24 óra, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja TatabárW*. Mai számunkban: Piros Ildikó, az örök játékos 4. oldal Közös nyelven... 4. oldal Fiatalító csodakrém helyett nevetés 6. oldal * Atvezérelni 1994-re „a szegény magyar sportot” 15. oldal Orbán Viktor kérdezett... Megyegyűlést tartott szerdán este Tatabányán a Fidesz. A megyében működő szervezetek képviselői találkoztak Orbán Viktorral, a párt elnökével. Rendhagyó volt az elnöki láto­gatás: Orbán Viktor a megye­gyűlés előtt tartott sajtótájékoz­tatót, amelyen elmondta: ezúttal ő kérdez a tanácskozáson. A Fi­desz vezetése ugyanis arra kí­váncsi, hogyan vélekednek a megyékben több fontos straté­giai kérdésről, többek között ar­ról, miként alakítsa viszonyát a Fidesz a három részre szakadt MDF irányzataival, az SZDSZ-szel és az MSZP-vel. Új szóvivő A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselő- csoportjának szóvivői, tájékoz­tatási feladatait a jövőben dr. Semjén Zsolt látja el. Többek között erről döntöttek a KDNP frakciójának legutóbbi ülésén. Semjén Zsolt 31 éves, teoló­gus, szociológus. A KDNP-frakció megalakulása óta a képviselőcsoport titkára­ként tevékenykedett. Jövedéki törvény lép életbe A dohány, szeszes italok, sör, kávé, motorbenzin, gázolaj és tüzelőolaj előállítására, forgal­mazására, valamint exportjára kiterjedő, csütörtökön életbe lépő jövedéki törvény az adózás rendjét nem érinti - mondta Nagy Lajos. A Pénzügyminisz­térium osztályvezetője hozzá­tette: a szabályozás célja, hogy szűküljön az áfa és a fogyasz­tási adó kijátszásának lehető­sége, s a költségvetés bevételei új adó nélkül növekedjenek. Szerdától működnek a segélykérő telefonok Felgyorsulhat az életmentés Szerdán délután hivatalosan is üzembe helyezték az Ml-es autópálya Tatabánya-Győr kö­zötti (60-105 km) szakaszán a segélykérő telefonokat. A ko­máromi Autópálya Mérnökség épületében megtartott sajtótájé­koztatón Répássy Attila, az Au­tópálya Igazgatóságának igaz­gatója tájékoztatta a meghívott vendégeket. A tájékoztatóból kiderült, hogy az M7-es autópá­lya után, az Ml-es Tatabá- nya-Győr közötti szakaszán is új szolgáltatás segíti az autósok cseppet sem könnyű dolgát. A segélykérő rendszer kiépítésére már évekkel ezelőtt szükség lett volna, de csak most, a Győrt el­kerülő szakasz beruházásaként valósulhatott meg. A beruházás értéke így is 80 millió forintba került. Az üzembe helyezett szakaszon 22 narancssárga színű oszloppár működik. A Némediné Sümeg Magdolna veszi majd az üzeneteket Jeszenszky az ET-határozatról Az Európa Tanács azzal, hogy felvette Szlovákiát a tagjai közé, védőpajzs alá vonta a Szlovákiában élő kisebbségeket - jelentette ki Jeszenszky Géza szerdán, értékelve az Európa Tanácsban született határozatot. Hangsúlyozta: a magyar kormány eredményként érté­keli azoknak a követelményeknek az elfogadását, amelyeket az ET Parlamenti Közgyűlése Szlovákia felvétele kapcsán megfogalma­zott, s hogy felkérték Szlovákiát a benesi-dekrétumok eltörlésére. Végveszélyben a tatabányai Bányász Gyógyfürdő' Összefogásra lenne szükség Június 30-án, szerdán a tatabányai gyógyfürdő összes dolgo­zója - több mint harmincán - megkapta az „elbocsátó szép üze­netet”. A levél szerint egy hónapon belül megszűnik munkahe­lyük. Ez azt jelenti, hogy a nagy bányászmúltú városban és me­gyében jószerivel ellátatlanok maradnak a mozgássérültek, utókezelésre szorulók. Márpedig tudvalévő, hogy a bányászko­dás először az Ízületeket kezdi ki, a reuma, korai gerincsérv, csigolyakopás bányászbetegség. Dr. Bíró Gábor, az intéz­mény vezetője érthetően elkese­redett:- Teljesen tehetetlen vagyok. Ereztük a veszélyt, mindenhová elmentünk, kilincseltünk és mégis ez lett a vége. A bánya jú­lius 1-jétől felszámolás alatt áll. A jogszabályok sem engedik, hogy veszteséges egységet üzemeltessen, hát még a hitele­zők. Azt mondták megmenthető az intézmény, ha önköltségesen tudom működtetni? Hogyan? Akkor tízre kellene csökkenteni körülbelül a létszámot, a mos­tani harmincöt helyett! Tíz em­berrel még Rodolfónak sem si­kerülne az üzemeltetés. Ki­lencmillió forintra lenne szük­ség, hogy év végéig működhes­sünk. De ez még mindig kevés. Az itt dolgozók kivétel nélkül a bánya dolgozói.-Akiktől most megválik a felszámolandó cég...- Erről van szó! A lehető leg­sürgősebben meg kell változ­tatni a gyógyfürdő jellegét. (Folytatás a 2. oldalon) Vita a pótköltségvetésről Az Érdekegyeztető Tanács szerdai ülésén mind a munkaa­dói, mind a munkavállalói oldal elutasította a pótköltségvetési törvényjavaslatot és az áfa-tör- vény tervezett módosítását, sőt, a munkavállalói oldal a részle­tes vitában egyáltalán nem kí­vánt részt venni. A munkavállalók részéről Nagy Sándor, az MSZOSZ el­nöke elmondta: támogatandó az a gazdaságpolitikai irányvonal, miszerint célszerű lenne az ál­lamháztartás és a központi költ­ségvetés hiányának csökken­tése. A pótköltségvetés azonban ezt a szándékot nem igazolja. A pótköltségvetésben a kiadások növekedése nem ésszerű dönté­sek, gazdaságilag indokolt szükségszerűségek következ­ménye. A Parlamentben olyan döntési gyakorlat alakulhat ki, amely szerint előbb tárgyalnák meg a pótköltségvetést, mielőtt megvitatnák és lezárnák a tb ta­valyi zárszámadását. Ha Péter-Pál, akkor aratás A hagyomány és a paraszti gyakorlat június 28-ához, Péter-Pál napjához köti az aratás megkezdését. Már beszámoltunk arról, hogy megyénkben korábban érett meg az őszi árpa, s van, ahol már be is fejezték betakarítását. Riportunk a 3. oldalon egy jellemző pillanat- felvétel az idei aratásról. Képünkön: aratnak a tatai szövetkezet borsóföldjén. A vagyon védelméért A szakemberek a vagyonvédelmi kiállításon A Átalakul a Posta A Magyar Posta végleges át­alakulási tervét szerdán délután nyújtották be a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté­riumnak. Bölcskei Imre, a KHVM helyettes államtitkára elmondta: a dokumentumot szakértők fogják megvizsgálni és véleményezni. A vállalatnak december 31-éig átalakulnia egyszemélyes, 100 százalékos állami tulajdonú részvénytársa­sággá. A cégtől - várhatóan még az átalakulást követő priva­tizáció előtt - a szállítási, a hír­lapterjesztési és a szociális te­vékenységet végző egységek kft-ként működnek majd. A nemzeti kisebbségekről A nemzeti és etnikai kisebb­ségek jogairól szóló törvényja­vaslatról csütörtökön újabb egyeztetést kell folytatnia a hat parlamenti frakció képviselői­nek, mert jó néhány módosító indítvány eltér a pártok által már kialakított konszenzustól - derült ki az Országgyűlés Em­beri Jogi, Kisebbségi és Vallá­sügyi Bizottságának szerdai ülésén, amelyen a testület a tör­vényjavaslathoz benyújtott in­dítványokat tárgyalta. Égyezte- tésre várnak többek között an­nak a feltételei, hogyan nyilvá­níttathatja magát 1000 magyar állampolgár kisebbségnek, il­letve tisztázandó a nemzetiségi ügyek szószólójának, az om- budsmannak a megválasztásá­hoz szükséges alkotmánymódo­sítás lehetősége. A bizottság megtárgyalta ezenkívül a köz­oktatási és a felsőoktatási tör­vényjavaslathoz benyújtott mó­dosító indítványokat is. A megyei rendőr-főkapitány­ság. bűnmegelőzési és ifjúság- védelmi alosztálya a budapesti Radar-Elektronix Bt.-vei közö­sen egy kül- és beltéri térvé­delmi eszközöket és jelzőköz­pontokat bemutató tájékozta­tóra invitálta megyénk gazdál­kodó szervezeteit, vállalkozóit, a biztosító társaságokat. Sajnálhatják, akik nem éltek a meghívással, ugyanis a bemu­tatón nagyon korszerű, ügyes, a legkülönbözőbb igényeket is kielégítő berendezésekkel is­merkedhettek meg az érdeklő­dők - többek között akár egy egész város vagyonvédelmére is képes rendszerrel. Ezenkívül a cég elnöke Zombori Attila fel­hívta a figyelmet egy nagy ér­zékenységű, 61 méterig „látó”, illetve egy 400 négyzetmétert átfogóan érzékelő infra készü­lékre is, ami beépíthető egy komplex riasztórendszerbe is. Az iskolai könyvtárak helye Az iskolai könyvtárak hely­zetével a közoktatási törvény- tervezet megfelelő módon fog­lalkozik - mondta Soron László, a Művelődési és Közok­tatási Minisztérium osztályve­zetője, a Könyvtárostanárok VI. nyári akadémiáján, szerdán. A különböző könyvtártípusok szabályozását saját közegében kell végrehajtani. Az egyetemi, főiskolai könyvtárak ügyével a felsőoktatási törvénynek, a közművelődési könyvtárakkal pedig az önkormányzati tör­vénynek kell foglalkoznia. A kormány nem tervez átszervezést... A kormány a kialakult mi­nisztériumi szervezetben sem­miféle átszervezést nem tervez e kormányzási ciklus alatt. Minden alapot nélkülöz tehát a Népszabadság szerdai informá­ciója, amely szerint „a kormány még az idén kezdeményezni fogja az egységes gazdasági minisztérium létrehozását”. A kormányzati elképzelések kö­zött sem egy gazdasági csúcs­minisztérium felállítása, sem a gazdasági ügyekkel foglalkozó minisztériumok összevonása, sem a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának megszüntetése nem szerepel. Jelenleg a külképviseletek mű­ködésének racionalizálása és ennek érdekében egységes kormányzati irányítás alá vo­nása folyik. Sajnálatos, hogy egy országos lap minden alapot nélkülöző álinformáció alapján a a kormányzat munkáját meg­nehezítő híreket röppent fel. bajba jutott autósoknak mind­össze annyi a feladatuk, hogy az oszlopon lévő nyomógombot minimális időre megnyomják. A gombot ezután el lehet en­gedni, mert az összekötettést csak a diszpécser tudja bontani. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom