24 óra, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-15 / 266. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja s port hétfő (11-15. oldal) Bátorfi-siker Nagyszerű sikert ért el az osztrák pénzdíjas nem­zetközi asztalitenisz-baj­nokságon Bátorfi Csilla. (15. oldal) Ma hajnalban vasúti sztrájk Hétfőn hajnali 5 és 7 óra között kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutasok. A sztrájkot négy vasúti érdekképviselet, a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szak- szervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége és a Vasúti Alkalmazottak Demokratikus Szakszervezete hirdette meg. A figyelmeztető sztrájkban a Vasutasok Szakszervezete nem vesz részt. A munkabeszüntetés ideje alatt nem közlekedik 13 nemzet­közi, 14 expressz, 13 gyors-, 10 sebes- és 499 személyvonat. A vo­natokat a vasutasok eljuttatják a legközelebbi állomásig, és a ko­csikban biztosítják a fűtést és a világítást. A közlekedés biztonságát veszélyeztető biztosítóberendezési meghibásodásokat a sztrájk alatt is azonnal kijavítják a szakemberek. A sztrájk előreláthatólag 40 millió forintos veszteséget okoz a MÁV-nak. SZDSZ-konferencia „Földönjáró gazdaságpolitikát! ’ ’ Erkölcsi kérdés... A kormányzatnak meg kell találni a módját, hogy a Magya­rok Világszövetsége megkapja azt a közjogi státuszt, amely működésének egyértelműségét és tartósságát biztosítja - mondta Boross Péter belügymi­niszter vasárnap, a Magyarok Világszövetsége választmányi ülésén, ahol tolmácsolta a fó­rumnak Antall József miniszter- elnök üdvözletét. Elmondta, hogy a külföldön élő magyarok szavazati és vá­lasztójogát a magyar kormány­zat fontos erkölcsi kérdésként kezeli. Ezek a voksok nem dön­tenék el a ’94-es magyarországi választásokat, viszont a nem­zethez való tartozás szimbólu­mát jelentenék. A külföldi ma­gyarok egyben azt a lehetőséget is megkapnák, hogy részt ve­gyenek az ország sorsának ala­kításában. Tisztességes kampányt! Olyan tisztességes választási kampány beindítására törekszik a Kereszténydemokrata Nép­párt, amelyben nem az embe­rek, hanem a programok ver­sengenek egymással, s a mások múltjának feszegetése, rokoni kapcsolatainak firtatása helyett a valódi célok ütköznek meg egymással - szögezte le Surján László, á KDNP elnöke vasár­nap Dobogókőn a párt intézőbi­zottságának ülése szünetében tartott sajtótájékoztatón. Amint kifejtette: előreláthatóan vala­mennyi induló párt hasonló cé­lokat hirdet majd meg, amely­ben a gazdasági fellendülés, a mezőgazdaság jövedelmezőké­pességének javítása, az adóter­hek és a munkanélküliség csök­kentése lesz a vezérlő elem. Fontos lenne, hogy ezt a hason­lóságot a pártok be is vallják egymásnak, amivel egyúttal a lehetséges koalíciós partnerek körét is meghatározhatják. Határhelyzet A Határőrség Országos Pa­rancsnoksága tájékoztatása sze­rint a magyarországi határátke­lőhelyek közelében sehol nincs hóakadály, bár az utak helyen­ként, főleg a hegyes terepszaka­szokon, csúszósak. Vasárnap Szegednél megszűnt a ki- és be­lépő oldalon a várakozás. Minden, jövő évi választásra készülő párt a gazdasági növe­kedés feltételeinek mielőbbi megteremtését, a növekedés be­indítását tűzi ki célul. A kü­lönbség a megoldási módozatok felvázolásában van. A szabad- demokratáknál összhangban vannak a párt választásokra megfogalmazott programjának gazdasági elképzelései és az SZDSZ közgazdászai által val­lott nézetek. A gazdaság fejlő­dését illetően az általános cé­lokban minden szabaddemok­rata szakértő egyetért, most a részletek kidolgozásán a sor. Mindezt Pető Iván, az SZDSZ elnöke mondta azon a vasárnapi konferencián, amelyet a párt „Földön járó gazdaságpoliti­kát!,, címmel, Budapesten, a Magyar Gazdasági Kamara székházába hívott össze. A sza­baddemokraták az egész napos konferenciára meghívták a kormányzat részéről Kovács Almost, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát és Sza- páry Györgyöt, a Magyar Nem­zeti Bank alelnökét, akik elő­adásukban az elmúlt három év költségvetési és monetáris fo­lyamatait elemezték. Kuncze Gábor, a párt frakci­óvezetője szerint a szabadde­mokraták mindenképpen a je­lenleginél takarékosabb állami költségvetést, kisebb állami bü­rokráciát akarnak. Olyan gazda­sági környezet kimunkálása a cél, amely hosszú távon kedvez a gazdasági növekedésnek. A frakcióvezető mindezt már a konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón mondta. Soós Károly Attila, az SZDSZ országgyűlési képvise­lője, a Parlament Költségvetési, Adó- és Pénzügyi Bizottságá­nak elnöke ismertette mind a konferencián, mind a sajtótájé­koztatón az SZDSZ gazdaság- politikai programjának főbb té­ziseit. Soós Károly Attila sze­rint az 1994-ben hatalomra ke­rülő új - bármilyen összetételű - kormánynak a hivatalba lé­pése után sürgős intézkedéseket kell tennie a gazdaság további destabilizációjának megállítá­sára. Az SZDSZ-es képviselő úgy véli, hogy az 1995-96-os években az új kormánynak meg kell valósítania a gazdaság helyzetének stabilizálását. A tartós gazdasági növekedés fel­tételeit csak az 1996-97-es években lehet majd megterem­teni. A következő legfontosabb cé­lokat kell szem előtt tartani: az államháztartási hiányt tovább már nem lehet növelni, emiatt sürgősen meg kell valósítania az új kormánynak az államház­tartás reformját. Emellett kezdettől fogva a vállalkozások és a beruházások számára a jelenleginél jóval kedvezőbb gazdasági környeze­tet kell teremteni. Évforduló Dunaalmáson Lilla és Csokonai A felvilágosodás korának nagy magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály 220 éve született. Igaz, életútja nagyobbrészt Debrecenhez kötődik - ám éle­tét és költészetét végigkísérő nagy szerelem, a Lilla ihlette versei sora Komáromhoz, il­letve Dunaalmáshoz kapcsolja. Itt élt ugyanis a Lilla-versek ih- letője, Vajda Julianna, aki Lilla néven vált Csokonai verseiben az irodalom halhatatlan alak­jává. Dr. Ferenczy Miklós orvos, lelkész, irodalomkutató már az 1970-es években nagyon sokat tett a Lilla-kultusz megteremté­séért, s összegyűjtötte, köte­tekbe rendezte azokat a doku­mentumokat, amelyek a költő és Vajda Julianna különös kap­csolatát idézik. Természetes hát, hogy a 220. évfordulón megemlékeztek Csokonairól Dunaalmáson. A művelődési otthonban ren­dezett ünnepségen Ferenczy Miklós a költő megyei kapcso­latairól tartott érdekes, vetített­képes előadást, s vers is fel­idézte a halhatatlan, beteljesü­letlen szerelmet. A váratlan hó­esés miatt a meghívott megyei vendégek egy része nem érke­zett meg az emlékünnepségre, ám eljött például Budapestről Széllé Emmy énekművész, Vajda Julianna családjának le­származottja. A hallgatóság egy emlékezetes est élményével gazdagodott. A találkozót a Keresztény- demokrata Néppárt dunaalmási szervezete rendezte, és a részt­vevők koszorút helyeztek el a költő szobránál. A KDNP nevében dr. Fe­renczy Miklós koszorúzott, a Magyar Demokrata Fórum ko­szorúját Szűcs Béla Albert he­lyezte el. Gondokat okozott a korán jött tél A hirtelen jött havat sok ág nem bírta A híres mese hőse, Holle anyó idén hamar ébredt, s korán megrázta párnáját az ablakában. Régen történt meg az, hogy no­vember 13-án egész nap esett a hó. A gyerekek természetesen nagyon örültek az anyóka toll­pihéinek, hiszen a múlt télen sem esett annyi, hogy egy nor­mális hócsatát le tudjanak ját­szani. Most azonban még hóem­berre is futotta, pár tucat épült is a városban. De nem csak ilyen „szokásos” hóépítmények emelkedtek. A vértesszőlősi Csokor Zoltán egy 750 köbcen­tis, életnagyságú YAMAHA motorkerékpárt faragott ki élet­hűen a hóból. Messziről egy va­lódi kétkerekűvel is össze lehe­tett téveszteni. Hólabdázó fiata­lokat is sok helyen lehetett látni, s nem csak tíz év alattiakat... De az örömbe üröm is ve­gyült. A természet eme furcsa játéka (mármint, hogy novem­ber közepén havazott) rengeteg gondot is okozott. A „normális” időjáráshoz hozzászokott fák­nak, bokroknak még nem sike­rült teljesen megszabadulniuk lombkoronájuktól. Az elsárgult levelek bizonyít­ják, hogy a természet még nem készült fel a téli „álomra”. A hirtelen jött hó igencsak meg­terhelte az ágakat. S amelyik nem bírta a többszörös terhelést (levél, hó együtt) az re­csegve-ropogva tört le és hullott alá a járdára, az utakra, veszé­lyeztetve az esetleg alatta álló­kat. De nemcsak a városi parkok­ban, hanem az erdőkben, cserjé­sekben is tetemes károkat oko­zott a hó. (Folytatás a 2. oldalon) Sikeresen zárultak az orvosnapok Indul a CINDI-program Szombaton sikeresen fejező­dött be Tatabányán a kétnapos orvosnapok rendezvény. Dél­előtt még folytatódtak az elő­adások az anyagcsere-betegsé­gekről. Szó volt többek között a cukor-, és zsíranyagcseréről, a CINDI-programról. A hallgató­ság többségben ezúttal körzeti orvosokból állt. Egyfajta egész­séges vita is kialakult, bár a tár­gyán, a gyógyszerárakon - saj­nos- az orvosok nem tudnak változtatni. Pedig van például olyan külföldi gyógyszer, amely szinten tudná a vér ko­leszterinszintjét tartani, de tá­mogatás nélkül megfizethetet­len. Igen fontos előadás volt a CINDI-programról szóló. A CINDI-program egyben WHO-program is, a mi me­gyénkén kívül még Baranya megyében indul. Cél, hogy a la­kosság változtasson az életmód­ján. Ne dohányozzon, ne igyon, egészségesebben táplálkozzon. Ha ezt eléri az orvostársadalom, akkor jócskán csökkennek a szívinfarktus rizikófaktorai. Kétezer embert - korcsopor­tonként - egy orvoscsoport fog „megszűrni”, életmódjukat vizsgálni. Mivel a helyzet szinte ka­tasztrofális, talán sikerül a la­kosságot meggyőzni, hogy az egészsége a saját kezében is van. Az előadások színvonalából, a kétnapos rendezvényből vi­szont az derült ki, hogy a mi gyógyításunk sincs rossz ke­zekben. A legérdekesebb előadások témájára lapunk visszatér. M. Zs. Járhatóak a főútvonalak Országszerte sehol nincs fennakadás a közlekedésben, a főutak már többnyire feketék, sónedvesek, csak helyenként la­tyakosak. Az Útinform tájékoz­tatása szerint minden település megközelíthető. A hóeltakarító és szórógépek már az alsóbb­rendű utakról takarítják a havat. Az utakon ötvenedik órája csaknem 400 géppel folyamato­san dolgoznak a közúti igazga­tóság szakemberei. A MÁV főmenetirányítója arról tájékoztatott, hogy a vona­tok rendben közlekednek, a bel­földi járatoknál azonban 10-25 perc késés még előfordul. A nemzetközi járatok annyit kés­nek amennyi idővel később lép­ték át az országhatárt. A Ferihegyi repülőtér normál üzemmenet szerint dolgozik, a szombati nem akadályozza a fel-, illetve leszállást. Mindent az olvasókért! Fontos tudnivalók a lapterjesztésről Békekutatók Huszonhat ország 132 béke­kutatója vett részt az Európai Békekutatók Szövetsége négy­napos budapesti konferenciáján. A tanácskozás zárónapján, va­sárnap sajtótájékoztatót tartot­tak. Barabás Miklós, a Magyar Békeszövetség képviselője, a tanácskozás egyik szervezője elmondta: a konferencián első­sorban a helsinki folyamat ál­lamainak specialistái vettek részt, de érkeztek vendégek olyan távoli országokból is, mint Űj-Zéland és Dél-Afrika. A konferencián az 1989-ben alapított szövetség soros elnö­kévé magyar békekutatót, Ba­lázs Juditot választották. Választás Császáron A hideg, kellemetlen időjárás ellenére sok választópolgár ke­reste fel vasárnap a császári vá­lasztókerületek helyiségeiben elhelyezett urnákat. Tét a meg­üresedett polgármesteri szék be­töltése volt. Lapzártakor az urnákat még nem zárták le, így csak a hol­napi számunkban tudjuk közzé­tenni az eredményt. Tisztelt Olvasóink és Előfize­tőink! * Lapunk 3. oldalán fontos és részletes tájékoztatót találnak arról: miért határozta el a kia­dónk és szerkesztőségünk, hogy átalakítja, korszerűsíti, az olvasói igényekhez alakítja a lap terjesztését. Kérjük, ol­vassa el figyelemmel a tudni­valókat, hogy tájékozott le­gyen. Azt is kérjük, fogadja bi­zalommal saját lapterjesztőin­ket, akik hamarosan felkeresik annak érdekében, hogy 1994. január elsejétől az eddiginél pontosabban, reggel időben megkapja és olvashassa a me­gyében lakók számára nélkü­lözhetetlen információkkal szolgáló 24 Órát. Kérjük továbbá, kísérje fi­gyelemmel a naponként jelent­kező állandó rovatunkat, s ha a lapkézbesítéssel, az előfizetés­sel, a lap tartalmával kapcsola­tosan észrevétele, gondja, pa­nasza, javaslata van, azonnal jelezze levélben, vagy telefo­non. Lapunkat, a 24 Órát 1993. december 31-ig a megszokott módon, a posta lapkézbesítője juttatja el Önhöz, az előfizetési díjat azonban december elsejé­től már a saját terjesztőink gyűjtik össze, illetve a kiadónk számlájára befizethető. Mind­erről részletesen és folyamato­san felvilágosítással szolgá­lunk a következő napokban. A legfontosabb természete­sen, hogy Ön változatlanul időben, pontosan kapja meg ezekben a napokban is a 24 Óra lappéldányait. Ha nem így történne, jelezze kiadónknak, és intézkedünk. Telefonszáma­ink, amelyeken terjesztőink el­érhetők: Tatabányán: 336-701, Komárom-Tata: 344-297, 340-357, Kisbér-Oroszlány: 352-675, Esztergom-Dorog: 331-411 (250-es mellék). Ta­tabányán a kiadó telefonszáma: 311-010. (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom