24 óra, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

fr“ ,fc» KÖNyyJr k^T«tasAn-/.>' KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1994. JANUÁR 3. HÉTFŐ V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT 24 ÓRAfL Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Túl sok széndioxid Amennyiben nem vezetnek be világszerte a széndioxid kibocsá­tását csökkentő intézkedéseket, és elmarad a széndioxidot elnyelő erdők védelme, akkor az ebből adódó felmelegedés, tenger- szint-emelkedés komoly gondot okozhat. Ezért is fontos, hogy az Országgyűlés a közelmúltban törvényerőre emelte az éghajlat- változásról’ szóló ENSZ kerete­gyezményt. Az egyezmény fő célkitűzése az üvegház-gázok ki­bocsátásának csökkentése, a fel- melegedés mérséklése. Domborművet avattak Ismét eredeti helyére került vissza vasárnap az a Petőfi-dom- bormű, amelyet nagy nemzeti költőnk születésének centenáriu­mán 1923-ban helyeztek el elő­ször a fővárosban. A dombormű­vet a székesfőváros polgárai ak­kor az egykori Horváth-házra tet­ték, oda, ahol 1848-ban a Nem­zeti dalt kinyomtatták. A dom­borművet, amelyet eddig múze­umban őriztek, a Pest-Budai Pe­tőfi Egyesület, a fővárosi önkor­mányzat és több intézmény tá­mogatásával helyezték vissza. Szerény nyereség A Mahart szerény, megközelí­tően 70 millió forintos nyereség­gel zárta az óévet - mondta el Ja­kab György, a Mahart vezérigaz­gató-helyettese. Bár az eredmény alig haladja meg az 1992. évit, ér­téke mégis jóval nagyobb annál. Az al-dunai hajózást több esetben blokád bénította meg, befolyá­solta a megrendeléseket az em­bargó, a folyó felső szakaszán az aszályos hónapokban az igen ala­csony vízszint, télen pedig az enyhe, csapadékos idő hatására kialakult áradások hátráltattak. AustriaLotto Az AustriaLotto nyerőszá­mai az első héten a következők: 6, 7,15, 25,26, 37 A pótszám: 4 A jokerszám: • 878063 „Lenne már az egész világon béke” Szilveszterkor már délután szólnak a papírtrombiták, gyöngyöznek a pezsgők az éj­féli koccintáshoz... Ki szórako­zóhelyre készül, ki vendég­ségbe megy, és sajnos olyanok is vannak, akik magányosan töl­tik ezt az ünnepet is. S vannak-jócskán -, akik az év utolsó napján is dolgoz­nak. Hiszen az embereket szállí­tani kell, a szórakozóhelyeken kiszolgálni..., s mindenek előtt védeni kell testi épségüket, egészségüket az ünneplőknek. Mi a megyei kórházba és a ta­tabányai Mentőállomásra láto­gattunk el. Képünkön a „beve­tésre kész” mentősök. (Folytatás a 2. oldalon) „Békességre kiéhezve...” Göncz Árpád / • / • | • • •• i //• újévi köszöntője Honfitársaim, Barátaim,- határainkon innét és túl élő magyarok: közös hazánk magu­kat más nemzet fiainak valló polgárai; s mindazok, akiket háború vihara vetett ki ottho­nukból, s most nálunk találtak menedéket - engedjék meg, hogy meleg szeretettel köszönt­sem Önöket az új esztendő kü­szöbén. Egy nehéz esztendő vé­geztével, és - bár cáfolna rám az idő! - egy nehéznek ígérkező év első perceiben. Amikor négy évtized múltán felborult a fé­lelem egyensúlya, s a világ a közösen elveszített hidegháború keserves árát fizeti; amikor nagy, közös pátriánk - Európa - szorongató gondjai közt a poli­tikai-gazdasági egységéhez ve­zető keskeny ösvényt keresi; amikor szőkébb térségünk, Ke- let-Közép-Európa újonnan .visszanyert szabadsága birtoká­ban elavult gazdasága, elgyötört társadalma megújításának em­berfölötti feladatával birkózik. Sokan köszöntjük ma és sok­féleképpen köszöntjük az új esztendőt: néhányan dúsgazda­gon, sokan szerényen vagy épp szorongató szegénységben. De egy biztos: valamennyien bé­kességre kiéhezve. Békességre: a bennünket környező tágabb és szőkébb vi­lággal, de mindenekelőtt önma­gunkkal, mert csak ha a magunk belső békéjét visszanyertük, vagyunk képesek a világgal is megbékélni. A társadalom élő emlékezete két nemzedéknyire nyúlik visz- sza. Az idő óta ezrével vándo­roltak ki innét magyarok. S ez­rével menekültek a szülőföld­jükről ide be is. Azidő óta gyil­kos kézre adtak itt zsidót, ci­gányt, mert zsidónak, cigány­nak született. S kikergettek in­nét németet, mert német, s az otthonából kiűztek délszlávot, mert délszláv. Ezerszám üldöz­tek munkást, parasztot, urat, arisztokratát, mert másként szemlélte a világot, mert mun­kás volt, paraszt, úr vagy arisz­tokrata. Ázidő óta üldöztek itt volt üldözőket, s üldözték egy­mást új üldözők. S ezerszám kí­vánták meg, s vették el a más házát és mezejét. (Folytatás a 2. oldalon) Hagyományos újévi koncert Tatabányán Rézfúvósok, mazsorettek köszöntöttek Húsz éves a Tatabányai Ifjú­sági Fúvószenekar, s idén is, immár harmadszor, hagyo­mányteremtő koncertet adtak a város polgárainak január első napján A Közművelődés Házá­ban. Emlékezetes hangverseny volt. A közönség előlegezte a bizalmat. Zsúfolásig megtelt a nézőtér. Lehár Ferenc fergete­ges Delegáció indulója után, Tóth Zsóka műsorközlését köve­A Radetzky-induló közben már ütemesen tapsolt a közönség tőén Száraz Sándor alpolgár­mester köszöntötte a nézőket, a hallgatóságot, s rajtuk keresztül a város lakosságát. Beszéde in­kább az elmúlt év summázatává vált egy felelős városi vezető szemszögéből, (minden váro­sunkban lakónak joga van tud­nia, települése milyen évet zár.) s a zenekar bemutatásává, mely kinőve kereteit, rövidesen Ta­tabánya Város Fúvószenekara címet veszi fel. Üdvözölték már muzsikájukkal a köztársasági elnököt, búcsúztatták az olim­pikonokat, s nemzetközi kap­csolataik Japánig terjednek. Száraz Sándor az elmúlt év legnagyobb eredményének a földgáz bekötését tartja. „1993 olyan év volt Tatabánya szá­mára, hogy városunk úgy volt képes megőrizni működőképes­ségét, hogy még jelentős beru­házásokat is megvalósított...” (Folytatás a 2. oldalon) Szilveszter a nagyvilágban Ahány ország, annyifélekép­pen telt a szilveszter. Köszöntve az amerikai népet az új esztendő alkalmából, Bili Clinton alá­húzta, hogy megelégedettséggel és derűlátással tölti el a gazda­ság remek teljesítménye, a defi­cit csökkenése, a kamatlábak és az infláció alacsony szintje. Moszkvában a szállingózó hóesésben tűzijátékokkal illetve helyenként jelzőrakétákkal emelték az ünnep fényét. Petár- dázás helyett sok helyütt csak lövöldöztek. Talán ehhez kap­csolódik, hogy az óév utolsó napján rendeztek még egy 1993-as számlát. A csecsen maffia leszámolt a kaukázusi bűnözők fővárosból való kiszo­rítására szövetkezett úgyneve­zett „szláv maffia” vezérével, akit szitává lőttek. Egyébiránt Moszkvában szilveszter éjsza­kája viszonylag nyugodtan telt, leszámítva az otthoni perpatva­rokat, amelyekből az orosz rá­dió híradása szerint nyolc gyil­kossággal végződött. Halálos balesetet okozott Lengyelországban egy tűzijá­ték—rakéta. Suwalki vajdaság egyik kisvárosában szilveszter éjszakáján a főtérre gyűlt lako­sok privát tűzijátékkal búcsúz­tatták az óévet. Egy 12-15 éves fiú, akinek személyazonosságát egyelőre nem sikerült megálla­pítani, félméteres rakétát akart elindítani, az azonban felrob­bant, és megölte a gyereket. Lengyelországban az utóbbi években vált szokássá a szil­veszteri petárdázás és tűzijáték, de sokan már egy házibulit is elegendő alkalomnak tartanak ehhez. Párizsban Francois Mitter­rand francia államfő a nemzet­közi eseményekről szólva úgy vélte: 1993 olyan év volt, ami­kor a háborúk, a nyomor és a zűrzavar világszerte felélesztet­ték a faji gyűlöletet, a naciona­lista szenvedélyeket, amikor az egyenlőtlenségek miatt a Kelet népei immár kételkedni kezdtek az általuk oly régóta várt sza­badság jótéteményeiben. A változások idején Kedves Olvasóink, Előfize­tőink! Nagyon jelentős esemény­hez érkeztünk a 24 Óra és Kia­dója történetében. Ma, 1994. január 3-án, hétfőn vitték ki először Önökhöz a megyei lap példányait saját terjesztési há­lózatunk munkatársai. Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudjuk, hogy ez a „premier”, a legelső fellépés, a bemutatkozás hogyan sike­rült. Remélhetően jól, s minden Kedves Előfizetőnkhöz időben eljutott a 24 Óra. Egy ilyen merőben új vállal­kozásnál, átállásnál elkerülhe­tetlen, hogy ne adódjon vala­miféle kisebb hiba, tévedés. Előfordulhat, hogy pontatlan a címlistánk, bár sokszor ellenő­riztük, s az sem lehetetlen, hogy új kézbesítőink közül va­laki nem talál meg egy-egy cí­met, postaládát. Kérjük, jelez­zék, ha valami hibát észlelnek, hogy azonnal intézkedni tud­junk. Kiadónk és a lapterjesz­tési ügynökségek telefonszá­mait, címét alább olvashatják a lapban, kérjük, hogy keresse­nek meg bennünket, hogy né­hány nap elteltével, a legelő­ször adódó nehézségek után jól menjen a munka. Megírtuk már: nem csupán azért változtattunk, mert elé­gedetlenek voltunk a postai lapterjesztés hatékonyságával, hanem mert a külföldi tapaszta­latok is azt igazolják, akkor tud igazán egy helyi, megyei regi­onális lap és kiadója jól mű­ködni, ha saját terjesztői háló­zata van, és közvetlen kapcso­latot tart az olvasókkal. A postával és a posta mun­katársaival kifejezetten jó volt a kapcsolatunk a megyében, hiszen hosszú évek óta jól együttműködtünk, s ezúttal is szeretnénk megköszönni mun­kájukat. Kapcsolatunk to­vábbra is szoros marad, hiszen budapesti kiadónk hetilapjait, folyóiratait - a Kiskegyedet, a TVR-Hét című műsorújságot, a Lakáskultúrát, a Harlequin sorozatos szerelmes regényeit - a postai kézbesítők juttatják el Önökhöz. Mi mégis változtatni kény­szerültünk, éppen olvasóink, az Önök érdekében, hiszen nem titkolt célunk, az olvasók jobb, hatékonyabb szolgálata. Ezért megköszönjük az Önök türel­mét, segítőkészségét, és azt, hogy szívesen olvassák, kedve­lik lapunkat, továbbra is előfi­zetőink maradnak. Hirdető partnereink számára is sok lehetőséggel szolgál új hálózatunk, hiszen nemcsak a lapban tudjuk közreadni az ol­vasók számára is fontos, nélkü­lözhetetlen kereskedelmi és szolgáltatási híreket, közlemé­nyeket, de mód lesz arra is, hogy a megye valamennyi la­kójához eljussanak az alkalmi kereskedelmi hirdetések, szó­rólapok, képes prospektusok. Nagy lehetőséget kínál e tekin­tetben is hálózatunk. Azt is észrevehették Olvasó­ink, hogy folyamatosan bővült a 24 Óra terjedelme, korszerű­södött a lap képe, ma már a hét négy napján 16 oldalas az új­ság, és tervezünk további ter­jedelembővítést is. Nagyon fontos eseményhez érkeztünk el közösen olvasó­inkkal 1994 első napjaiban. Bízunk abban, hogy ez a meg­feszített munkát igénylő átállás sikeres lesz, jól szolgálja új ter­jesztési hálózatunk Önöket, ol­vasóink, előfizetőink érdekeit. Ebbén az évben is lesznek akcióink, sorsolásaink, szpon­zoraink segítségével. Kívánok olvasóinknak ezekhez sok sze­rencsét és boldog új évet - ve­lünk... Vass Mihály irodavezető AS-M Komárom-Esztergom Megyei Irodája Az egész család olvassa... Lapterjesztési ügynökségeink telefonjai Kedves Előfizetőink! Kérjük, hogy a lapkézbesítéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az alábbi telefonokon jelezzék lapter­jesztési ügynökségeinknek, hogy azonnal intézkedhessünk: 1. sz. Tatabánya: Pulay Ottó. Telefon: 34/310-380,310-390. 2. sz. Komárom - Tata: Jutási Csaba. Telefon: 34/340-357. 3. sz. Kisbér - Oroszlány: Nagy László. Telefon: 34/352-675. 4. sz. Esztergom - Dorog: Csapó Károly. Telefon: 33/331-411/250. Várjuk leveleiket is, köszönjük, ha figyelemmel kísérik mun­kánkat. Demonstrációra készülnek Nagymaros polgárai Demonstrációt szerveznek Nagymaros polgá­rai tiltakozásul a Pest megyei önkormányzat tervbe vett döntése ellen, amely szerint a Duna-parti üresen álló lakótelepen gyermekott­hont szándékoznak elhelyezni. Az épületeket eredetileg a nagymarosi vízierőmű-beruházás ré­szeként emelték az építkezésen dolgozók szá­mára. de miután a beruházás abbamaradt, a házak máig is üresen állnak. A kormány nemrég úgy döntött, hogy a szobi gyermeknevelő intézet épü­letét visszaadja a lazarénus rendnek, s ennek fe­jében a nagymarosi lakótelep tulajdonjogát átru­házza Pest megyére. A tervek szerint az épüle­tekben helyeznék el a szobi és a vácdukai nevelő- intézet lakóit, valamint a pomázi Teleki-kastély­ban működő gyermek- és ifjúságnevelc intézetet. Ezzel a nagymarosiak nem értenek egyet, s kifo­gásolják, hogy a döntés a hátuk mögött, megkér­dezésük nélkül született. Úgy vélik: az épületeket idegenforgalmi célokra kellene hasznosítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom