24 óra, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A csolnoki földárverés sikeres volt 3. oldal Dies ater, a Sötétség napja 4. oldal Most már jólesik a csend 8. oldal Verebes stábja szombaton lesz teljes 15. oldal Végső búcsú a Horthy-rendszertől A Demokratikus Charta - egy nappal Horthy Miklós ken- deresi újratemetése előtt - szep­tember harmadikén, a Vérme­zőn „vesz végső búcsút a Horthy-rendszertől”. A részt­vevők ezen a rendezvényen kí­vánják eltemetni a militariz- must, az irredentizmust, az anti­szemitizmust, a feudalizmust, a megfélemlítést, a kiszolgálta­tottságot és az úri gőgöt. Ezt a charta szóvivői jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon. Konrád György rámutatott: minden embertársunkat megil­leti a kegyelet, de nem helyes, ha ennek az aktusnak politikai üzenete van. A charta-rendez­vény - amelyen korabeli írók és költők művei hangzanak el - nem elsősorban a kormányzó­ról, hanem a polgárokról, a la­kosságról, és a korszak áldoza­tairól szól majd - tette hozzá Konrád György. Divatlapból érkezett a váltópénzért Postarablás Süttőn Váratlanul mozgalmassá vált a siittői postahivatal a kedd reggeli nyitás után néhány perccel. Egy szinte divatlapba kí­vánkozó eleganciával öltözött férfi lépett a 10-es számú főközle­kedési út mellett található, szerény külsejű épületbe. Rabló volt. Wm Postahivatal rablás után Heves vita az ügyészségről Az Országgyűlés keddi ple­náris ülésén Balsai István igaz­ságügy-miniszter expozéjával megkezdte az ügyészségről, az ügyészség egyes feladatairól, 'alamint a kapcsolódó alkot­mánymódosításról szóló tör- ényjavaslatok együttes általá­nos vitáját. Az igazságügy-mi­niszter elöljáróban leszögezte, hogy a legfőbb ügyész kizáró­lagos parlamenti alárendeltsége folytán az ügyészség jelenleg önálló hatalmi ágként működik, és ez összeférhetetlen az alkot­mányban foglaltakkal. (Folytatás a 2. oldalon!) Magyar-orosz kapcsolat Jeszenszky Géza külügymi­niszter szeptember 13-14-én hivatalos látogatást tesz Moszkvában. Vendéglátójával, Andrej Kozirjev külügyminisz­terrel áttekinti a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok helyzetét, valamint véleményt cserél idő­szerű külpolitikai kérdésekről. Európa biztonsága Az európai integráció to­vábbfejlesztéséről, az európai biztonságról, környezetvédelmi problémákról és a közép- és ke­let-európai demokrációk meg­erősítéséről tárgyal szerdán kezdődő budapesti ülésén az Európai Demokratikus Unió (EDU) - közölte sajtótájékozta­tóján Jeszenszky Géza külügy­miniszter. A konferencián a kontinens 35 országának 130 vezető politikusa vesz részt. Kitartó szerelők és munkáltatók Továbbra sincs megegye­zés a repülőgépek karbantar­tását végző Aeroplex és a szakszervezet vezetői között. Az érdekképviselet kitart 50 százalékos béremelési követe­lése mellett. A munkáltató ezt nem haj­landó elfogadni. Egy fegyvernek látszó tárgy- gyal a postán található pénz át­adására szólította fel az alkal­mazottakat. A pakolást nem bízta másra, saját maga kezdte kirámolni a páncélszekrényt. Nem lehetett túlságosan rutinos ebben a „szakmában”, mert a két zacskó váltópénzzel kezdte. Ám nem sokáig élvezhette a könnyűnek vélt pénzkeresést. Az elmélyült pakolást a riasztó­Az SZDSZ a Pálmában A Szabad Demokraták Tatai Szervezete szeptember 5-én va­sárnap 16 órától a Pálma szálló csengő berregése zavarta meg, jelezve azt is, hogy a postai dol­gozók körében nem volt teljes a pánik. Az elegáns úriember azonnal menekülni kezdett, kirohant az épületből és egy ott várakozó piros színű autóval elrobogott. A megyei rendőr-főkapitány­ság és az esztergomi városi rendőrség nagy erőkkel keresi a postarablót. teraszán szabadtéri zenés ren­dezvényt hirdet. Az est vendé­gei dr. Tölgyessy Péter és dr. Freund Tamás országgyűlési képviselők. Mindenkit várnak! Nemzetközi konferencia Tatán A freon a múlté Környezetbarát hűtőgépeké a jövő Készülnek a környezetbarát léghűtők a Güntner-Tata Kft.-nél A Gépipari Tudományos Egyesület, Hűtőgépipari Szak­osztálya szervezésében immár a nyolcadik háromnapos nemzet­közi konferencia kezdődött kedden. Tatán az Edzőtáborban. A témában érintett szakemberek közül százhatvanan jöttek el Ta­tára, a konferenciára. A hűtőgépgyártók négyé­vente találkoznak e szinten, hogy kicseréljék tapasztalatai­kat, megosszák kutatási ered­ményeiket egymással. A százhatvan résztvevő közül ötvenen nyugat-európai ország­ból érkeztek, s jó néhányan kö­zülük előadást is tartanak a résztvevőknek. A konferencia fő témája a hű­tőgépgyártók következő évtize­dekre vonatkozó koncepciója, konkrétabban fogalmazva, a környezetbarát technológia to­vább fejlesztése. Hiszen a freon - a hűtőgépek cirkuláló folya­déka - már a múlté, tilalmi lis­tán szerepel. Helyette tehát olyan új meg­oldások kellenek, amelyek nem szennyezik a környezetet, s emellett ugyanolyan jó hatással működnek. Emellett természetesen még számtalan szakmai kérdés szóba kerül, a hűtőgépgyártás jövőjé­től a hazai gyártók új filozófiá­jáig az alakuló piacgazdaság közepette. Egy réges-régi álom valóra vált Iskolaavatás Vértesszőlősön Az új iskola és az avató közönség Krenner Antalné Vértessző­lős polgármestere évtizedek óta várta ezt a napot. Mint gyakorló pedagógus saját bőrén is érezte annak idején, mit jelent a zsú­foltság, a két műszak, a füstölgő vaskályha. Megválasztott pol­gármesterként nemcsak szívére, hanem vállára is vette a többi mellett ezt a gondot. Szőlősön épül a csatorna, hamarosan el­kezdődik a gáz bevezetése, el­készült az orvosi rendelő, és lám, átadták az új iskolát is a tanév kezdetére. Az avatáson minden érintett ott volt. A diákok, a tanárok, a szülők, hozzátartozók, a képvi­selő-testület tagjai, azok is, akiknek már nincs, vagy még nincs iskoláskorú csemetéjük. Elfogadta a meghívást dr. Kálmán Attila államtitkár és Freund Tamás országgyűlési képviselő is. Az épület terve­zője, Gyarmati Lajos, a felelős tervező, Kertesi Gábor, a kivite­lező Gallaflóra vezetője dr. Árva Pál, a műszaki vezető Horváth Lóránt. A korszerű is­koláért alapítvány kuratóriumá­nak elnöke Pekó Sándor arcáról is sugárzott az öröm. Az egész iskola még nem ké­szülhetett el, hiszen az anyagi hátteret nem tudták volna előte­remteni. A teljes berendezéssel együtt ÁFÁ-val 28 millió forint kellett az oktatási épület elké­szítéséhez. Több forrásból, ál­lami segítséggel, alapítványi pénzzel, lakossági támogatással Koncert a hídért 1993 ígéretes év: felgyorsul­tak az esztergomi Mária Valéria híd újjáépítéséért indított tár­gyalások. Január 11.: Párkány és Esz­tergom Híd Bizottságainak tár­gyalásán részt vesz Jeszenszky Géza külügyminiszter, dr. Kö- nözsy László esztergomi és Ján Oravec párkányi polgármester. Június 14.: a baráti társasá­gok, bizottságok, a megegye­zést elősegíteni kívánó fórumok koncertet rendeznek a Zeneaka­démián __ - szintén a hídért. Göncz Árpád államfő mellett a pódiumon dr. Könözsy László és Ján Oravec. Joseph Haydn Évszakok című oratóriumát az Állami Hangversenyzenekar adja elő, magyar és szlovák énekesek közreműködésével. Vezényel: Fischer Ádám. A koncertnek óriási a vissz­hangja, az államfő beszéde a megegyezés lehetőségének je­leként értékeli az estét. Építkezés: januárban szán­déknyilatkozat születik az esz­tergomi oldal csonka ívének felújításáról. A munka a nyáron elkezdődött. A párkányi ív már kész: néhány éve rendbe hoz­ták. A pillérek bírják a terhelést. Fax értesíti az esztergomi vá­rosháza illetékeseit a legújabb fejleményről: szeptember 1-jén Pozsonyban, a Szlovák-Magyar Fórum rendezésében megismét­lődik a koncert, bevételét a híd felépítésére ajánlják fel. Mihail Kovac a koncert szünetében ál­lófogadást ad. Vendégei között van a két polgármester és Szent- iványi István magyarországi or­szággyűlési képviselő, aki be­szédet is mond. A koncert hely­színe a pozsonyi rádió dísz­terme. Á meghívót Rudolf Chmel, a Szlovák-Magyar Fó­rum elnöke, volt budapesti nagykövet, kapcsolataink ren­dezésének elkötelezettje adta fel. A hangversenyen a bécsi Haydn Zenekar játszik, az együttes vezetőjének, a pesti koncert dirigensének, Fischer Ádámnak az irányításával. A karmester együttesük névadó­jának darabjait tűzte műsorra. Kommentár? Jó tudni, hogy politikai érdekeken, megfonto­lásokon a kultúra felül tud emelkedni, hiszen mindannyi­unkért van. Telefon a szom­szédba, Esztergom testvérváro­sába, s a két polgármester együtt indul Pozsonyba, a ko­ronázóvárosba. Rafael Balázs Agrár-érdekegyeztetés Plenáris üléssel folytatódik a kormány és az agrár-érdekvé­delmi szervezetek egyeztető tárgyalása csütörtökön a Föl­dművelésügyi Minisztériumban - közölte Medgyasszay László, a szaktárca államtitkára. A megbeszéléseken a kor­mány és az agrár-érdekképvise­letek megbízottai áttekintik az augusztus 10-i emlékeztetőben rögzített témákban történteket. jött össze. Legtöbbet adott az Általános Mélyépítő KFT. Közmondásos volt, hogy a nagyszülők generációja milyen örömmel támogatta az iskolaé­pítés ügyét. A nyugdíjas tsz-ta- gok összesen félmillió forinttal járultak hozzá a költségekhez. Magyar Istvánná az intéz­mény igazgatója végig druk­kolta a műsort. A szünet utolsó heteiben készültek a gyerekek az ünnepélyes avatásra. A tor­nagyakorlatokban mindenki részt vett. A legügyesebb, ke­cses mozgású lányok, fiúk ép­pen úgy, mint a mackómód, de annál kedvesebben, lelkesebben lépegető, lábemelgető diákok. Szívmelengető percek. (Folytatás a 2. oldalon) Magyar-finn együttműködés A magyar-finn gazdasági kapcsolatok alakulásáról tárgyalt kedden Kádár Béla külgazdasági miniszter Ilkka Suominen, a finn parlament elnöke. A megbeszélésen szó volt egyebek közt arról, hogy a kétoldalú kereske­delmi forgalom - elsősorban a magyar export visszaesése - annak a következménye, hogy az idén március 27-én Magyarország és az EFTA között létrejött egyezményt Finnországgal még nem si­kerűit életbe léptetni, ám ez a kérdés még az év vége előtt valószínűleg rendező­dik. Ilkka Suominen ígérete szerint a finn parlament rö­videsen napirendre tűzi az egyezmény jóváhagyását, ami a magyar mezőgazda- sági kivitel szempontjából igen jelentős. Szó volt a 100 millió dolláros finn ked­vezményes hitelkeret ki­használtságáról is. A keret­nek csupán 29 százalékát si­került felhasználni. A két ország közötti ke­reskedelmi forgalom az el­múlt két évben folyamato­san növekedett, a struktúra azonban változott, expor­tunk ugyanis évi 10 száza­lékkal csökkent, importunk viszont átlagosan 60 száza­lékkal növekedeti. A ko­rábbi évek magyar kereske­delmi aktívuma eltűnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom