24 óra, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1994. július 1., péntek Szatír a vonaton - A lány nem hagyta masát A vasútállomáson felismerték A Érdekességek Mindhalálig szex Szeretkezés közben lelte halálát egy 59 éves indonéz férfi egy dzsakartai masz- százsszalonban. Mint az őt fogadó 36 éves prostituált el­mondta: a vendég éppen rajta feküdt, amikor egyszer csak úgy tűnt számára, hogy a meztelen testben nincs élet. Kiszabadítva magát a halálos ölelésből, a lány segítségért futott, de az orvos már csak a halál beálltát tudta megállapí­tani. Mint a prostituált szavaiból kiderült, a vendéget mondhatni halálos kimenetelű munkahelyi baleset érte, hi­szen rendszeresen látogatta a szalont. Lehet, hogy sokan irigylik is érte, hiszen nem mindennapi dolog „végkielé­gülésben” meghalni?! Lelkibeteg jegesmedvék? Még a jegesmedvék is le­hetnek lelkibetegek, s ha ez így van, akkor szükségük le­het pszichoterápiára. Ebből kiindulva a New York-i Cent­ral Park állatkertjében Gus, a jegesmedve „idegeit” pszi­choterápiával kezelik. Gus ugyanis unalmában mindig ugyanazokat a mozdulatokat ismétli. Egy kaliforniai vállalkozás, az Active Environments most neurotikus jegesmedvéknek fejlesztett 1különleges fog­lalkoztatás-terápiát: az állat -élelmét nem teszik csak úgy elébe, magának kell külön­böző produkciókkal „megke­resnie”. Égből az áldás... Négy emeletet zuhant egy másfél éves izraeli kislány, mígnem a szomszédasszony kezei közé pottyant. Az érte­sülések szerint az arra járó asszony éppen felnézett, és látta, hogy a kicsi egy másod­perc múlva kiesik az erkély­ről. Odarohant, ahol a leér­kező gyereket sejtette és jól is számított, mert a kislány ép­pen a karjaiba esett. A kicsit kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították: megijedt ugyan, de kielégítő állapotban van. Irán(y)vonal Szerte a világban bombaüz­letnek bizonyulnak a szexte­lefonvonalak, amelyek borsos áron, de erotikától „izzanak” s szerelemtől forró drótot ígér­nek. Irán is lépést tart a „vo­nalas” korral, bár kicsit fur­csán: a legújabb teheráni tele­fonszolgáltatás Korán idéze­tekkel szolgál. A szent vonal száma 114,— mert összesen ennyi fejezet­ből áll a Korán - ezután a kí­vánt fejezetszámot kell tár­csázni, s abból a megfelelő „alegységet”. A vonal másik végén a legkiválóbb iráni Ko­rán-előadók kezdenek bele a szent beszédbe, tökéletes át­éléssel. Utóbbira az a biztosí­ték, hogy mindegyik Ko­rán-idéző a maga kedvenc részletét tolmácsolja a mo­hamedánok szent könyvéből. / Életmentés - szalonnával Szokatlan cselhez kellett folyamodniok a napokban a tiroli hegyi mentőknek: jó­kora darab szalonnával csal­ták el ájultan fekvő gazdája mellől a hűséges vadászku­tyát, hogy azután kórházba szállíthassák a Tiroli Alpok­ban szerencsétlenül járt ama­tőr geológust. A 37 éves férfi hegymászás közben folyóme­derbe zuhant és a helikopte­ren érkező orvosok eszmélet­len állapotban találtak rá. A geológust az innsbrucki kór­házban megoperálták. (Folytatás az 1■ oldalról) A győri rendőrök a feljelen­tés után nyomozni kezdtek. Nem kellett sokáig várniuk, hogy megérkezzen a második bejelentés is. Május 25-én K.-né B. K. A. 25 éves, nagy- szentjánosi lakos, aki a zene- művészeti főiskola hallgatója vonattal utazott hazafelé Pest­ről. Komáromban az összes utas leszállt a kocsiból, mindössze egy férfi maradt a háta mögött. Alig indult el a szerelvény, a férfi eléállt, s mint az első eset­ben is a nadrágján keresztül si­mogatni kezdte nemi szervét. S közben nyögött, hörgött. K.-né sikítozni kezdett, mire táma­dója leszorította az ülésre. Sza­badulni akart, erre kapott két pofont. Kétszer lek..vázta. A nő (Folytatás az 1. oldalról) Más volt ez a közgyűlés azért is, mert első alkalommal fordult elő, hogy négy ország- gyűlési képviselő is jelen volt, ráadásul Baranyai Lőrincz, dr. Schwarcz Tibor, Tóth András és Zatykó János nem csupán pro­tokolláris kötelezettségének tett eleget csupán, de szakterüle­tükhöz kapcsolódva vélemé­nyükkel is segítették a testület munkáját. Talán a legátfogóbb témakör ezúttal megyénk környezeti ál­lapotából adódó környezetvé­delmi feladatok meghatározása volt, ami nem először került a képviselők elé. Ez is mutatja, hogy a megyei közgyűlés ki­emelt feladatként kezeli a ter­mészeti értékek megóvását, s ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart a szakhatósá­gokkal. Mint korábban, úgy most is áttekintették a földvéde­(Folytatás az L oldalról) ban elbizonytalanodtak azóta, amióta napvilágot látott az MSZP és az SZDSZ koalíciós megállapodásának az Expóval kapcsolatos passzusa, amely szerint felül kell vizsgálni a vi­lágkiállítás ügyét és azután döntést hozni arról: legyen vagy sem Budapesten Expo - mutatott rá Barsiné. Hozzá­fűzte, hogy a leendő kormány szándékainak közlését köve­Szarajevó városa jelképévé vált mindannak a horrornak, ami Bosznia-Hercegovinában az elmúlt két évben lezajlott. A polgárháború ártatlan lakosokat sújtott, bosnyákokat, horváto- kat, szerbeket egyaránt. A vá­ros lakói azonban kitartottak, s ami néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlen volt, ma már valóság. A hónapokkal ez­előtt meghirdetett tűzszünet tar­tósnak bizonyult, s lehetőséget nyújtott arra, hogy megteremt­sék a feltételeket a város újjáé­pítéséhez - hangoztatta Erdős André nagykövet szerdán New York-ban, az ENSZ székhelyén Murajama Tomiicsi japán kormányfő csütörtökön kine­vezte kormányának tagjait. A stratégiai jelentőségű tárcák élére szinte kivétel nélkül a Li­berális Demokrata Párt kor­mányzati tapasztalatokkal ren­delkező politikusai kerültek. Fontos szerephez jut mindhá­rom, a koalíciót alkotó párt el­nöke; az LDP-n, a szociálde­szerencsére nem vesztette el lé­lekjelenlétét, azt mondta a sza- tímak, hogy hagyja magát. De miután a férfi emgedett a szorí­táson, felugrott az ülésről, s futni kezdett az ajtó felé. Ami természetesen zárva volt... A férfi utána, ismét dulakodni kezdtek. Támadója simogatni kezdte a mellét, s ismét nyögött hozzá. Amikor beértek Ácsra, a férfi hirtelen leugrott a vonat­ról, s eltűnt az állomáson. A nő félelmében átszállt egy másik kocsiba, ahol végre emberek közt lehetett. Győrbe beérve rögtön megtette a feljelentést támadója ellen, akiről jó sze­mélyleírást is tudott adni. Hogy miként került az ügy a komáromi rendőrök kezébe? K.-né május 30-án ismét uta­zott, s a komáromi állomáson lem, a növényvédelem helyze­tét, a meliorációs munkák állá­sát, továbbá a felszín és a fel­szín alatti vizek szennyezettsé­gének mértékét. Külön foglal­koztak a Duna, a Concó patak és az Általér vízminőségével, de szó esett az únyi és a ke­nyérmezői patak állapotáról is. A levegő tisztaságával kap­csolatban megállapították, hogy a légszennyező telephe­lyeken az 1991. évihez viszo­nyítva stagnál a kéndioxidok és nitrogéndioxidok szintje, ugyanakkor jelentősen csök­kent a szénmonoxid légtérbe kerülése, ami várhatóan tovább javul a gázprogram kiszélese­désével. Jó példaként került szóba a zaj- és rezgésvédelem területén a nyergesújfalui és ta­tabányai forgalomkorlátozás, amit ugyan az autósok szidnak, de a környéken élők kedvezően fogadtak. Sok szó esett az élő­tően egy neves szállító és egy jelentős szponzoráló cég visz- szalépett az Expóban való rész­vételtől. - Egy kormányzati „igen” azonban gátat vethet az elbizonytalanodásnak - hang­súlyozta a kormánybiztos. Bar­siné mindehhez azt is hozzá­tette: az eredeti elképzelések szerint 1164 párhuzamos ren­dezvénye lesz a világkiállítás­nak, ily módon itthon minden negyedik önkormányzat érintett megrendezett „Szarajevói fel­ajánlási konferencián”. A szer­dai tanácskozás mintegy folyta­tása volt az ENSZ kezdemé­nyezésére június végén Bécs- ben megtartott „Szarajevói Új­jáépítési Konferenciának”, amelyen a résztvevő országok megvitatták, milyen nemzet­közi erőfeszítések szükségesek a boszniai főváros újjáépítésé­hez. A mostani tanácskozás célja az volt, hogy a világszer­vezet tagországai megtegyék felajánlásaikat a város életének újraindítása érdekében. Ma­gyarország földrajzi közelsége és hagyományosan jó kapcsola­mokrata kívül a Szakigake (Előőrs) párt vezetője is. Az LDP 13 miniszteri tárcához, il­letve államminiszteri tiszthez jutott, a szociáldemokraták öt, a Szakigakéból pedig két politi­kus került be a kabinetbe. Kono Johei, az LDP elnöke lesz a miniszterelnök-helyettes, ő ve­szi át egyben a külügyminiszté­rium irányítását is, Hasimoto felismerte támadóját. Több sem kellett neki, szólt a kalauznak, aki viszont a rendőröket értesí­tette. A kisiető járőr igazoltatta, majd kihallgatásra előállította a kapitányságon. M. I. nem tagadott semmit. Mind a két esetet beismerte. Elmondta, hogy ő is ezzel a vo­nattal szokott Tatáról Ácsra utazni. Amint meglátta a nőket, rögtön megtetszettek neki. El­határozta, hogy megerőszakolja őket. A vonaton. Nem kellett volna ezt tennie, hiszen erősza­kos nemi közösülés kísérletéért egyszer már felfüggesztett bün­tetést is kapott. Ezzel a két eset­tel most már visszaesőnek szá­mít, és Sajtos főhadnagy szerint 2-8 évig terjedő büntetésre számíthat. Szűcs László világ és a természet megóvása érdekében tett intézkedések ha­tásáról is, valamint a kommuná­lis hulladékok elhelyezéséről, s meghatározták a további fel­adatokat is. A megyei közgyűlés meg­hallgatta a mentőszolgálat te­vékenységéről, valamint a kö­zépfokú oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót is, amiről majd a későbbiekben számo­lunk be a népjóléti bizottság je­lentésével együtt. Most még csak arról szólunk, hogy meg­tárgyalták és elfogadták az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületével kötött megálla­podás tervezetét, majd hatályon kívül helyeztek néhány korábbi határozatot. A tárgyalássorozat végén a testület tagjai megtekintették az oroszlányi hőerőművet, majd a házigazdákkal együtt közös ebéden vettek részt. az Expóban. E helyi testületek szintén mielőbbi kormánydön­tést várnak az ügyben. A tájékoztató további részé­ben Juhász Judit közölte: az ügyvezető kormány hozzájá­rult, hogy a Területfejlesztési Alap legfeljebb 600 millió fo­rint erejéig kezességet vállaljon 41 szabolcsi önkormányzat hi­telfelvételéhez. Az összeget a települések földgázhálózat kié­pítésére fordítják. tai miatt érdekelt abban, hogy részt vegyen az újjáépítési fo­lyamatban. Jóllehet erőforrásai korlátozottak, viseli a délszláv polgárháborús menekültek ellá­tásának terhét, s a háború miatti nemzetközi embargó a Jugo­szláv Szövetségi Köztársaság­gal szemben több milliárd dol­lár kárt okozott a magyar gaz­daságnak - szögezte le Erdős André.. A magyar nagykövet elmondta, hogy az illetékes ha­tóságok vizsgálják a lehetősé­geket, s mind állami, mind ma­gánvállalatok komoly érdeklő­dést mutatnak a programba való bekapcsolódás iránt. Rjutaro volt pénzügyminiszter áll majd a befolyásos nemzet­közi kereskedelmi és ipari mi­nisztérium élén, míg Igarasi Kodzo lesz a kabinet főtitkára. Takemura Maszajosi, a Szaki­gake párt elnöke, aki közvetítői szerepet játszott a konzerva­tív-szociáldemokrata koalíció létrehozásában, a pénzügymi­nisztérium irányítását veszi át. Környezetünk védelméért A kormány Expo-aggodalma Újjáépítik a szétlőtt Szarajevót? Megalakult az új japán kormány Jelize: „Isten félelem” A jehovisták kongresszusa Győr városa ezen a hétvégén egy rendkívüli programnak ad otthont. Mintegy 10 000 látogató készül a Rába ETO Stadi­onba és hallgatja meg az „Istenfélelem” jeligéjű kongresszus előadásait. Ennyire félnek Jehova Tanúi az Istentől, hogy ilyen sokan gyűlnek össze egy ilyen rendezvényre? Nem a félelem, hanem sokkal inkább a tisztelet az, ami a vonzerő. Aki valóban megismerte a Biblia Istenét, Jehovát, tudja róla, hogy pont azokban a kérdésekben számíthat a se­gítségére, amik a legközvetlenebbül érintik - állítják a hit hirdetői. Napjainkban a tudományos ismeretek nagyon sok lehetősé­get nyitnak meg az emberiség előtt. De vannak az életnek olyan területei, melyek még sürgős megoldásra várnak. Mitől lesz egy család élete boldog? Hogyan találja meg az örömét egy feleség a családban? Miképpen tud egy férj gondoskodni a családjáról? Mi járulhat hozzá egy jó légkörhöz az otthon­ban, hogy a serdülő gyermekek ne akarjanak elszökni, vagy fellázadni a szüleik ellen? Ezek az érdekfeszítő kérdések sok embernek a legfontosabbak napjainkban. Erről szólnak a kong­resszus előadásai. Az emberek számára az élet egy „önző játék”, amiben senki sem jár jól, a vesztesek és nyertesek egyformán elégedetlenek. A Biblia értéke éppen abban van, hogy megtanít az igazi értékek felfedezésére és megtartására. A kongresszus szombati napján egy nagy csoport fog nyilvá­nosan megkeresztelkedni a stadionban elhelyezett két medencé­ben. ők valamennyien úgy érzik az életük így teljes, ha Istent el­kötelezetten szolgálják. Fúziófesztivál Tatán A csecsemőotthonért Tizenegy hazai folk-, blues- és jazzegyüttes részvételével rendezik meg Tatán, a várud­varban - a Tatai Nyár megnyi­tójaként- az első hazai fúzió- fesztivált július 2-án, szomba­ton 14 órától. Varga Vilmos koncertszervező és a tatai Ma- gyary Zoltán Művelődési Köz­pont hagyományt kíván terem­teni, ezzel a páratlan esemény­nyel, de szándékukban van a nemes célok felkarolása is, hi­szen a teljes bevételt az új helyre költöző tatabányai Cse­csemőotthon támogatására for­dítják. A hajnalig tartó, fergeteges bulin bemutatkozik a tatabá­nyai jazz-rock formáció, a Grogén együttes - a próbahe­lyiségből ellopott cuccokat köl- csönfelszereléssel pótolják -, a budapesti Drums, a Herfli Da­vidson Blues Band, az egyik legjobb hazai bluesbanda, amelyben a basszeros a tatabá­nyai származású Patyi Sándor - , a Barbaro, Sonia és a Sápadt- arcűak, a Muzsikás együttes, a magyar népzenei hagyományok elismert követője, a skót és ír népzenét játszó MÉZ, valamint a progresszív zenét játszó pécsi Gömbös Gyula és Barátai. őket követi a Takáts Tamás Dirty Blues Band. Végül, de nem utolsósorban az ef. Zámbó Floppy Dead Band lép pódi­umra. A sok fiatalt megmoz­gató rendezvényen drogellenes előadást is tartanak. A szerve­zők számítanak a szponzorok támogatására, és bíznak abban, hogy az első Fúziófesztivál nem az utolsó, hiszen a szóra­kozás mellett segít a csecsemő- otthon kis lakóinak is. (Felaján­lásokat az OTP 736-014084-3 számú számlájára várják.) v. t. Piacmustra Áruk Újvárosi Konzum Zéta Kft. csarnok Ft/kg Ft/kg Ft/kg Burgonya 25-40 15-40 37 Hagyma 35-70 45 51 Z.hagyma cs. 10-26­­Káposzta 40-50 40 v 33 Kelkáposzta 50-70 65 55 Borsó 20-50­44 Főzőtök 20-35 30 33 Zöldbab 110-120 145 77 Gomba 180-200 199 161-185 Karalábé db. 10-20 15 22 Karfiol 25-80­55 Gyökér 10-40 35 37 Répa 30-40 35 44 Saláta 20-35­­Vegyes zöldség cs. 15-40­­Paprika édes 80-180 69-130 84-125 Paprika erős 5-14 5­Uborka 50-90 65-70 50 Paradicsom 100-160 120 84 Meggy 30-60 50 68 Cseresznye 40-60­59 Málna 150­­Ribizli 60-80 75 — Őszibarack 40-100 60 80-120 Sárgabarack 100-160­­Sárgadinnye 120-150­220 Görögdinnye 80­80 Narancs — — 125 Citrom 110-140 120 125 Banán 80-100 40-85 100 Tojás 10 11 9,10 Akciós húsárak a hétvégére: Újvárosi csarnok: szárligeti csirke egész 200 Ft/kg, csirkemell 260, csirkeszámy 180, csirkeaprólék 119, téliszalámi 850, pulykamell 498, pulykacomb 240, malachús 235-255, marhahús 189-139. Konzum: zsír 69 Ft/kg, liba far-hát 45, pulykaszámy 151, pulykacomb 156.

Next

/
Oldalképek
Tartalom