24 óra, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 1994. MÁRCIUS 1., KEDD V. ÉVFOLYAM 50. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT 2* ÓRA Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Egy darab „jövő század” Oroszlányban OTP-fiókot avattak Pénteken délután rövid ün­nepség volt Oroszlányban, a jelentős összeggel felújított, ultra-korszerű OTP-fiókban, ahol megjelentek: az OTP Rt. budapesti központjából Végh Marianna és Mura József, a tatabányai központból Nagy Lászlóné megbízott igazgató, itt volt a kivitelező Market Kft. képviseletében Tóth Jenő, valamint a város vezetői közül Takács Károly alpol­gármester és ár. Skrek József jegyző. Áz igazi átadás, a premier azonban hétfőn reggel 8 óra­kor volt, amikor a város ügy­intéző lakói vették birtokukba az igazán nagyszerűen kiala­kított fiókot. Az első női ügy­felet a fiók nevében Takács Ferencné és Havasi Ferenc virággal, kedves szavakkal köszöntötte. A meglepődött első „vendég”, Molnár Pi­témé megköszönte a figyel­mességet, s elmondta:-Ez már igen! A régi kis helyen egymástól sem fér­tünk, ha ügyeinket intéztük, de tudjuk, hogy az kényszer- megoldás volt. Most a kárpót­lási jeggyel kapcsolatban sze­retnék érdeklődni, s nagyon örülök annak, hogy végre ké­nyelmesen, ügyféltársaimtól nem lökdösve egy ilyen szép fogadócsarnokban várakozha­tok, míg rám kerül a sor! (Folytatás a 2. oldalon) A lakástörvényről és a termőföldről Hétfő délután folytatta tava­szi ülésszakát az Országgyűlés. A napirend előtti felszólaláso­kat követően folytatódik a ter­mőföldről szóló törvényjavaslat általános vitája. Szó lesz a la­kástörvény módosításáról, az akadémiai törvényjavaslatról és az államháztartásról szóló jog­szabály módosításáról. (Folytatás a 2. oldalon) Folytatódtak a tárgyalások Folytatódott hétfőn az a ta­lálkozó-sorozat, amelynek ke­retében a kormánytagok és az egyházak vezetői kölcsönösen tájékoztatják egymást helyze­tükről, gondjaikról. Ezúttal Szabó Iván pénzügyminiszter fogadta hivatalában a külön­böző magyarországi egyházak képviselőit, vezetőit. A találkozót követő sajtótá­jékoztatón a pénzügyminiszter elmondotta: rövid távon nem lát arra lehetőséget, hogy a személyi jövedelemadó-bevé­telek valamilyen formában tör­ténő átcsoportosításával oldják meg az egyházak finanszírozá­sát. ban. A feladatának ellátása - hi­vatali munkája mellett - lehetet­lenné teszi esztergomi jelölti megbízatásának lelkiismeretes teljesítését. Úgy érzi, nem okoz csalódást választóinak körében - mondta a miniszter, mert Latorcai János személyében olyan utódot tud ajánlani maga helyett, akinek régi gyökerei vannak a választókerü­letben és mint ipari és kereske­delmi miniszter nagyon sokat te­het a választókerület iparának és idegenforgalmának felvirágozta­tásáért. Miután Latorcai János ismertette választási programját és elképzeléseit, a szavazáson megválasztották az esztergomi választókerület keresztényde­mokrata képviselőjelöltjévé. A Fidesz tatabányai fórumai Már az első napon sokan voltak az új OTP-fiókban Boross: nincs csőd a mezőgazdaságban Március 1-jén 17 órakor Tata­bányán, a Modem Üzleti Tudo­mányok Főiskoláján a Fidesz Ok­tatáspolitikai Kabinetjének és Komárom-Esztergom Megyei Irodájának szervezésében okta­táspolitikai, valamint kulturá­lis-tudományos fórumot rendez­nek. Az oktatáspolitikai fórum vendégei Sáska Géza, a Buda­pesti Közgyűlés Kulturális Bi­zottságának elnöke, valamint Jásper András szakértő, a prog­ramúk egyik szerkesztője. A kulturális-tudományos fó­rum előadói Elek István, fideszes országgyűlési képviselő, a kultu­rális bizottság tagja, Hankiss Ag­nes, szociológus, valamint Boán László, közgazdász szociológus. (Helyszín: A Közművelődés Háza kamaraterme. Kezdés: 17 órakor). A fórumok előtt vala­mennyi meghívott 10 órától láto­gatást tesz a Waldorf Alapítványi Óvodában, majd 11.30-tól a Bár­dos Gimnázium életébe is egy rö­vid időre betekintenek. Szerb repülőgépeket lőttek le az amerikai F-16-osok Négy kétüléses szerb harci gyakorló repülőgépet lőtt le hétfő hajnalban a NATO két F-16-os amerikai vadászgépe az ENSZ boszniai légtérre vonatkozó repülési tilalmá­nak megsértése miatt Banja Lukától mintegy nyolcvan ki­lométerre északnyugatra. A hírt először a görög had­sereg vezérkari főnőké jelen­tette be Athénben, majd az információt a brüsszeli NATO-központban is meg­erősítették. (Folytatás a 2. oldalon) Halk szavú, tartalmas kampányt ígérnek a szabaddemokraták- a gazdaság átfogó reformjával a középpontban Sztrájkban gúlát az egészségügyben A betegek éheznek, a nővérek segélyért folyamodnak Akkora a feszültség, a fásultság az egészségügyben dolgozók között, hogy a minap még morajlás, gúnyos kacagás is hallat­szott az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezeté­nek országos ülésén. Gulyás Judit, az EDDSZ elnöke már a megnyitójában leszögezte, hogy az ígérgetések miatt a szak- szervezet tagsága olyan becsa­pottnak érzi magát, hogy már nem riad vissza semmitől... Mi Beer Jánosáét, az EDDSZ Komárom-Esztergom megyei el­nökét kérdeztük, valamint Né- methné Farkas Edina főnővér-he- lyettessel, Barta Lászlónéval, a központi műtő vezető műtősnőjé­vel és Barsi Antalnéval, a Közal­kalmazotti Tanács elnökével a megyei kórház dolgozóival be­szélgettünk.- Valóban olyan feszült volt a hangulat? - kérdezem Beemé Ju- ditot.- Hihetetlenül. A dolgozók nagy része nem kapta meg a köz­alkalmazotti törvény alapján járó minimálösszeget és pótlékokat.-Hiába van kollektív szerző­désünk, hiába szabályozza tör­vény a veszélyes munkahelyeket, hiába ígérték be a három mű­szakba járó nővéreknek a 4000 fo­rintot, nem történt semmi sem - veszi át a szót Barsiné. A szak- szervezet tagságát nem lehet fél­revezetni. Két éve, amikor 40 000 egészségügyi békésen kivonult az utcára demonstrálni, akkor Surján László miniszter úr ígéreteket tett. Azóta egyszer sem jelent meg kö­zöttünk. Fáj ez nekünk... (Folytatás a 2. oldalon) Több mint kétszázan voltak kíváncsiak pénteken este Tata­bányán, A Közművelődés Há­zában a Szabad Demokraták ájfipjsége megyei kampány- nyitó nagygyűlésére. Bencsik János polgármester köszöntötte a hallgatóságot, majd az öt megyei választókör­zet képviselőjelöltjei - Szálai Géza, Gelencsér Géza, dr. Fre­und Tamás, Szalay Gábor, dr. Varga Győző - vázolták prog­ramjukat. (A kopogtatócédulák megszerzése után mutatjuk majd be őket a 24 Óra olvasói­nak).- Jelöltjeink jól felkészült, szakmájukban ismert emberek - mondta Pető' Iván, az SZDSZ elnöke. - Itt is, az ország más részein is hosszú távra gondol­kodunk: azt szeretnénk, ha a mostani jelöltek négy, sőt nyolc év múlva is megmérettetnének majd a választók által. Pető Iván hangsúlyozta, hogy a még fiatal, ugyanakkor megál­lapodott SZDSZ vállalja sajátos arculatát. Halk szavú, tartalmas kampányt szeretnének, kerülve a szélsőségeket. Mások szidal­mazása, lejáratása nem egyez­tethető össze elveikkel. A reali­tások figyelembevételével elké­szített programjuk a gazdasági kérdéseket helyezi előtérbe.-Ez egészen más választás lesz, mint a négy évvel ezelőtti volt - jelentette ki a politikus. ­A rendszerváltás a politikában lezajlott. Célunk az, hogy megmutassuk, lehet másféle módon is kormányozni az or­szágot. Nem ígérünk olyat, amit nem tudunk megvalósítani, nem csapjuk be a választóinkat. Hi­szünk az őszinte szó erejében. Nem felel meg a valóságnak, amit a kormánykoalíció pártjai az utóbbi időben egyre többször mondanak, még nem jutottunk túl a mélyponton. Olyan költe­kezés folyik, aminek „eredmé­nyeként” jó előre elköltik az or­szág pénzét, elég, ha a hitelkon­szolidációt és a kárpótlást emlí­tem. (Folytatás a 2. oldalon) A kedvező téli csapadékellátás után biztatóak a mezőgazdasági termelés ez évi kilátásai és hamis az az állítás, amely szerint az ag­rárágazat csődben lenne - jelen­tette ki Boross Péter miniszterel­nök hétfőn Gödöllőn a Falugaz­dászok Első Országos Értekezle­tének megnyitóján. Amint a mi­niszterelnök kifejtette: csődről legfeljebb akkor lehetne beszélni. ha mezőgazdasági túltermelés lépne fel, vagy ha annyi föld ma­radna parlagon, amely veszélyez­tetné az élelmiszerellátás bizton­ságát, ám szerencsére minderről szó sincs. Sokan kritikaként az ál­latállomány csökkenését is felve­tik, de erre estik annyit lehet vála­szolni, hogy annyi állatot célszerű tartani, amennyire a piaci viszo­nyok között éppen szükség van. Kétségtelen viszont, hogy indo­kolt az exportigényeknek is meg­felelő minőséget kialakítani, ami­ért a kormány az idén anyagi ál­dozatot is hoz, hiszen a mezőgaz­daságnak pluszként megítélt négymilliárd forintnyi támogatás egy része éppen az állattenyész­tésben a genetikai alapok javítását célozza. Optimizmusra ad okot - húzta alá Boross Péter. Február 26-án délelőtt az esz­tergomi Technika Házában együttes ülést tartott a Keresz­ténydemokrata Néppárt eszter­gomi, dorogi és piliscsévi szerve­zete. Az ülésen részt vett dr. Fü- zessy Tibor tárca nélküli minisz­ter, az esztergomi választókerület kereszténydemokrata képviselő- jelöltje és dr. Latot cai János, ipari és kereskedelmi miniszter. Dr. Füzessy Tibor megkö­szönte a párt tagjainak, hogy bi­zalmat helyeztek belé és támogat­ták eddigi képviselőjelölti mun­káját. Ezután elmondta, hogy a KDNP országos vezetőségétől azt a feladatot kapta, hogy a párt kampánytanácsának vezetőjeként intenzíven vegyen részt a párt or­szágos kampányának irány ításá­Horn Gyula lesz a vendég Keleti György, a 3. számú választókerület országgyűlési képviselője és vendégei, Horn Gyula országgyűlési képvi­selő, az MSZP elnöke vala­mint dr. Lakos László or­szággyűlési képviselő, a Par­lament mezőgazdasági bi­zottságának elnökhelyettese március 1-jén, kedden, 10 órakor Nagyigmándon, 14 órakor Bakonyszombathe- lyen szakemberekkel talál­koznak, megvitatják a térség problémáit és azok megoldá­sának módjait. Ugyancsak március 1-jén, délután fél öt­kor Bokodon, a Művelődési Házban lakossági fórumra várják'az érdeklődőket. Dr. Füzessy Tibor miniszter lemondott jelöltségéről

Next

/
Oldalképek
Tartalom