24 óra, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI €'Iport hétf 1^3 oldal) Labdarúgó NB II. A Dorog tíz já­tékos ellen is csak ikszelt... (12. oldal) Fodor átgondolja lépéseit Csendes tüntetés a törékeny sajtószabadságért a Szabadság téren Száj er az elnök A Fiatal Demokraták Szövetségének Miskolcon ülésező or­szágos választmánya Szájer Józsefet választotta szombaton a testület elnökévé. A posztra Szájer József frakcióvezető-helyet­tes mellett Fodor Gábor, a párt alelnöke is pályázott. A 78 tagú választmányból 77-en voltak jelen. A 76 érvényes szavazat alap­ján Szájer Józsefnek 53 küldött szavazott bizalmat, míg Fodor Gábor 23 voksot kapott. A szavazást követően Fodor Gábor az MTI-nek nyilatkozva nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a Fidesz tagja marad-e a továbbiakban. Mint mondta: most jött el az ideje annak, hogy átgondolja lépéseit. Végül kijelentette, hogy a választmány elnökségé­ben semmiképpen sem vállal tisztséget. Orbán Viktor cáfolta, hogy bármikor is felvetődött volna a pártszakadás veszélye. Mint mondta: csupán személyes riva­lizálásról volt szó, ami most le­zárult, hiszen „minden hely el­kelt”. A tisztségviselőket két évre választották, így a párt nyugodtan készülhet a választá­sokra. Az ülés záróakkordjaként megválasztották a Fidesz négy alelnökét, az etikai bizottságot, illetve azokat, akiket a párt a vá­lasztási egyeztető bizottságába delegál. Alelnökké választották Sásdi Andrást, Selmeczi Gabri­ellát, Szabó Tamást és Fried Miklóst. Az MSZP gazdasági programjáról... Mellőzték az ideológiát Az MSZP olyan gazda­sági-társadalmi modell elérését tűzi célul, amely hatékonyan működő gazdaságra épül. A gazdasági racionalitást ugyan­akkor ötvözi a társadalmi szoli­daritással, az esélyegyenlőtlen­séget mérséklő szociális gon­doskodással, a humánus értékek védelmével, valamint a környe­zet- és természetvédelemmel- rögzíti a párt gazdaságpolitikai programtervezete, amelynek vi­táját szombaton tartották a bu­dapesti székházban. A társa­dalmi modell felvázolásának kivételével a programból mel­lőztek minden ideológiai ele­met. Szerintük a következő évek gazdaságpolitikáját a vál­ságmenedzselés, az ország és a gazdaság működőképességének fenntartása, az átmenet gyorsí­tása és a növekedés feltételei­nek megteremtése együttesen kell, hogy jellemezze. Az SZDSZ és a mezőgazdaság Azonnali intézkedésekre van most már szükség Kossuth majd májusban válaszol nekünk? Egy biztos: nem fenékig tej­fel manapság a kormány tagjá­nak lenni. Szinte felér egy sor betegséggel. Nekem például már nyűg lenne a vállamon a lappangó tudathasadás - lásd a Horthy újratemetésekor kígyó- szerűen magánemberré átvedlő (köz)magánembereket -, a már-már krónikus üldözési és üldöztetési mánia, a dilettan­tizmust leplező beteges arro­gancia. Kétségbe esni persze csak pánikkeltés lenne, mert ugye minden értünk történik. A mi érdekünkben szűnik meg az Esti Egyenleg főszerkesztősége, ránk gondolva nevezik ki Csurka hű komisszárját a Kos­suth adó főszerkesztő-helyettesi posztjára, az értünk való aggó­dás vezérli azt a kezet, amely egyetlen tollvonással megtiltott,- a köz rádiójában mindenféle összejövetelt, illetve nyílt állás- foglalást. Szóval csak semmi hisztéria, nagyon jó tudni, hogy ha csak néhányan is, de vannak még ebben az országban olyanok, akik legalább tudják mi a jó ne­künk... Amikor e sorokat írom még úgy tudni, hogy Nahlik Gábor a televízió elnöki jogkörrel felha­talmazott alelnöke menesztette a megszüntetett Egyenleg fél stábját. Mint utóbb kiderült, ezt a hírt az alelnök azon melegében cá­folta is - igaz csupán a megle­hetősen csekély példányszámú Pesti Hírlap hasábjain... Folyik tehát a kavarás, s va­lahol a mélyben mindez már nagyon szaglik. Elmondhatjuk, hogy a magyar tájékoztatás közszolgálati intézményeiben épp azok manipulálnak az in­formációkkal, s használják fel zavarkeltésre, akik akcióikat a pártatlan tájékoztatás hangzatos jelszavaival igyekeznek keresz­tülvinni. Minderre válaszolva hirdette meg a Rádiós Kamara október 30-án szombaton 14 órától Bu­dapesten, a Szabadság térre azt a csendes demonstrációt, ame­lyet a sajtószabadság védelmé­ben hívtak össze. A fenti idő­pontban sok ezren gyűltek ösz- sze, hogy jelenlétükkel hitet te­gyenek a valóban szabad és kozmetikázatlan tájékoztatás mellett. (Folytatás a 2. oldalon) Göncz nem látogatja meg Antalit A mezőgazdaság működőké­pességének helyreállításához azonnali intézkedésekre van szükség. Ezt a következtetést a Szabad Demokraták Szövetsége által szervezett agrárfórum résztvevői vonták le szombaton Nyíregyházán. Az SZDSZ szakértői rövid távú feladatként határozták meg az agrárszektor termelőképes­ségének megszilárdítását. Eh­hez szükségesnek tartják a vilá­gos szerkezetű és stabil üzem- rendszer kialakítását, az átte­kinthető bank-, termeltető- és piacszabályozási intézmények létrejöttét. Később olyan jogi kereteket szorgalmaznak, ame­lyek egymásra épülő rendbe szerveződő mezőgazdaság kia­lakulását teszik lehetővé. A köztársasági elnök valóban külföldre utazik. Göncz Árpád az előzetes terveknek megfele­lően november elején nem hiva­talos látogatást tesz a Koreai Köztársaságban - erősítette meg Faragó András a már ko­rábban bejelentett utazás tényét. A köztársasági elnök szóvivője a távirati iroda munkatársának kérdésére hozzátette: tudomása szerint nem szerepel kölni láto­gatás az államfő programjában. Göncz Árpád köztársasági el­nök Koreába nem Németorszá­gon keresztül utazik. Jeszenszky Géza külügyminiszter mondott beszédet Diadalmas sas Sobieskinek Esztergom törökök alóli fel- szabadulása 310. és a Magyar - Lengyel Mickiewicz Társa­ság emlékezetes, Duna-parti vándorgyűlése 50. évforduló­ján Sobieski János emléknapot rendeztek Esztergomban. A város vendége volt dr. Paskai László bíboros, érsek, prímás, Jeszenszky Géza kül­ügyminiszter, dr. Maciej Koz- minski professzor, Lengyelor­szág budapesti nagykövete, dr. Lesek Hansel, Lengyelország budapesti konzulja, dr. En- gelmayer Ákos, Magyarország varsói nagykövete, Keresztes Istvánná dr. a Köztársasági Megbízott Megyei Hivatalának vezetője, Rudlof Tibor, megyei főjegyző, Jerzy Waleriencik, (Esztergom rövidesen testvér- városává váló lengyelországi történelmi kisváros) Gniezno alpolgármestere, Oravecz Já­nos Esztergom szlovákiai test­vérvárosa, Párkány polgár- mestere és Jerzy Bartnik, a Lengyel Kézműves Kamara el­nöke. Délelőtt a városháza nagy­termében Sobieski János ko­rát, az 1680-as éveket felölelő tudományos előadássorozat volt. Ezt dr. Könözsy László polgármester és Balogh Péter alpolgármester vezette be. Délben a város gyönyörű Erzsébet parkjában, az eredeti helyére visszaállított Sobieski obeliszknél, (amelyre kiter­jesztett szárnyú, győzedelmes sast alkotott a helembai, szlo­vákiai illetékességű Nagy Já­nos) tartottak ünnepséget. (Folytatás a 2. oldalon) Protestáns nagygyűlés Budapesten A felekezetek megbékélése nagyon jó példa lehetne Az egy hete kezdődött Protestáns Napok ünnepségsorozat csúcspontjaként nagygyűlés volt szombaton - a reformáció ün­nepét megelőző napon - Budapesten a Nemzeti Sportcsarnok­ban. Azért gyűltünk össze, mert a protestáns egyházaknak van mondanivalója a társadalom számára. A bibliai Jézus „prog­ramját” akarjuk újrafogalmazni és hirdetni - kezdte megnyitó beszédét Harmati Béla evangé­likus püspök. Rámutatott: az egyházaknak kötelességük szo­ciális, oktatási és kulturális fel­adataikat ellátniuk, de ezek mel­lett nem feledkezhetnek meg lelki és spirituális feladataikról sem. Magyarország felemelke­déséhez ugyanis nem elsősor­ban pénzre, hanem a bibliai ér­tékekre van szükség. Az embe­rek figyelmét Istenre és Jézusra kell irányítani - zárta beszédét. A vallásháborúknak vége Eu­rópában, a keresztény felekeze­tek megtalálták az együttműkö­dés útját - jelentette ki a ma­gyar diplomácia vezetője. Hoz­zátette: a felekezetek megbéké­lése nagyon jó példa lehetne a háborúskodó, egymással szem­benálló nemzeteknek. Megnyerték a 100 milliót! A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 44. héten egy darab öttalálatos szelvényt találtak, melynek nettó nyereménye 100 millió forint. (A nyertes szelvény száma: G 1832721). 84 darab 4 találatos szelvény akadt, nyereményük egyen­ként 239 451 forint. A hármasokra egyenként 3141 forintot, a kettesekre egyenként 153 forintot fizetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom