24 óra, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-19 / 141. szám

14 SPORT SPORT SPORT 1993. június 19., szombat Újabb szabadidősport a láthatáron Utcai görkorcsolyaverseny Tatabányán A görkortsolyasport elisme­rését bizonyítja, hogy nemrégi­ben országos szövetségük is megalakult. Mára az egyik vi­déki fellegvárnak Tatabánya számít, ahol már szintén egye­sületi szinten űzik ezt a sportá­gat, egy lelkes testnevelő, Lu­gosi László irányításával. Elha­Ezüstgerely­pályázat Az OTSH Ezüstgerely Ala­pítványa és a Testnevelési és Sportmúzeum idén is meghir­dette az Ezüstgerely-pályáza- tot. A szervezők a következő hét kategóriában írták ki a pá­lyázatot: sportirodalom, képzőművé­szet, iparművészet, sportfotó, sportfilm, «rádióműsor, sport­publicisztika. A pályázatokat kategóriánként szakmai zsűri bírálja el, s 10-15 ezer forint közötti díjakat ad ki. A kiemel­kedő pályamunkákat az Alapít­vány megvásárolja. A zsűri a pályamunkák számától függően legkésőbb 1994. január első he­tében, a kiállítás megnyitóján hirdet eredményt. A művek be­küldési határideje november 15., a cím: OTSH Sajtószolgá­lat, Budapest, 1054 Hold u. 1. A holland ász karrierjének vége? Az egyik legnevesebb euró­pai sportsebész, a belga Marc Martens egyórás műtétet hajtott végre a holland labdarúgócsil­lag, Marco van Basten bokáján. Nem ez volt az első műtét; ugyanez az orvos tavaly de­cemberben próbált segíteni a fá­jós bokán. Van Basten, a hol­land válogatott és az olasz AC Milan klasszisa talán sohasem tér vissza a pályára - mondta el Martens a műtétet követően. Érzése szerint ugyanis a boka­szalagok annyira „elhasználód­tak” hogy a profifutballal járó megpróbáltatásokat nem fogják bírni. A belga professzor szerint ugyan korai a jósolgatás, de ő maga személy szerint tart attól, a műtét csak ahhoz volt segít­ség, hogy van Basten egészsé­ges ember módjára tudjon járni. Elképzelhető hát, hogy a nagy­szerű futballista a francia Olympique Marseille elleni má­jusi müncheni BEK-döntőben játszott utoljára tétmérkőzést. Magyar Nagy díj Elkészült a jövő évi Forma I-es autós gyorsasági vb-futa- mok ideiglenes naptára. Abban augusztus 14-i dátummal szere­pel a Magyar Nagydíj. Kábitószerpénz Érdekes cikket közölt a bogo- tai Semana (A Hét) című heti­lap. Az írás szerint a kolumbiai rendőrség pénz és kábító­szer-szakértők bevonásával folytat megfigyelést, illetve vizsgálatot az ország több nagy labdarúgó-klubjánál. tározták, hogy az országban el­sőként, utcai görkorcsolyaver­senyt rendeznek. Kezdeménye­zésük sikerrel járt, hiszen június elején, hat korcsoportban - diá­koktól a felnőtt korosztályig­létrejött a nagy összecsapás, kü­lönböző távokon. Persze anyagi támogatás nélkül nem ment A harc és a küzdelem egyidős az emberiség történetével, fon­tos szerepet kapott minden nép történelmében. Legnagyobb kultuszát mégis a délke­let-ázsiai országokban érte el, ahol a nemzeti hagyományok szerves részévé vált. Az AIKIDO az önvédelem egyik legmagasabb szintű, leg­összetettebb tudománya. Nem célja, hogy konkuráljon a többi keleti küzdősportokkal, harci művészetekkel, ellenkezőleg, a legteljesebb együttműködésre törekszik velük. Nem pusztán testi képességek fejlesztése a célja, hanem párhuzamosan a szellem, a lélek nevelése is benne foglaltatik (úgymint ki­tartás, állhatatosság, figyelem, önbizalom, önkontroll, bátor­ság, stb.), amely párosul szép mozgáskultúrával és az önvéde­lem praktikumával is. Az AIKIDO edzés célja nem a mások feletti uralkodás el­érése, gyakorlása. Kevés edzés­Néhány évvel ezelőtt nem hitték volna a nézők, hogy az akkor apró termetű kosaras fiú­ból hamarosan 190 cm magas, I. osztályú játékos lesz. Az ŐSE kadett és ifjúsági csapatából in­dult, ahol Zboray Miklós és Ju- govics József edzők foglalkoz­tak vele. A ballagást követően beszélgettem a nyurga fiatal­emberrel a miskolci egyetem egyik különtermében (itt foly­tatja majd ősszel tanulmányait), ahol családjának tagjai szeretet­tel vették körül. Bükki Valen­tint, a Földes Ferenc gimnázium végzős növendékét.-Hogyan kerültél Miskolcra kosarazni, hiszen teniszverse­nyen indultál a városban ?-Váratlanul jött a váltás és távozásom Oroszlányból. Az országos villamosenergiaipari teniszbajnokságon szerepeltem, amelyen édesapám is verseny­volna a dolog, a tatabányai ön- kormányzat és egy sereg cég szponzorálta a versenyt, és ter­mészetesen a lelkes szülők és pedagógusok is segítettek a szervezésben. Érkeztek nevezé­sek az ország minden pontjáról, sőt még a Cseh Köztársaságból is. Aki megtekintette a Köztár­saság úton megrendezett ese­ményt, talán maga is kedvet ka­pott ehhez a szabadidős sport­hoz. Mi sem bizonyítja jobban a sportág népszerűsítését, hogy a város első emberei Bencsik Já­nos polgármester és Száraz Sándor alpolgármester is végig „gurulta” a távot. A szervezők ígérik, hogy jövőre ismét meg­rendezik a versenyt. Eredmények: I. korcsoport, fiúk: 1. Szőke Attila (Jászbe­rény), 2. Ferreira Gábor (Jász­berény), 3. Moravcsik László (Tatabánya). Lányok: 1. Bozori Ágnes (Szombathely), 2. Kiss Zsanett (Jászberény), 3. Lugosi Zsuzsa (Tatabánya). II. korcsoport, fiúk: 1. László Attila (Szombathely), 2. Köri Tamás (Szombathely), 3. Kakukk Zalán (Pécs). Lányok: 1. Fecskés Orsolya (Tatabánya), 2. Zuzana Szviti- lova (cseh), 3. Matyasovszky sei és izomerővel bárki könnye­dén belegyömöszölheti a mási­kat a szőnyegbe, hiszen tudja előre, milyen technikát alkal­mazzon. Éppen ezért az AI- KIDO-ban szigorúan tilos bár­mely verseny. Az edző partne­rek saját udvarias viselkedésük­kel várhatják el ugyanezt part­nerüktől is. Tisztelni kell a má­sikat, mert az ő segítségével tudjuk a gyakorlatokat végre­hajtani és tökéletesíteni techni­kánkat és önmagunkat. Az okta­tás legsürgősebb feladata, hogy rávezesse az embereket önma­guk megismerésére. Az eredeti harcművészet nem sportmérkőzésre készítette fel a tanítványt, hanem önvédelemre, ahol a támadásokat nem korlá­tozzák szabályok. Sajnos sok harművészet, kikerülve Euró­pába, Amerikába, jelentős vál­tozásokon ment át, eredeti cél­jából és formájából sokat ve­szítve. Megszelídítették, szabá­lyok közé szorították (például a cselgáncs, a karate, stb.). A meglepetésszerű, megsemmi­sítő szándékkal indított támadá­sokra csak a védekezés biztos hárítása lehet a megfelelő vá­lasz. Nincs idő cselezgetni, több­ször támadni, nem biztos, hogy lesz még egy alkalom, mint egy sportmérkőzésen. A meglepetés a legfőbb előny, amit ki kell használni. Nincs két teljesen egyforma zőként indult. A Vértes Erőmű színeiben léptünk pályára Mis­kolcon, a városi sportcsarnok melletti pályán. Az egyéni és a páros döntőben játszottam, amelyet végignézett Szaniszló Sándor, a megyei kosárlabda szövetség elnöke is. Beszélge­tésbe elegyedtek apukámmal, s közben megjegyezte: milyen jól mozog ez a gyerek! A válasz ez volt. Hátha még kosárlabdázni látná! Ő akarta is látni. Azonnal meghívott próbajátékra a csar­nokba, ahol éppen mérkőzést folyt. Tetszett neki a teljesítmé­nyem. Ez augusztus végén tör­tént. Szeptember 2-án a tatabá­nyai Árpádból a neves miskolci Földes Éerenc gimibe kerültem.-Milyen lehetőséget kaptál az NB I-es MEAFC (Miskolci Egyetemi Atlétikai és. Futball Klub) együttesében? A profik így csinálják Nikolett (Pécs). III. korcso­port, fiú: 1. Takács Gábor (Bu­dapest). Lányok: 1. Csizmadia Ágnes (Bp), 2. Patonai Ágnes (Bp), 3. Huszár Erika (Jászberény). IV. korcsoport, fiúk: 1. Pál Ferenc, 2. Szántó Kornél, 3. Nagy András (Szombathely). Lányok: Kertész Ágnes, 2. Ott Judit (Pécs). V. korcsoport, fiúk: 1. Túrmezei Péter (Bp), 2. Lajos Zsolt (Szombathely), 3. Tütyünkor Piámén (Budapest). Lányok: 1. Egyed Krisztina (Bp), 2. Csizmadia Ágnes (Bp). Fotó: Kiss T. József támadás, így teljesen egyforma védekezés sem lehetséges. Ezért az AIKIDO technikák megszámlálhatatlanok, hiszen a támadásokhoz alkalmazkodnak. Az AIKIDO mechanikája a fizikai törvény legszigorúbb fi­gyelembevételével épült fel. A támadó erejének körkörös elve­zetése, továbbvitele, lekerekí- tése, - amelyhez jó helyzetfel­ismerés és a támadáshoz fontos alkalmazkodás szükséges, va­gyis harmónia a másik mozgá­sával, az edzés során a partner­rel. Ezért hívják az „ellent nem állás” művészetének. Bárkinek van esélye az erősebb ellen, mert nem az erő ellen, hanem az erővel dolgozik. Az edzések gyakorlatai mindig erősebb tá­madóra készítenek fel. Minden támadás egy pici mozdulattal kezdődik, ekkor még veszélyte­len, ha itt sikerül bekapcso­lódni, elvezetni, akkor a legjobb az AIKIDO. De akármilyen jól magyaráz­zák az AIKIDO-t, ha nem gya­koroljuk, nem fogunk megér­teni belőle semmit. Megyénk­ben Elsner László második dá­nos AIKIDO mester vezet Oroszlányon haladó, Tatabá­nyán kezdő csapatot. Más hiva­talosan elismert képviselője a harcművészetnek nem dolgozik Komárom-Esztergom megyé­ben. Elsner László a sportág megszállottja, aki bízik az ai­kido honi jövőjében. Péntek- Csapatunk jelenleg fél profi. Tizenhét évesen nem vol­tam ugyan kezdő ember, eddig mégis 9-10 meccsen játszottam. Nem a mának, hanem a jövőnek nevel edzőm. Ebben az évben szereplésemért havonként 2000 forintot kaptam. Iskolám a spor­tolás területén mindenben tá­mogatott. Ez igen jó érzés volt.- Mennyire sikerült meg­szoknod az új környezetet?-Gyorsan be tudtam illesz­kedni az itteni közösségekbe. Sok új barátot, sporttársat sze­reztem az egy év alatt. A vidé­ket is megkedveltem.- És a jövő?- Csapatunk ősztől profi lesz. Egyéves szerződést kötöttek ve­lem. Én leszek a 2. számú irá­nyító játékos. Remélem ezzel a jó szellemű együttessel a ráját­szásokon sikerül biztosítanunk az NB I-ben maradásunkat. -B­A polgármester vezette a mezőnyt egy darabig Sport? Harcművészet? Életforma? Hazánkban is hódít az aikidó Oroszlányból Miskolcra A tenisz után a kosárlabda következett Eck Tibor maradt a főtitkár Dr. László Imre elnökletével első ülését tartotta a május végi közgyűlés óta a Magyar Súly­emelő Szövetség új összeté­telű vezető testületé. Az elnök­ség értékelte a csehországi ju­nior Európa-bajnokság magyar szereplőinek teljesítményét, amelyet meglepően sok rontott gyakorlat jellemzett. Éppen a jövőbeli eredményesség érde­kében adta ki az edzőknek a feladatot: meg kell szüntetni a még az utánpótlás legjobbjai- nál is olykor fellelhető techni­kai fogyatékosságokat! Dön­töttek az elnökség kebelén be­lül működő szűkebb szakmai testület, az intézőbizottság ösz- szetételéről, majd a főtitkári poszt betöltésének kérdése ke­rült terítékre. Végül is abban maradtak, hogy a tisztséget az eddig megbízottként ténykedő Eck Tibor lássa el továbbra is. Megbízatása határozatlan időre szól, de valójában átmeneti megoldást jelent. Az elnökség magáévá tette ugyanis dr. László Imre álláspontját, s po­tenciális főtitkárjelöltnek fo­gadta el Szabó Ferencet, aki je­lenleg Spanyolországban edzősködik. Á fiatal szakem­ber ottani szerződése még más­fél esztendőre érvényes, de le­het, hogy jóval korábban haza­tér, s akkortól főtitkárként számít rá a szövetség. Egy má­sik munkaköri módosulásra is áldását adta az elnökség: a di­ósgyőri foglalkoztatási gondok miatt az ottani súlyemelő élet régóta eredményes irányítója, Juhász István az eddigi félállás helyett július elsejétől főállás­ban látja el a szövetségi kapi­tányi teendőket a válogatottnál. Szent Iván-napi túra Esztergomba Szombat-vasárnapra Szent Iván-napi túrára hívja a termé­szetkedvelőket Esztergomba a vaskapui turistaházhoz a Buda­pesti Természetbarát Sportszö­vetség. A kétnapos programban tréfás és ügyességi versenyek, valamint sportvetélkedők sze­repelnek. Ä vácrátóti arboré­tumba vezet kerékpáros túrát a Budapesti Természetbarát Sportszövetség szombaton. Ta­lálkozó 9 órakor a XV. kerületi Czabán Samu téri templomnál. Jenei tolmácsként segített Sportpályafutásom legna­gyobb élménye volt a bukaresti román-magyar kézilabda öreg­fiúk találkozója - kezdte az él­ménybeszámolóját Kontra Zsolt, a Tatabányai Bányász SC volt világválogatott kézilabdá­zója. Az elmúlt év decemberében Debrecenben volt egy találko­zónk a román volt játékostár­sakkal, ellenfelekkel és annak viszonzásaként hívták meg a magyar csapatot. Varga Pistá­nak köszönhetően kitűnő volt a szervezés, de a románok is ki­tettek magukért. Debrecenben találkoztak a magyarok, és on­nan autóbusszal mentünk Buka­restbe úgy, hogy a határig ma­gyar rendőrautó vezetett. A ha­tártól pedig a román rendőrautó volt a vezető. Csapatunk tolmá­csa és idegenvezetője Jenei Imre, volt labdarúgó-szövetségi kapitány volt, akinek romániá- ban óriási tekintélye van. Ro­mán részről a szervezést az egykori kitűnő játékos Gacu végezte, aki jelenleg sportál­lamtitkár és Iliescu elnök sze­mélyes, jó barátja. A megérke­zésünk után a magyar nagykö­vet fogadta a sportdelegációt, majd a következő napon a ro­mán államelnök Iliescu úr. Az elnök úr elbeszélgetett velünk, valamennyiünkkel itt is, és a mérkőzésen is kezet fogott és példaértékűnek minősítette a román-magyar sportkapcsola­tot. Az államelnöki fogadás után a magyar sportküldöttség a pópával és Bukarest püspökével találkozott. A mérkőzés a bukaresti sportcsarnokban volt, hatezer néző előtt, a találkozót a televí­zió egyenes adásban közvetí­tette. Az 1960-as 70-es évek já­tékosai találkoztak egymással. A román kézilabdázás legna­gyobb egyénisége Gruja húsz évvel ezelőtt Mexikóba vándo­rolt ki, azóta nem volt Románi­ában. Most sem tudott haza utazni, de a mérkőzés előtt tele­fonon felhívta a sportcsarnokot és kihangosítva a hatezer szur­koló hallatára beszélgetett a volt játékostársakkal. A meccset a kihívás napja al­kalmából rendezett ünnepség keretében bonyolították le 4x 15 perces játékidőben. A román csapatban Penu, Mózer, Kicsid, Birtalan, Voinea, Gatu, Iva- nescu léptek pályára. A magyar csapatban Varga, a Vass testvé­rek, Süvöltős doktor, Kovács Péter és társaik mellett Tatabá­nyáról Simó Lajossal és Szabó Lacival voltunk. Igazi show műsor volt, a szünetekben rövid műsorokkal. Az eredmény talán nem is lényeges. Debrecenben mi nyertünk, most a románok visszavágtak. - Y­Csontritkulás ellen: kalcium és sport Nemcsak öregkorban kell a rettegett csontritkulás (osteopo- rozós) ellen küzdeni. Még a 20 éves kor előtt szedjünk sok kal­ciumot és rendszeresen sportol­junk, hogy a csontok idős kor­ban is egészségesek maradja­nak. Sok mozgás nélkül a test a magához vett kalciumot nem ér­tékesíti megfelelően. Hetenként 4-5 óra sport szükséges. Fontos, hogy tejet igyunk, és sajtot e- gyünk. Egy 10 éves gyermek­nek naponta egy gramm kalci­umra van szüksége. Egy liter tej 1200 milligramm kalciumot tar­talmaz. Egy pohár joghurtban 150, tíz deka sajtban 600-1100 milligramm, egy pohár ásvány­vízben pedig 90 gramm. Esztelen adóterhek A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének legutóbbi ülésén a Magyar Sportszövetség hely­zetéről Gellai Imre, a Sport­egyesületek Országos Szövet­sége munkájáról pedig Kiss Imre elnökök tájékoztatták a MOB vezetőit. A két éve ala­kult sportszövetség ma már 52 sportági szakszövetséget tömö­rít. Ám munkájának hatéko­nyabbá tétele érdekében további egyeztetésekre volna szükség, amit őszre terveznek az OTSH vezetésével. A sportegyesületek szövetsége 310 egyesületet fog­lal magába. Az egyesületek je­lentik a magyar sport alapját, ahol a tehetségeket foglalkoztat­ják, versenyeztetik és felkészí­tik nemzetközi szereplésre, az olimpiai játékokra. A tájékoztatók nyomán szen­vedélyes, indulatos vita alakult ki a magyar sport anyagi nehéz­ségeiről. Elhangzott, hogy több mint négymilliárd forint tűnt el a magyar sport anyagi hátteré­ből, s a helyzetet esztelen adó­terhek nehezítik. A sportegye­sületek szövetsége éppen ezért nagyon várja, hogy a kormány arra a segélykiáltásra választ ad­jon, amit március elején juttat­tak el a kabinethez. Az oldalt szerkesztette: Tereny Andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom