24 óra, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-23 / 302. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Bús a busa a hálóban 3. oldal A nőgyógyász kapcsolata 4. oldal Évzáró beszélgetés Sugár Mátyással, az ÉDV Rt. vezérigazgatójával 11. oldal A kiesés nem okozott sokkot, só't... 15. oldal Rendkívüli ülésszak Téli rendkívüli ülésszakának második munkanapját kezdte meg csütörtökön reggel 10 óra­kor az Országgyűlés. Napirend előtt igazolták Jakab Róbertné (MSZP) mandátumát. A képvi­selőasszony az MSZP országos listájáról került a törvényhozók közé, a Péli Tamás halálával megüresedett helyre. Jakab Ró­bertné az Országgyűlés előtt le­tette az esküt. A napirend előtti felszólalá­sokat követően a Ház meg­kezdte a határozathozatalok so­rát. (Folytatás a 2. oldalon) Közgyűlés Tatabányán Ma, pénteken, 9 órakor tartja alakuló ülését a Városházán Ta­tabánya közgyűlése. Ezen a közgyűlésen választják meg az alpolgármestereket, a külön­böző munkabizottságok tiszt­ségviselőit és tagjait. Az ülés nyilvános, minden állampolgár részt vehet rajta. Alkotmányos... Az Alkotmánybíróság hatá­rozatban mondta ki, hogy al­kotmányos az úgynevezett ügynöktörvény. Ugyanakkor azonnali hatállyal megsemmisí­tette a jogszabálynak azon ren­delkezéseit, amelyek az ellen­őrzést olyan személyekre is ki­terjesztették, akik nem gyako­rolnak közhatalmat, illetve nem vesznek részt a politikai közé­letben. Kormányülés A kormány pénteki ülésén foglalkozik a HungarHotels privatizációjával. Ez ügyben meghallgatja a testület Rubicsek Sándort, a Kormányzati Ellenőrzési Hiva­tal vezetőjének vizsgálati jelen­tését, illetve Bartha Ferenc pri­vatizációs kormánybiztos be­számolóját az ügyben hozott ÁVÜ-döntésről. Díjemelés átlag 9,6 százalékkal Átlagosan 9,6 százalékkal emelkednek a kötelező gépjármű fe­lelősségbiztosítási díjak január 1-jétől. Az átlagos díjemelés azt je­lenti, hogy az 1500 köbcentinél nem nagyobb hengerűrtartalmú au­tók biztosítása után nem kell többet fizetni, a motoroknál és se­gédmotoroknál a díj 20-25 százalékkal csökken, míg a teherautók­nál, utánfutóknál, vontatóknál és néhány fajta autóbusznál 20-30 százalékkal lesz drágább a biztosítás. Mindezt az Állami Biztosításfelügyelet csütörtöki sajtótájékoz­tatóján jelentették be. • • Ünnepi forgalom Nagy „fogások” a határon A Vám- és Pénzügyőrség megyei parancsnoksága illetékes­ségi területéhez tartozó határvámhivataloknál a közelgő ünne­pek miatt - különösen a nyugati határszakaszon - egyre nö­vekvő forgalom tapasztalható úgy a Magyarországra irányuló, mint pedig a tranzitforgalom tekintetében. A jogsértő cselekmények miatt több mint 11 millió forint értékű árut, illetve fizetőesz­közt foglaltak le. Az áruk döntő többségét különféle műszaki cikkek, személygépkocsi-alkat­részek és személygépkocsik, kozmetikai cikkek tették ki. Je­lentős - és folyamatosnak mondható - a fizetőeszközök il­legális kivitelének kísérlete. A határvámhivatalok több esetben is foglaltak le de­viza-bűncselekmény alapos gyanúja miatt forint, illetve kül­földi fizetőeszközöket. Külön említést érdemel annak a kül­földi állampolgárnak az esete, aki a hegyeshalmi vámhivatal­nál jelentkezett kilépésre. A ki­lépő vizsgálat során azt nyilat­kozta, hogy semmiféle fizető- eszközzel nem rendelkezik, pár száz schilling van nála. Nyilat­kozatával ellentétben a vizsgá­lat során táskájának különféle rekeszeiben és az iratai között elrejtve 500 ezer ATS-t és 40 ezer USD-t próbált meg az or­szág területéről kicsempészni. A mintegy 9 millió 500 ezer fo­rint értékű fizetőeszközt a vámhivatal devizabűncselek­mény alapos gyanúja miatt le­foglalta. Csempészet vétsége elköve­tésének alapos gyanúja miatt három esetben foglaltak le személygépkocsit a vámhivata­lok. A lefoglalt gépkocsik értéke meghaladta a 2,5 millió forin­tot. Mind a három esetben ha­mis számla benyújtása miatt jártak el a vámhivatalok. To­vábbra is „divatos” a különféle pirotechnikai eszközök behoza­talának kísérlete. A vámhivata­lok ez idáig több ezer petárdát, közel 100 tüzirakétát foglaltak le és koboztak el. A megyei parancsnokság felügyelete alá tartozó három nyomozóhivatal 14 esetben kezdeményezett büntetőeljá­rást, csempészet vétsége elkö­vetésének alapos gyanúja miatt. A vámhivatalok továbbra is folyamatosan végzik a kiske­reskedelmet folytató vendéglá­tóipari és kereskedelmi egysé­gek ellenőrzését. Az ellenőrzé­sek során lefoglaltak szeszes italt 54 ezer forint, gázolajat, tüzelőolajat 18 ezer forint, ciga­rettát 50 ezer forint, sört 12 ezer forint, kávét 13 ezer forint ér­tékben. Az eljárások során 500 ezer forint bírságot szabtak ki. Mezalakult az új megyei önkormányzat Összpárti elnökválasztás Dr. Kovács György Zoltán, az újjáválasztott megyei elnök megköszönte az összpárti támogatást. Mellette Rudlof Tibor, a megyei önkormányzat főjegyzője látható Nem az volt a meglepetés a megyei önkormányzat ala­kuló ülésén, hogy dr. Kovács György Zoltánt választották a testület elnökévé, hanem az, hogy az érvényes szavazatot leadok valamennyien őt tá­mogatták, így gyakorlatilag ellenszavazat nélkül vált a régi elnök új elnökké, s ez, is­merve a közgyűlés többpárti összetételét, kifejezetten figye­lemre méltó. Olyan tény, ami mindenképpen a tudósítás ele­jére kívánkozik. A negyven megválasztott képviselőből senki sem hiány­zott a megyei önkormányzat alakuló üléséről csütörtök dél­előtt, amit Tatabányán tartottak a Fő téri irodaház nagytermé­ben. A Himnusz eléneklése után Gábris József korelnök úgy fogalmazott, hogy az első percek nagyban meghatározzák a következő négy esztendő munkáját, majd átadta a szót dr. Szontágh Csabának, aki a terü­leti választási bizottság elnöke­ként számolt be arról, hogy az MSZP-nek 14, az SZDSZ-nek 7, az FKgP-nek 5, a Fidesznek 4, a KDNP-nek 4, az MDF-nek 4, a Csolnoki Német Nemzeti­ségi Kulturális Egyesületnek 1, a Munkáspártnak szintén 1 képviselője került a megyei ön- kormányzatba. Bejelentette azt is, hogy az oroszlányi dr. Sas Gyula lemondott mandátumá­ról, így helyére az ugyancsak munkáspárti Horváth Mihályné került Esztergomból. Több érdekes statisztikai adatot is említett dr. Szontágh Csaba, melyeket később mi is közölni fogunk. Most viszont arról szólunk, hogy milyen dön­tések születtek az első tanács­kozáson, melyen egyetlen or­szággyűlési képviselő sem tu­dott megjelenni parlamenti el­foglaltsága miatt. (Folytatás a 2. oldalon) Környezetkímélő autóbuszok Tatabányán Négy új, állami és önkor­mányzati támogatással vásárolt autóbuszt adtak át csütörtökön Tatabányán a Vértes Volán Részvénytársaságnak. Horváth István, az rt. vezéri­gazgatója ez alkalommal el­mondta: a hazai Volán vállala­toknál nem képződik annyi be­vétel, hogy saját erejükből megújítsák alaposan elörege­dettjárműparkjukat. Erre tekin­tettel a kormány az idén 1 mil­liárd forinttal támogatta jármű- vásárlásaikat. Tatabányán a 4 autóbusz 56 millió forintba ke­rült. Ennek 20 százalékát az ál­lam fedezte, a tatabányai ön­kormányzat pedig csaknem 14 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. A többit a Vértes Volán teremtette elő. Az Ikarus 415. típusú autó­buszokat olyan környezetkí­mélő motorral szerelték fel, amelyek nem szennyezik a vá­ros levegőjét. Megújul a tatai tábor Százmilliót költenek a szépítésre A pápa is áldását adta Százéves asszonyt köszöntöttek Dágon Keveset hallottunk eddig a Komárom-Esztergom megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapít­ványról, pedig igencsak sokat tehet a mérlegre az alapítvány kuratóriuma. Ez derült ki azon a sajtótájékoztatón, ahol Mis­kolczi József, a kuratórium el­nöke és Csóbor Zsuzsa a kura­tórium ügyvezetője tájékoztatta az újságírókat. Azt is kevesen tudják, hogy még 1990-ben lé­tesítették ezt az alapítványt, amelynek vagyona mintegy 110 millió forint. Értékei a Ta­tai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és Szálloda, az Esztergom - Búbánatvölgyi Gyermek- és If­júsági Tábor és Szálloda, vala­mint az egykori gyermekek háza Tatabányán. A tatai tábor az Öreg-tó közelében egy liget­ben található. Nagyon sokan ismerik ezt a tábort, nemzedé­kek nyaralhattak, táborozhattak itt az elmúlt húsz évben. A KISz és az Úttörőszövetség tu­lajdona volt, s hogy ne lehessen csáki szalmája, ezért „mentet­ték át” alapítványba. Csóbor Zsuzsa elmondta, el­sősorban a megyei fiatalok tá­borozhatnak itt, de az ország egész területéről is jöhetnek az ifjú korosztályok tagjai ide. A szabad idő vidám, hasznos el­töltésére van itt mód. Egyúttal módot teremt a fiataloknak kö­zéleti tevékenységük jobbítá­sára. (Folytatás a 2. oldalon) Zsúfolásig telt a római kato­likus templom az elmúlt szom­baton, amikor Zsolnay Istvánná tiszteletére hálaadó misét tartot­tak abból az alkaiomból, hogy elérte a 100. évét. Szabó János plébános Isten különös ke­gyelmének tartotta azt, hogy Zsolnay Istvánná, született Kiinger Teréz ezt a csodálatos nagyságrendű emberi kort megérhette. Pedig Teréz néni­nek nem volt éppen könnyű az élete. Gondoljuk csak el, hogy az első világháború kitörésekor már húszéves volt, felnőtt fejjel érte meg a vérzivatart. (Folytatás a 2. oldalon) Göncz Árpád is járt a táborban

Next

/
Oldalképek
Tartalom