24 óra, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-06 / 207. szám

„Ki túl sokat akar, min­dent kockára tesz.” (La Fontaine) 1993. szeptember 6., hétfő Zakariás napja Bibliai név, jelentése: megemlékezett az úr. További névnapok: Abi- áta, Aidán, Beáta, Csanád, Harkány, Ida, Magnusz, Pamina, Zakária. Katolikus naptár: Kol 1.24- 2,3 Zsolt 61. Lk 6,6-11. Református: Mk 6,14-29. 2Móz 32,1-14. Evangélikus: 2Sám 9,1-11. 4Móz 11,24-35. Ortodox: Gál 2,11-16. Mk 5.24- 34. A Nap kel: 6 óra 9 perc­kor, nyugszik: 19 óra 15 perckor. A Hold kel: 21 óra 10 perckor, nyugszik: 11 óra 35 perckor. Várható időjárás: To­vábbra is marad a változé­kony, csapadékos idő. He­lyenként a felhőzet felsza­kadozik és hosszabb, rövi- debb időszakokra előbújik a Nap. Kapitányok fogadónapjai Megyénk rendőrkapitánysá­gainak vezetői szeptemberben a következő napokon és időpon­tokban tartják fogadónapjaikat hivatali helyiségükben: Tatán Rigó Erik alezredes 9-én, csütörtökön, 9-12 óráig, Tatabányán Győrvári Kálmán ezredes 14-én, kedden 9-12 óráig, Komáromban dr. Szakács Károly őrnagy 14-én, kedden 9-12 óráig, Dorogon Hanzó András őrnagy 23-án, csütörtö­kön 9-12 óráig, Esztergomban dr. Kemenszki István alezredes 29-én, szerdán 8-12 óráig, Oroszlányban Varga József őr­nagy 30-án, csütörtökön 9-12 óráig. Fórum a lakosságnak Csaba Attila képviselő, Ta­tán, az Újhegyen, a Delta kis­vendéglőben lakossági fórumot tart szeptember 7-én, 18 órától. Téma: a tatai gázprogram. Ven­dég: Dóba György alpolgármes­ter és dr. Laczó Sándor, az ÉGÁZ kirendeltségvezetője. Hirdetések Az ÉDÁSZ RT lábatlani kirendeltsége értesíti Tisz­telt Fogyasztóit, hogy 1993. szeptember 8-án, 9-15 óráig áramszünetet tart Süttő tér­ségében, a Bikoli úti transz­formátor közelében. A háló­zat élet- és vagyonbizton­sági szempontból folyama­tosan feszültség alatt álló­nak tekintendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! Az ÉDÁSZ RT eszter­gomi üzemvezetősége érte­síti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. szeptember 9-én, 8-9 és 15-16 óráig áramszü­netet tart Kesztölc, Leány­vár és Piliscsév községek te­rületén. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szem­pontból folyamatosan fe­szültség alatt állónak tekin­tendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! Tatárt rendezték a 19. országos bajnokságot Halászlevek - szakadó esőben Az meglehetősen köztudott, hgy nincs olyan horgász, aki ne lódítana legalább egy ici-picit az általa kifogott hal(acska) mére­tét illetően. Arról viszont még aligha hallottunk adomát, hogy a horogra került uszonyosok elkészítői azzal dicsekedtek volna, hogy az ő remekművüknél még nem csináltak jobbat, holott a kettő szorosan összefügg, hisz mi értelme volna pecázgatni csak azért, hogy utána ne együk meg azt, amit kifogtunk. Hogy ez mennyire így van, azt jól bizonyítja az immár 19. alkalommal Tatán, az 1. Kato­nai Kerület Csapatpihenőjében szombaton megrendezett orszá­gos halászléfőző-bajnokság, melyen több mint negyven résztvevő mérte össze tudását három kategóriában, mivel kü­lön bírálták el a dunai, a tiszai és az egyéb halételeket. A ver­seny technikai feltételeinek biz­tosításáról a helybéli mezőgaz­dasági szakmunkásképző inté­zet tanárai és diákjai gondos­Népes, jókedvű, nyugdíjas vendégcsapat, a bambergi Schlaraffen kulturális egyesület delegációja érkezett pénteken délelőtt Németországból az esz­tergomi városházára. A hölgykoszorú java része először járt Esztergomban, s mint elmondták: céljuk az, hogy megismerkedjenek a várossal, annak kulturális életével. Talán kevesen tudják: Bam- berget ők Frank Rómának ne­vezik. Nagy költőnk, Babits megfogalmazása szerint Esz­tergom pedig a Magyar Róma. A városházán eltöltött röpke óra folyamán kiderült, vendége­ink tapasztalatai gazdagok. Bamberg híres templomai, mú­TATABÁNYA. A Tatabá­nyai Közösségi Televízió mű­sora szeptember 6-án, 20 órától jelentkezik az OIRT 5-ös csa­tornán. A tartalomból: Tatabá­nyai képes hírek; Bányásznap ’93 -hírek, riportok, tudósítá­sok az idei rendezvényekről; Kertvárosban már épül - gáz helyzetkép. Az adás előtt 19.30-tól az MTV Híradóját láthatják. TATA. A Tatai Televízió szeptember 6-i műsora. Kezdés: 20 órakor. A tartalomból: Cse­répgyár Rt.; Tatai rádiósok; Rendőrségi tájékoztató; Tata közegészségügyi helyzete; Mozgáskorlátozottak tábora; Kazár-kori lelet; Csengetés he­lyett madárfütty; Új forma - új tartalommal; Cportösszeállítás. Ismétlés 7-én 9 és 17 órakor. OROSZLÁNY. Az Oroszlá­nyi Televízió szeptembert 6-i kodtak minden elismerést meg­érdemlőn Doma József igazgató irányításával, bár a legfonto­sabb kellékeket a versenyzők otthonról hozták magukkal. A mindvégig jó hangulatú versengést egyébként a megle­hetősen gonosz időjárás sem zavarta meg, bár a szakadó eső miatt a halászlék íze most nem lehetett olyan fenséges mintha sütött volna a nap, melynek su­garai csak az eredményhirde­téskor bújtak elő. A zsűri csak a végeredménnyel találkozott, s zeumai, szimfonikus zenekara hatalmas vonzerőt jelentenek. Ezt a vonzerőt és gazdagságot akarják nekünk átadni, ezzel is erősítve testvérvárosi kapcsola­tunkat. Dr. Takács Márta jegyző a díszteremben fogadta a vendé­geket és Franz Luthert, egyesü­letük elnökét, kinek köszöntője meghívást is jelentett. Várnak tehát minket a nem mindennapi hangulatú városkába. Elégedetten és azzal a re­ménnyel tekintették meg a ma­gyar Rómát, hogy hamarosan ők is bemutathatják nekünk, esztergomiaknak az ő Rómáju­kat, a Frank B amberget.- mi ­adásának tartalomjegyzéke. Kezdés: 20 óra. Szerkesztő: Kondor Ferencné. Műsorve­zető: Horváth Sándor. Hírcso­kor; Testületi ülés összefoglaló; Igazgatóváltás a Ságváriban; Utórezgés; Mozirejtvény; Élni- vágyók - dokumentumfilm da­ganatos és leukémiás betegség­ből gyógyult gyermekekről; Dunamenti múzeum. Adásukat szeptember 7-én 9 órakor az OTV, délután 15 órakor az HBO csatornáján ismétlik meg. HÉREG. A Héregi Falutévé szeptember 6-án 19 órától je­lentkezik. A jnűsor tartalma: Tanévnyitó Héregen; Új kenyér ünnepe; Labdarúgó csapat Ör- halmon. VÉRTESSOMLÓ. Kezdés: 19 órakor. A tartalomból: Au­gusztus 20-i ünnepség; Vörös­keresztes emlékeim; Kisebbségi találkozó. tagjai bizony degesztre tömték magukat mire az utolsó bírálan- dót is megkóstolták. Sokáig tar­tott a számokkal jelölt étkekre adott pontszámok összesítése, ezért a díjátadás kissé elhúzó­dott, de megérte a várakozás. Különösen azoknak, akik dobo­gós helyre kerültek. A dunai halászlét készítők közül a mohácsi Kopati Mag­dolna végzett az első helyen. Második lett Pekanox Mátyás Bajáról, míg a harmadik Né­meth Gábor Paksról. A tiszai ízek bemutatása most legjobban a szarvasi Kiss Lászlónak sike­rült, akit Bölcsik Tibomé köve­tett Dinnyésről, majd Hárskúti János Gyoméról. Az egyéb éte­lek küzül a gyomai Kovács László busatokánya galuskával lett a legjobb, míg a második helyre a gyomai Hárskúti János rácos harcsáját sorolták. A har­madik helyen Pál Eleonóra végzett, aki Nyíregyházáról ér­kezett, s korhely halászlevet fő­zött. A verseny abszolút győz­tesének Kopati Magdolnát hir­dették ki, akinek tizedszerre si­került megvalósítania álmát. Jól látható, hogy a megyei versenyzőkkel szemben nem volt elfogult senki, pedig ők is remekeltek. Szereplésükre még visszatérünk a későbbiekben, hiszen egy ilyen verseny nem lehet teljesen objektív. Nekem például a sógornőm, Virágh Zoltánná halászlevénél egyik sem ízlett jobban. Palásti Péter Fogadóóra Dr. Dobi Imre, a tatabányai 16. számú választókerület képviselője szeptember 7-én, 18 órától fogadóórát tart a Kertvárosi Bányász Művelő­dési Házban. „Elköltözött” A komáromi rendőrkapitány­ság eddigi rekonstrukciója 12 millió forintba került. Közben a kapitányság eddigi főbejáratát lezárják, a bejárat ugyanis „el­költözött”. Az állampolgárok a Jókai tér, a Kalmár-köz felől juthatnak be a kapitányság épü­letébe. HBO-mozi Hétfő: 1730 Az afrikai oroszlán (mb. am. film). 1930 A vadak ura (mb. am. film). 2130 Ha a forgószél hazarepít (mb. am. film). 23.00 Roncsfilm (magyar film). Köszönet! Ezúton szeretne köszönetét mondani Vígh Szabolcs 17 éves tatabányai olvasónk annak az ismeretlen embernek, aki meg­találta elvesztett személyi iga­zolványát, illetve a Postának, hogy kíkézbesítették számára. Traffipax Ma, szeptember 6-án me­gyénkben 9-től 21 óráig a 81. sz. útvonal Kisbér városi szaka­sza - Kerékteleki - Bársonyos - Bakonysárkány területére te­lepítenek traffipax gépjárművet. A halászléfőzés legfontosabb kellékei most az esernyők voltak Félszáz hölgy jött szép Bambergből... Közösségi televíziók műsora Sport Sport Sport Nemzetközi regatta Tatán Nemzetközi regattaverseny színhelye volt a tatai Öreg-tó a hét végén. A kétnapos esemény szombaton kezdődött a sprint-versenyekkel, 500 méte­res távon. Vasárnap a résztve­vők; (az RC Lia, a Slavia STU, az RG Wiking és az Wiking Bregens, a Normannen Kloster­neuburg, a Tullner Rudenverein és a hazai csapatok, köztük a ta­taiak) bizony kitettek magukért, hiszen az erős szél ellenére jcj versenyt láthattunk. Képünkön a féifi felnőtt 8 párt evezőscsapat; a Viking Re­gens 500 m-en győztes csapata, Fotó: Haraszti. / Vízilabda Magyar Kupa Hideg vízi parádé Szombaton sporttörténelem íródott a tatabányai Oázis stran­don, ugyanis a fürdő életében először hivatalos póló mérkő­zésnek adott helyet. A sporttör­ténelem írás azonban minden bizonnyal kettős, mert még az „öreg” vízipólósok sem emlé­keznek arra, hogy a TSC tét mérkőzésen, azonos osztályban szereplő ellenfelet 14 góllal vert volna. A Magyar Kupában most ez is megtörtént. Tatabányai SC-Kecskemét 18-4 (5-1; 4-2; 5-1; 4-0) Tatabánya: 150 néző. Ve­zette: Mohácsi, Matyó TSC: Veilandics-Schwarcz 5, Csóka 3, dr. Huszár 2, Dubinák P. 5, Kővári, Vojvoda 2. Cserék: Lázár Zs. 1, Lázár A., Bicskei, Fülöp, Papp (kapus). Edző: Vojvoda István. Gól emberelőnyből: 1/1, il­letve 5/2. Gól 4 m-esből: 1/1, illetve 0. Rendkívül mostoha körül­mények között rendezték a Ma­gyar Kupa első fordulóját. A csontig hatolóan hideg víz mel­lett az égiek sem voltak kegye­sek, hiszen hellyel-közzel szinte a találkozón végig esett az eső. Ez azonban cseppet sem zavarta a hazaiakat, s már a kezdét jelző sípszó után nekiestek ellenfe­lüknek. Scwarcz és Dubinák P. vezényletével űzték, hajtották a kecskemétieket, s harmadik ne­gyed végére „ízekre is szedték” a hírős város fiait. A kék-fehérek minden csa­patrészükben felülmúlták a vendégeket. S győzelmük ilyen arányban is megérdemelt. Az eredmény ismeretében a vasár­napi, kecskeméti visszavágó már csak formalitásnak számí­tott. Kecskeméti SC-Tatabánya 9-7 (2-2,2-1,1-1,4-3) A TSC góllövői: Csóka 4, Schwarcz, Vojvoda, Kővári.-petrik­A TSC nyerte a felkészülési tornát Szombaton Tatabányán a sportcsarnokban, a Tatabánya SC női kosárlabdacsapata felké­szülési tornát rendezett. Mózes Emil a TSC szakosztályvezetője a torna után elmondta, hogy a programot módosítani kellett, mert a Danubius menetközben nem érkezett meg. A házigaz­dák ezért a három csapat szá­mára körmérkőzést írtak elő, a találkozók pedig kétszer tizenöt percesek voltak. A legjobb két együttes a fináléban mérkőzött, ami kétszer tíz percig tartott. A torna eredményei: Tata­bánya SC-Alba Regia 44-39, legjobb dobók: Turóczi 10, Cságola 9, Benjamin 8, illetve Nagy 13, Bata 10, László 8. Ta­tabánya SC-Trnava 50-47, ld: Benjamin 12, Pavlova 8, Tu­róczi 10, ill. Kováckova 13, Re- gedova 8. Tmava-Alba Regia 56-45, ld: Regadova 15, Csajki- vicsova 9, ill. Bata 15, Balogh 7. Tatabánya SC-Tmava 29-19, Id: Pavlova 12 Csendes 4. A Végeredmény: 1. Tatabánya SC, 2. Tmava, 3. Alba Regia. Ezzel a tornával a felkészülés finiséhez érkeztek a csapatok, hiszen szombaton már a bajnoki pontokért lépnek pályára. Austria Lotto A 35. héten megrendezett Austria Lotto-sorsolás nyerő­számai a következők: 3,29,30,37,38,41 Pótszám: 23 Jokerszám: 490871 Morceli világcsúcs Az algériaiak világbajnok fu­tója, Noureddine Morceli az 1 mérföldes távon a vasárnapi nemzetközi versenyen megjaví­totta Steve Cram legjobbját. Az új világcsúcs 3:44.39 perc. Négykezes sakkszimultán A Bánhidai-lakótelepen nagy show lesz Amint arról már hírt adtunk szeptember 12-én, a Bánhi­dai-lakótelepen, a Kóbor-lóban és a körötte lévő parkban nép­ünnepély lesz, a városrész szü­letésnapja alkalmából. Az ün­nepen nagy shownak ígérkezik az a négykezes szimultán, amit Kosa László FIDE-mester és Székely Csaba mesterjelölt ad. A rendezők váiják mindazo­kat, akik szívesen összecsapnak a Kósa-Székely párossal. Ilyen négykezes sakkszimultán első ízben látható a nagy nyilvános­ság előtt. A legújabb örömhír, hogy a népünnepélyen 15 órától részt vesz a Puskin Művelődési Ház mazsorett és népitánc csoportja. Komárom—Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA. Olva­sószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MISKEI FERENC, MOROCZ KÁROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁS, JUSZTIN TIBOR (fotó) Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom—Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 34/310-811,311-991. Ügyeleti telefon: 34/310-468. Telefax: 34/311-010. Hirdetési iroda: Tatabánya V.. Fő tér 4. földszint. Marketing, hirdetés és reklámvezető: VIDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: PRUZSINA ISTVÁN CSABA. Telefon és fax: 34/316-05'S. Telex: 27-243. Terjeszti: a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési és Lapellátási irodánál (HELIR), 1990 Budapest XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 Ft., negyedévre 957 Ft., egy évre 3388 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0863-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom