24 óra, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

1994. június 1szerda GAZDASAG-TARSADALOM 3 Hazatértek a kis környezetvédők Immár itthon, az ácsteszéri iskolában (Fotó: Jusztin) MOL-napok '94 Komáromban lehet ünnepelni A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság földrajzilag széttagolt, de céljaiban, törek­véseiben egységes közössége tavaly rakta le hagyománya „alapkövét” a MOL-napok megszervezésével. Minden egységnél, így Komáromban is megrendezték ezt a napot, amelyet ezúttal a gyermek­nappal kötöttek egybe, s nem­csak a cégnél dolgozó felnőt­teknek, hanem a nebulóknak is sok-sok programmal kedves­kedtek a szervezők. A rendezvényt dr. Dénes Ferencnek, a Komáromi Fi­nomító igazgatójának távollé­tében dr. Lengyel Jenő, a ke­nőanyag-üzletág igazgatója nyitotta meg. „Szabad-e ünne­pelni?” - tette fel a kérdést, amelyre rögvest választ is adott: „Igen! Mindaddig van mit ünnepelnünk, amíg a hét­köznapokon úgy dolgozunk, hogy az eredményt hoz.” Dr. Lengyel Jenő elmondta, hogy a közelmúltban jelentős beru­házásokat fejeztek be, ezek közül ki kell emelni az új for­mában megjelenő termékeket. Ezenkívül sikerült megolda­niuk a hordós termékek raktá­rozását kulturáltan és gond­mentesen, de elérték azt is, hogy az üres hordóknak is új lerakóhelyet nyitottak. Építet­tek egy kísérleti poliszukcini- mid üzemet, amely biztató je­leket mutat a jövőre nézve. Az ünnepséget a kitünteté­sek átadása tette teljessé. Pály Péter, a termelési főosztály vezetője, Bilkó István, a szám­viteli osztály vezetője a „Ma­gyar Olajiparért” elismerés ezüst fokozatát kapta, míg Egri Nagy József diszpécser és Horváth Tibor, a kazánház műszakvezetője bronz fokoza­tot vehetett át a kenőanyag üz­letág igazgatójától. Kis János fejlesztési főmunkatárs arany fokozatot érdemelt ki, ő a százhalombattai központi ün­nepségen veheti majd át a ki­tüntetését. Ezután mindenki megtalál­hatta a magának való progra­mot. Legtöbbeket a sportren­dezvények mozgattak meg. A gyerekek nagyon élvezték a kutyabemutatót, sokan szálltak fel a kishajóra, egy rövid ki­rándulás erejéig. Mindenki lő­hetett célba légpuskával, sőt íj­jal is. Később fellépett a „Vadró­zsák” citerazenekar, a nagy népszerűségnek örvendő Koós János műsorát is vastaps kí­sérte végig, de a fiatal komá­romi csapat, a Flasch együttes is nagy sikert aratott. Kovács László Mocsári is jobb időkre várnak Erősödjön meg a szövetkezet! Jelenidő „Az alapkérdések eldőltek: a szocialisták egymagukban a mandátumok több mint ötven százalékát szerezték meg, s ha akarnak, önállóan is alakít­hatnak kormányt, de felte­hető, hogy nem akarnak. A szabad demokraták nem tud­ták bővíteni szavazóbázisu­kat, ám tisztesen helytálltak. Ha belépnek az MSZP-ve- zette koalíciós kormányba, akkor kettőjüknek együtt meglesz a parlamentben a kétharmados többségük, úgy­hogy gyakorlatilag bármilyen törvényt meghozhatnak, ele­gendő, ha ketten egyetérte­nek. A Fidesz folytatta mélyre­pülését, s szinte megszégye­nítő eredményt értek el ahhoz képest, hogy másfél éve még ők voltak az ország legnép­szerűbb pártja. A konzervatív oldal bukása látszik a legnagyobbnak. Ha igazak az első számok, akkor az előzetesen jelzett harminc százalék körüli eredménynek csak a kétharmadát tudták tel­jesíteni.” Népszava, V. 30. „Mivel az első forduló előtt a pártok közötti harc jellegze­tesen a bizalomért, a politikai hitelért folyt, a forduló ered­ményei után nagy hangsúlyt kapott az a tény, hogy a nagy részvétellel és a politikai sta­bilitás körülményei között a polgárok jelentős bizalmat ta­núsítottak két párt, az MSZP és az SZDSZ iránt. A stabili­táson és a nagyarányú részvé­telen kívül ennek azért kell nagy fontosságot tulajdoní­tani, mert mindenki számára világos: azok a feladatok, amelyek ezekben az években Magyarország előtt állnak, csak egy jelentős tömegtámo­gatottságot élvező és azt meg­tartani képes kormányzat által teljesíthetők. Magyarán: fon­tos volt a győzelem aránya is! Ezért is van, hogy ha ma a politizáló közvélemény túl­nyomó többségének óhaját igyekszünk megragadni, úgy az egyetlen szóban összegez­hető: koalíció. Természetesen elsősorban az erre pozíciójá­nál fogva jó eséllyel induló két párt részéről.” Népszabadság, V. 30. „Az első, nem hivatalos eredmények, a közvélemény kutatói az MSZP túlnyerésé- ről számolnak be, s ez nem azért lehangoló, mert a ke­resztény-konzervatív erők ve­reséget szenvedtek, hanem azért, mert az egypártrendszer vetíti előre árnyékát. Abban meg már éltünk épp eleget. Félő ugyanis, hogy az SZDSZ agytrösztje nem akar majd be­lemenni a számára gyenge koalícióba, sőt, jó kelet-euró­pai szokás szerint, az is meg­történhet, hogy az MSZP egyáltalán nem keres magá­nak társat a hatalom gyakor­lásához, s ez annál is inkább érthető, ha meggondoljuk: nem ehhez szokott hozzá. Ám ez előidézheti a szabadde­mokraták dackorszakát, s egy valóban demokratikus szocia­lista párt már nem lesz képes stabil kormányzást kialakí­tani, hiszen egy-két képvise­lője akár saját párt ellen is szavazhat, s a gyenge többség alkalomról alkalomra megfo­gyatkozván, új politikai hely­zetet teremt.” Új Magyarország, V. 30. „A szocialista párt válasz­tási győzelme az elmúlt négy évben és a kampányban köve­tett politikának sikere, s a vá­lasztóknak az MDF vezette kormányból való mélységes kiábrándulásának a követ­kezménye. A szocialistáknak a szavazók egyharmadát sike­rült meggyőzniük, hogy nem­csak valódi alternatívát jelen­tenek a konzervatívokkal szemben, hanem képesek is leváltani őket. Üzenetük egyértelmű volt: vállalják a kormányzás felelősségét. Magyar Hírlap, V. 30. A Csatkai Környezetvédő Egyesület __ tagszervezete az Ácsteszéri Általános Iskola va­lamennyi tanulója. A nevezett szervezet tette lehetővé, hogy közülük 32-en olaszországi meghívásnak tegyenek eleget, s a számukra másképp elérhetet­len, titkokkal teli tenger élővi­lágát tanulmányozzák. Kovács Tibor tanár, a csoport vezetője, az egyesület titkára vezette a programot, de segít­ségére voltak tanártársai, akik­kel együtt gondosan vigyáztak a nebulókra, s lehetővé tették, hogy az út alatt is folytassák is­kolai tanulmányaikat. Termé­szetesen nem a megszokott módon és mederben, hiszen a cél az volt, hogy az ottani te­reppel, az országgal ismerked­jenek. Assisiben volt a környezet- védelmi program központja, amelynek elnöke, Marisa Cho- hen hívta meg a társaságot. Megismertette velük a központ munkáját, s meglátogattak egy általános iskolát is. Felment a csoport a Subbasio hegyre, ahol szentéletű Assisi Szent Ferenc életéről tudtak meg sok min­Még két évig sem tartott ez a házasság.A történet újra csak bizonyítja, hogy a házasságok nem az égben, hanem a földön köttetnek. Ha a házasfelek elfelejtik szép arcukat, annak válás a vége. így történt ez a Zénón Környezetvédelmi Kft. és a ta­tabányai VIDUS esetében is. A társaság jogelődje az 1967 óta működő VIDUS komoly üzleti sikereket ért el az elmúlt évtizedekben vállalkozásaival. A Tatabányai Szénbányák ke­belén belül működött, annak egyik üzemrésze, fővállalko­zása, majd igazgatósága volt. A VIDUS profilja kezdetben a víztisztítási és vízkezelési eljá­rásokon kívül, ásványdúsításra is kiterjedt. Ez fogalmazódott meg nevében is. Technológiái­nak egy része a bányáknál al­kalmazott Haldex eljárásból nőtt ki, azt fejlesztette tovább és nevet szereztek számára nemcsak itthon, de külföldön is. Három évvel ezelőtt, 1991-ben egy nemzetközi szakmai kiállításon felkeltette a Zénón Inc. Kanada érdeklődé­sét. Az érdeklődésből tárgyalás lett és 1992 februárban a Tata­bányai Szénbányák Fővállalko­zási Igazgatósága Zénón Kör­nyezetvédelmi Kft. néven kö­zös önálló vállalkozást hozott létre a kanadai céggel. A társa­ságba a törzstőke 75 százalékát a Tatabányai Szénbányák adta, míg a Zénón Inc. Kanada a 25 százalékát. dent, majd Assisi nevezetessé­geivel ismerkedtek.Kovács ta­nár úr elmondta, hogy a kapcso­latot fenntartják, oktatási anya­gokat cserélnek környezetvé­delmi témában, s talán majd egy másik korosztállyal sikerül még kilátogatni az olasz vi­dékre. San Marino és Velence lát­nivalói felejthetetlen élményt jelentettek az ácsteszérieknek. Szállásuk egyébként a Numana nevű településen, a tengerpar­ton volt. Önellátók voltak, a fő­zést a tanárok oldották meg, se­gítségük nemigen akadt, mert a gyerekeknek a tanórákon kel­lett részt venni. Az előadásokat angolul tartották, nem véletlen tehát, hogy a csapattal volt a nyelvet kitűnően beszélő Mrá- zik Tibor és az angol békehad­testtől iskolájukban tanító Su- sane Keen. Énekórán olasz da­lokat tanultak, rajzórán az olasz művészetekkel ismerkedtek, történelemórán az olasz törté­nelmet hallgatták az ókortól napjainkig, természetesen ala­posan összefoglalva. Biológia­órán a tenger élővilágával is­merkedtek - testközelben. Jóllehet, a környezetvédelem az utóbbi években koránt sincs hazánkban előkelő helyen - de nincs közeli szomszédainknál sem, mégis sok lett az eszkimó a hazai piacon. Vagyis alaposan megnőtt a víztisztítási eljárá­sokkal foglalkozó cégek száma. Ennek ellenére remény volt arra, hogy a Zénón korszerű membrán technikája és techno­lógiája sokszoros eredményt hoz a cégek közötti versengés­ben. Nem így történt. A gyakorlat, az alkalmazott üzletpolitika nem igazolta az elképzeléseket, a szerződésben foglaltakat. A membrán techno­lógia és technika korántsem hozott átütő sikert, ráadásul ne­héz volt újra megvetni a lábu­kat a FÁK államaiban is. Több pályázatukat nem koronázta eredmény. Ez év elején bekö­vetkezett a szétválás. „Igaz, - mondják a tatabányai szakem­berek -, nem tudtunk maradék­talanul minden elvárásnak ele­get tenni. A Zénón viszont semmit nem teljesített, csak el­várt.” így aztán nem tartóztat­ták a menyasszonyt. Sajnos - mondják- elment három ve­zető munkatársuk is - sajnálják őket -, az üzletnek azonban menni kell nélkülük is. A Zénón Inc. Kanada a válás után megalakította tatabányai székhellyel a Zénón System Kft.-t, amely teljesen kanadai tőkével működik. Profilja, fő tevékenységi köre a membrán technológián alapuló vízkeze­lési eljárások alkalmazása. A Az igazgatói irodában csil­logó szemű ötödikes, hatodikos résztvevők ültek körül, egymás szavába vágva mondták, sorol­ták élményeiket Áment Szilvia, Pszicsnyuk István, Horváth Tünde, Gubucz Eszter, Mrázik Gergely, Szkok Melinda, Mrá­zik Gábor. Hogy mi volt a számukra a legérdekesebb? MINDEN. Kü­lönös út, különös környezet, a műemlékek, a fürdés a végtelen vízben, a velencei Szent Márk tér, a gondolák, s legfőképpen a környezetvédelmi témák közül az itthon nem tanulmányozható tenger, a víz minősége, a szennyeződési okok, a PH ér­ték, a plankton nélküli kékség, s az, hogy a magukkal vitt mik­roszkópon keresztül azonnal „értesültek” a vízben található apró élőlényekről. Vagyis min­den tetszett, és mindent lefény­képeztek, megörökítettek, én pedig úgy vélem, nagyon so­kára fogy el ez a lelki muníció, amelyet a gyerekek a segítő­kész szponzorok anyagi támo­gatásával, tanáraik féltő, segítő kíséretével a kék Adria partján magukba szívtak. Ádám Éva Tatabányai Bányák FA és a Zénón Inc. az ellentmondásos helyzet megszüntetésére tár­gyalásokat kezdett. A tárgyalások eredménye­ként a volt Zénón Környezet- védelmi Kft. ismét felvette régi nevét: VIDUS Környezetvé­delmi Kft., mely rövidítve VI­DUS Kft.-re változott. De megváltoztak a Zénón kilépése után a tulajdonviszonyok is. A VIDUS tizenöt vezető beosz­tású dolgozója megvásárolta a kanadai üzletrészt. A VIDUS ismét teljesen magyar kézben van. Meg lehet vásárolni a Ta­tabányai Bányák FA üzletrészét is, nem zárkóznak el a vásárolni szándékozók elől. A VIDUS Kft. profilja a régi vízkezelés és víztisztítás. Száz- hatvankét munkatárssal dolgo­zik és változatlanul fővállalko­zásban „kulcsrakészen” adja át megrendelőinek berendezéseit. Ä új tulajdonosok május 25-én taggyűlésen határoztak üzletpolitikájukról. Üzleti ter­vük az év végén megszabja te­endőiket. Romániában és Szlo­vákiában a közelmúltban közös vállalkozásokat hoztak létre. A lengyel közös társaság megala­kítására az év második felében kerül sor. Az ez irányú tárgya­lások előrehaladtak. A tatabá­nyaiak eljárása iránt van érdek­lődés. És ezt nem kívánják ki­használatlanul hagyni. Egyéb­ként az új Zénón cég is rendel munkákat. A házasság tehát vá­lással végződött, azért harag nincs. Kovács Klára- Ki kellene mondani, hogy maradhat-e a szövetkezet, lesz-e létjogosultsága és társa­dalmi elismerése, vagy csak a magánvállalkozók számíthat­nak támogatásra? - jelentette ki beszélgetésünk kezdetén Herczegh Lajos, a mocsai Bú­zakalász Szövetkezet elnöke, amikor arról érdeklődtünk, ho­gyan képzelik a jövőjüket a hajdani termelőszövetkezet egyik utódjaként?-Hiába dőlt el elviekben, hogy a magángazdálkodás az üdvözítő, ha a gazdálkodás ol­daláról ezt nem segítik. S hiába történt meg a vagyonnevesítés, ha nem érzik igazán magukat tulajdonosnak az emberek. Vé­leményem szerint a különböző társaságok: a kft.-k, rt.-k sem oldják meg az érdekeltséget. Nem biztos, hogy az élelmi­szertermelés biztonsága szem­pontjából jó lenne a teljes körű magánosítás. Jelen helyzetben az lenne a járható út, ha a szö­vetkezet megerősödne, s meg tudná vásárolni a külső üzlet­résztulajdonosok vagyonát, majd a termelőegységek telje­sen önállósodnának. Ezek után persze rá lehetne mutatni a különböző vagyon­tárgyakra, sertésre, szarvas- marhára, hogy ebből névre szó­lóan kit mi illet. A mainál keve­sebb lenne az elhullás, s a ter­melési eredmények is látványo­san javulnának. A bab igénytelen növény, a rossz kelés fő oka a korai vetés. Csak akkor vessük el, ha a talaj hőmérséklete eléri a 10 fokot, ez általában májustól esedékes. A legnagyobb termést a jó szerke­zetű, humuszban gazdag talajokon adja, de gyengébb minőségű tala­jon is eredményesen termeszthető. Csapadékosabb években öntözés nélkül is megterem. Két típusa is­mert, a futó- és a bokorbab. A ve­tésmélység a talaj kötöttségétől függ, homoktalajon 5 cm mélyre, kötöttebb talajokon elég a 3 cm. A futóbabfajták közül legismer­- Ki tudják-e fizetni önerőből a külső üzletrésztulajdonoso- kat?- Ötszáz külső üzletrésztu­lajdonosunk közül 350-től vá­sároltuk meg a vagyonrészét a névérték 20 százalékáért. To­vábbi vásárlásra egyelőre nincs lehetőségünk. Azt sem tudjuk, hogy a nyugdíjasokat hogyan fizetjük ki. Mindenképpen el­kelne a kormány segítsége.- Említette, hogy szarvas- marha- és sertésállományuk is van, elegendő-e a földjük a ta­karmánytermelésre ?-Nyolcszáz anyakocás ser­téstelepünk és egy négyszázas tehenészetünk van. Míg koráb­ban a földjeink 62 százalékát béreltük, most minden talpalat­nyi föld bérelt. Tavaly zömében vásárolt takarmányt etettünk. Ily módon, nem az önköltségi áron magunk által termelt olcsó takarmányt használtuk fel, s ez ugyancsak megdrágítja a terme­lést, s vele az élelmiszerárakat.- Milyen intézkedések a leg­sürgetőbbek az agrárgazda­ságban?-Jó lenne, ha működne az agrárpiaci rendtartás intézmé­nye. Ha megyékre, területekre lebontanák mit érdemes ter­melni. Átmenet nélkül egy kardcsapással nem lehet át­menni a közösből a magángaz­daságba, de az igazi egyéni ér­dekeltség megteremtése elke­rülhetetlenül fontos. - pulay ­tebb a Juliska, amelynek széles, lapos, élénksárga termése van, a magok barnák. Ellenálló, a szára­zságot is elég jól tűri. Az Iregi fe­hér fürtös és az Iregi saláta zöld­hüvelyű fajták, zölden és szárazon egyaránt fogyasztható. A bokorbabfajtákat színük alap­ján zöld- és sárgahüvelyű fajtákra osztjuk. A hazai fogyasztók a sár­gát szívesebben vásárolják, mivel gyakran hallható az a téves véle­mény, hogy a zöld termésű fajták szálkásabbak. A bab alá nem kell sok műtrágyát adni. Csak gyom­lálni és szárazságban öntözni kell. Válás haras nélkül A VIDUS - újra VIDUS Kertészkedóknek Juliska jól tűri a szárazságot

Next

/
Oldalképek
Tartalom