24 óra, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-01 / 283. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Munkáról, vízről és pénzről 3. oldal Kard és lant- a dalok szárnyán 4. oldal Önkormányzati választások 5. oldal Ilyen még nem volt 7. oldal * Göncz Árpád a kollégiumi tanácskozáson A tudás megszerzésére... A fiatalok tehetségének minél szélesebb körű kibontakoztatása érdekében fel kell újítani a népi kollégiumi mozgalmat. A fő célja nak annak kell lennie, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számmá is lehetőséget teremtsen a tudás megszerzésére - jelentette ki Göncz Árpád köztársasági elnök szerdán a Pest megyei Városhá­zán a Fényes Szellők Baráti Kör és a Kollégiumi Szakmai és Ér­dekvédelmi Szövetség szervezte tanácskozás megnyitóján. A tanácskozás résztvevői a szünetben felavatták a Semmelweis utca 2. alatt elhelyezett Kardos László-emléktáblát, amely Szabó Iván szobrászművész alkotása. Az ünnepségen Göncz Árpád mi I tatta a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége egykori vezető le­nek munkásságát. Az AIDS Világnap ján Egy haldokló vallomása... A legszörnyűbb talán az, mondja az ADIS-es beteg a Buda­pesti Szent László Kórház immunológiai osztályán, amikor egy társunkat beteszik a tepsibe, és látjuk, ahogy viszik ki a holttes­tet. Mi, akik már itt fekszünk, haldoklunk. Napjaink meg van­nak számlálva... Rehabilitációs intézet - gyerekeknek Legyen jobb az életük... Göncz Árpádné (középen) volt a tatabányai ünnepség egyik díszvendége Fotó: Nagy Károly Vasúti sztrájk A vasutas-szakszervezetek bejelentették, hogy december 12-étől 36 órás általános sztráj­kot tartanak, előtte december 8-án pedig kétórás figyelmez­tető munkabeszüntetés lesz. Sajtótájékoztatójukon elmond­ták, hogy azért döntöttek a sztrájk mellett, mert nem tudják elfogadni a kormányzat 6 szá­zalékos béremelési ajánlatát. Egyúttal azt is közölték, hogy a csütörtöki kormányülés után ismét megbeszélést folytatnak a közlekedési miniszterrel, és ha elfogadható ajánlatot kapnak, akkor lehetséges, hogy elállnak a sztrájk megtartásától. Kinevezés Veér Andrást, az Országos Pszi­chiátriai és Neurológiai Intézet fői­gazgatóját december 1 -jei hatállyal mentálhigiénés miniszteri biztossá nevezte ki Kovács Pál miniszter. Keleti György fogadóórája Keleti György honvédelmi miniszter, országgyűlési képvi­selő fogadóórát tart december 2-án, pénteken 10 órától az oroszlányi városi művelődési központban. Várja az állampol­gárok kérdéseit. , Hangverseny felnőtteknek A megyében egyedülálló rendezvénysorozat kezdődik ma, csütörtökön, december el­sején este 7 órakor a Jászai Mari Színházban, Tatabányán. A Nemzeti Filharmónia felnőt­teknek három koncertből álló bérleti sorozatot rendez a kul­túra templomában. Az első hangversenyen a Tatabányai Szimfonikusok lépnek dobo­góra. Mendelssohn Hebridák, Hegedűverseny és az Olasz szimfónia van műsoron. Szó­lista az oroszlányi születésű hegedűművész Modriáni Jó­zsef. Vezényel Váradi Katalin. Aki nem váltott bérletet, szóló­jeggyel is meghallgathatja az előadást. Február 16-dikán a Győri Filharmonikusok játsza­nak, április 16-dikán pedig Nagy Péter zongoraestjével zá­rul az évad bérleti sorozata. Laci halálsápadt, bőre foltos, olyan sovány, hogy a kulcs­csontja szinte átszúrja a pizsa­máját. Kezet fogunk. Nagyon fon­tos, hogy érezze, hogy nem kü­lönböztetem meg, hogy egyál­talán nem félek... Szeme két­ségbeesetten fúródik az enyémbe. Mióta van itt a kórházban, Laci? Ezerkilenszázkilencven óta. De nem akkor fertőződtem meg, hanem ’83-ban. De hét évig nem szóltam senkinek.- Tudja, hogy kitől kapta meg a betegségét ?- A barátomtól. Ő is AIDS-es volt, már meghalt.- Ön tudta, hogy a barátja beteg?-Dehogy! Nem mondta el. Rettenetesen össze is vesztünk. Nálam úgy derült ki, hogy vért adtam, és visszahívtak, hogy baj van. Megmondták termé­szetesen nagyon őszintén. Ha­zarohantam a barátomhoz, mert tudtam, hogy csak tőle kaphat­tam. Be is vallotta.- Gondolom azonnal orvos­hoz fordult.-Nem. Hét évig nem. Nem is voltam rosszul, és ki is akar­tam űzni a betegséget gondola­taimból. Aztán ’90 szilveszte­rén úgy döntöttem, hogy ön­gyilkos leszek. Összeszurkál­tam magam egy késsel. Meg­mentettek, de kiderült, hogy HIV-pozitív vagyok, így ide kerültem a Szent László Kór­házba. Most már csak pár hónap le­het hátra. Egyre fogyok, a tü­dőmet is megtámadta, az egyik szememre nem látok, azért csö­pög itt most az infúzió, csak azért nem leszek öngyilkos, mert itt már annyiszor vissza­hoztak az életbe, hogy nem akarok nekik rosszat. A testvé­rem, az édesanyám, a barátaim bejárnak hozzám. Megpuszil­nak, megölelnek. De az éle­temnek vége. (Folytatás a 2. oldalon) Akinek mozgássérült vagy fogyatékos gyermeke van, az tudja, hogy nincs annál fonto­sabb, mint gyermeke szakszerű gondozása és a mindennapi élete boldogabbá tétele. Ezért küzdenek és dolgoznak az Egyesített Gyermekotthonok szakemberei, dr. Kucsera Edit intézményvezető főorvos irá­nyításával. Szerdán ünnepelt egy egész intézményhálózat, hiszen új, nagyon szép rehabilitációs in­tézményt adtak át a gyerekek számára Tatabányán, a Kos Ká­roly utca 2-ben, a volt Nevelési Tanácsadó helyén. Az ünnepség díszvendégei és védnökei Göncz Arpádné és Kóródi Mária, az Országgyűlés alelnöke voltak. Mindig ünnep, ha bővülnek a lehetőségek. A Phare és egyéb pályázatok jóvoltából az új épü­letben négy csoport kezdheti majd meg a munkáját, egy módszertani elemzőcsoport, di­agnosztikus fejlesztőcsoport, tanácsadó, információt nyújtó csoport, nappali ellátást biztosí­tási csoport. A kommunikációs központ létrehozásával számítógépek segítik majd a szakemberek munkáját, nem is szorul magya­rázatra, hogy adathalmazoknál a számítógép mekkora segít­ség... Terveznek jogi tanácsadást is, de ami a lényeg, az intézmé­nyek eddigi munkáját ismerve, hogy a legfontosabb a sérült gyermek lelki, testi egyensú­lyának. Az ünnepség után a védnö­kök, rendezők..., ünneplők egy jótékonysági gálaesten vettek részt A Közművelődés Házá­ban. Az eseményre még vissz­térünk. - monos ­Színművész a vendég December 1-jén 18 órától köz­vetíti^ Komárom Városi Televí-. zió a Jókai kávéházi beszélgeté­sek” című sorozat első részét. A vendég: Holocsy István színmű­vész, az észak-komáromi Jókai Színház igazgatója. A műsor csak a „belső antennarendszeren” lát­ható. Ismétlés 2-án 9 órától. Zenei záróakkord Bajóton Az október elsején kezdődött első bajóti zenei hetek rendez­vénysorozat utolsó, nyolcadik eseményéhez érkezett. December 3-án, szombaton délután négykor a helyi kultúrházban előbb be­mutatkoznak a bajnai és bajóti zeneiskolások, majd következik a nagy érdeklődéssel várt sorsolás. A rendezvények belépőjegyeiből kisorsolják azokat, amelyek nyereményre cserélhetők. Ezen a délutánon várják vissza a szervezők a műsorfüzetben el­helyezett véleménykérő lapot. A jelek szerint bíznak a folytatás­ban, hiszen az egyik kérdés így hangzik: Mit szeretne hallani és látni jövőre, a második zenei heteken? Ötezer forintot nyert a 24 Órával Választási nagygyűlések Dorogon, Esztergomban Úgy látszik sokakat izga­lomba tart a 24 Óra nyeremény­játéka, amivel 5 ezer forintot nyerhet az olvasó adómente- sen(!), amennyiben a sorsolás után közölt nyerőszámok meg­egyeznek az előfizető kódjával. Szerdán Tatabánya-Dózsakert- ből Pisla Ferencné jelentkezett, s ő játékunk első nyertese.- Egyáltalán nem tudtam er­ről a játékról, valószínűleg el­kerülte a figyelmemet a hirde­tés - kezdte beszámolóját a boldog nyertes. - A számlát hozó fiú mondta az előző nap, hogy ha a 6-os szám lesz az utolsó, akkor nagy valószínű­séggel mi leszünk a nyertesek. Ez nem igaz! - mondtam - hi­szen életem­ben nem nyer­tem még lottón sem. Óriási volt az öröm a családban! Megható, hogy a „kicsi­nek” is meny­nyire tudnak örülni az em­berek... Többszörö­sen jól jött ez a nyeremény, mert én most otthon vagyon munkanélkü­lin. Aztán nemsokára itt van ka­rácsony.- Talán már be is osztotta a pénzt?-Bizony, fejben azonnal szétosztottam a két fiam között 1500-1500-at, mert mindegyi­kük autóval jár. A többit az apu kapja.- Önmagának semmit sem akar megtartani ebből a várat­lanul jött pénzből?- Nekem marad az öröm.-Régóta olvasói a 24 órá­nak?- Már igazából nem is tudom hány éve fizetjük elő kedvenc lapunkat. Az egész család ol­vassa, az egyik fiam gyakran jön hozzánk, ők nem járatják, ezért az első kérdése mindig az: 'Anyu, 24 Óra van? Nekünk már csak ez az újság jár, a céljaink­nak tökéletesen megfelel. Eb­ből tudjuk meg a rádió-tévémű­sort és a minket érdeklő összes információt. GAIA Fotó: Haraszti Ki bántotta a Volkswagent? Nem csak pechszériás em­berek, hanem járművek is vannak. Ezzel a szomorú fegyverténnyel „dicseked­het” az a Volkswagen 1302-es is, ami Tatabányán a Réti út 3. szám előtt parkolva „élte át” az elcsúfítás gyöt­relmeit. A négykerekű jár­művet első nekifutásra no­vember 11-én leöntötték maró folyadékkal, majd no­vember 20-án ismét ellene fordultak. Ekkor éles esz­közzel a kerekeit lyukasztot­ták ki. A tettesek kiléte ismeret­len, így csak feltételezhető, hogy az elkövetőnek nem is a járművel, hanem annak gaz­dájával van baja. A rendőrség kéri azokat, akik esetleg szemtanúi voltak az eseteknek, hogy jelent­kezzenek a 310-777-es tele­fonszámon.-The­A Magyar Szocialista Párt Dorogi Szervezete választási nagygyűlést tart december 2-án, Dorogon, a művelődési házban. A nagygyűlés házigaz­dái, dr. Tittmann János az SZDSZ-MSZP polgármesterje­löltje, illetve Király Károlyné, Bauer Lajosné, Pósch Győző, Lakat Jenő, Buzási István, Gál Andor, dr. Borbély László, dr. Bartalos József, Szalánczay Pé­ter és dr. Zsembery Dezső a szocialista párt képviselőjelölt­jei. A nagygyűlés vendégei lesznek Gál Zoltán, az Or­szággyűlés elnöke, Baranyai Urine és dr. Haller Zoltán or­szággyűlési képviselők.. * Este 18 órától Esztergomban a Szabadidőközpontban eszter­gomi választókkal találkozik Gál Zoltán, az országgyűlés el­nöke. Itt dr. Haller Zoltán lesz a házigazda és bemutatkozik az SZDSZ és az MSZP közös pol­gármesterjelöltje, dr. Varga Győző, s megismerhetik a vá­lasztópolgárok a két párt közös képviselőjelöltjeit is. Dandartabornok a kavehazban Tánczos László dandártá­bornok lesz a Közéleti kávé- ház vendége december 2-án, pénteken, 18 órakor. Tatán, a Várkanyar Kávéházban be­szélgethetnek az érdeklődők a dandártábornokkal. A házi­gazda Barassó Csaba. A szervezők várják az ér­deklődőket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom