24 óra, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1993. július 1., csütörtök HÍREK Rushdie újra Párizsban járt Újabb egynapos villámlá­togatást tett Párizsban Salman Rushdie, a Sátáni versek Irán vallási vezetői által „halálra ítélt” írója. Az író a Mitter­rand elnök kezdeményezésére létrejött Nemzetközi Kulturá­lis Akadémia ülésén vett részt. Annak idején őt is beválasz­tották a tagok sorába, de az alakuló ülésen nem jelenhetett meg. Sziámi ikrek Májuknál és szívüknél ösz- szenőtt sziámi ikreket válasz­tottak szét kedden chilei orvo­sok - jelentette az operációról filmet készítő állami televízió. Dr. Osvaldo Artaza, a santia­gói kórház szóvivője el­mondta, hogy a kilenc hóna­pos kisfiúk szétválasztása si­keres volt, az ikrek állapota kielégítő, bár egyelőre mes­terségesen lélegeztetik őket, s az elkövetkezendő néhány nap kritikus lesz számukra. Japán közgyűlés - rendőrökkel Rendőri felügyelet mellett rendezte meg Japán legtöbb részvénytársasága évi közgyű­lését. Az a szokás a szigetor­szágban, hogy a részvénytár­saságok júniusban egyidőben tartják a közgyűléseket, amit nem kifejezetten üzleti szem­pontok, egyszerűen a botrá­nyok elkerülésének szándéka indokol. Mintegy kétezer ja­pán részvénytársaság egyidő­ben rendezte meg a rövid, alig félórás ceremóniát, hogy a zsaroló gengszterek ne tudja­nak mindenütt ott lenni és za­vart kelteni. Szállodaégés Porig égett a kelet-törökor­szági Van városában egy szál­loda. A tűzvésznek hírügy­nökségi értesülések szerint 11 halálos áldozata és mintegy 20 sérültje volt, többségükben tu­rista nők Oroszországból és a Szovjetunió más utódállamai­ból. Az irakiak ellenzik a bosszút Meglepő közvéleménykuta­tásról számolt be az AP, az INA iraki hírügynökség jelentésére hivatkozva. A bagdadi kormány által közölt adatok szerint az irakiak többsége ellenzi, hogy Bagdad megbosszulja az iraki felderítőközpont ellen intézett amerikai támadást. A megkér­dezettek fele türelmet és kitar­tást ajánl az Egyesült Államok­kal szemben, és csupán 29,6 százalék követel megtorló el­lencsapást. A keddi telefonos közvéleménykutatást a tájékoz­tatási minisztérium végezte, 1000 iraki állampolgár körében. Újra orosz gáz az észteknek Oroszország ismét szállít gázt Észtországnak, négy nap­pal azután, hogy leállította a köztársaságba irányuló földgáz­szállítmányait. Az Észt Gáztár­saság igazgatója szerint Orosz­ország ismét a szokásos meny- nyiséget szállítja, miután a balti állam beleegyezett, hogy adós­ságának felét július 10-ig, a többit pedig augusztus 1-jéig kiegyenlíti. Marad az embargó Az ENSZ Biztonsági Taná­csának kedd esti ülésén nem kapott többséget az el nem köte­lezett országok javaslata, hogy Boszniára oldják fel a fegyver­szállítási tilalmat. Az indítványt hat ország támogatta, kilenc, köztük Magyarország tartózko­dott a szavazástól, a kezdemé­nyezés eredménytelen maradt. Végveszélyben a Bányász Gyógy fürdő Megyei összefogásra van szükség (Folytatás az 1. oldalról) Nem a bánya egy részlege, hanem egészségügyi intézmény lenne, s dolgozói közalkalma­zottak.-Ilyen rövid idő alatt, mi lenne a megoldás ?-Új tulajdonos kell! Átve­heti a társadalombiztosítás, esetleg több vállalkozó társul­hatna az üzemeltetésre. Harma­dik lehetőségként a városi és megyei önkormányzat áldozat- vállalása is megmenthetne ben­nünket. A gyógyfürdő fennma­radása közérdek.- Van erre esély?- őszintén szólva nem tu­dom. Tárgyaltunk. Sokat. Dr. Csiszár István a Tatabá­nyai Bányák megbízott igazga­tója, s felszámoló biztosa sem tud többet mondani. A cég ke­zéből már kicsúszott a kezde­ményezési lehetőség. Több mint egy éve felkínálták a tár­sadalombiztosításnak, de nem kellett. A felszámoló biztosnak most az a feladata, hogy a gaz­daságosan működő részlegeket megőrizze, azok tovább termel­jenek, így megmaradjanak a munkahelyek, s a hitelezők is hozzájussanak a pénzükhöz. Vasas Mihály, a bányász szakszervezeti szövetség el­nöke:- Megdöbbenéssel fogadtuk az értesítést, hogy a gyógyfürdő dolgozóinak megszűnik a mun­kahelyük. Azonnal rendkívüli szövetségi tanácsülést hívtunk össze. Szerintünk az az egyetlen Az Európa Tanács miniszteri bizottsága szerdán a szervezet teljes jogú tagállamai közé fo­gadta Csehországot és Szlová­kiát. A döntés ellenszavazat nélkül, Szlovákia esetében ma­gyar, Csehország esetében li- echtinsteini tartózkodás mellett született. Perényi János magyar nagykövet elmondta: Magyar- ország indoka, hogy változatla­Az illetékes testülettől a Biz­tonsági Tanácshoz, onnan But- rosz Gáli ENSZ-főtitkárhoz to­vábbítják majd azt a határoza­tot, amely kártérítést javasol Magyarországnak a Szerbia el­leni embargó következtében el­szenvedett gazdasági és pénz­ügyi veszteségekért. A szankcióbizottság illetékes testületének keddi ülésén Erdős André nagykövet arról adott tá­jékoztatást. hogy az ENSZ-em- bargó megtartása már eddig mintegy nyocszázmillió dollá­ros kárt okozott Magyarország­nak. Az ülésen elfogadott hatá­rozati javaslat elismeri a tényt, hogy Magyarország maradékta­lanul megtartja a Szerbia elleni megoldás, hogy a TB vegye át a gyógyfürdőt. Levelet írtunk Nagy Sándornak, Schalkham­mer Antalnak, Sándor László­nak, a TB egészségügyi önkor­mányzat vezetőjének. Segítsé­get kérünk. Tragédia lenne a vá­ros és a megye számára is, ha megszűnne ez a speciális reha­bilitációs intézmény. Nincs ami átvegye a helyét. Dr. Schdffer Antal a megyei társadalombiztosításnál az egészségügyi oldalt vezeti.- Sajnos, semmi jót nem tu­dok mondani. Mi megkötöttük a finanszírozási szerződést. Kö­rülbelül a működtetés költségé­nek 30 százalékát tudnánk fe­dezni. Többet aligha. Rengete­get jártunk ez ügyben, érzé­kelve, milyen nagy gondot okozna, ha a gyógyfürdő ebben a megyében kénytelen lenne működését befejezni. Az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár kisebb módosításokkal rábólin­tott a szerződésre. A miniszté­rium szerint az önkormányza­toknak kellene valahogyan mű­ködtetni. Sajnos ebben az ügy­ben a TB. nem tud lépni. Mi a legfelső szintig elmentünk. Na­gyon sajnáljuk, ha bezár a gyógyfürdő, ami nagyon való­színű. Harminc nap alatt egyéb­ként egészen biztos, hogy lehe­tetlen átvenni az intézményt. Maradtak volna még az ön- kormányzatok. Dr. Kovács György Zoltán, a megyei köz­gyűlés elnöke, szinte széttárja a karját. Hallottuk a múlt hét vé­nül fennállnak a szlovákiai ki­sebbségek helyzetével kapcso­latos magyar aggályok. Azzal, hogy az Éurópa Tanács parla­menti közgyűlése elfogadta Tarja Halonen javaslatát az új tagországok törvénykezéseinek figyelemmel kíséréséről, ki­nyilvánította, hogy kész felelős­séget vállalni a vonatkozó jogok tiszteletben tartásáért. rendszabályokat, és rögzíti a tá­jékoztatást a károkról, a gazda­sági és egyéb nehézségekről, amit az embargó okozott és okoz. A dokumentum elismeri a tényt, hogy Magyarországnak sürgős szüksége van támoga­tásra, és felhívja a tagállamokat, illetve az ENSZ intézményeit, köztük a pénzügyi szerveket, vizsgálják meg, hogyan nyújt­hatnának segítséget. Ä bizottság a következő napokban várha­tóan elfogadja a határozatot (és valószínűleg a hasonló szellemű döntéseket Szerbia többi szom­szédját illetően is), onnan a kér­dés majd a Biztonsági Tanács elé kerül. gén valamennyien a megyei kórház helyzetéről szóló ripor­tot a 168 Óra rádióműsorban. Megmutatja a levelet, amit ez ügyben a megyei jogú város polgármesterének írt. A levél lényege az, hogy a közgyűlés jelentős összeget fordít éves költségvetésében a megyei kór­házban folyó gyógyító tevéke- nyéség színvonalának a javítá­sára. A diagnosztikai centrum fejlesztésének első szakasza 120 millió forintba kerül. A bá­nyászfürdő működésének fenn­tartását fontosnak tartják, a költségvetés azonban nem en­gedi meg, hogy anyagilag tá­mogassák. Bencsik Jánost, a város pol­gármesterét elszólította a város­ból a hivatali kötelesség. A me­gyei kórház igazgatója dr. Vargha Péter, és Balatoni Er- nőné az ápolási igazgató Buda­pesten tárgyal. De jó lenne, ha a gyógyfürdő megmentésének ügyében... Száraz Sándor alpolgármes­ter elmondta, hogy a gyógy­fürdő víztartozását egyszer már rendezték. Kása László alpol­gármester nem tud arról, hogy a város a fürdő átvételére ké­szülne. Dr. Plavecz János a vá­rosi önkormányzat orvostitkára nem tartja magát illetékesnek az ügyben. Magánvéleményként annyit mond:-Az alapellátás padlót fo­gott. Itt tartunk. Itt tartunk... Kádár Péter START-bonyodalom Anatolij Zlenko ukrán kül­ügyminiszter szerdán a kijevi amerikai nagykövettel közölte, hogy a Bagdad elleni amerikai rakétatámadás bonyolulttá tette a START-megállapodások par­lamenti ratifikációs folyamatát. Ukrán képviselők „aggodal­muknak” adtak hangot az iraki hírszerzés elleni csapás miatt, amelyet összefüggésbe hoztak Ukrajna nukleáris státusával Huszeinov az azeri kormányfő Az azeri parlament szerdán Szurat Huszeinovot, az Abulfaz Elcsibej elnököt elűző lázadók vezetőjét választotta miniszter- elnöknek, akinek ellenőrzése alá került a védelmi, a belügyi és a nemzetbiztonsági tárca. A törvényhozók nagy többséggel szavaztak Huszeinovra, az El­csibej vezette Népfront tagjai is felsorakoztak mögé. Sopron: NB I. Az EMDSZ-Soproni LC labdarúgó csapata szenzációs játékkal 5:0-ra verte a Diós­győrt, így az élvonalba kenik! A másik szárnyon az ÚTÉ 2:1-re győzött a Hatvan ellen, így az Újpest maradhat az NB I.-ben. Csehország és Szlovákia az Európa Tanács tagja Magyar kártérítési igények „Kubának győznie kell!” Kubának nincs más alter­natívája: győzelmet kell arat­nia történelmének példátlanul nehéz időszakában - hangoz­tatta Fidel Castro. A tör­vényhozás a kubaiakhoz szóló felhívást fogadott el, további önfeláldozásra buz­dítva a lakosságot. HOMO LUDENS Fesztivál A Sport Kft. az AMSTEL SÖRFESZTIVÁL keretében 1993. július 3-án, 20 órától utcabált rendez a városi sportcsarnok alatti területen. Zene: SCHNEIDER ZENEKAR-1 TISZTELT VÁSÁRLÓINK! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 1993. július 5-től az általunk forgalmazott j Coca-Cola gyártmányú 1/1 üvegek betétdíját egységesen 12 Ft + ÁFA összegre csökkentjük. Az Önöktől visszavett 1/1 üvegeknél méltányosságból 1993. július 16-ig a régi 21 Ft + ÁFA betétdíját alkalmazzuk. Július 16. után csak a csökkentett áron vesszük vissza a fenti méretű betétdíjas üvegeket. COCA-COLA AMATIL Győr-Likócs iso64 rá) Megfigyelőként a bécsi világértekezleten Mint az bizonyára sokak előtt ismeretes, az elmúlt hét péntek­jén, késő éjszakába nyúló záró­üléssel és egy dokumentum el­fogadásával, Bécsben befejező­dött az ENSZ emberi jogok vi­lágértekezlete. A jelentős ese­ményen megfigyelőként volt je­len Szauter Rudolf MDF-es képviselő, az Országgyűlés em­beri jogi bizottságának tagja, akit arra kértünk, összegezze benyomásait, észrevételeit.-Ezt a meglehetősen rövid bécsi utamat elsődlegesen ta­pasztalatszerzésre, valamint is­mereteim bővítésére használ­tam fel. Azt kell mondanom, a konferencia fantasztikus él­ménynek bizonyult, s megta­pasztaltam, hogyan „áll össze” egy ilyen korszakos jelentőségű záródokumentum. Azt vettem észre, a mi országgyűlési mun­kánk - legalábbis ilyen szem­szögből nézve - sokkal fegyel­mezettebb, ha ez az olvasók számára talán hihetetlen is. Mindenesetre az tény: a hallot­tak olyan hatással voltak rám, ami befolyásolhatja gondolko­dásomat. Áz a meglátásom, mi­után most már inkább egy „észak-dél” vitával állunk szemben, a fejlődő országok az emberi jogi kérdésekben mintha kevésbé lennének toleránsak.- Egyetért azzal a megállapí­tással, hogy Európában is elő­fordulnak „kemény" jogtiprá- sok?-Lényegében igen, bár or­szágokat ezúttal nem szívesen említenék. Azt persze érdemes leszögezni, hogy ez a zárónyi­latkozat sokkal inkább a hol­napnak, a jövőnek szól, mint a mának. Ilyen kérdésekben a do­kumentum ugyanis megalapoz­hatja az ENSZ közgyűlésének, illetve a biztonsági tanács mun­káját. A cél nem egyes államok konkrét elitélése, hanem a ke­retfeltételek megteremtése volt.- A híradások beszámoltak az értekezleten kívül zajló ese­ményekről is.- Valóban. Az történt, hogy a különböző, elnyomott népcso­portok, kisebbségek kiállításo­kat szerveztek. A tablók megte­kintése a döbbenet erejével ha­tott rám, mert közelebbről is megismerkedtem azokkal a borzalmakkal, melyek a világ közvéleményét joggal foglal­koztatják.- Kapott-e betekintést a hiva-\ talos magyar delegáció tevé­kenységébe?- Hazánk küldöttsége érdek-, feszítő és konstruktív munkát fejtett ki, jóllehet, szeretném hangsúlyozni, hogy csak a „fi-j nisre” érkeztem az osztrák fővá­rosba - mondotta befejezésül Szauter Rudolf. Nagy Attila Felgyorsulhat az életmentés (Folytatás az 1. oldalról) A segélykérő diszpécserköz­pont a Komáromi Autópálya Mérnökség épületében van, ahol 24 órán keresztül veszik az üzeneteket. A diszpécser köz­vetlen telefonösszeköttetésben van a komáromi tűzoltósággal, a tatabányai rendőrkapitány­sággal, valamint a tatabányai mentőkkel. Vagyis az életmen­tés felgyorsulhat. Ráadásul a segélykérő oszlopok visszahív­hatók, így a bajbajutottakat rö­vid időn belül értesíteni tudják a megtett intézkedésekről. Répássy Attila azt is el­mondta, hogy a segélykérő rendszer kiépítésére több nagy világcég is pályázott, így Auszt­riából a SIEMENS, Hollandiá­ból a PHILIPS, de a francia CSEE ajánlatát fogadták el. A franciák rendszere bizonyult a legalkalmasabbnak. A francia segélykérők annyira népsze­rűek, hogy Belgiumban, Portu­gáliában, Spanyolorszában csak a CSEE berendezéseket alkal­mazzák, de ilyen berendezés üzemel Algériában, Brazíliá­ban, a segélykérő oszlopok száma csaknem 18 ezer. A most üzembe helyezett szakaszon 22 oszloppár működik. A meghívott vendégek közül dr. Schlosszer István mentőfő­orvos azt javasolta, hogy a baj­bajutottakat a diszpécser kér­dezze ki arról, sérüléseik mi­lyen jellegűek, a mentést ugyanis minden információ megkönnyítené. Végezetül az igazgató arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a fővállalkozó Kelet-Nyu­gat Autósztráda KKT-n, és a le­bonyolító UTIBER kft.-n kívül alvállalkozóként az EMTEL kft., az ELIN kft., a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság, az ORTOFEL kft., és ZÖLD­ÖVEZET kft., vett részt. (tereny) Polgárőrség Esztergomban Szerdán délután föllélegez­hettek az esztergomiak: ha má­sodik nekifutásra is, de végre ebben a városban is megalakult a Polgárőrség. Hivatalos nevén az Esztergom Városáért Egye­sületnek jelenleg 21 belépő tagja van. Mint az alakuló ülé­sen elhangzott legfőbb céljuk: a város közbiztonságáért, törté­nelmi hagyományáért, ápolásá­ért, hírnevének növeléséért ön­kéntes tevékenységet kifejtő esztergomi lakosok tevékeny­ségének szervezése és össze­hangolása, valamint a lakossági kapcsolatok erősítése. Hát bi­zony ráfért már erre a városra is az ilyen nemes cél. mi A VILÁGON ELŐSZÖR TATABÁNYÁN, A TSC stadionban ERŐS EMBEREK NEMZETEK KÖZÖTTI VIADALA Finnország - Magyarország 6-6 erős emberének részvételével Nonstop show-műsor július 3-án, 4-én 10-18 óráig fegyek ára: felnőtt 350 Ft, gyermek 150 Ft 6 ÉV ALATT NINCS BELÉPŐ! 14975 1993. július 2-án, pénteken este 20 órától 05 óráig a tatabányai CSERI strandfürdőn NYÁRESTI VÍZPARTI FESZTIVÁL PARTI az OLD BOYS zenekarral, sztárvendégekkel, egzotikus táncbemutatóval, fehérnemű divatbemutatóval, diszkóval. Jegyek igényelhetők elővételben a Sport KFT-nél, illetve a helyszínen. A RENDEZVÉNY A HOMO LUDENS FESZTIVÁL KIEMELT RENDEZVÉNYE! 14970 Július is a csodák hónapja! 20 + 5 % kedvezmény egyes padlószó'nyegekre és minden futószőnyegre. Szőnyegeket, padlószőnyegeket 20, 30, 50 %-OS engedménnyel vásárolhat a tatabányai Centrum Áruház földszinti üzletében. Rendezze be otthonát a Sutáktól! 15022

Next

/
Oldalképek
Tartalom