24 óra, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

ÍStabáh'í** J KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja i lYJLctl QM« Húsz perc elég volt a döntéshez 3. oldal * Évadnyitó eló'tt a Népház-Játékszínben 4. oldal A burleszktol a szerzői filmig 4. oldal Esély a tehetség kibontakozására 4. oldal Ámokfutás, vesszőfutás 7. oldal Vége a Fényes-napoknak A több száz szakszervezeti mozgalomból, mely létezőnek vallja magát, a három legnagyobb érdekképviselet egyhetes találkozós so­rozatot rendezett Tatán, a Fényes fasori üdülőben, mely szeptember 30-ig tartott. Gyermekeknek, fiataloknak és felnőtt politizáló embe­reknek szóltak a találkozók. A tizenhárom főfoglalkozású munkást, tíz munkanélkülit foglalkoztató munkás-farmer szövetkezet már működött: filléres áron kínáltak termékeket. A HVDSZ megye kül­döttgyűlése csütörtökön volt, záróaktusként a helyiipari és város- gazdálkodái szakszervezet megyei elnökévé Kiss Ernőt választot­ták. Megjegyzendő, hogy ez az egyetlen szakszervezet Magyaror­szágon, mely viszonylag egyben maradt. Alelnöke Illés Zoltán, a megyei szövetség ügyvivője Végh Ferencné lett. A polgármester megszólal Vizsgálat pedig kell! Csütörtökön adtunk hírt arról, hogy Tatabányán Bencsik Já­nos polgármester vizsgálatot indíttatott abban az ügyben, hogy törvényesen jutott-e 110 négyzetméternyi ingatlanhoz a Fidesz, stb. A cikkben természetesen a fiatal demokraták is szót kaptak. Az általuk elmondottakra reagált Bencsik János polgármester. Lezsák az elnök Az MDF csütörtökön sajtótá­jékoztatót tartott abból az alka­lomból, hogy az Országos El­nökség szerda esti ülésén hiva­talosan beiktatták Lezsák Sán­dort ügyvezető elnöki tisztébe. Mint Herényi Károly szóvivő fogalmazott: Lezsák megbíza­tása végleges, a tisztújító Or­szágos Gyűlésig, illetve a vá­lasztások időszakában ő tölti be ezt a posztot. A szóvivő hangsú­lyozta: az MDF hosszú, mély válságot élt át, de most már is­mét esélyesként indul a válasz­tásokon. Lezsák személyes am­bíciói alapján nem kíván képvi­selőként bekerülni a Parla­mentbe, de lehetségesnek tartja, hogy a párt vezető testületéi másképp döntenek. Humánusan Magyarország számára meg- tiszteletés, hogy Közép-Ke- let-Európában elsőként Buda­pestet látogatta meg a Szuverén Máltai Lovagrend vezetője. Er­ről Göncz Árpád köztársasági elnök beszélt, amikor csütörtö­kön hivatalában fogadta Fra Andrew Bertie-1, a Szuverén Máltai Lovagrend 78. nagymes­terét. Az államfő méltatta a Magyar Máltai Szeretetszolgá­lat munkáját, amely egyben a humanitás és a nemzetközi szo­lidaritás szép példáját is adja. Jó hír lakásra váróknak A kormány módosította a la­káscélú támogatásokról szóló rendeletet: ennek értelmében január elsejétől megváltozik az új lakások építéséhez, illetve vásárlásához nyújtott hitelezés gyakorlata, ezen kívül módosul a szociálpolitikai kedvezmé­nyek rendszere. Az intézkedések összességé­ben lehetővé teszik, hogy az át­lagos jövedelmű családok a jö­vőben az eddiginél magasabb összegű kölcsönt vehessenek fel - jelentették be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Lakossági fórum Piliscséven A Szabad Demokraták Szö­vetsége piliscsévi szervezete tisztelettel hív minden érdeklő­dőt október 1-jén (pénteken) este hat órától tartandó lakos­sági fórumra. A helyszín a pi­liscsévi kultúrotthon lesz. A fó­rum vendégei: dr. Tölgyessy Pé­ter és dr. Arató Géza országgyű­lési képviselők.- A Fidesz azt állítja, hogy az irodaszerzés ügyének megszel- lőztetése a TURULGÁZ Rt.-vel kapcsolatos interpellációjuk miatti „ellencsapás”, egyfajta félresikerült politikai bomba - mondja Bencsik János. Csakhogy ez nem így van. A magam részéről annyi össze­függést látok a két ügy között, hogy a tisztánlátás érdekében mindkét esetben külön-külön vizsgálatra van szükség. A TU­RULGÁZ Rt. ügyében az inter­pellációra nem a polgármester­nek, hanem az rt. közgyűlésébe delegált Kosa László alpolgár­mesternek kell válaszolnia. A társaság menedzsmentje a fel­hozott vádakkal kapcsolatban felkérte az önkormányzat jogi bizottságát, hogy az eddigi te­vékenységgel kapcsolatban folytasson le egy tisztázó jel­legű vizsgálatot. A Fidesz ingatlanszerzési ügyének körülményei szerintem tisztázatlanok. Az ügy kellemet­len hátteréhez tartozik az, hogy az idevonatkozó dokumentu­mok 1993. február 15-én eltűn­tek a Városháza irattárából. Megkeresésemre a város jegy­zője ezeket nem tudta rendelke­zésemre bocsátani, így a VGRT-től szereztük be. Dr. Szalay Zoltán fideszes képviselő felvetésével ellentét­ben, miszerint a polgármester nem jogosult vizsgálódni a pár­tok irodaszerzési ügyében, el­mondhatom, hogy nemcsak joga, hanem kötelessége a pol­gármesteri hivatalon belüli mu­lasztások, jogszerűtlenségek ki­vizsgálásának kezdeményezése. A vizsgálat során nemcsak a Fi­desz, hanem minden érintett meghallgatásáról is szó van. El­sődlegesen tisztázandó kérdés, hogy a tanácsi időszakban ho­zott döntéssel szemben, amikor a Fidesznek 20 négyzetméter helyiséget adtak át, hogyan jut­hatott a párt még további 90 négyzetméternyi irodához. Az ingatlan kiutalásáról sem én, sem az önkormányzati testület nem tudott. Az 50, illetve 60 négyzetméteres területmegosz­tás műszakilag kivihetetlen. Az már most állítható, hogy a kiu­talásokkal az önkormányzatot jelentős vagyonveszteség érte. Szirmainé Szilaj Katalin felve­tésére csak annyit válaszolok, hogy az általa említett jegyző­könyvet és kiutaló határozato­kat én jól ismerem, azt magam küldtem meg nekik néhány napja, éppen ezek mutattak rá az irodaszerzés etikátlanságára. Egyébként az események sod­rában a város jegyzője szep­tember 27-én lemondott tisztsé­géről, ezt az október 14-ei köz­gyűlésen jelentbmajd be. Fontosnak tartom, hogy a he­lyi politikai életben és a köz- igazgatásban erkölcsös formá­ban szülessenek a várost érintő döntések. Ennek érdekében a következő közgyűlésen önálló képviselői indítványt terjesztek elő, amely hozzásegítheti a képviselő-testületet a helyi kö­zélet tisztaságának megőrzésé­hez. Ennek leglényegesebb pontja, hogy az önkormányzati tulajdonrésszel működő gazda­sági társaságokban tisztséget betöltő képviselők listája nyil­vánosságra kerüljön - mondta Bencsik János. - madarász ­Tanácskozott a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nehéz ügyek, könnyű döntések Kilenc lényegi kérdésről csak úgy lehet három óra leforgása alatt felelősséggel határozatot hozni, ha a napirendek megfele­lően vannak előkészítve, úgy mint az a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén is történt. A testület mű­ködési stílusát ismerve ez nem számít újdonságnak, így a ne­héz ügyekben is viszonylag könnyen születhettek meg a döntések. Mivel a legtöbbre a későbbiekben még részletesen visszatérünk, most egészen rö­viden csak arról számolunk be, hogy a képviselők foglalkoztak az idei költségvetés módosítá­sával, majd áttekintették a Jó­zsef Attila nevét viselő megyei könyvtár tevékenységét. A leg­nagyobb érdeklődés azt a tájé­koztatót kísérte, melyben az egyházak és karitatív szerveze­tek szociális tevékenységéről volt szó. Nem először, s bizo­nyára nem is utoljára vizsgálták a megyei gázprogram végrehaj­tását, illetve az oroszlányi V. Számú Általános Iskola intéz­ményirányító tevékenységét. Újdonságnak számított viszont a megyei kórház-rendelőintézet struktúrájának módosítása, melynek lényege úgy összegez­hető, hogy ötven ágyat meg­szüntetnek ugyan a profilmódo­sítás miatt, de az egészségügyi szolgáltatások köre bővül az új izotóp diagnosztikai egységgel, valamint a CT laborral. Személyi kérdésben is hatá­roztak az arra jogosultak, ami­kor Galba Katalint nevezték ki egyhangúlag a megyei irányí­tású, de Nyergesújfalun mű­ködő Nevelési Tanácsadó In­tézmény vezetőjévé. Végül ar­ról határoztak különösebb vita nélkül, hogy négy ingatlant ér­tékesítenek a jövőben. Kis múlt, nagy népszerűség A sörgyárat „örökbe fogadta” a Heineken Blaskó János, a margitszigeti Kaszinó konyhafőnöke - mesterszakácsa, Horák Dénes, Kótai László ökörsütőmesterrel, valamint Kalapács Sándor és Berecz István hentesekkel a holland népviseletbe öltözött lányok hideg sörével koccintanak az 5 éves gyár sikerére. Fotó:-tin Egy egész busznyi újságíró érkezett csütörtökön Komá­romba, arra a sajtótájékoztatóra, amelyet ötödik születésnapja alkalmából a Komáromi Sör­gyár Rt. rendezett. A cég udvara zászlódíszbe öltözött az ünnepi alkalomra. Hétszáz személyes gyönyörű sátrat vertek fel, eb­ben mulattak a részvénytársaság dolgozói és azok családtagjai. A házi ünnepségre ökröt sütöttek. Horák Dénes, Kátai Lászó, Ka­lapács Sándor Kiskunlacházá- ról hozott, bepácolt, magyar­szürke ökröt forgatott az akác­fából rakott tűz felett. A konyhasátorban temérdek csirke sült, mellette három bog­rácsban Blaskó János, a margit­szigeti Kaszinó konyhafőnöke ökörpörköltet főzött a gyáriak éhének elverésére. Mindenütt nagy izgalommal készültek a háromnapos születésnapi ün­nepre. Délután - nem tévedés - 600, azaz hatszáz személyes tortát vágott fel dr. Szentirmay András igazgató. A. B. Rutgers, Rik Bart de Jonge, M. Goumans urak a Heineken üzleti terveit vázolták. (Folytatás a 2. oldalon) Munkásgyűlés a Suzukiban Erősödik a vasasszakszervezet MÁV-bérek A Mozdonyvezetők Szak- szervezete számára elfogadha­tatlan az az álláspont, amelyet a MÁV és a vasutas érdekképvi­seleti szervezetek csütörtöki ta- iálkozóján fejtettek ki a MÁV képviselői a jövő évi bér és fog­lalkoztatási koncepciójukról. Erről Németh László, a Moz­donyvezetők Szakszervezeté­nek alelnöke nyilatkozott. A MÁV előzetes ígérete elle­nére nem kezdte meg a konkrét bértárgyalást, azaz nem nyilat­kozott a béremelés általa java­solt mértékéről. Ezt a mértéket a vasút finanszírozására kiható külső feltételek alakulásához kötötte, és ezzel bizonytalanná tette a bértárgyalások konkrét kezdési időpontját. Egy forinttal... Egy forinttal kell többet fi­zetni a MÓL és Áfor kutaknál október 5-étől a különböző üzemanyagokért, az ipari és a háztartási tüzelőolajért. Az ár­emelést a forint leértékelésével, a világpiaci ármozgásokkal, és a kereslet-kínálati viszonyok változásával indokolták. Nem lesz párt A hat esztendeje alakult Nagycsaládosok Országos Egyesületéneke (NOÉ) - ame­lyet 150 család alapított - im­már 17500 tagja van. Az egye­sület szeretné elérni, hogy az el­tartottak számát figyelembe vevő adórendszert vezessenek be. A továbbiakban a szervezet nem kíván politikai párt jelleget ölteni, de részt szeretne venni a politikai életben - tájékoztattak. Csütörtökön délután Esz­tergomban, a volt Labor MIM C-telepén, az Ecom Rt.-nek otthont adó épület ebédlőjé­ben tartották gyűlésüket a Su­zuki Rt. esztergomi gyárának dolgozói. A munkásgyűlés meghívott vendége volt Csonka Lajos, a vasasszakszervezet jármű ta­gozatának titkára és Mucsi Zoltán, a szakszervezet köz- gazdasági szakértője. A munkásgyűlés időszerű­ségét, s egyben fő témáját az adta, hogy a gyárban működő vasasszakszervezeti csoport­hoz több olyan észrevétel ér­kezett, miszerint a Magyaror­szágon működő más érdekelt­ségű autógyárakban ideáli- sabb munkakörülmények kö­zött és kedvezőbb bérezési, helyzetben dolgoznak a mun­kások. Ezek közül is különö­sen mértékadó példának a Szentgotthárdon működő Opel autógyárat tekintik a munká­sok. Esztergomban 1992 őszétől működik a 30 tagú szakszer­vezeti csoport. Ennek tagsága az utóbbi két hónapban meg­sokszorozódott. Jelenleg 100 tagja van itt a vasasszakszer­vezetnek. A helyi szakszerve­zet nehezményezi, hogy meg­lehetősen árnyékos körülmé­nyek között kell a munkások­nak dolgozni. Pillanatnyi helyzetüket úgy ítélik meg, hogy technikai okok miatt nem tudják kellőképpen el­látni a tőlük várt érdekképvi­seletet. A csütörtöki munkásgyűlé­sen a gyári szakszervezet már erejét mutatta abban is, hogy rugalmasan megoldották a gyűlésen résztvevő dolgozók utaztatását. Az esztergomi Suzuki gyár vasasai a csütörtöki munkás­gyűlésen nyilatkozatot fogad­tak el. Ebben leírják, hogy a meglehetősen sajátos körül­mények között dolgozó esz­tergomi autógyár munkásai a jövőben további fokozott ér­dekképviseletet várnak a va­sasszakszervezettől.- csolnoki ­Suzuki szalon nyílik Tatán Lepsényi István, a Magyar Suzuki vezérigazgatója mondta a mi­nap a Budapesti Autószalon egyik rendezvényén, hogy az ő gyáruk rendelkezik a legnagyobb márkakereskedői hálózattal az ország­ban. Hogy ez mennyire igaz, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma, pénteken nyílik a legújabb Suzuki szalon Tatán, a Május 1 úton található Fáklya ÁBC-ben, amit a jelentős szakmai tapaszta­latokkal rendelkező komáromi Geringer László alakított ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom