24 óra, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

1994. július 1., péntek G A Z D A S Á G — T ARSADAL O ]VI 3 Bajnaiak nyáron nem adnak el búzát Táboroznak majd Aratás előtt kellene még egy eső Szakács György elnök Bár népi hagyományaink szerint az aratást Péter-Pál nap­ján illik megkezdeni, e fontos agrárművelet éves „premierjét” már régóta nem a naptár hatá­rozza meg. Bajnán is csupán az előkészületeknél tartanak, mi­vel őszi árpát a tulajdonosváltás okozta „rendezetlenség” miatt tavaly sem vetettek - derül ki Szakács György, a Bajnai Ter­melő és Szolgáltató Szövetke­zet elnökének szavaiból. - Van viszont 500 hektár búza, 100 hektár tavaszi árpa és 119 hek­tár borsó.- Még várunk az aratással, a búza beérésére úgy tíz nap, két­hétnyi idő szükséges. Kicsit fáj is a fejünk, nemrég azt hittük tavasszal elegendő eső esett, hát ebben csalódnunk kellett. Ha néhány napon belül nem esik kiadós csapadék, ha tovább tart a kánikula, a kalászban megszorulnak a szemek, ami mennyiségre és minőségre egyaránt hátrányosan hat. Jól jönne az eső a kukoricának is, mert néhány helyen - különö­sen ott, ahol a talaj vízháztar­tása rosszabb az átlagosnál - már „furulyáznak” a levelek. Terméskilátásaink lényege­sen jobbak a tavalyi évnél - folytatja az elnök. - Bár a táb­lák közötti termésátlag változó, ami éppen a duplája a tavalyi­nak. Borsóból hektáronként két és fél tonna körül arattunk, ami a múlt év egy tonnájához ké­pest nagyon szép eredmény. A felkészülésről annyit, hogy kombájnkapacitásunk kicsit kevésnek tűnik, a 720 hektárnyi aratóterületre összesen négy gép jut. Egy-egy kombájnnak óriási területet kell betakaríta­nia, de én azért bízom ab­ban, hogy időben minősé­get tudunk aratni.- Mennyire korszerűek a hadrendbe állítható ma­sinák? - kérdezem ké­sőbb a szövetkezet szere­lőmunkát végző két kom- bájnosát.- A klasszikus orosz, „napemyős” kombájnok­hoz képest lényegesen. Ám az is kiderül, a vezető­fülkében nincs például légkondicionálás, a hő­mérséklet akár a hatvan fokot is elérheti. Egy-egy nyári napon az itt dolgo­zók 6-7 liter vizet is meg­isznak és kiizzadnak a vir­radattól sötétedésig tartó munka alatt... Szakács György a föl­készüléssel kapcsolatban elmondja még, hogy a legnagyobb probléma az alkatrész, ezen belül pedig az áruk. Amúgy minden szükséges gépelemet meg lehet kapni, csak sokat kell utána járni és a pénztárcá­nak tömöttnek kell lennie. És a termények árában mindezt nem lehet tovább adni.- Az értékesítéssel kapcso­latban agrárkörökben máris kongatják a vészharangot...-Mi nyáron nem szoktunk búzát eladni. Mivel elegendő tárolókapacitással rendelke­zünk az összes terményt el tud­juk tárolni. Szándékaink szerint november-december táján je­lennénk meg a piacon, amikor kell a pénz, amikor hitelvissza­fizetéseink esedékessé válnak. Másrészt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy te­kintélyes állatállományunk lé­vén a termény egy részét ma­gunk is föl tudjuk használni. Harmadszor pedig: olyan ter­mesztési technológiát alkalma­zunk, amelyik a minőséget he­lyezi előtérbe. Nincsenek ugyan vérmes reményeim az agrárágazat központi támogatá­sával kapcsolatban, de azért abban bízom, hogy az év vége felé az export be fog indulni, és a minőségi gabona iránt azért lesz majd határon túli kereslet. Thorday Zoltán Fotó: Kiss T. J. Jelenidő „Hát elmennek. Távozik a két jobb sorsra érdemes gazda­sági szakember a rádióból és a televízióból. Talán elmegy ve­lük a sok évtizedes magyar hit, miszerint a politikai megbízha­tóság, a más szakterületen szer­zett érdemek elegendőek bár­mely vezető állás betöltéséhez. Bízunk benne, hogy szépen tá­voznak. Búcsúzzunk el tőlük, de tartsuk őket emlékezetünk­ben. Bízunk abban, hogy most sehol sem ismétlődik meg az a kínos kutyakomédia, amit ez a két úriember rendezett az álta­luk teljes jogkörrel vezetett nemzeti intézményekben. Ha­talmas az erkölcsi kár, amit okoztak. Hatalmas és megtérít- hetetlen. A két alelnök távozá­sának mégis ildomosnak kell lennie. Ne vonuljanak fel a sér­tettek, és csak csendes gyász­ünnepélyt tartsanak, akik még mindig a nemzeti hangvételű média prófétáinak tartják a két tisztviselőt. Talán most legyen csend! Majd - bízzunk benne - az irodákba beköltözik két csendes szakember. Vége.” Népszabadság, VI. 30. „Ha futni hagyják Csúcsékat, s ők a szolgálatot befejező, de­rék polgárokként élvezhetik végkielégítésüket, csorbul az igazság. Ha törvényes ítélettel mondják ki, hogy kárt okoztak, romboltak, törvényt szegtek, akkor nehéz lesz megállni. Ak­kor az eljárásokat végig kell csinálni azokkal a bankárokkal is, akik a rájuk bízott állami pénzeket használták fel pártcé­lokra, azokkal az intézményve­zetőkkel, akik nem egy ország, csak egy politikai klikk érdekeit szolgálták, azokkal a főtisztvi­selőkkel szemben, akik ideoló­giai megfontolásokból válogat­ták ki, akik közpénzeket csur­gattak magánalapítványokba, s így tovább a végtelenségig.” Népszava, VI. 30. • Lehet-e biztosítást kötni terméskárokra? • Felhasználja-e a szerb vezetés az alvilágot? A Független Magyar Ifjúság (FMI) pénteken tartotta megyei gyűlését Tatán, a Független Kisgazdapárt megyei központ­jában. A résztvevők röviden elemezték a választásokat, amelynek küzdelmében az egyesület tagjai segítették az FKGP képviselőjelöltjeit. Pla- kátoztak és gyűléseket szervez­tek. Megválasztották az FMI új elnökségét is. A megyei elnök továbbra is Rezi Árpád lett, aki a kisgazda kampányt szervezte a megyében. Alelnöknek Gyi- móty Gergelyt, titkárnak pedig Hajék Zoltánt választották meg a gyűlésen. Ismét megrendezik majd a szokásos nyári tábort is, amely­nek felelőse iff. Vida Imre. A fiatalok jelentkezését a 34/382-855-ös telefonon vár­ják. - eszel Kertészkedóknek Munkák a gyümölcsösben Gyümölcsfáink egyensúlyá­nak megtartásához, egészségi állapotához a gyümölcsritkítás­sal is hozzájárulhatunk. A fák túlterhelésének megakadályo­zásával segítjük a rendszeres termést és a gyümölcsök minő­ségét. A gyümölcsritkítást elő­ször június végén, július elején, majd az érést megelőzően a gyümölcsök növekedési szaka­szában végezzük el. Elsősorban a beteg, torz gyümölcsöket tá­volítsuk el, majd a fürtökben elhelyezkedőket, hogy elég he­lyük legyen a kifejlődéshez. • Mit árult el Steffi Graf a HVG-nek? Visegrádi palotajátékok • Érdemes-e önkormányzati kötvényt venni? —9----------------------------------------------------------------------------­Ha talált a fenti cikkek egyike felkeltette érdeklődését, vegye meg az e heti HVG-t. Olvassa el és vágja ki az Önnek legjobban tetsző cikket, és küldje el nekünk nevével és címével! A beküldők között előfizetéseket és pólókat sorsolunk ki! Címünk: 1300 Budapest 3., Pf. 20. Fax: 188-7101 Nyerjen a ütVgj-vel! Nagy érdeklődés mutatkozik a július 8-án kezdődő visegrádi Nemzetközi Palotajátékok iránt, ezért a rendezvény három napján Budapestről húsz per­cenként különbuszokat indíta­nak az Erzsébet tér parkolójá­ból reggel 7 órától 10 óra 40-ig; a buszok az utasokat vissza is hozzák a helyszínre. A játékok első napján lovagi tornák, imi­tált várostrom, nemzetközi íjászverseny és élő sakkbemu­tató szórakoztatja a publiku­mot. Belgiumból egy gólyalá­bas produkciót bemutató cso­portot, Csehországból, Svédor­szágból és Lengyelországból bajvívókat, Spanyolországból egy kosztümös együttest vár­nak. Lesz a porondon táncszín­ház, koncert, „királyi” menet, fölelevenítik a középkori mes­terségeket. Parlamenti napló Milyen lesz a szereposztás? T alán nem profán és nem is rossz a hasonlat, a második szabadon választott Országgyűlés nyitó ülésén úgy érez­tem magamat, mint a színházban. Igaz, a sajtópáholyban sokunknak csak állóhely jutott, s a fotós és televíziós kollégák is folyton eltakarták a látványt - mégis igazi színház volt, a közkí­vánat szerinti szereposztással... S amikor egy-egy napirendről véleményt kért az ülést levezető korelnök, őszintén csodálkoztam, hogy Torgyán József nem ug­rik fel a kisgazdák soraiból, s nem jelenti be ellenjavaslatát... Ám az események pontosan és ünnepélyesen peregtek, s egy kis derű csak akkor hullámzott szét a teremben, amikor a korelnök beje­lentette, Gál Zoltánra, az Országgyűlés leendő elnökére rózsa­színű cédulával kell majd szavazni. A fiatal jegyzőkre zölddel... Az nem tudom persze, hogy a tv-közvetítés nyomán milyen­nek látták ezt a premiert a választópolgárok, de úgy érzékelem, elismerhették: érett, kidolgozott, koncepciózusán rendezett volt, és az esemény súlyának megfelelő ünnepélyességgel zajlott le a bemutató előadás. Milyen lesz a folytatás? A készülő új házszabály következté­ben a korábbiaktól eltérően nyugodtabbnak, higgadtabbnak ígér­keznek a plenáris ülések. Nem azt jelenti ez persze, hogy nem lesznek parázs viták, szópárbajok, összecsapások, unalmas is lenne egy-egy sarkos kisgazdavélemény nélkül az „előadás”... De véget érnek a parttalan és terméketlen viták, szavazási proce­dúrák, a honatyák a bizottságokban alakítják, formálják a törvé­nyeket, a plenáris ülés dolga a végső rendezés és az elfogadás. Az persze nem várható, hogy nagyon unalmasak lesznek a to­vábbi előadások, mert sajnos, a következő négy esztendőben sem fogunk olyan unalmas országban élni, amelyben nem érdekli a választópolgárt, mit csinál a politika, mit dönt a parlament - ő maga gazdag és független polgár, jól érzi magát a politika nélkül is. Sajnos, csak unalmas és gazdag ország engedheti meg magá­nak, hogy unalmas parlamentje legyen. Nekünk várhatóan még egy évtizedig nem lehet unalmas parlamentünk. Nálunk egy-egy fontos parlamenti döntés milliók sorsát formálja, befolyásolja, nagyon lényeges tehát továbbra is a szereposztás és az előadás egyaránt. A , játszó személyek” a parlamentben egy ország sor­sával, gazdaságával, kultúrájával, népével Játszanak”, nem kicsi hát a tét a nézők számára sem, hiszen játszó személyek vagyunk mi magunk is valamiképpen az országnyi színpadon. A választás kiosztotta a szerepeket - a parlamenti térké­pen is jól látszik, kétharmadnál is nagyobb a leendő kormánypártok ereje - s kis területre szorult vissza az ellenzék. Ám nagyon unalmas lenne az előadás, ha az ő hangjuk nem hallatszana, ha nem kapnának megfelelő szerepet, Lehet, hogy epizodisták lesznek a következő négy évben, de hát egy epizodista is remekelhet... Én azt kívánom, legyenek egyre unal­masabbak a parlamenti előadások, de legyen színesebb és érde­kesebb az életünk. S minél előbb jöjjön el az az idő, amikor sen­kit sem érdekel majd, mi történik a parlamentben. De sokat kell még aludnunk - és főként dolgoznunk - addig... Gombkötő Gábor A vállakózások érdekében Napjainkban igen nagy számban indulnak új kisvállalkozások. Ezek között jelentős arányban szerepel­nek olyanok, akik a munkanélküli nelyzetükből való kiutat a saját vál­lalkozás megindításában látják és ehhez a Megyei Munkaügyi Köz­jómtól támogatást is igényelnek. Az új vállalkozóknak azonban nem cönnyű felkészülni a tevékenysé­gükre vonatkozó hatósági előírá­sokból és gyakorta gondot okoz a vállalkozói státuszból fakadó köte­lezettségek teljeskörű megismerése is. Erre a helyzetre tekintettel a Fo­gyasztóvédelmi Felügyelőség Me­gyei Felügyelősége és a Megyei Munkaügyi Központ a közelmúlt­ján közös ellenőrzést végzett, melynek célja elsősorban a preven- ;ió volt, azaz a felkeresett vállalko­zóknál helyzetfelmérés és tájékoz­tatás a két szervezet hatáskörébe tartozó előírások köréről. Az egynapos akció során közel núsz tatabányai, illetve tatai telep- relyű induló vállalkozót ellenőriz­tek közösen a fogyasztóvédelmi felügyelők és a munkaerőpiaci el­lenőrök. E vállalkozók valameny- ryien munkanélküli járadékban ré­szesültek és ezt megszüntetve, a Munkaügyi Központ vállalkozóvá válási támogatását igénybe véve kezdték meg a vállalkozói tevé­kenységüket. Az ellenőrzéssel érin­tett új vállalkozások mindegyike beindult, van köztük műszerész, ci­pész, kereskedő, gazdaboltos, kép­keretező... A vizsgálatok során azonban jó néhány esetben fel kel­lett hívni a vállalkozók figyelmét egyes hiányosságok megszünteté­sére. így például azt tapasztalták az ellenőrzést végzők, hogy az üzlet- helyiséggel rendelkező vállalkozók jelentős része az üzletek működé­sére vonatkozó szabályokat nem teljeskörűen ismeri és így nem is tartja be. Az ellenőrzéseket a vállalkozók is megnyugvással fogadták, hiszen a fogyasztóvédelmi felügyelők fel­hívták a figyelmet az üzlettel kap­csolatos hiányosságokra, a munka­erőpiaci ellenőrök pedig - a vállal­kozóvá válási támogatás feltételei fennállásának ellenőrzésén túl - ismertették a vállalkozókkal az őket, mint munkáltatókat terhelő munkajogi kötelezettségeket, il­letve felajánlották a Munkaügyi Központ foglalkoztatást elősegítő támogatási formáit. Segítsünk egymáson! Az elmúlt hetekben csak a nya­ralók örülnek annak, hogy a ho­nért) higanyszála egyre feljebb kúszik. A mentősök pedig? Nos, talán ők a legérintettebbek... Na- xmta többször riasztják őket utcai ájulásokhoz, rosszullétekhez, köz­úti balesetekhez, melyeket a káni­kula idéz elő. Ilyenkor ingerléke­nyebbek, figyelmetlenebbek va­gyunk mint máskor, és ez érthető is. Elsősorban a keringési, szív­ritmuszavaros, frontbetörésre ér­zékeny betegeket viseli meg a ma­gas hőmérséklet. Velük fordulhat elő, hogy rosszul lesznek az utcán, juszon, üzletben, esetleg el is ájulnak. Ha embertársaink nem lépik át az elalélt, fekvő embert, - mondván: biztos sokat ivott - ta­lán még jó vége is lehet a „bal­esetnek”. Mit lehet ilyenkor tenni? A mentőkocsi érkezéséig vigyék árnyékba, fordítsák oldalra a bete­get, nehogy megfulladjon az eset­leges hányás során. A kánikulát je­lez a meteorológiai intézet, ezért nem árt, ha programjainkat e sze­rint alakítjuk. Aki teheti, és tudja, hogy érzékeny a melegfrontra, in­kább ne mozduljon ki a hűvös la­kásból. így nagyon sok kellemet­lenséget, balesetet megelőzhe­tünk... Alice

Next

/
Oldalképek
Tartalom