24 óra, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1993. DECEMBER 1., SZERDA IV. ÉVFOLYAM 280. . SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT 21 ÓRAI1 ^ Viharos közmeghallgatás ■ Oroszlányban 3. oldal m Sasok és legyek... 4. oldal o' Százórás „alapozás” - németül <£? 4. oldal r Korábban fejeződött be az őszi szezon 7. oldal Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Rendőrkapitányokat függesztettek fel A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány­ság vezetője fegyelmi eljárás miatt november 12-i hatállyal felfüggesztette beosztásából Rigó Erik rendőr alezredest, a Tatai Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint november 26-i hatállyal Varga József rendőr őrnagyot, az Oroszlá­nyi Rendőrkapitányság veze­tőjét és dr. Novák József rendőr őrnagyot, az Oroszlá­nyi Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályának vezetőjét. Rigó Erik ügyét további el­járás végett a Budapesti Ka­tonai Ügyészségre, Varga Jó­zsef és dr. Novak József ügyét a Budapesti Ügyészségi Nyo­mozó Hivatal Tatabányai Ki- rendeltségére továbbították. A rendőrség a vizsgálat végén újabb közleményt ad ki. A felfüggesztés idejére a Tatai Rendőrkapitányság ve­zetésével Bakos József rendőr alezredest, az Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetésé­vel dr. Farkas Kornél rendőr őrnagyot, a bűnügyi osztály vezetésével Gánics József hadnagyot bízták meg. Elővigyázatosan ünnepeljünk! A tűz pusztítása ellen A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Pa­rancsnoksága, valamint a megyei tűzoltó-parancsnokság közö­sen sajtótájékoztatót tartott Tatabányán. Módosították az adózás rendjét Az Országgyűlés kedden reggel, röviddel kilenc óra után napirend előtti felszólalásokkal kezdte meg munkanapját. Török Ferenc (SZDSZ) bírálta a köz­lekedési, távközlési és vízügyi minisztert, aki megítélése sze­rint a távközlési törvény rendel­kezéseinek figyelmen kívül ha­gyásával, előzetes pályázati fel­hívás nélkül írta ki a telefonépí­tési koncessziós pályázatokat, így lehetetlenné vált, hogy a budapesti kerületek is bekap­csolódhassanak a telefonfejlesz­tésekbe. A tárca képviselői ek­kor nem tartózkodtak az üléste­remben, így a felvetésekre senki nem válaszolt. (Folytatás a 2. oldalon) Keleti György Banán fogad Keleti György, a 3. sz. vá­lasztókerület országgyűlési képviselője fogadóórát tart de­cember 3-án, pénteken 14-16 óráig Banán a községházán. Várja a javaslattevő, a gondok­kal küzdő állampolgárokat. Rendkívüli adásnap Tatán A Tatai Városi Televízió de­cember 1-jén rendkívüli adás­napot tart, mely 20 órakor kez­dődik. A műsor egyetlen témája a lakossági gáz és annak finan­szírozhatósága. A stúdió ven­dégei lesznek dr. Laczkó Sán­dor, az ÉGÁZ Rt. megyei üzemegységének vezetője és Doma Józsefné, az OTP tatai fi­ókjának vezetője. Az adás alatt a nézők a 383-523-as telefonszámon tehe­tik fel kérdéseiket. A házigazda Bányóczky Já­nos alezredes a megyei tűzoltó­ság parancsnoka az országos la­poktól is jelenlévő újságíróknak beszámolt megyénk tűzvédelmi helyzetéről, a fűtési szezonban időszerű tűzmegelőzési felada­tokról, az ünnepek kapcsán vár­ható specilis - karácsonyfa-, pe­tárda-, stb. elleni védekezések­ről szólt. Az országos parancsnokság szóvivője, Dobson Tibor őrnagy országos léptékű adatokkal szolgált, s támasztotta alá a ko­rábban elhangzottakat. Majd a most kialakulóban lévő tűz­oltó-felvételi rendszerről be­szélt. A kérdéseket követően a je­lenlévők ellátogattak a bánya­mentők fizikai-pszichikai fel­készítő pályájára, ahol megte­kinthették miként lehet a civilek közül tűzoltásra alkalmas embe­reket kiválasztani, illetve a már tűzoltóként szolgálók fizi­kai-pszichikai általános állapo­tát nyomon követni. Természetesen az elméletet gyakorlat is követte, így élesben bizonyosodhattak meg az érdek­lődők, hogy bizony kemény próbákat kell azoknak kiállni, akik erre a veszélyes pályára szeretnének kerülni. - The ­Bányóczky János alezredes, a megyei tűzoltó-parancsnokság vezetője tartott sajtótájékoztatót Elhunyt Csaba von Ferenczy A Ferenczy Europress Budapest Sajtóügynökség fájdalom­mal tudatja, hogy Csaba von Ferenczy életének 52. évében, rö­vid, súlyos betegség következtében Budapesten elhunyt. Fiát gyászolja Josef von Ferenczy müncheni médiamenedzser és családja, barátai és munkatársai Budapesten és München­ben. Szerencsés kimenetelű tűzesethez riasztották tegnap délelőtt a tűzoltókat Tatára, a Fürdő utca II. számú épület­hez. Itt az óvoda padlásterében keletkezet kisebb tűz: egy régi kiszáradt gerendafát közvetle­nül a vakolatlan kémény falá­hoz építettek, így a téglarése­ken keresztül a szikrától gyul­ladt meg a gerenda. Ezalatt a beszakadt tetőn át szivárgó hó a maga módján csillapította a tü­zet. Az odaérkező tatabányai tűzoltók, és az őket segítő me­gyei parancsnokság operatív csoportja, így a hónak köszön­hetően hamar végezhetett az ol­tással. Képünkön munkában a tűz­oltók gyors akciócsoportja. Véradókat, szervezőket köszöntöttek Esélyt adtak az élethez Piros, vércsepp alakú gyer­tyák égtek Tatabányán, a me­gyeháza nagytermében, amely zsúfolásig megtelt véradókkal és azokkal, akik huzamosabb ideje szervezik a véradást. A Megyei Vértranszfúziós és Vérellátó Állomás és a Ma­gyar Vöröskereszt megyei és ta­tabányai városi szervezete hívta vendégül azokat, akik vérükkel, szervező munkájukkal esélyt adnak a betegeknek a gyógyu­láshoz, az élethez. A fórumon ott volt dr. Tiszai Miklós, a megyei Vöröskereszt elnöke. Dr. Hargittai Mária, a me­gyei önkormányzat képvisele­tében ünnepi beszédében kie­melte a jelenlévők érdemeit, hangsúlyozva, hogy a vér sem­mivel sem pótolható. A min­dennapok- sodrában sajnos egyre kevesebben adnak vért, ám azok, akiket most vendégül látnak értik, érzik, hogy életet mentenek, amikor karjukat nyújtják egy-egy véradáskor. Anyákat, gyermekeket, testvért, idős embert ment meg a korai elmúlástól a vér. Azok, akik mások vére révén gyógyultak meg, tudják csak igazán be­csülni ezt az önzetlen segítsé­get­A továbbiakban Szódáné Ma­laiin Éva köszöntötte a megje­lenteket, elmondta, hogy meny­nyire meghatja az, hogy a rossz idő, a néhol járhatatan utak el­lenére, ennyien eljöttek a vér­adókat, a Véradók napját ünne­pelni. Dr. Nemeskéri Marianna, az ünnep szónoka, a Véradóállo­más főorvosa visszatekintett a múltra. Már 500-600 éve felis­merték a vér jelentőségét, vér nélkül valóban nincsen élet, a vér nem pótolható. Akkor állati vérrel próbálkoztak, persze si­kertelenül. Aztán az orvostu­domány egyik életet mentő vívmánya lett, hogy sikerült embertől vért venni, s azt más emberbe „ömleszteni”. Ma már a vért konzerválni is tudják. Ta­valy 7500 ember adott 13 000 egység vért. Nagy szükség volt rá... Dr. Freund Tamás, parla­menti képviselő, dr. Márkus Mihály püskök, és a Magyar Vöröskereszt Országos Vezető­sége levélben köszöntötte az ünnepeiteket. Az ünnepséget Wágner János szavalata, Marosvölgyi Agnes, és Pető Szabina éneke, és az Oroszlányi Bányász Fúvósze­nekar Mazsorettcsoportja mű­sora tette még fényesebbé. Azoknak az embereknek a nevét, akik felismerik, hogy mennyire igaz az, hogy a vér emberéletet menthet, akik sem időt, sem fáradtságot nem kí­mélve karjukat nyújtják, hogy tőlük vért vehessenek, s a fá­radhatatlan szervezők nevét, akik kitüntetést kaptak, lapunk egy későbbi időpontban közli. Informatikai találkozó Hóhelyzet A Tatabányai Közúti Igazga­tóságtól kapott tájékoztatás sze­rint megyénkben minden út jár­ható, az alsóbbrendű utak he­lyenként havasak, síkosak. Mint azt Izsó Mihály ügyeletes el­mondta, jelenleg a már hóeké­vel megnyitott utak nyomvona­lát szélesítik, a hegyi útszaka­szokat fokozottan sózzák. Sokan betelefeonáltak szer­kesztőségünkbe - főleg tatabá­nyaiak - , hogy a járdák fölöt­tébb csúszósak, jegesek, s emi­att fokozottabb a balesetve­szély. Főleg az idősebbek „síny- lik meg” mostanában a közle­kedést. A tatabányai Város- gondnokság Rt. közterületi fő­mérnökétől, Megyeri Imrétől származó információink szerint ők tartják az ilyenkor szokásos ütemtervet. Tatabánya összes főjárdája járható, a lakótelepek illetve az alsóbbrendű utak jár­dái a hóeltakarítás szempontjá­ból csupán a 6-7. kategóriába tartoznak. A polgármesteri hi­vatal mint megbízó, eddig ma­radéktalanul meg van elégedve a Városgondnokság Rt. munká­jával. Mint megtudtuk, az el­múlt napokban alkalmi éjszakai hóeltakarításra összesen 25-en jelentkeztek. Megyeri Imre két dologra hívta fel a város lakóinak fi­gyelmét. Az egyik, hogy a buszmegállók környékén elhe­lyezett narancssárga konténe­rekből szórásra bárki felhasz­nálhatja a fűrészport, ők gon­doskodnak az utánpótlásról. A második közlemény inkább fi­gyelmeztetés: az autósok néme­lyike olykor igen erőszakosan próbál lavírozni a hóeltakarító munkagépek között. Ez eddig még nem vezetett balesethez, ám ez nem az úrvezetőkön mú­lott. Több türelmet... Az Országos Egészségbizto­sítási Pénztár Fejlesztési Irodája első ízben szervezte meg a Tatai Edzőtáborban az Országos In­formatikai Találkozót és Bemu­tatót. A házigazda a Megyei Egészségügyi Pénztár. Az apropó a 203 millió dol­lár, a világbanki hitel, melyet nagyrészt az informatika fej­lesztésére fognak fordítani. Szakemberek, rendszergaz­dák ültek össze, hogy tapaszta­latokat cseréljenek, számítógé­pes programjaikat hasonlítsák össze. Hiszen a végső cél egy országos integrált rendszer. Ellentétben a szárnyra kapott hírekkel, rendszeresen megkapják bérüket a Dorogi Szénbányák Rt. lencsehegyi bányájában dolgozó román vendégmunkások. A Rompres tudósítása alapján ked­den több román lap is - köztük némelyik első oldalas tudósítás­ban - számolt be arról, hogy 58 Tatabányán dolgozó, Romániá­ból, Nagybányáról érkezett román és magyar nemzetiségű bányász a budapesti román nagykövetség elé vonult segítséget kérni elmaradt bérének kifizettetéséhez. A bá­nyászokat fogadta loan Donca nagykövet, s a találkozó után fax­üzenetet intézett a magyar kül­ügyminisztérium konzuli osztá­lyához. ' A hírt cáfolta Csiszár István, a Tatabányai Szénbányák felszámo­lási biztosa, aki elmondotta, hogy az ő bányáikban nem is dolgoznak román vendégmunkások. Kétség­telen, néhány Romániából áttele­Már mindannyian számító­gépek között élünk, de ki gon­dolná, hogy a számítógépnek köszönhetjük, hogy havonta napra pontosan kapjuk például a családi pótlékot. Mi a Fejlesztési Iroda „álma”? Zák György szerint megvalósítható egy úgyneve­zettjogosultság adatbázis. Min­den egyes ember, a születése pillanatától bekerülne a számí­tógépes nyilvántartásba, és vé­gigkövetnék a szakemberek, méghozzá igen könnyen, hogy mire jogosult élete folyamán. M. Zs. pült bányászt foglalkoztatnak, de ők is, társaikhoz hasonlóan meg­kapják bérüket. A vállalat felszá­molás alatt van ugyan, de műkö­dőképes. A lencsehegyi bányában vi­szont 200 román vendégmunkás dolgozik és az ő bérüket is rendre kifizetik -erősítette meg Fehér Ernő üzemvezető. Egy román cégnek egy összegben utalják át a pénzt, s ez a cég adja át a bányá­szoknak bérüket. A bányász nem száll le az aknába, ha nem kap fi­zetést - mondotta az üzemvezető. A román munkás is ezt tenné, ha nem kapna bért. Az itt dolgozók eddig még nem panaszkodtak el­maradt bérekre. Sanda szándék húzódhat meg a háttérben - véle­kedett a bánya vezetője. A Márkushegyi Bányaüzem­ben tudtuk meg, hogy 80 román bányász dolgozik. Nincs informá­ciójuk arról, hogy a számukra át­utalt összeget ne kapnák meg. Megkapták bérüket a román bányászok

Next

/
Oldalképek
Tartalom