24 óra, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-14 / 138. szám

KűtelespéldAny KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1994. JÚNIUS 14., KEDD ____ V. ÉVFOLYAM 138. SZÁM ARA: 16,30 FORINT 2 4 ÓRA fSZTta°° Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Ha alkotmányellenes is, marad a kártya? 3. oldal A gyerekeknek táncoltak- a csillagfényesek 4. oldal Hazai siker az Oázis strandon 7. oldal A Tatabánya vette át a stafétabotot 7. oldal Megfontoltan, meggondoltan... Egyórás megbeszélést folytatott Hóm Gyula, az MSZP elnöke és Pető Iván, az SZDSZ elnöke hétfőn a szocialisták Köztársaság téri székhazá­ban. A találkozót követően Honi Gyula elmondta az egybegyűlt újságíróknak, hogy a Magyar Szo­cialista Párt az eszmecserén kompromisszumos áthidaló megoldási javaslatot terjesztett elő ga­ranciális és más kérdésekben. Véleményt cserél­tek emellett a kormányzati tisztségek és a tárcák elosztásáról is, ám ezzel kapcsolatosan - egye­lőre - konkrét személyekről nem esett szó. A most tárgyalt témákat kedden megvitatja az MSZP és az SZDSZ politikai tárgyalódelegáci­ója. Az MSZP-nek, fűzte hozzá a szocialista poli­tikus. természetesen van elképzelése személyi kérdésekben, de ez szintén a nagybizottsági tár­gyalások témája lesz. (Folytatás a 2. oldalon) Hatpárti egyeztetés Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő hatpárti tár­gyalások hétfőn délelőtt folyta­tódtak a Parlamentben. A Köz- társasági Elnöki Hivatal, az Or­szággyűlés Főtitkársága, vala­mint hivatalának vezetői köz­reműködnek a parlamentbe be­jutott hat párt tárgyalásain, s hétfőre az Országgyűlés appa­rátusa szakértői anyagokat ké­szített elő. Ezek a dokumentu­mok segítik az ülésrend kialakí­tását. Mint Faragó András, a köztársasági elnök szóvivője a sajtót hétfőn délben tájékoz­tatta: a hat párt delegációja ed­dig két témát tárgyalt meg. Az egyik a parlamenti tisztségek elosztása, ki adja az Országgyű­lés elnökét. Hány alelnök és jegyző legyen? Következő na­pirendi pontként a bizottsági rendszer került terítékre. Itt ar­ról kívánnak dönteni, hogy mi­lyen bizottságok alakuljanak a Parlamentben, s ezek hány ta- gúak legyenek. A tatai Öreg-tóért Az Öreg-tó Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Cso­port következő összejövetele június 14-én, kedden, 17 órától lesz Tatán, a Magyary Zoltán Művelődési és Ifjúsági Házban. Vízhasználati kérdésekről, a szennyezések felderítéséről, okainak hatósági kezeléséről lesz szó. Az előadók dr. Bárdi Pál, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályve­zetője és dr. Horváth Lajos, az Észak-Dunántúli Környezetvé­delmi Felügyelőség osztályve­zetője. Várják az érdeklődőket! A két holland ártatlan Nyitott kérdések a robbanás után.., Szombaton hajnali két óra 40 perckor bomba robbant a Par­lament épületének XIX-es kapujánál. A robbanás 120 ablak­üveget tört ki, és a nagy, kétszárnyas kaput rongálta meg. A rendőrség speciális alakulatai kezdték meg a vizsgálatot, amely várhatóan hosszú ideig is elhúzódhat. Azt már megállapították, hogy nem amatőr, otthon barkácsolt, hanem gyárilag készült szerkezet okozta a robbanást - a detonáció mintegy egy kilogramm trotilnak megfelelő erejű lehetett. Az Or­szágház környékét ipari kamerák pásztázzák, amelyek azonban nem rögzítik a képeket, így a me­rénylő, ha fel is tűnt a képernyőn - nem maradt róla rögzített felvé­tel. A robbanószerkezetet elhe­lyező egyébként ismerhette az objektumőrök mozgását, mert kihasználta azt a mintegy öt per­cet, ami két ellenőrzés között rendelkezésére állt -bemászott az egyébként elkerített és felújí­tásra váró épületrészhez, s úgy helyezte el a szerkezetet. Az országos rendőrfőkapitány 5 millió forint jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek, s természete­sen nagy erőkkel folyik a nyo­mok rögzítése és az információk feldolgozása. A BRFK sajtóosztályától ka­pott tájékoztatás szerint újabb té­nyek kerültek napvilágra a rob­bantással kapcsolatban. Kiderült, hogy az a két holland egyete­mista, akit szombaton hajnalban a Parlamentnél igazoltattak egy számítógépes nemzetközi konfe­rencián vett részt és miután az késő éjjel véget ért, mindketten városnézésre indultak. A Parla­mentnél akarták fotózni az oszlo­pokat közelebbről, s ezért át­másztak a lépcsősor előtti keríté­sen, amit a rendőrök észleltek, és ekkor igazoltatták őket. Semmi közük nincs a robbantáshoz. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, s a szakértők legújabb megállapítása szerint a robbantást nem távirányításos, hanem időzí­tett, gyárilag előállított, mechani­kus szerkezet indította el. (A robbanással kapcsolatos további adalékokat a 2. oldalon adjuk közre.) Felnyitották és megáldották... Megszépült a templom Kisbéren Lebukott a bombázó zenész Gyorsan lebukott az a sértő­dött bárzenész, aki azzal hívta fel szombaton este a Miskolci Rendőrkapitányság ügyeletét, hogy bomba fog robbanni az Kettős ünnepre harangoztak a kisbéri katolikus templomban június 12-én, vasárnap. Dr. Pá­pai Lajos győri megyéspüspök vérteskethelyi gyermeket bér­mált, felejthetetlen körülmé­nyek között. Ezen a vasárnapon áldotta meg a templomot és az egyház híveit, abból az alka­lomból, hogy befejeződött a csaknem egy esztendeig tartó munka, amelynek során a temp­lom egésze megújult, ismét tel­jes fényükben-szépségükben ragyognak a freskók, amelyeket 1938-39-ben festett Döbrentey Gábor, és most újjávarázsolt Pfeifer Tibor restaurátor.- Nem volt filléres munka ­mondja Bozori Endre polgár- mester, aki az ünnepi szentmi­sén és bérmáláson a teljes kép­viselő-testülettel együtt vett részt. Az önkormányzat, a kato­likus hívők magas arányának megfelelően, jelentős összeggel járult hozzá a restaurálás költ­ségeihez. Már hírt adtunk arról, hogy az országgyűlési képviselő, Ke­leti György - aki ugyancsak részt vett az ünnepélyes szertar­táson szintén hozzájárult a költségekhez, mint ahogyan igen jelentős anyagi segítséget nyújtott (mintegy 800 ezer fo­rintot) Evald Ludvig németor­szági plébános is, aki régi kap­csolatban áll a kisbériekkel. A hívek tehetségükhöz mérten magánadományokkal is segítet­ték a mielőbbi befejezést. Mindezeket a munkákat is koordináló esperes-plébános, Győri Imre mondta el, s meg­említette azt is, hogy eljött a vá­roshoz erősen kötődő (négy évig káplánként dolgozott va­lamikor e plébánián) Zilahi Géza kanonok, annak ellenére, hogy már 20 éve elment innen, de a szíve mindig visszahúzza. Emlékezetes, felemelő pilla­natokat éltek át a hívek, akik zsúfolásig megtöltötték a szép templomot. (ádám - jusztin) egyik felsőzsolcai iskolában. Mint utóbb kiderült, a muzsikus azért akart bosszút állni, mert nem őt kérték fel az iskolabál zenéjének szolgáltatására. Fair play a Fidesznek A Fiatal Demokraták Szövet­ségének ítélték a Keresztényde­mokrata Néppárt választási Fair play-díj át. A társadalmi zsűri döntését hétfőn ismertették a KDNP székhazában. Az előzetes „szűrés” után versenyben maradt hat párt közül azért esett a válasz­tás a Ftdeszre, mert kampánya nagyon költséges volt, de vissza­fogott és korrekt is maradt. Göncz gratulál a „sógoroknak” Göncz Árpád köztársasági elnök hétfőn nyilatkozva kije­lentette: nagyon örül, és szívből gratulál az osztrák népnek ah­hoz, hogy a hét végén megsza­vazta Ausztria Európai Unió­tagságát. Ennek révén - mint mondta - hazánk jó barátja és közvetlen szomszédja kerül be az Unióba. Arra is rámutatott, hogy Ma­gyarország „előre küldte” a szervezetbe Ausztriát, és számít arra, hogy az segít hazánk teljes jogú tagságának elérésében. Göncz Árpád szerint Magyar- ország azt is várja Ausztriától, hogy - mint ahogyan azt oszt­rák politikusok már többször kinyilvánították, - képviselje a szervezetben a kelet-európai régiót mindaddig, amíg e térség országai maguk is bejutnak az Európai Unióba. A Hartmann cégnél már fellobbant a láng * 1100 lakás várja őszre a gázt Ácson 1993 őszén kezdte szervezni az önkormányzat Ácson, a gáz­programot. A gyors döntést emelte ki Fábián János, a be­ruházó-kivitelező ÉGÁZ osz­tályvezető-helyettese, mert - mint elmondotta ezt a gyors elhatározást követhette a precíz szervezés majd szerződéskötés, s mindezek eredményeként vál­lalhatta az ÉGÁZ a meglehető­sen szoros határidőket. E határidők közül járt le az első május 31-én, ami a tervek­nek megfelelően azt eredmé­nyezte, hogy a Hartmann-féle tojástálca üzemben e naptól ve­zetékes földgázzal váltották ki az-eleddig energiát. Ebből az alkalomból tartott a Hartmann cégnél sajtótájékoz­tatót Péntek Lőrincz, Ács pol­gármestere, Solti Imre és Fá­bián János, az ÉGÁZ szakem­berei, és az első felhasználó, Soós István ügyvezető igaz­gató. (Folytatás a 2. oldalon) A tojástálca Üzemben már vezetékes gázzal dolgoznak Emlékkő az áldozatokért A Holocaust 50. évforduló­ján a tatai áldozatok emlékére az egykori zsinagóga udvarán emlékkövet avattak az elmúlt napokban. Ifjú Gyüszi László, a városi könyvtár vezetője is­mertette az esemény kapcsán a tatai zsidóság történetét az Árpád-kortól napjainkig. Ezt követően a Tálentum Alapítvány diákjai ősi zsidó énekeket adtak elő. Az avatáson Kerti Katalin, Tata polgármestere és dr. Kovács György Zoltán, a me­gyei közgyűlés elnöke mellett valamennyi helyi párt képvi­selője részt vett, a város meg­emlékező polgáraival együtt. (Fotó: Haraszti Norbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom