24 óra, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■ Imi Dán: Milyen lesz a szereposztás? 3. oldal Édesanya csak egy van?! 4. oldal Tata kincseinek újrateremtóje 5. oldal Kellett ez, Diego? • 7. oldal Kormányszóvivői tájékoztató Expo-aggodalmak Bizonytalanok a hazai és külföldi beruházók, valamint a honi önkormányzatok. Mie­lőbbi választ remélnek az új kormánytól arra: lesz-e világki­állítás 1996-ban Budapesten - mondta Barsiné Pataky Etelka a csütörtöki kormányszóvivői tá­jékoztatón. Az Expo-főbiztos előzőleg beszámolt a miniszte­reknek a világkiállítással kap­csolatos munkálatok helyzeté­ről. _ Barsiné a sajtóértekezleten elmondta, hogy tudatta az ügy­vezető kormánnyal: változatlan lendülettel folynak az Expo-munkálatok. Eddig 8 mil­liárd forintot fizettek ki a beru­házásokra, 15 milliárd forint ér­tékű további munkákra pedig szerződést kötöttek. Beszámolt arról is, hogy napjainkig 28 or­szág kötelezte el magát az ösz- szesen 100 milliárd forintos be­ruházással létrehozandó buda­pesti világkiállítás mellett. Számos államban külön Expo-biztost jelöltek ki arra a feladatra, hogy kidolgozzák az illető ország imázsát a magyar- országi bemutatkozásra. - Bi­zonyos befektetői körök azon- (Folytatás a 2. oldalon) A lány nem hagyta magát Szatír a vonaton Sokan mondták már, hogy nem tudnak ellenállni a szép lá­nyoknak. Ez lett a veszte több híres film- és zenecsillagnak is. De így járt a 25 éves, ácsi illetőségű M. I. is, aki forróvérűségé- nek köszönhetően egy jó darabig a börtön vendégszeretetét fogja élvezni. Erőszakos nemi közösülés kísérlete miatt vissza­eső lett, s jelenleg szabadlábon védekezve várja a bírósági tár­gyalást. A Vértesi Erőmű Rt. vendége volt a megyei közgyűlés Környezetünk védelméért Négy országgyűlési képviselő is jelen volt; köztük Zatykó János és Baranyai Lőrinc Horn és Bőd találkozója Több mint háromnegyedórás megbeszélést folytatott Bőd Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a Magyar Szocialista Párt Köztársaság téri székházában Horn Gyulával. A távozó jegybankelnököt az MTI újságírója kérdezte jövetelé­nek céljáról és a tárgyalás tartal­máról. Bőd Péter Ákos a nyilat­kozatot elutasította azzal, hogy ha arról, valaki tájékoztatást ad, az csak Hóm Gyula, a Magyar Szo­cialista Párt elnöke lehet. Az MTI munkatársa ezután Hóm Gyulától próbált információt kérni, de az MSZP kormányalakítással meg­bízott elnöke sem kívánt nyilat­kozni a találkozóról. Mint köztudott, az utóbbi idő­ben mindkét fél részéről elhang­zott nyilatkozatok alapján megál­lapítható volt, hogy feszültség van a jegybank elnöke és a leendő ko­alíció vezetői között. Hóm Gyula a koalíciós megegyezésről tartott sajtótájékoztatón kívánatosnak nevezte a jelenlegi jegybankelnök távozását posztjáról. Majdnem kész kormányprogram Jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt az új kormány programja, a minisz­terelnök-jelölt Hóm Gyula ak­kor láthatja el kézjegyével, és a tervek szerint jövő pénteken juttatják el minden országgyű­lési képviselőhöz - tudta meg az MTI munkatársa csütörtö­kön Hack Pétertől, az SZDSZ helyettes frakcióvezetőjétől. Kamaraügyek Ma, pénteken fél tizenegykor Tatabányán, a Stop Cukrászdá­ban megyei ipartestületi veze­tők, tagok nyílt fórumon talál­koznak német kollégáikkal. A megyei meghívásra Hessen tar­tományból érkezett küldöttség tagjai közül a kamarai vezetők­nek szerveztek egyedi jellegű külön programot ezen a napon. A kötetlen beszélgetés segít abban, hogy kamaraügyben eu­rópai képet alkothassanak a környék iparosai, egyben ki­tűnő alkalom a tapasztalatszer­zésre, a nehezen megfogalmaz­ható kérdések tisztázására. Sajtos Ferenc főhadnagy, a komáromi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője el­mondta, hogy M. furcsa módját választotta az ismerkedésnek. A vonatokon próbált magának barátnőt szerezni, márpedig úgy, hogy, aki megtetszett neki, azt helyben meg is akarta erő­szakolni. Május elsején történt Tatán, hogy Sz. H. 22 éves, győri la­kos, aki a pécsi Janus Panno­nius Tudományegyetem hallga­tója, hazafelé tartott. A Buda­pestről 21 órakor induló sze­mélyvonat 23.30-ra ér Győrbe. Kevesen voltak a kocsiban, amikor felszállt, s rövidesen el is aludt. Arra riadt fel, hogy egyedül ül a kocsiban, s egy férfi az ajtónál matat valamit. Á férfi járkált a vagonban, s néha a lány mellé állt, megnézte ma­gának. Majd egy idő után oda- állva elé a nadrágján keresztül simogatni kezdte ágaskodó nemi szervét, s kéjesen nyög- décselt hozzá. A lány megijedt. Ki akart futni a kocsiból, de nem tudott, mivel a férfi be­zárta az ajtót. Ekkor rontott rá a szatír hátulról. Bal karjával melleit kezdte simogatni, mi­közben folyamatosan nyögött. Sz.-nek semmi kétsége nem volt afelől, hogy meg akarja erőszakolni. Sikoltozott, mire a férfi ujját a szájába nyomta. Hi­ába harapott rá rögtön a lány, a férfi úgy egy perc múlva en­gedte csak el. Egy kicsit a szorí­táson is engedett. Több sem kellett Sz.-nek, ki­bújt a kezek közül, s futott a kocsi másik vége felé. Szeren­csére ez az ajtó már nem volt bezárva. Volt annyi előnye az őt üldöző támadójával szem­ben, hogy beugrott a WC-be, s magára zárta az ajtót. Győrben is csak úgy tudott leszállni, hogy a férfi addigra már elment az ajtó elől. Feltehetően valahol leszállt a vonatról. A lány nem tudta hol, mivel a sötétített ab­lakon nem látott ki... (Folytatás a 2. oldalon) A Komárom-Esztergom Me­gyei Közgyűlés csütörtök dél­előtt Oroszlány külterületén, a Vértes Erőmű Részvénytársa­ság tanácstermében tartotta ülé­sét, ami kissé eltért a megszo­kottól, mivel a tanácskozás nem dr. Kovács György Zoltán el­nök megnyitójával kezdődött, Lapunkban már többször hírt adtunk a biohumusz-hitelek felvevői és az OTP Bank Rt. tárgyalásairól. A biohumuszo­sok Kossuth térre tervezett ülősztrájkja elmarad, ugyanis az OTP a hitelek rendezésének határidejét június 30-ról au­gusztus 15-re módosította. Az öt évvel ezelőtt kezdődött ügy támogatására bizottságot szeretnének létrehozni, amely­hez az új parlamenti képviselők közül már 130-140 aláírást gyűjtött a Biohumusz Alapít­vány és a károsultak egyesü­lete. hanem Vas József vezérigaz­gató köszöntőjével, aki maga is tagja a megyei közgyűlésnek, de most házigazdaként üdvö­zölte a vendégeket, majd rövi­den tájékoztatott mindenkit a szénbányák és az erőművek in­tegrációjáról, amit a jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgattak. Az OTP által nyújtott másfél hónapos haladék talán lehető­séget nyújt a problémák teljes körű rendezésére. Például arra, hogy megállapítható-e külön­böző kutatóintézetek, illetve az azokat felügyelő állami szervek felelőssége, s hogy az a hat szabadalom, amelyet a biohu­musz előállításra fogadtak el, valóban használható-e? A biohumuszügy során mintegy 600 millió forintnyi tartozás halmozódott fel a be­csapott termelőknél, amelyet sokan nem képesek és nem is törlesztenek. Áz OTP felaján­A napirend elfogadása után először az idei költségvetést módosították a döntéshozók, amire a közalkalmazotti tör­vény előírásainak betartása, il­letve a különböző intézmények többletköltségének fedezete miatt volt elsősorban szükség. (Folytatás a 2. oldalon) lotta, hogy, akik rendezik adós­ságuk felét, azoknál a másik felét elengedi. A rendezéshez hozzájárulhat a Biohumusz Alapítvány is, amely több mint 100 millió forinttal rendelkezik erre a célra. Ezt a pénzt a szoci­ális szempontok figyelembevé­telével fogják szétosztani. Az alapítványnál mintegy kétezren jelentkeztek a károsultak közül. Egy-egy adósra körülbelül 200 ezer forintnyi tartozás jut. A támogatások odaítéléséről au­gusztus 15-éig mind a kérelme­zőket, mind az OTP-t értesíteni fogja az alapítvány. Másfél hónapos haladék a biohumuszügy károsultjainak Elmarad a Kossuth téri ülősztrájk Őszi búza - exportra Az orvosok hátterében Ha továbbra is olyan kegyes lesz az időjárás, mint manapság - nappal hétágra süt a Nap, éjszaka esik -, akkor július elején az IKR Rt. bábolnai, és valamennyi part­nergazdaságában elkezdődhet az aratás. Dr. Marton László (képün­kön) a termékértékesítési iroda vezetője a gazdákra jellemző, bizakodó elégedettséggel veszi szemügyre az őszi búzát. A szépszálú, fejlett kalászú ke­nyérgabona az IKR-rendszer szerinti termesztéssel több mint 5 tonnát hoz hektáronként. Akikkel szerződést kötöttek, és akik betartották a technológiai szabályokat, azok előre dörzsöl­hetik a markukat, hiszen az IKR jó előre finanszírozta a vetőmag, a műtrágya és a gyomirtó vegy­szerek árát. A termelők termé­nyeikkel fizetnek - garantált áron. Biztos és jövedelmező for­rás ez, az IKR, 15 napon belül fi­zet. A kiváló minőségű őszi búza java részét exportálják, a többit belföldi piacon értékesítik. Nagybani vásárló többek között a minőségre nagy gondot fordító gyermelyi malom is, ahol a kü­lönleges tésztafélékhez különle­ges alapanyag szükséges. GAIA Az Országgyűlés kamarai törvénye az orvosok, gyógyítók társadalmára is gondolt: min­den olyan munkahelyen, ahol ötvennél több orvos dolgozik, létre kell hozni az orvosi ka­mara megfelelő helyi szerveze­tét. Ez a szerveződési folyamat országszerte megindult. Május­tól kezdve fokozatosan állnak fel az orvosi kamarák helyi szervezetei. Most, július elején pedig már a megyei kamara létrejötte előtt állunk. Esztergomban, dr. Karcsú József főorvos az alábbiakat nyilatkozta lapunknak.- Ha beleolvasunk a tör­vénybe és végrehajtási utasítá­sába, azonnal egyértelművé vá­lik, hogy szakterületünkön csak azok dolgozhatnak, akik szán­déknyilatkozatot tesznek: elfo­gadják ezt a formát. Nálunk kétszázhuszonnyolc kollégáról van szó. Ők azok, akik képviseletében a küldött- gyűlésre összejöttünk. Itt nem­csak az esztergomiakról volt szó, közöttünk vannak a dorogi, nyergesi kollégák is. A Duna vonalán Süttőig, illetve Döntő­sig terjed a „régiónk”, beljebb Sárisáp, Dág, Uny, Máriaha- lom, Kesztölc is ide tartozik.- A megyében négy kamarai csoport jön létre, ezek választa­nak majd július negyedikén kö­zösen egy megyei elnököt. A jelölőbizottság küldötteket is kiállít.- Hogy mire jó a kamara? Nos, mint más, de hasonlóan kamarákban szerveződő mun­katerületeken, az orvosok szá­mára is biztosítottá válik egy­féle szakmai „önsegélyezés”. Megteremtődnek a napi munka s a továbbképzések, a korszerű érdekvédelem feltételei. Rafael Balázs Fazekas tábor nyitotta meg kapuit Bajnán, a Katona Ist­ván Alkotóházban. Tímár Zsuzsa fazekasmester irányításá­val mintegy harminc gyerek ismerkedik meg a korongozás alapjaival. Az ország minden részéről érkeztek gyerekek, akik tíz napot töltenek el itt, e szép környezetű községben. A táborozás végén kemencében kiégetik alkotásaikat és haza- vihetik megmutatni legszebb munkáikat. (Fotó: Kiss T. J.) Fazekastábor Bajnán

Next

/
Oldalképek
Tartalom