24 óra, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01 / 231. szám

KfifTELESmX» KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 1994. OKTÓBER 1., SZOMBAT V. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT 24 ÓRA Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Hvr^ S7ámiC5r. iTldi ÍJMjíA: 111 ljÍ * Ünnepi koncert 3. oldal Az önkormányzat és intézménye újra veszített 5. oldal Minden elismerés Király Dávid Zsoltot illeti 8. oldal Lesz elegendő olaj a hazai üzletekben 13. oldal Az ellenzék bojkottjának „kíséretében ” Módosult az önkormányzati törvény Az Országgyűlés pénteki napirendjén délelőtt a pótköltségvetés tárgyalása szerepelt, délután pedig elfogadták a képviselők az önkormányzati törvénycsomagot. Az események azonban nem ilyen egyszerűen zajlottak, ugyanis az önkormányzati törvény- csomag határozathozatalának kezdetén az ellen­zéki képviselők kivonultak az ülésteremből. Az elnöklő G. Nagyné Maczó Ágnes, az Alkotmányügyi Bizottság elnökétől kérdezte, a határozathozatalt akadályozza-e a négy ellenzéki párt parlamenti csoportjának demonstrációja. Hack Péter kijelentette: a szükséges létszám ese­tén nincs akadálya a határozathozatalnak. Az első módosító indítvány szavazásakor kiderült, hogy az Országgyűlés határozatképes. A szavazás így „simán" zajlott. A T. Ház 224. igen és I nem sza­vazattal, 2 tartózkodás mellett módosította az ön- kormányzati választási törvényt. így egyfordu­lóssá válik az önkormányzati választás, megszű­nik az érvényességi és az eredményességi kü­szöb. A polgármestereket közvetlenül választják az állampolgárok, és megváltozik az ajánlások rendszere is. (Véleményeket a bojkottról a 2. oldalon olvas­hatnak). A rendőrség köszöni Elfogták a csalót,- a lakosság segített Csalót köröz a rendőrség címmel pénteki lapszámunkban je­lent meg az a cikkünk, amiben arról tudósítottunk, hogy Varga Sándor, 36 éves tatabányai lakos ellen országos körözést adott ki a rendőrség, nagy értékben elkövetett csalás alapos gyanúja miatt. Emelkednek a kávéárak Átlagosan 32 százalékkal emelkedik a kávétermékek ára -jelentette be a Compack Do- uwe Egberts az október 3-án hatályba lépő áremelést. A nagymértékű kávéáreme­léseket a kiszámíthatatlan bra­zíliai időjárás, az áru­tőzsde-manipulációk, az afrikai kávétermelő országokban meg­lévő bizonytalan politikai hely­zet, illetve a jelentős árutartalé­kot felhalmozó kereskedők Tet­ték elkerülhetetlenné. Ugyan­ezek az okok indokolták a júni­usi és augusztusi áremeléseket is. Előreláthatóan a közeljövő­ben nem mérséklődik a nyers­kávé világpiaci ára, amely négyszerese a tavalyi árnak. Komáromban nem emelnek Komárom Város Önkor­mányzata keddi ülésén - mint azt lapunk is megírta-, a táv­hőszolgáltatás 8 százalékos díj­emeléséről döntött. Két nappal később látott napvilágot a hír, miszerint a kormány úgy hatá­rozott, hogy az energiahordo­zók központi áremelésére eb­ben az évben már nem kerül sor. Ezért dr. Krajczár Gyula hatáskörében úgy döntött pén­teken, hogy az önkormányzati rendelet végrehajtását felfüg­geszti. Tehát mai számunk 5. oldalán lévő így fűtenek ők című anyagunk áremelésre vo­natkozó része sem érvényes. Újságunk alig került a pavi­lonok polcaira, máris csengett a rendőrségen a telefon, misze­rint Varga Sándort felismerték Tatabányán. A lakossági beje­lentésnek köszönhetően a több rendbeli csalással vádolható férfitől számon lehet kérni tet­teit. Pátzay Pál tanítvány és öz­vegye, az osztrák származású Herta Fuchs pénteken eszter- gomba látogatott. Szemmel lát­hatóan meghatódva fogadta azt az örvendetes tényt, hogy férje alkotásai, a helytelen tárolás és lefestés miatt pusztulásnak in­dult, az 1937-es párizsi világki­állításra készült, hasábokból ragasztott, vaskapcsokkal meg­erősített hatalmas, több mint 4 méter magas hársfaszobrot a városháza dísztermében helyez­ték el. A rovaroktól, gombáktól és fekete olajfestéktől megmen­A Tatabányai Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztálya ez­úton is köszöni az állampolgá­rok segítségét. Egyúttal to­vábbra is kéri azokat, akiktől Varga különböző indokokkal pénzt kért, s azt nem adta meg, hogy jelentkezzenek a 310-777-es telefonszámon. tett, szerkezetében megerősített alkotás Szent István királyun­kat ábrázolja monumentális erővel, amint jobb kezével ma­gasra tartva kardját, balját be­hajlítva, ökölbe szorítja a teste mellett és előre lép... Ez a méltó helyre került Ist- ván-szobor egyszersmint emlé­keztető is. Azt a furcsaságot juttatja majd állandóan eszünkbe, ami előtt értetlenül állunk: első kirá­lyunk szülővárosát, Esztergo­mot tudniillik kihagyják a mil- lecentenáriumi ünnepségszín­helyek sorából. Méltó helyen Szent István szobra Az optimális gyógyszerfogyasztásért A gyógyszerészeknek regio­nális konferenciát szervezett a Szent Borbála Kórház Tatabá­nyán, a Jászai Mari Színház­ban. Fontosságáról Perenyei Mátéval, a megyei kórház inté­zetvezető főgyógyszerészével beszélgettünk.- Nagyon lényeges, hogy ezen a fórumon a szakma, a gyógyszergyártó cégek, az or­vosok, a társadalombiztosítás tapasztalatot cserélhet - mon­dotta. - Gondoljuk csak el, az utóbbi években közel 2000 új külföldi gyógyszer jelent meg a magyarországi piacon. Köztu­dott ugyanakkor, hogy a kórhá­zak szegények. Az pedig magá­tól értetődik, hogy a gyógysze­reken nem lehet, nem szabad spórolni. De elérhető egy opti­mális gyógyszerfelhasználás, ami magába foglalja a gazdasá­gosságot is. Nem biztos, hogy mindig a külföldi gyógyszer a jobb, azért mert drágább és külföldi. Ezt főként a betegekben kell tuda­tosítani. A főgyógyszerész elmondta, hogy a megyei kórházban meg­határozták azoknak a gyógy­szereknek a körét, amivel az orvosok „gazdálkodhatnak”. Azt is szabályozták, hogy ki, milyen gyógyszert írhat fel. Nagyon fontos a körültekintő gazdálkodás e területen is. S, hogy mit várt a tanácsko­zástól? Tapasztalatcserét, azt a kicsengést, hogy minden kór­házban az optimális gyógyszer- fogyasztásra törekedjenek, és adják tovább a jó tapasztalato­kat, ötleteket. Hogy a társadalombiztosítás képes-e jobban finanszírozni a gyógyszerárakat arra a fő­gyógyszerész őszintén azt vála­szolta: ők is meghatározott ke­retből gazdálkodnak, -monos­Vállvetve a pedagógusokért Jánosi György és Szöllősi Istvánná Oroszlányban Oroszlány és környéke pe­dagógusai régóta személyesen ismerhetik Jánosi Györgyöt, a művelődési minisztérium ál­lamtitkárát és Szöllősi István- nét, a pedagógus-szakszervezet főtitkárát. Az elmúlt kurzus ide­jén - akkor még ellenzékben - több alkalommal vettek részt pedagógustalálkozón. A szakszervezeteknek ter­A pedagógusfórum közönsége mészetesen minden rendszer­ben marad ellenzéki szerepük, ám a mostani fórumon - melyet az oroszlányi polgármesteri hi­vatal közművelődési osztálya és a városi művelődési központ vállvetve szervezett - úgy tűnt, hogy biztató az összhang a mi­nisztérium és a szakszervezet között. A művelődési központ mun­katársa Harangozó Jánosné és a közművelődési osztály vezetője Albu Magdolna fogadták a ven­dégeket, majd utóbbi vezetésé­vel zajlott a tanácskozás a mű­velődési központ színházter­mében, melyet zsúfolásig töl­töttek meg az érdeklődő peda­gógusok, művelődési szásem- berek. (Folytatás a 2. oldalon) Paprikabevonás „Nem könnyű idősnek lenni” Az 1994. szeptember 29-iki kormánydöntésnek megfele­lően a népjóléti miniszter utasí­tására és az 1991. évi XI. tör­vény 11. paragrafus (2) bekez­dése c. pontja alapján a töme­ges és súlyos egészségkároso­dás megelőzése érdekében az országos tiszti főorvos azonnali hatállyal elrendelte a fűszer­paprika-őrlemények forgalma­zásának beszüntetését, a kis- és nagykereskedelmi üzletekben, a nagykereskedelmi raktárak­ban és raktáráruházakban fel­lelhető készletek zárolását és megsemmisítését. A rendelkezés visszavoná­sára a készletek teljes körű be­vonását követően kerülhet sor. Már a hét közepén megnyi­totta kapuit a budapesti Vásár­városban az Automobil ’94 el­nevezésű 7. Nemzetközi Jármű­ipari Szakkiállítás. Legnagyobb érdeklődésre ma, szombaton és a vasárnapi utolsó kiállítási na­pon számítanak a rendezők. Az unikumnak számító bemutató­kat is erre a hétvégére tartogat­ták. Valamennyi érdeklődő el­sőre az ipar csodáját, a legújabb Mercedest és a hasonló tulaj­donságokkal rendelkező társait veszi szemügyre. Van ámulni való éppen elég. Ezekhez a kor­szerű autókhoz a szerelőnek - a bemutatók szerint - fehér ingben, csokomyakkendőben illik hozzányúlni. Persze, csu­pán egy-egy aprócska beállítás kedvéért. Erre mondják, any- nyira tiszta és lesimított, egy­szerű a motor felülete, hogy azon műteni lehetne, vagy enni. Minden, mi szem szájnak in­Az Idősek Világnapja alkal­mából pénteken országos kon­ferenciát rendeztek a Szekszár- don az időskor társadalmi, szo­ciológiai kérdéseiről. A szak­emberek arra keresték a választ, milyen lehetőség adódik az újabb keletű gondok megoldá­sára. Sok az időskorú, így a nyugdíjasok anyagi helyzeté­nek javítása még a távolabbi jövőben, kedvezőbb gazdasági viszonyok között is nehézsé­gekbe ütközik, ha nem változ­tatják meg a nyugdíjrendszert. Horn Gyula miniszterelnök levelet írt a fórum résztvevői­nek.- „Tudjuk, hogy nem könnyű gere négykeréken, egyhelyen megtalálható. Apropó, szerelés! Az igazi újdonság ma, szom­baton délelőtt a D pavilonban lesz. Ott, az AJAKSZ standján olyan mágneslemezt mutatnak be az Autójavítók és Kereske­dők Szakszövetségének veze­tői, ami ha sikeresen meghono­sítható a hazai gyakorlatban, akkor forradalmasíthatja a szakterületben dolgozók mun­káját. Egy DAT CD lemezről van szó. Ezen a mágneslemezen olyan korszerű program talál­ható, ami Németországban már bevált. A frankfurti híres-neves au­tókiállításon már az első 24 órában 9 ezer(!) darabot rendel­tek a DAT mágneslemezéből az ottani szakemberek. (Folytatás a 2. oldalon) nálunk idős embernek lenni. Ahelyett, hogy a több évtizedes munka után joggal elvárható biztonságot és kényelmet nyúj­tana, az idős kor sokak számára a betegeskedést, a nélkülözést, a létbizonytalanságot jelenti. Őszintén remélem, hogy az idős emberek tudják: az alig há­rom hónapja működő kormány, hivatalba lépésének szinte az első percétől keresi a könnyítés, a segítség lehetőségeit.” Ä mi­niszterelnök levelében kifej­tette, hogy a kormány a válsá­gos helyzet ellenére is biztosí­totta a nyugdíjasok számára a korábban megígért visszamenő- leges nyugdíjemelést. Magyar és olasz népdalok Magyar és olasz népdalok címmel hang- és CD-lemez je­lent meg az esztergomi Monte­verdi és az olaszországi Monte- forde d'Alpone Ars Nova nevű kórus előadásában. A két együt­tes az elmúlt időszakban kiváló szakmai és baráti kapcsolatot alakított ki egymással, s számos rendezvényen szerepeltek együtt -ennek köszönhető az olasz támogatással készült kö­zös mű. Az esztergomiak a le­mezfelvételkor Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Karai József és Csenki Imre több ismert művét adták elő, míg az Ars Nova népdalokat énekelt. Az olasz kónis repertoárja széles ská­lájú: az egyházzenei és rene­szánsz művek mellett romanti­kus és modern darabokat is mű­sorára tűz. A lemezekhez-a dalok olasz és magyar nyelvű szöve­gével együtt - az esztergomi tanítóképző főiskola ének-zenei tanszékén lehet hozzájutni, kor­látozott példányban. A szerelés és kereskedés „kulcsa” CD-lemezen

Next

/
Oldalképek
Tartalom