24 óra, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-01 / 205. szám

. ' ' ZoT ­KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 1994. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK V. ÉVFOLYAM 205. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT 2i Óra HBHH Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Mai számunkban: Hazatértek a kisbéri hármas ikrek 3. oldal „Cseppet sem irigylem Fodor Gábort, a művelődési minisztert” 4. oldal Bagdadban kapta a beavatást 13. oldal A Tatabánya nem okozott csalódást! 15. oldal Horn Gyula Tatabányán Százéves a tatabányai bányászat. Ebből az alkalomból városunkban lesz az országos bányásznapi ünnepség szeptember 2-án 14 órától. Helyszíne: a Jászai Mari Színház, Népház. Ünnepi beszédet mond: Horn Gyula miniszterelnök. Ezt követően 16.20 órától a Vértanúk te­rén koszorúzási ünnepség lesz. Kérem Tatabánya város lakóit tiszteljék meg a bányászokat azzal, hogy eljönnek az idei bányásznapi rendezvényekre. Schalkhammer Antal, országgyűlési képviselő Kegyeletes esemény a Szent István templomban A Fatimái Szűzanya szobra Tatabányán A szobor eredetije Fatimában a jelenések völgyének kápolnájá­ban, a Szűzanya megjelenésének színhelyén áll. Előtte imádkozva, évente sok százezer hívő fejezi ki gyermeki tiszteletét és szeretetét. E látogatások szép lelki eredményeit látva több európai ország hí­vek kérték: hadd fogadják ők is a Szűzanya kegyszobrát. Reszkessetek „betyárok” a Bakonyalján! Rendőrkapitányság-avató Kisbéren Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány és Keleti György képviselő, honvédelmi miniszter vágta át a szalagot (Fotó: -tin) Magyar-komi találkozó Közös érdek, hogy a ma­gyar-komi kapcsolatokban meghatározó szerephez jusson a gazdasági együttműködés, és ehhez jó alap, hogy a ma­gyar-komi árucsereforgalom már eléri az 50 millió dollárt. Mindez azon az ebéden hang­zott el, amelyet Göncz Árpád adott rezidenciáján a Komi Köztársaság elnökének tisztele­tére, aki Pál László ipari és ke­reskedelmi miniszter meghívá­sára tartózkodik hazánkban. Fórum a Népházban Ma, csütörtökön 14 órakor közoktatási fórum lesz Tatabá­nyán, a Népházban. A városi önkormányzat rendezvényén a művelődési tárcát Báthory Zol­tán helyettes államtitkár képvi­seli. A fórumra nemcsak peda­gógusokat, diákokat, hanem minden érdeklődőt várnak. • • Önkéntesen, kölcsönösen Az MSZOSZ társaságot alapí­tott önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak szervezésére. A Reali­tás Kft. létrehozásával a szak- szervezeti konföderáció célja, hogy szolgáltató szakszervezet­ként támogassa az öngondosko­dás új formáit. A Realitás Kft.-t 10 millió forint alaptőkével hoz­ták létre, melyből 30 százalékkal részesedik majd az MSZOSZ. Partner lehet az egyház A kormány partnernek tekinti az egyházakat, mert közreműkö­désük nélkül a társadalmi változá­sok nem hajthatók végre sikeresen - hangsúlyozta Fodor Gábor mű­velődési miniszter a hazai egyhá­zak és felekezetek képviselőivel folytatott eszmecserén. Európai szemmel nézve nagy fába vágta fejszéjét a dharamsalai Namgyal kolostor két szerzetese, Tenzing Norgyal és Tenzing Phende. A fővárosban augusztus 25-én láttak neki egy 2x2 méteres alapterületű színes homokman- dala elkészítésének az Erzsé- bet-híd pesti hídfőjénél található Budapest Galériában. A mandala a tibeti buddhizmus egyik legfon­tosabb szakrális jelképe, ami a meditáció és a felajánlás eszköze. A vándorszobor 1947 és 1957 között kilencszer járta körül a vi­lágot, 375 egyházmegyében 300 millió hívő imádságos elmélyülé­sét segítette. Végre elérkezett az ideje, hogy a közép-kelet-európai orszá­gokba is eljusson a várva várt kegy szobor. Június 11-én ma­gyar, köztük tatabányai gyer­mekzarándokok kíséretében in­dult el hozzánk Magyarországra. Október 13-áig minden egyház­Amennyiben az Érdekegyez­tető Tanács (ÉT) munkaerőpi­aci bizottsága saját hatásköré­ben nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolidaritási Alap (SZA) 2,1 milliárd forintjával tehermentesítsék a költségve­tést, a kormánytagok többsége ismét felveti majd a foglalkoz­tatási törvény módosítását. A törvény módosításával a bizott­ság a jövőben már nem szól­hatna bele a SZA egyes tételei­Szeptember 18-ára fejezik be a rendkívüli szaktudást és türelmet igénylő munkát a bordó és sárga színekbe öltözött szerzetesek. Közben bárki megcsodálhatja a homokrajzolás műveleteit. Fel­vételünk az augusztus 30-án elért állapotot mutatja. Kérésünkre a két tibeti fiatalember anyanyel­vén írta le nevét lapunk számára. Képes beszámolónkat a 13. olda­lon olvashatják a téma iránt ér­deklődő olvasók. Fotó: GAIA megyébe ellátogat, és így 100 he­lyen kapnak lehetőséget a hívek a Szűzanya iránti tiszteltük kifeje­zésére. A 100 helyszín egyike éppen Tatabánya Óvárosi Égy házköz­ség Szent István temploma. Ide szeptember 12-én 15 órakor ér­kezik és 13-án 9 óráig láthatják a hívők. Szeretettel várnak min­denkit a templomba, akivel a ta­lálkozás örömében osztozhatnak az esemény szervezői. nek átcsoportosításába. Kósáné Kovács Magda munkaügyi mi­niszter támogatást kért a testü­lettől a 2,1 milliárd forint át­csoportosításához. A munkaa­dói és munkavállalói járulék befizetésekből fenntartott és a munkanélküliek járadék-ellátá­sát szolgáló alapból ezt az ösz- szeget a munkanélküli-ellátás­ból kikerülő állástalanok úgy­nevezett jövedelempótló támo­gatásához csoportosítanák át. Mindezeket Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövet­ségének elnöke hangsúlyozta szerdán az esztergomi Ipari Szakmunkásképző és Szakközép- iskolában megtartott IPOSZ-osz- tályok országos központi tanév­nyitóján. Elmondotta továbbá, hogy az IPOSZ a hatékony szak­képzés három fő területével fog­lalkozott és foglalkozik: szak­munkástanulók oktatásával, to­vábbképzéssel, valamint a fo­gyasztókat is védő, s megfelelő minőséget biztosító mestervizsga kérdésével. Az IPOSZ területén az elmúlt három évben 5 ezerről 40 ezerre nőtt az ipari tanulók száma. A képzés hatékonyságának növe­lése érdekében német segítséggel Dombóvárott létrehozott egy, a legmodernebb technológiával Megyénk új rendőrkapitány­sággal gazdagodott, hiszen Kisbéren szeptember elsejétől a korábbi őrs helyén már ötven­négy tagú kapitányság fogadja az állampolgárokat ügyes-bajos dolgaikkal. Az épületet a városi önkormányzat biztosította a rendőrség számára. A kapitány­ság kialakításának összege csak 8,5 millió forintot tesz ki. Ezt az összeget a Belügyminiszté­rium, az ORFK, a megyei fő- kapitányság, az önkormányza­tok és az állampolgárok össze­fogásával sikerült előteremteni, így önálló telefonközpont, az Visegrádi csúcs Csúcstalálkozót tartanak a visegrádi országok védelmi miniszterei Pozsonyban. Erdé­lyi Lajos alezredes honvédelmi szóvivő elmondta, hogy a szlo­vák kezdeményezésre létrejövő találkozón a NATO-hoz való közeledésről lesz szó. felszerelt képzési központot, s előkészületben van -ugyancsak német segítséggel - egy-egy ugyanilyen központ kiépítése Egerben és Debrecenben is. Az IPGSZ -folytatta Szűcs György - továbbra is következe­tesen ragaszkodik ahhoz, hogy a legfontosabb szakmákban - ezeknek a száma meghaladja a hetvenet - ismét legyen kötelező mestervizsga Magyarországon. Ugyanis csak ez biztosíthatja azt a minőséget, szakmai színvona­lat, amely egyrészt garanciát nyújt a magyar fogyasztóknak, másrészt pedig versenyképessé teszi a magyar kis- és középválla­latokat az európai integrációs fo­lyamatban. Az IPOSZ még ebben az évben kidolgozza kilenc szakma új mes­tervizsga-szintjét. egész épületet behálózó számí­tógépes hálózat, gépjárművek, kulturált munkakörülmények szolgálják azt, hogy a rendőrök messzemenően megfeleljenek a Kisbér és a vonzáskörzetéhez tartozó tizenhat település ál­lampolgárai elvárásainak. A kapitányság-avató ünnep­ségen Bozori Endre polgármes­ter köszöntötte a jelenlévő számtalan magas rangú és be­osztású meghívottat, majd egy szavalat, s mazsorett bemutatót követően tizenegy ember (rendőrök és civilek) vehetett át dicséretet és jutalmat a kapi­Szeptember 3-án, szombaton 9 órától lapunk, a 24 Óra Orosz­lány -Kisbér terjesztési ügy­nöksége kispályás labdarúgó- tornát szervez az Oroszlányi Bányász sporttelepén, a bá­nyásznap alkalmából. A neve­zési díj helyett öt új 24 Óra elő­fizetőt kell toborozni. Előfizetni a település területi kézbesítőinél lehet, de a helyszínen is lehető­ség lesz rá. Ha végképp nem si­kerül ezt teljesíteni, 1500 forint nevezési díjjal a csapat részese lehet a tornának. Egy település­ről több csapat is jelentkezhet akár, csak erre az alkalomra is összeállt csapatokjcal. A torna a mindenkori kispá­lyás labdarúgás szabályai szerint zajlik, kieséses rendszerben. Az első helyezettet díjazzák, emel­lett a legjobb kapus és gólkirály címet is odaítélik az arra legér­demesebbnek. Az esemény ­tányság létrehozásában végzett munkájáért. Egyúttal elhang­zott az a parancs is, amiben Lo­vas; Pétert, a rendőrőrs korábbi vezetőjét kinevezték kapitány- nyá és bűnügyi osztályveze­tővé, s egyúttal előléptették rendőr főhadnaggyá. Ezt követően Keleti György országgyűlési képviselő, hon­védelmi miniszter rövid ünnepi beszéde után jelképesen átadta az új kisbéri kapitányság kul­csát dr. Pintér Sándor altábor- nagynak, az országos rendőrfő­kapitánynak. (Folytdtás a 2. oldalon) melynek létrejöttét a Teletrion támogatta - fővédnöke Keleti György lesz. Támogatást nyúj­tott a rendezvényhez: a VÉRT Bányászati Igazgatósága, az oroszlányi Schaffer Ajándék, a Horoszkóp Étterem, a Huber Üz­letház, az OTP Bank oroszlányi fiókja, a Shell oroszlányi ben- zinkútja, a városi polgármesteri hivatal. A rendezvény népszerű­sítését segítette az Oroszlányi Városi TV, valamint a várgesz- tesi, a vértessomlói, a dadi, a kecskédi, a kömyei Falutévé. Bővebb felvilágosítást a 34/352-675-ös vagy a 34/360-421-es telefonszámon kaphatnak. Ugyanitt várja je­lentkezésüket a 24 Óra 3. számú ügynökségének vezetője, Nagy László. Jelentkezni lehet szep­tember 3-án, szombat reggel a találkozó helyszínén is, nyolc órától fél kilencig. 250 éves a kapucinus rend A tatai kapucinus plébánia ünnepi megemlékezést rendez abból az alkalomból, hogy 250 éve alapították a kapucinus rendet Tatán. A megemlékezés színhelye a tatai kapucinus templom, ahol szombaton reggel nyolc órakor kezdődik a szentmise, amelyet dr. Bóna László püspöki helynök celebrál. A megemlékezés 9 órakor kezdődik. Dr. Szabad György történész professzor, országgyűlési képviselő „Az Es­terházy család szerepe Tata és környékének gazdasági és kulturális fej­lődésében" címmel tart előadást - amelyet korreferátumok követnek a kapucinus rend szerepéről a hazai szabadság-küzdelmekben, a rend és az új demokrácia, a rend szerepe Tata mai életében - témakörökkel. A korreferátumokat D. Salamon László, Mura József és P. Virágh János, a templom plébánosa tartja, aki P. Áron Otmár házfőnökkel, egyúttal a jubileumi rendezvény házigazdája. Színes homokmandala A szakképzésről - az esztergomi tanévnyitón Mind a szakképzési törvényt, mind pedig a kapcsolódó törvé­nyeket sürgősen módosítani kell annak érdekében, hogy a duális szakképzés is megkapja az öt megillető támogatást a magyar gaz­daságban. A jövőben ugyanis csak olyan kis- és közepes vállalatok tudnak majd létezni, amelyek versenyképesek. Ahhoz pedig megfe­lelő technológiai szint és naprakész szakmai tudás szükséges. Nem született döntés Bányásznapi foci a 24 Órával

Next

/
Oldalképek
Tartalom