24 óra, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-07 / 208. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Mai számunkban: A kertek alatt 3. oldal Temetni vagy megismerni? 4. oldal „Úgy akarunk élni, mint az egészségesek” 4. oldal Meglepetés a tataiak hazai pontvesztése 7. oldal A T. Házban történt Őszi ülésszakának első mun­kanapját kezdte meg hétfőn délután az Országgyűlés. Az új ülésrend szerint megkezdett munka során a napirend előtti felszólalások után a T. Ház dönt több törvényjavaslat napirendre tűzéséről. Ezután az egyes elkü­lönített állami pénzalapokról, a területfejlesztési támogatás irányelveiről, a külföldiek be­utazásáról, itt-tartózkodásáról és bevándorlásáról, a Ptk. meg­változtatásáról és a Házszabály módosításáról tárgyaltak a kép­viselők. (Beszámolónk a 2. oldalon) Kazahsztáni munkalehetőség A megyei Munkaügyi Hiva­tal kisbéri irodája kazahsztáni munkalehetőséget tett közzé a helyi újság legutóbbi számában. Eszerint amerikai-magyar ve­gyes vállalat fog Kazahsztánban beruházási munkálatokba, me­lyek végzéséhez nagy számban keresnek magyar építőipari szakmunkásokat, segédmunká­sokat, gépkocsivezetőket, épí­tési szakembereket... Bővebb felvilágosítást a kisbéri munka­ügyi kirendeltségen lehet kapni. Szekeres esélye Személyi változások történ­tek az Állami Vagyonkezelő Rt. vezetésében. Antall József mi­niszterelnök Szekeres Szabol­csok az ÁV Rt. igazgatóságá­nak tagját, az rt. vezérigazgató­ját az igazgatóság elnökévé kí­vánja kinevezni, ezért kérte aje­lölt parlamenti meghallgatását. A kormányfő ezen kívül fel­mentett két igazgatósági tagot - egyiket saját kérésére - s egyút­tal kinevezett négy új igazgató- sági tagot az ÁV Rt.-be. Kikötők Budapesten Szeptember első hetében Bréma szabad Hanza-város Bu­dapest vendége. Ebből az alka­lomból szeptember 4-10. kö­zött, a kikötők és a hajózás tör­ténetét bemutató kiállítást ren­dez a Vörösmarty téren a bré­mai Hajózási és Külkereske­delmi Minisztérium. A bemu­tatkozás alkalmával magyar gazdasági és kereskedelmi kö­rökkel szeretnének kapcsolato­kat kiépíteni. Több előrejelzés szerint a magyar áruk exportja 1995-ig 25 százalékkal, az im­port pedig több mint 50 száza­lékkal emelkedik. Csonkolt a vonat A neszmélyi vasútállo­másnál a Komáromból Esz­tergomba közlekedő sze­mélyvonat szeptember 6-án, hajnal negyed ötkor haladt el. Eddig még ismeretlen okok­ból K. B. 49 éves férfi a sínek mellett úgy feküdt, hogy az egyik lába azokon volt. Az áthaladó személyvonat le­vágta a férfi jobb lábát, aki a súlyos sérülése ellenére sze­rencséjére életben maradt. Növekedett az ipari termelés Az idei év első felében csak csekély mértékben - 1,6 százalékkal - nőtt az ipari termelés az idei év első felében a tavalyi év ugyan­ezen időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal adataira épített információk szerint az ipari vállalkozások az első félévben 1110 milliárd forint termelési értéket állítottak elő, melyből 856,8 milliárdnyi belföldre, 232,9 milliárd forintnyi pedig exportra került. Megjegyzésre érdemes, hogy az ipari termelés növekedése az ener­giafelhasználás 0,5 százalékos csökkenésével valósult meg. Négy év után, szerencsés döntés Nőtlenek szállója a „kat-kollból” Jó munkához idő kell a szólás szerint, de a jó döntésekhez is. A volt tatai katonai kollégium sorsáról talán éppen ezért döntöt­tek csak kerek négy esztendő elteltével. Talán? Dehogy! Egészen más szempontok játszottak közre, de erről később. Tény vi­szont, hogy végül is szerencsésen határoztak, mivel a hajdani diákintézményből, amit csak „kat-kollnak” hívott mindenki, hamarosan a Magyar Honvédség nőtlen tisztjeinek szállója lesz. Talán emlékeznek még rá ré­gebbi olvasóink, hogy többször foglalkoztunk a kollégium sor­sával, miután annak működését megszüntette a honvédelmi tárca. Még Kárpáti Ferenc ve­zérezredes minisztersége idején merült fel az a gondolat, hogy értékesítik az értékes ingatlant. Meg is hirdették a pályázatot, de igazán komoly vevő egyet­lenegy sem akadt. Volt ugyan néhány jelentkező, de döntő többségük ingyen kívánta át­venni az épület kezelői jogát, köztük Tata önkormányzata kórház céljára, de a tulajdono­sok erről hallani sem akartak. Olyan külföldi társaság is ér­deklődött, mely hajlandó lett volna a forgalmi érték 20-25 százalékát megfizetni, de a mi­nisztérium vezetői - s ez telje­sen érthető - hallani sem akar­tak ilyen üzletről. Közben telt-múlt az idő, s a lakatlan épület állaga egyre romlott. Nem segített a folya­matos őrzőszolgálat, a tempe­ráló fűtés, szép lassan ment tönkre minden. Aki tudja, hogy milyen volt itt régen az élet, an­nak sokkal jobban fájt a siral­mas látvány, de az életben elő­ször arra járót is megdöbben­tette a gazdátlanság, az elha­nyagoltság, a pazarlás. Igen, a pazarlás, hisz nem használni egy ilyen szép fekvésű, több célra is igénybevehető objek­tumot, az több mint felelőtlen­ség. (Folytatás a 2. oldalon) Közösen - három évről A nyergesújfalui önkor­mányzati képviselő-testület a neu-wulmstorfi képviselő-testü­let küldöttségével közös fóru­mon értékeli a két település há­roméves partnerkapcsolati együttműködését szeptember 8-án, szerdán délután fél öttől a városi tömegszervezeti székház első emeleti nagytermében. Nem lesz hideg télen sem A hirtelen hűvösebbre fordult időjárás kapcsán sokakban fel­vetődik a kérdés, lesz-e meleg télen is a lakásokban. Amint azt Vágvöleyi Attilától, a KOM- TAVHŐ Rt. tatabányai üzemi­gazgatójától megtudtuk, szep­tember 15-ig -a rendeletben előírt időpontig - elkészülnek a karbantartási munkálatokkal. Ők már nyár elején elkezdték a felkészülést a télre, a városi primer távhőhálózat nyomás­próbájának szakaszos elvégzé­sével. Ezek alapján a feltárt hibákat folyamatosan kijavították. így a fűtési idény kezdetén a megye- székhelyen lévő mintegy 22 ezer távfűtéses lakásban remél­hetőleg nem lesz hideg télen sem. Képünkön az Ifjúmunkás út térségében cserélik ki a meghi­básodott csöveket. Fotó: Kiss T. József Az évszázad esztergomi tüze Tűzoltók drámai küzdelme a bazilika megmentéséért Mint lapunk szeptember 6-i, hétfői számá­ban tudósítottunk róla, szeptember 5-én, va­sárnap a kora reggeli órákban tűz ütött ki Esz­tergomban, a bazilika főkupolája alatt A két harangtorony között lévő úgynevezett cimba­lom tetőszerkezet több száz négyzetmétere esett áldozatul az eddig ismeretlen okból kelet­kezett tűznek. Ami a spanyoloknak az Escorial, a nibelun- gok germánjainak Melk apátsága, az a ma­gyarság számára Esztergom főszékesegyháza, Európa egyik legnagyobb bazilikája. Mint Rómával összenőtt a Colosseum, míg az örök város élete folyásának szimbóluma az antik színház, úgy Esztergommal, államalapí­tásunk színhelyével egyet jelent a bazilika. Ez a felbecsülhetetlen nemzeti kincsünk esett kishíján áldozatul az elmúlt hét végén, vasárnap hajnalban. (Folytatás a 3. oldalon) Tüntethetnek a gazdák A Pesti Központi Kerületi Bí­róság végzése hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság azon ha­tározatát, mely megtiltotta a mezőgazdasági termelők Kos­suth térre tervezett nagygyűlé­sét. A határozatról a Mezőgazda- sági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége tájékoz­tatta az MTI-t hétfőn. Mint ismeretes, a BRFK a megmozdulást azzal az indok­kal tiltotta meg, hogy az nagy­mértékben zavarná a parlamenti munkát. A bíróság ezzel szem­Mint arról beszámoltunk, a Gépipari Tudományos Egyesü­let szervezésében és több cég, köztük a TATA-MIRELTA Hű­tőtechnika anyagi támogatásá­val hűtőgépgyártási kongresz- szust rendeztek több mint száz­ötven hazai és külföldi szak­ember részvételével Tatán. A nyitó ülésen Kerti Katalin, Tata polgármestere üdvözölte a kongresszus, egyben a város vendégeit, a plenáris ülésen há­rom nagy hazai cég, a LEHEL, az egri BERVA Rt. és a TATA-MIRELTA cégcsoport vezetői ismertették cégük fej­lesztési eredményeit és jövő­beni céljaikat. A háromnapos előadássoro­zat fő témája a hűtőtechnikai gépgyártás freon tilalom utáni helyzetének és távolabbi jövő­jének elemzése volt. Legtöbb ben megállapította: „a rendőr­ség tévedett annak megítélésé­ben, miszerint a kérelmező által bejelentett rendezvény az Or­szággyűlés mint népképviseleti szerv működését súlyosan ve­szélyeztetné”. A bírósági végzés ellen nincs fellebbezési lehetőség. így a tüntetést a termelők a tervezett időben, azaz szeptember 14-én megtarthatják. Arról, hogy erre sor kerül-e, a MOSZ elnöksé­gének keddi ülésén — a kor­mánnyal folytatott tárgyalások legutóbbi fordulójának értéke­lése alapján - dönt a testület. előadás környezetvédelmi és energiatakarékossági témákkal foglalkozott. Neves angol, né­met, svéd, belga, francia és más nemzetiségű szakember, köztük dr. F. Steimle professzor (Es­sem Egyetem) tartott színvona­las előadást. A magyar szakem­berek szakmai tudása is impo­náló volt. A szakmai munkához kiváló körülményeket nyújtott az edzőtábor, ahol a vendégek­nek szabad idejükben színvona­las sportolási lehetőség is ren­delkezésükre állt. A sikerből következtetve na­gyon valószínű, hogy a VII. és Vili. után a IX. kongresszust is Tatán rendezik a világkiállítás évében. Legalábbis erre lehet következtetni a tapsból, mellyel a résztvevők a TATA-MI- RELTA és Tata város meghívá­sát nyugtázták. Készülünk a perre A tervek szerint szeptem­ber 8-án tartja meg első ülé­sét Pozsonyban a bősi beru­házást vizsgáló háromoldalú vegyes bizottság - erről Ta­tár György, a Külügyminisz­térium miniszteri biztosa tá­jékoztatta hétfőn az Or­szággyűlés vízlépcsővel fog­lalkozó ideiglenes bizottsá­gát. A háromoldalú szakér­tői testületbe az Európai Kö­zösség három, a magyar és a szlovák fél egy-egy szakér­tőt delegál. Magyarország még nem hagyta jóvá a tár­gyalási tervet. Az EK által javasolt ütemezés értelmé­ben decemberre készülne el a Duna elterelése következ­tében kialakult természeti helyzet értékelése, s újabb megoldási javaslat kidolgo­zása. Mint ismeretes, a leg­utóbbi brüsszeli találkozón a szlovákok a korábbiakhoz hasonlóan nem vállalták az EK által is indítványozott, s Magyarország részéről elfo­gadott, ökológiailag mini­mális vízmennyiség biztosí­tását. A helyzet feloldása ér­dekében javasolta az EK a helyszíni szakértői vizsgála­tot. A miniszteri biztos arról is beszámolt, hogy az ütem­terv szerint halad Magyaror­szág felkészülése a hágai perre. A jogi előkészítő mun­kákra az idén 40 millió fo­rint áll rendelkezésre. A hűtőgépgyártásról - a kongresszus után

Next

/
Oldalképek
Tartalom