kat, s a holttestet kidobták a Mar­seille melletti repülőtéren álló Airbusból. Pár perccel később két hatalmas robbanás hallat­szott, majd feketébe öltözött kommandósok rohanták meg a gépet. A lövöldözés közben a be­robbantott ajtókon keresztül öt­vennél több utas kiszabadult Az ostrom áldozatairól még nincse­nek végleges adatok. Az első jelentések szerint a francia csendőrség elitalakulatá­nak tagjai a négy géprabló közül hármat megöltek, s a gép má­sodpilótája is életét vesztette, sok a sebesült Új festékgyár Új festékgyártó üzemet épít a francia-német tulajdonban lévő Total Haering Kft. Magyaror­szágon. Az üzem jövő év már­ciusában készül el és oldósze­res alapú termékeket gyárí. Ez­zel a kft. termelése évi 3 ezer tonnával növekszik. A kft. az idén 15 ezer tonna festéket állí­tott elő, amelynek értéke meg­haladja a 2,8 milliárd forintot. Egy év alatt a cég a termelését 2 ezer tonnával növelte. Minder­ről Feuer István ügyvezető igazgató tájékoztatta a sajtót. A társaság a kapacitás-bővítéssel párhuzamosan az elmúlt évben több új terméket is bevezetett a hazai piacra. Ilyen a Héra nevű falfesték, amely mosható és környezetbarát. Elhunyt Bökönyi Sándor Elhunyt Bökönyi Sándor akadémikus, a Magyar Tudo­mányos Akadémia elnökségé­nek tagja, az MTA Régészeti Intézetének volt igazgatója. A történeti állattan világhírű kuta­tóját és magyarországi megala­pítóját vasárnap hajnalban, 68 éves korában érte a halál. Te­metéséről később intézkednek. A kormányfő jókívánságai Boldog, békés karácsonyt kívánt az ország népének és a megje­lent mintegy 1600 gyermeknek Hóm Gyula miniszterelnök szom­baton, a Budapest Kongresszusi Központban rendezett karácsonyi ünnepségen. (Képünk a 2. oldalon). Pécsi Ildikó, országgyűlési képviselő, a szervezők egyike ehhez hozzátette: mindannyiunkra ráfér most és a jövőben a karácsonykor jobban kifejezésre jutó sze­retet, megértés. A parlamenti képviselők és a kormány által szer­vezett rendezvényen - amelyre nagycsaládosok, hátrányos hely­zetű gyerekek kaptak meghívást - ott volt Gál Zoltán, az Országy- gyűlés elnöke és Kuncze Gábor belügyminiszter is. Ünnepi fekete krónika • • Öngyilkosság karácsonykor Karácsonykor, a szeretet ünnepén az átlagosnál is fájóbb a magány, az egyedüllét. A szeretet hiánya betölthetetlen üressé­get ad, amelyet nehéz elviselni. Nem sikerült annak a nőnek sem, aki az ünnep első napján vetett véget életének. A Komárom-Esztergom me­gyei Rendőr-főkapitányság központi ügyeletese, Simon Jó­zsef alezredes elmondta, hogy december 25-én, 16 órakor Ta­tán, a tóvároskerti vasútállo­másnál S. M. 40 éves tatai lakos a Győr felől Budapest felé köz­lekedő 3913-as számú sze­mélyvonat elé ugrott. A moz­dony vezetője már nem tudott megállni, halálra gázolta a nőt. A vizsgálat jelenlegi állása sze­rint a nő készakarva ugrott a ke­rekek alá. Karácsonykor, a sze­retet ünnepén... Simon alezredes egy halálos kimenetelű közlekedési bal­esetről is tájékoztatta lapunkat. Szintén december 25-én, 17 óra 20 perckor H. J. 47 éves agos- tyáni lakos - a vizsgálat eddigi adatai szerint - személygépko­csijával Agostyán irányába közlekedve a 8. számú dűlőút kereszteződése előtt áttért az út­test menetirány szerinti bal ol­dalára, ahol összeütközött a Tata irányába szabályosan köz­lekedő személyszállító furgon­nal, amelyet Sz■ F. 22 éves tatai lakos vezetett. A frontális ütkö­zés következtében a személy- gépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette, a furgon utasai közül három embert könnyű sé­rülésekkel szállítottak kórházba a mentők. Szűcs László A szoftverkalózok ellen Magyarországon először intéz­kedett a Business Software Alli­ance (BSA), a szoftverek jogtiszta­ságát védő nemzetközi szervezet. A szervezet szakértői egy győri szá­mítógépkereskedőtől történő vásár­lást követően megállapították, hogy a kereskedő által forgalmazott szá­mítógép négy darab illegális szoft­vermásolatot tartalmaz. A szakértői vélemény birtokában a BSA felszó­lította a kereskedőt a jogellenes szoftverforgalmazás megszünteté­sére. A győri székhelyű Z-Compu- ter számítógépkereskedő cég vál­lalta, hogy rendezi a BSA jogi kö­veteléseit, és lépéseket tesz a szoft­verek legalizálására. A kereskedő cég hozzájárult, hogy kártérítést fi­zessen a BSA-nak az elmaradt li­cencia szerződésből adódó veszte­ségekért. A Z-Computer elfogadta azt is, hogy letörli az összes illegá­lis szoftvermásolatot számítógépei­ről és a jövőben kizárólag csak jog­tiszta szoftvereket árul. „Játszani is engedd...” Egy szép jelenet a diákok műsorából Fotó: Nagy Károly „Játszani is engedd...” címmel műsoros kará­csonyi ünnepséget rendezett a Tatabányai Mú­zeum és A Közművelődés Háza pénteken. A zsúfolásig megtelt teremben elsőként Tóth Zsóka előadóművész köszöntötte a közönséget, majd a Concorde együttes mutatta be régi és új dalait. Az Árpádházi Szent Margit Általános Is­kola tanulói karácsonyi versekből és énekekből válogatott műsorát láthatták-hallhatták ezt kö­vetően a gyermekek és az őket elkísérő szülők, nagyszülők. A kedves, hangulatos összeállítás után a rendezők és a Vöröskereszt tatabányai szervezetének képviselői több mint kétszáz rá­szoruló gyermeknek és nagycsaládosnak aján­dékcsomagokat nyújtottak át. A rendezvényt támogatták: BECK Nyúltenyésztő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Centrum Áruház, Herlitz Pa­pírbolt, Hungária Biztosító Megyei igazgató­sága, Krüplné Oláh Irén vállalkozó, Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete, Mezőbank Rt. Területi Igazgatósága, Országos Takarék- pénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Megyei Igazgatósága, Sooter’s Tatabánya, STYL Szol­gáltató és Kereskedelmi Rt., Stop Cukrászda, Tatabánya polgármesteri hivatala, Brémai Vö­röskereszt, Neuburgi Vöröskereszt, Mikropakk Kft. Budapest, Fórum OST Bécs, Pavalcze László Vöröskereszt Kárelhárító csoport. Változó boros szabályok A borforgalmazás több szabá­lya változik január 1-jétől. A há­rom liternél kisebb kiszerelésben értékesített bort ezentúl csak a pa­lackos borokra érvényes szabá­lyok szerint lehet majd értékesí­teni. Ez azt jelenti, hogy a csoma­golásnak ki kell elégítenie az úgy­nevezett palackállósági vizsgálat előírásait, s a címkén fel kell tün­tetni az évjáratot, az alkoholtar­talmat, valamint a töltési adatokat. A változtatás fő célja a hordós bo­rok minőségének javítása. Ezért szigorítják a forgalmazás feltéte­leit. Hazánkban évente átlagosan négymillió hektoliter bort állítank elő a pincészetek, amelyből 1 mil­lió hektoliter megy exportra, a többi a hazai piacra kerül. Az itt­honi borból 2 millió hektolitert hordóban értékesítenek. A három liternél nagyobb edényben for­galmazott bor hordósnak tekint­hető, de fogyasztóvédelmi okból e területen is szigorodnak az értéke­sítés szabályai. így például a cso­magolást dézsmamentessé tenni, vagyis zsineggel, illetve más esz­közzel kell lezárni. A kannára címkét kell ragasztani, amelyen szerepelnie kell a bor nevének, cukortartalomnak megfelelő típus­jelzésnek, az Országos Borminő­sítő Intézet (OBI) minősítési szá­mának, valamint a töltési dátum­nak. A borozók csak OBI-enge- déllyel rendelkező bort vásárol­hatnak. Az engedélyeket a termelő köteles beszerezni. Egy-egy vizs­gálat költsége csupán néhány ezer forint, ami nem jelentős tétel. Magyarok a Tátrában Néhány év szünet után ismét megszaporodott a Tátrában te­lelő magyar turisták száma. A szállodák zöme tavaszig fog­lalt. A tátrai síparadicsomok legneps/eiűbb szállodáiban a karácsonyi és a szilveszteri ün­nepek alatt nem könnyű szállást találni, sőt, a szobák többsége márciusig - előre - foglalt. Az ünnepek alatt ott tartózkodó és tavaszig oda várt turistáknak csaknem a kétharmada a volt NDK-ból és Magyarországról készül visszatérni az évtizede­ken át népszerű tátrai üdülőkbe. Az érintett országokban vég­bement rendszerváltások után több okból megcsappant a tátrai üdülök forgalma. * Öröm a menedékhelyeken, a magány bugyraiban Az ünnepek alatt születtek Kérem, mozgassa meg min­denki szívét, hogy Tatabányán, az átmeneti szállóban jelenleg harminc gyermek is lakik. Számukra, a szálló összesen hetven lakójának, a Három Tölgyfa vendéglő létszámará­nyos mennyiségű töltött ká­posztát küldött. Rajnai Zoltán vállalkozó szaloncukrot és pénzt adott az ajándékra. A ta­tai Oázis virágbolt hatalmas ádventi koszorút, ugyanúgy, mint a volt Kilián körtér, ma Béla király körtér virágárusa. Az MSZP városi szervezete já­tékokat és ruhaneműket gyűj­tött. Ez volt az ajándék a kará­csonyfa alatt, melyet a város Egyesített Szociális Intézmé­nyei küldtek. A tatabányai Cseri úti szoci­ális otthonban ezer emberre te­rítettek. Meghívták a területi gondozottakat, - volt akiért ko­csit küldtek-, a hajléktalano­kat, a panzió és a gondozóház lakóit. Csupán az otthonban kétszáznál többen élnek. Má­kos, és diós beigli, szaloncukor, forró tea volt a vendéglátás menüje. A műsorban fellépett a szociális otthon színjátszó cso­portja, az alsógallai egyházi énekkar és a lakókörzet betle- hemező gyermekei. Mindenki kapott karácsonyi ajándékot. A mésztelepi Éjszakai mene­dékhelyen - ahol képünk is ké­szült - szintén volt karácsony­ünnep. Az ünnepet megelőző napon harmincnégyen voltak a Gorkij regény és színmű ihlette nevű melegedőben, s a szociális munkások kérése számos együttérző vállalkozó szívét lá­gyította meg. Madarász István zöldséges adott gyümölcsöt, zöldségnyersanyagot. Naran­csot máshonnan is kaptak. Sü­teményt Tatáról, a Jeney és a Somfai cukrászdából, miközben a tatai édesipari cég szaloncuk­rot küldött. Jutott egy kis cso­mag mindenkinek, s végre ala­pos vacsora. Egy szelet rántott hal, rántott hús, rántott csirke, s egy fasírozott is krumplival. Maguk készítették a saját ma­guk által létrehozott kis kony­hában. Kádár Péter (Fotó: Nagy Károly) A karácsony a szeretet, a csa­lád ünnepe. Mi is lehetne ilyen­kor szebb ajándék, mint hogy az áldott állapotban lévő kis­mamáknak ilyenkor születik meg gyermeke? Megyénkben december 26-án, délután egy óráig 19 kisgyermek látta meg a napvilágot. Dr. Dobzsevics Sándor ügyeletvezető főorvos elmondta, hogy a tatabányai kórház szülészeti osztályán hét csecsemő született. Golda Gá­bor (Kömye), Járóka Szabina (Tatabánya), Czakó Mihály (Oroszlány), Heszler Henriett (Tatabánya), Németh Lilla (Ta­tabánya), Busái András Károly (Tatabánya) és Túrái Viktor (Tatabánya). A komáromi kórház szülé­szeti osztályán Körmendi Mik- lósné főnővér tájékoztatása sze­rint három kismama kapta meg a Jézuskától a legszebb kará­csonyi ajándékot. Az ünnep alatt született Rosta Anna (Ko­márom), Tari Ferenc (Kerékte­leki) és Németh Dávid (Kisbér). Az esztergomi kórház szülé­szeti osztályának ügyeletes or­vosnője, dr. Horváth Magdolna elmondta, hogy kórházukban heten szülhetek karácsonykor. Sárközi Imre (Sárisáp), Juhász Bence Miklós (Nagysáp), Ju­hász Benjámin (Nyeigesújfalu), Szűcs Gergő (Tokod), Horváth Sándor (Esztergom-Kertváros), TJrbán Krisztián és Hortobágyi Valéria (Esztergom). A tatai szülészeti osztályon dr. Vadász Péter ügyeletes or­vos elmondása szerint az ünne­pek alatt ketten születtek. Pilczinger Anett (Tarján) és Barta Beatrix (Oroszlány).- eszel -

Next

/
Oldalképek
Tartalom