24 óra, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1994. június 1., szerda Követségfoglalók Havanna. Egy önként tá­vozott kivételével továbbra is a havannai belga nagykö­vet rezidenciáján tartózko­dik az a mintegy 120 kubai állampolgár, aki szombaton hatolt be a területen kívüli státuszt élvező diplomáciai képviseletre, hogy politikai menedékjogot kérjen. Kubai külügyi források hétfő este közölték, hogy a két érintett kormány képvi­selői megbeszéléseket foly­tattak a válság megoldásá­nak lehetőségeiről és egyet­értettek abban, hogy a rezi­denciát elfoglalt szemé­lyeknek békésen kell távoz- niok az épületből, mert be­lépésük jogtalanul történt. Az idézett forrás kijelen­tette, hogy az érintetteket nem vonják felelősségre tet­tükért, nyugodtan hazatér­hetnek otthonaikba, s ezt követően a törvényes csa­tornákon át folyamodhatnak belga vízumért. Amennyi­ben azt megkapják, nem gördítenek akadályokat ki­utazásuk elé. (Az útiokmá­nyok megszerzése ugyan­akkor valójában nem garan­tálja az elutazást, hiszen a kubai szabályok szerint ez esetben dollárban kellene a repülőjegyet megfizetniük, amire vélhetőleg nem képe­sek, ha csak valaki, vagy va­lamely - külföldi - szerve­zet azt nem finanszírozza meg nekik.) Rekordhőség - 91 halott Újdelhi India északi sík­ságain és sivatagjaiban hét­főn ötvenéves rekordmele­get mértek. A hőmérők hi­ganyszála Újdelhiben 46 Celsius-fokra emelkedett, de Radzsasztán államban 49 fokot is mértek. A hőhul­lámban egy héten belül 91 ember halt meg. Minden egyes felhőfosz­lány láttán a monszunra várva az égnek emelik te­kintetüket az emberek - írta az AP. Az idén a tenger felől ér­kező esőzések május 27-én érkeztek India déli csücské­hez, de hat hét kell, hogy el­érjék az ország kiszáradt északi részét. Filmcsillagok étterme Hongkong. Turistáktól sűrűn látogatott negyedében szombaton órákra megbé­nult a forgalom, amikor ez­rek lepték el az utcát, hogy legalább egy pillantást vet­hessenek egy étterem meg­nyitásán részt vevő holly­woodi filmcsillagokra. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Don Johnson, Steven Seagal és a hongkongi kung-fu csillag, Jackie Chan is jelen volt Ázsia első Pla­net Hollywood éttermének ünnepélyes megnyitásán. Hogy hozzájáruljon a hamisíthatatlan kínai lég­körhöz, Stallone négy nő ál­tal vitt luxus hordszékben érkezett az étterembe. A Planet Hollywood szál­lodaláncnak Stallone és Willis a társtulajdonosa. Arnold Schwarzenegger, aki társuk a vállalkozásban, elfoglaltsága miatt nem tu­dottjelen lenni a megnyitón. Nemzetközi tanácskozás Komáromban Jemen sürgős segítséget kér Az Expóról - az Expóért (Folytatás az I. oldalról) Elsőként Walter Stöckl Bécs képviselőjeként bemutatta Ausztria Expóra készített mű­sornaptárét, de még nem tudta megmondani, hogy miként le­het majd egyeztetni az elképze­léseket a szállodákkal és az utazási irodákkal. Elhangzott, hogy a hasonló rendezvények elkerülése érdekében egyez­tetni kell az egymáshoz közeli régiók programjait, mert eddig 1163 vidéki rendezvény re­gisztrált a Világkiállítási Ta­nács. A Duna jobb kihasználásáról szólva Ottó Schweiz, az osztrák közlekedési munkabizottság vezetője azt hangsúlyozta, hogy a közutak tehermentesítése ér­dekében a turisták egy részét a nagy vízi országúton kellene Budapestre szállítani. Ennek megvalósításában az osztrák és a magyar hajózási társaság együttműködik majd. Dr. Nádas Péter, a közleke­dési és hírközlési minisztérium munkatársa diaképekkel illuszt­rálta a hazai elképzeléseket. Elmondta, hogy bár szárazlábú pásztomép vagyunk, azért ki tudjuk használni az előttünk fo­lyó víz által kínált lehetősége­ket annak ellenére, hogy a mé­lyebb merülési hajók üzemelte­tése némi kockázattal járhat a frekventált szakaszokon. A tö­megközlekedés másik problé- májal, hogy figyelembe kell venni a bősi zsiliprendszer mű­ködését, ami megnöveli a vára­kozási időt. Részletesen szólt arról, hogy a MAHART milyen konkrét terveket dolgozott ki eddig. Elhangzott, hogy a Ma­gyar Hajózási Részvénytársa­ság évente másfél millió utast tud szállítani 30 hajójával, me­lyek átlagéletkora ugyancsak 30 év. Éppen ezért az Expo idejére korszerűbb vízijárműveket kí­vánnak bérelni, bár a szakem­berek egy csoportja szerint megoldás lehetne néhány uszály rendez vény haj óvá való alakítása is. Függetlenül attól, hogy ez megvalósítható-e az már ma is biztosnak látszik, hogy a nagyobb szállodák és az Expo területe között vízitaxikat közlekedtetnek majd Budapes­ten, s ugyanitt 10 nagyobb hajó kikötését szolgáló létesítmé­nyek létrehozását tervezik. A Hupfer Rezső, a KHVM képviselőjeként a hazai közle­kedési infrastruktúra fejleszté­séről szóló elképzeléseket vá­zolta, konkrétan megemlítve azt, hogy az M1 -es új autópálya szakaszán a személygépko­csiknak 8 forintot, a tehergép­járműveknek pedig 32 forintot kell majd fizetniük kilométe­renként, de a Győrt elkerülő szakasz használata ingyenes lesz. A tanácskozás végén áttekin­tették az Expo ’96 munkabi­zottság együttműködési lehető­ségeit a Dunamenti Tartomá­nyok Szövetségének többi munkabizottságával, majd a délután folyamán ellátogattak a Monostori erődbe, s felkeresték Észak-Komárom polgármeste­rét, Pásztor Istvánt is, akivel további konkrét megbeszélése­ket folytattak a késő esti órákig. Palásti Péter Kolping szakoktatás Esztergomban Épül a XXI. század iskolája (Folytatás az L oldalról) Baldauf Csabától megtudtuk, hogy több szakmát, faipari, fémipari, nyomda, gasztronó­miai, közismereti és nyelvokta­tási, számítógép-kezelői isme­reteket adó intézet oly korszerű, hogy Németországban sincs hasonló. Több összetevőjében az esztergomi Kolping Szakok­tatási Intézet már a jövő, a XXL század iskolája. A német segít­ségül kapott fém- és fameg­munkáló gépek, számítógépek már megérkeztek Esztergomba. Az Esztergomba érkezett vendégek között volt Richard Wengenmeier, a Bajor kor­mány oktatási ügyekkel foglal­kozó megbízottja Joachim Lehmann, az Augsburg Egy­házmegye Kolping Család gaz­dasági vezetője. A több egyházi személyiség között a mozga­lom prezenseit, Josef Hospot Augsburgból és F. Birner urat Szászországból üdvözölhettük. A magas rangú német ven­dégeket elkísérte Esztergomba Körinek László, a Magyaror­szági Kolping Szövetség el­nöke és Bertalan Tamás főtit­kár. Az oktatási szakemberek élén Geissbühl Mihály, a moz­galom számítógépes központ­jának igazgatója és Mohos László oktatási referens állt. A vendégek a városházán tett látogatás előtt megtekintették a már kibontakozott szakoktatási intézetet -40 ágyas kollégiu­mot. A hajdani lelakott épületet teljes egészében átépítették. A magas földszinten már elké­szült a konyha, amely képes lesz kiszolgálni a szomszédos Petőfi iskolát. A tetőtér-beépí­tés kész, a kollégium jó része is elkészült már. Az épületet esz­tergomi vállalkozók készítik. Az eddig felhasznált 1,5 mil­lió német márka után kedden J. Hospot és F. Birner átnyújtotta Esztergomnak Bajorország újabb 90 ezer és Szászország további 100 ezer márkás támo­gatását. Cs. Nagy Lajos A horvát-muzulmán föderáció 58 százalékot követel a Állandósuló területi vita A horvát-muzulmán föde­ráció vezető politikusai hét­főn este, a föderáció parla­menti ülése előtt megerősítet­ték, hogy köztársaságuk ra­gaszkodik Bosznia-Hercego­vina területének 58 százalé­kához.- A föderációnak Bosznia- Hercegovina 58 százalékára kell kiterjednie, vagyis azokra a területekre, ahol népeink többségben vannak - fejte­gette Kresimir Zubak, a bosz­niai horvát közösség vezetője, akit a parlamenti ülésen vár­hatóan a föderáció első elnö­kévé választanak egy hat hó­napig tartó átmeneti idő­szakra. A nemzetközi közösség Bosznia-Hercegovina 51 szá­zalékát ajánlotta fel a horvát- muzulmán államalakulatnak s 49 százalékot a szerb félnek, ami - Zubak szerint - „az erő­szak és az etnikai tisztogatás megjutalmazása”. Haris Siladzic boszniai kormányfő - a föderáció mi­niszterelnöki posztjának vá­rományosa - elmondta, hogy az 58 százalékban benne van a 3 százalékot kitevő Nagy-Szarajevó (a város a külkerületekkel együtt, a szerb kézen lévő Pale kivéte­lével). Silajdzic szerint e területen 2,84 millió lakos él, akiknek 52,7 százaléka muzulmán, 24,1 százaléka horvát és 11,9 százaléka szerb. így tehát a Bosznia-Hercegovinában élő muzulmánok 77,8 százalékát, a horvátok 90,1 százalékát és a szerbek 35,2 százalékát fog­lalná magában. ...és a háború folytatódik Jemen hétfőn sürgős orvosi és élelmiszersegélyt kért az ENSZ-től és adományozó or­szágoktól arra a háborúra hi­vatkozva, mely immár négy hete állítja szembe egymással a nemrég egyesített ország északi és déli részét. Szanaában az ENSZ képvise­lője, Uni al-Hani közölte, hogy a szanaai kormány „egész Je­men” számára kérte a segélyt. A felhívás szerint sátrakra is szükség lenne azon, mintegy 100 ezer menekült számára, akik kénytelenek voltak el­hagyni a harci övezeteket. A szanaai kormány továbbá támogatást kért a háborúban megrongálódott infrastruktúra újjáépítésére. Az emberi és anyagi veszte­ségekről még sem Szanaa, sem pedig Aden nem közölt hivata­los adatot. Talaat Hamed, az Arab Liga tájékoztatással meg­bízott tisztségviselője viszont úgy becsülte, hogy a harcokban legalább 50 ezren vesztették életüket, és több mint tízmilli- árd dollárra rúg az anyagi kár. Hivatalos szanaai közlés szerint azonban eltúlzott az áldozatok 50 ezres nagyságrendje. A szerződések érvénytelenek Összeomlott a gilisztapiramis (Folytatás az 1. oldalról) A pénzügyi machinációkra azok bonyolultsága miatt nem térünk ki, legfeljebb annyiban, hogy azok a már ismert pira­misjátékokra emlékeztetnek. Mivel a biogiliszta utáni érdek­lődés a kilencvenes évek ele­jére alaposan lecsökkent a kft. 1992 januárjában már nem ren­delkezett a szerződők törlesztő­részletének kifizetéséhez szük­séges pénzalapokkal. Ennek megfelelően a hitelező Környe és Vidéke Takarékszövetkezet mint kezeseket, fölszólította az érintett kistermelőket, hogy az elmaradt kölcsönrészleteket fi­zessék be. A 162 - most már nyugodtan nevezhetjük őket így - kárvallott, miután egyez­tetéseik a kft.-vel sikertelenek maradtak, jogorvoslatért a Ta­tabányai Városi Bírósághoz fordult. Ennek során mind a ta­karékszövetkezet, mind a Bio- gold Kft. a kereset elutasítását kérte. Csupán érdekességként álljon itt a kft. okfejtegetése: „Amennyiben a peres felek kö­zött létrejött szerződések ún. pi­lótajátékot takarnak, a felpere­sek követelése játékból és fo­gadásból eredő követelés, ami bírósági úton nem érvényesít­hető.” Szerencsére a Komá- rom-Esztergom Megyei Bíró­ság nem látta ennyire egysze­rűnek a dolgot, és május 31-én hozott ítéletével a felperesek és a takarékszövetkezet közötti kölcsönszerződést semmisnek nyilvánította. Ugyanakkor megállapította, hogy a Biogoid Kft. és a kistermelők termékér­tékesítési szerződései leplezett szerződések és mint ilyenek ugyancsak semmisek. A gilisztából óriáskígyóvá nyúlt ügy végére valószínűleg a legfelsőbb bíróság tesz majd pontot.- thorday ­Kedves Tatabányaiak! Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetét mind­azoknak, akik az 1994. évi or­szággyűlési választásokon megtisztelték bizalmukkal a Magyar Szocialista Pártot és személyemet. A választások eredménye azt mutatja, hogy a polgárok nagy része szociálisan érzé­keny, emberközpontú, kor­szerű társadalmat kíván és en­nek megvalósításában a leg­főbb garanciát a szocialista pártban látja. Mindig optimista voltam, ezért fenntartás nélkül hiszem, hogy az MSZP képes lesz programját végrehajtani és négy év múlva egy pezsgő, megújuló demokratikus Ma­gyarországon élünk majd. A parlamentben erre teszek esküt és remélem, hogy meg­szavazott bizalmukat nem lesz okuk visszavonni. Kérem, legyenek ebben se­gítségemre! Tisztelettel és köszönettel: Schalkhammer Antal (x) A Mobilitás Kft. gépjárművezetői tanfolyamot indít minden kategóriából 1994. június 6-án (hétfőn), 16 órai kezdettel Kisbér, Szabadság park 1. sz. alatt Jelentkezés a fenti címen 7-15 óráig személyesen vagy telefonon a 34/353-705-ös számon 7-15 óráig a 34/353-918-as számon 16-20 óráig WEST ÁRUHÁZ TATABÁNYA TAVASZI LAKÁSFELÚJ ÍTÁSÁHOZ VÁSÁROLJON NÁLUNK MŰPADLÓT 1,85 m többféle vastagságban 890-990 Ft/fm 2,70 m (AKCIÓS ÁR!) 730 Ft/fm MOST VEGYEN! Nyitva: 10-18 óráig szombaton 9-12 óráig " PVC ÁRUHÁZ ♦ PVC ÁRUHÁZ 1/1-es rizs 40 Ft, olaj (3 literes) 85 Ft/1, cukor 77 Ft/kg, liszt (50 kg) 23 Ft/kg, liszt 1/1-es 29,90 Ft, WC-papír 12 Ft, Coca-Cola (1,5 1-es) 85 Ft, borjú pástétom 15 Ft, öblítő 199Ft-tól, 3 kg-os általános mosópor 315 Ft, 5 kg-os általános mosópor 499 Ft, mosogató 95 Ft. Boltjaink: Tatabánya, Gál-ltp. 707/A. Tatabánya, Dózsákért u. 48. Tatabánya, Marasztok u. 1. Tata, Egységű. 24. Környe, Alkotmány u. 42. Komárom, Tó u. 20. 43326 1 SZOMÓD SZÖVETKEZET 18 hetes Shaver barna héjú tojást tojó jércék eladók 323 Ft/db áron! Értékesítés: SZOMÓD SZÖVETKEZET telepén, hétfőtől-péntekig, 7 órától 14 óráig. Telefon: 34/351-041 Továbbá értékesítünk kiszerelt finom- és kenyérlisztet, korpát. Érdeklődni a 34/382-849-es telefonszámon. Ömlesztett só értékesítés. Érdeklődni a 34/382-183-as telefonszámon 43361 MEGNYÍLIK június 2-án a BEACH BÚTOR KFT BÚTORÁRUHÁZA | Szekrénysorok, konyhabútorok | és egyéb kiegészítők nagyi I választékban. Egyéni elképzelésű bútorokat j is elkészítünk! Tel.: 34/382-735 Cím: Tata, Ady Endre út 85. (Fenyves Grill mellett) P l WMá 11 Boldog Baumit Nép Napot! Ha júniusban a Baumit kereskedők bármelyikénél vásárolja meg építőanyagait a Baumit termékek választékából, nemcsak a legszebb ház lesz az Öné, de az is lehet, hogy a legolcsóbb is! A Baumit kisorsolt egy júniusi napot, és aki ezen a napon vásárol a teljes vételárat visszakapja! Az esély 1:26-hoz és nincsenek vesztesek, mert a Baumit minőséggel mindenki csak nyerhet. A Baumit Nép Nap dátumát július 5-én hozzuk nyilvánosságra a Népszabadságban, a Kurírban és a vidéki napilapok­ban! Ha Ön nyert, keresse fel személyesen, vagy hívja a Baumit Kft-t, hogy nyereményét átadhassuk! (1103 Bp., Noszlopy u. 2. Tel.:157-2372,157-2741.) Baumit. Építőanyagok profiknak. HB ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom