24 óra, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Mai számunkban: Május elsejei körséta 3. oldal Inkább káromkodom, mint pipiskedem 4. oldal Hullámvölgyben a gyerek, de meddig? 4. oldal Derűs kezdés után „viharos” befutás 7. oldal Lengyelország nemzeti ünnepe Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke Lengyelország nemzeti ünnepén táviratban üdvözölte Lech Walesát, a Lengyel Köztársaság elnökét - tudatta a Külügyminisztérium vasárnap. Ebből az alkalomból Antall József miniszterelnök üdvözlő táv­iratot küldött Lech Walesa elnöknek és Hanna Suchocka miniszter- elnöknek, Szabad György, az Országgyűlés elnöke pedig a lengyel Szejm és Szenátus elnökeinek. Jeszenszky Géza külügyminiszter is köszöntötte lengyel partnerét. Emberi méltóságot mindenkinek! Vérrel öntözött föjdből kinőtt virág Talán soha nem volt még olyan fontos a humanitárius segít­ség itthon és a világban, mint napjainkban. Nem véletlen, hogy a május 8-ai hagyományos világnapjára készülő Vörökereszt jel­szava: Emberi méltóságot mindenkinek! Mindenkinek: a hátrányos helyzetűeknek, az egészségkáro­sodottaknak, a szociálisan elesetteknek, a kisebbségben élők­nek, a háború, az üldöztetés, a fenyegetettség elől menekülők­nek, a megálázottaknak, a megfélemlítetteknek. MSZOSZ-fórum A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Komá- rom-Esztergom Megyei Képvi­selete lakossági fórumot rendez a bábolnai kaszinóban, május 5-én délután öt órától. A fórum vendége dr. Sándor László, az MSZOSZ alelnöke lesz. Ez al­kalommal bemutatják az MSZOSZ listájának jelöltjeit is. A fórumot követően műsort ad a tatabányai Népház Jazzbalett Együttese, valamint a Tarjáni Sramlizenekar. Bérkilátások az egészségügyben A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága vár­hatóan május 3-ai ülésén dönt annak a 10 milliárd forintnak az elosztásáról, amelyet a költség- vetési intézmények dolgozói­nak idei bérrendezésére különí­tett el az Országgyűlés. Az ér­dekeltek bíznak abban, hogy a tavalyi esztendőhöz hasonlóan az oktatásügy mellett az idén is prioritást élvez majd az egész­ségügy, mivel ebben az ágazat­ban a bérek még mindig jóval elmaradnak a reálisan elvárható szinttől. Gulyás Judit, az Egész­ségügyben Dolgozók Demokra­tikus Szakszervezetének elnöke elmondta: a szaktárca adatai szerint az egészségügyi átlagbér ma bruttó 19613 forint, míg a szakdolgozóknál ugyanez nem éri el a 14 ezer forintot. Az EDDSZ megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy az egész­ségügy békés demonstrációval is megnyilvánuló segélykiáltá­sát nem hallották meg az ország vezetői. Valamiféle halvány reményt csak a 10 milliárdos költségvetési tartalék jelent. Az EDDSZ a tárgyalásos rendezés híve, de amennyiben ez az út járhatatlannak bizonyul, nem zár ki egyetlen olyan eszközt sem, amellyel tagsága érdekeit érvényesítheti - nyilatkozta Gu­lyás Judit. Göncz Árpád köztársasági elnök, a Magyar Vöröskereszt fővédnöke a szombaton lezaj­lott országos tanácskozáson, ahol kitüntetéseket adott át vö- röskerestes aktivistáknak, töb­bek között így jellemezte a mozgalmat: „A Vöröskereszt az emberiség vérrel öntözött föld­ből kinőtt virága.” A világnapra készülődés je­gyében ketten vehették át az alapító Henry Dunantról elne­vezett emlékérmet. Megyénk vöröskeresztes szervezetének elnöke, dr. Tiszai Miklós a Vö­röskereszt Munkáért arany fo­kozata kitüntetést kapta meg. Az ünnepséget követő sajtó- tájékoztatón dr. Andics László, a Magyar Vöröskereszt elnöke és dr. Szilárd István főtitkár részletesen szóltak a világnap­hoz kapcsolódó társadalmi és humanitárius feladatokról. A hét alapelv - az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, füg­getlenség, önkéntesség, egység, egyeteme..ség - jegyében sok­féle segítséget kívánnak adni a rászorulóknak, a munka nélkül maradiaknak, a hazájukból el- űzötteknek, a betegeknek. A mindennapi célok mellett nem feledkeznek meg az átfogó ten­nivalókról: a szociális érzé­kenység elmélyítéséről, az egészséges életmód terjesztésé­ről, a vérellátás segítéséről. A május 8-ai világnapon számos budapesti és megyei rendez­vény szolgálja a Vöröskereszt humanitárius céljainak megis­mertetését és gyakorlati megva­lósítását. G. G. Jeszenszky-nyilatkozat Nem mondunk le semmiről Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban nagyon lénye­ges elem a kisebbségek kezelé­sének kérdése - mutatott rá Je­szenszky Géza külügyminiszter vasárnap a rádió Világóra című műsorában elhangzott nyilatko­zatában a pénteki magyar-uk­rán kormányfői találkozó kap­csán. Mindezek alátámasztására a külügyminiszter idézte a két or­szág 1991 nyarán aláírt szerző­dését. Ez rögzíti, hogy a nem­zeti kisebbségek számára olyan státus megteremtése a kívána­tos, amely biztosítja jogukat a hatékony részvételre a közü­gyekben. Térségünkben Ukraj­nán kívül egyetlen más ország sem rögzített olyan fontos alap­elveket, melyek széles körű jo­gokat ígértek a magyar kisebb­ségeknek - hangúlyozta a ma­gyar diplomácia vezetője. Én azt hiszem - jelentette ki Jeszenszky Géza -, hogy ezek fényében megnyugtató lehet és valóban indokolt is egy barát­sági szerződés - melynek alá­írása már megtörtént - megerő­sítése, ratifikálása. Mi azonban nem mondunk le semmiről a szerződésben, mi deklaráljuk azt, amit egyébként a helsinki elvek is jelentenek: Magyaror­szágnak nincsenek területi kö­vetelései szomszédjával szem­ben. Kilátástalan helyzetben... Lényegesen romlottak a me­zőgazdasági termelés hitelekkel történő pénzügyi támogatásá­nak feltételei - állapítja meg a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) napokban közzétett összegzése, amely az érdekvé­delmi szervezet hónap végi közgyűlésére készült. A MOSZ szakértői rámutat­nak arra: a kamatok jóval az inf­lációs ráta fölé - 40 százalék körülire - emelkedtek, így a mezőgazdasági termelők szá­mára a helyzet szinte kilátásta­lan. 1990-ben a kamatok a szö­vetkezetek nyereségének más- félszeresét tették ki. A tavalyi év végére mintegy 350 mező- gazdasági szövetkezet jelentett csődöt. Anyáknapi köszöntő Hagyomány, hogy a honvédelmi miniszter anyák napján kö­szönti azokat a sokgyermekes édesanyákat, akiknek a fiai sor­katonai szolgálatukat kiválóan teljesítették. Megyénkből négy idős asszony részesült az elismerésben. Képünkön azt az ünne­pélyes pillanatot örökítettük meg, amikor Váradi Sándor ezre­des, megyei kiegparancsnok Hadnagy Zoltánnét köszöntötte. Itt volt és éljen a szép május elseje! Az alkotás öröme: kicsik aszfaltrajzversenye Környén A rendszerváltást, no jó, változást követő bi­zonytalanság után úgy látszik, hogy május 1-je visszanyeri nemes rangját az ünnepek között. Az alkotó munka ünnepe ez, mely szorosan összefügg szellemünkkel, mely az embert a Földet benépe­sítő élőlények meghatározójává teszik. Idén az időjárás is kitett magáért. Volt idő, amikor nagykabátban és fagyoskodva vonultunk a vörösdrapédiás, lobogózott dísztribün előtt, és vittük vagy olvastuk az ilyenkor kötelező díszítő szólamokat. Most, a szinte júniusi melegben, tün­dén napsütésben az ember szíve könnyebb volt. S mintha rájöttünk volna végre, hogy a vélemények, eszmék, érdekek által olyannyira szétszabdalt vi­lágban nincs fontosabb annál, mint találkozzunk érdek nélkül, szót ejtsünk, testvéri öleléssel kö­szöntsük egymást, felszabaduljunk végre a hosszú tél nyűgei alól. Lélekemelő volt ez. az ünnep, bár éppen a politikai, szervezeti megosztottság miatt nagyon sok helyen játszódott szőkébb pátriánk­ban is. De jóízű traktákkal, poharakkal díszített volt. Sokan megtalálták egymást, vallva: „Csak az ember nagy, s aki munkálkodik... ” (Beszámolónk a 3. oldalon.) Két fiatalember súlyosan megsérült Motorosok balesete a hét végén Protokollmentes alkalom... Jók az olyan alkalmak, amikor tét nélkül, kötetlen formában, oldott légkörben beszélgethetnek a munka vi­lágának képviselői. Ezt kí­nálta fel a köztársasági elnök -se gesztusnak csak örülni lehet -, amikor május elseje alkalmából szombaton ba­ráti beszélgetésre invitálta Göncz Árpád az ÉT munká­jában részt vevő hat szak- szervezet, valamint a mun­káltatók képviselőit mondta vasárnap a távirati iroda érdeklődésére őry Csaba, a LIGA elnöke. A protokollmentes, jó hangulatú - a késő estébe nyúló - találkozón szó esett egyebek mellett a mostanság legidőszerűbb kérdésekről: a tb-választások eredményes­ségének fontosságáról, a munkanélküliségről, a mun­káltatók és a szakszerveze­tek kapcsolatáról. Képviselőválasztás Tatán Mint lapunkban arról már tu­dósítottunk, a lemondott dr. Fe- hérváry Géza helyére időközi önkormányzati képviselő vá­lasztást írtak ki Tatán, a 11. számú (Újhegy) választókerü­letben. A két héttel ezelőtt meg­tartott első forduló érvénytelen volt. A választás második for­dulóját május 2-án, tegnap tar­tották. Az 1487 választópolgár­ból 380-an szavaztak, ami 25,5 százalékos részvételi aránynak felel meg. A legtöbb szavazatot, 159-et Csaba Attila (Független, az MSZP támogatásával) kapta, aki ezzel Újhegy önkormány­zati képviselője lett Tatán. Két súlyos sérülés történt a hét végén megyénk közútjain. Furcsa módon mind a kettőnek motorkerékpáros fiatalemberek voltak a sérültjei. Varga Ferenc őrnagy, a megyei rendőrfőkapi­tányság központi ügyeletese így tájékoztatta szerkesztőségün­ket:- Pénteken, délelőtt kilenc órakor Tatabányán, a dózsakerti Réti úton. K. Z. 43 éves tatabá­nyai lakos Barkas típusú sze­mélygépkocsijával - a vizsgá­lat eddigi adatai szerint - fi­gyelmetlenül fordult meg az út­testen, és összeütközött a szabá­lyosan haladó, K. Z. P. 18 éves, komáromi lakos, tanuló által vezetett motorkerékpárral. A baleset következtében a motor- kerékpáros és utasa, N. F. 19 éves tanuló súlyos sérülést szenvedett. A másik baleset szintén pén­teken történt, este 7 órakor Kesztölc belterületén. K. M-né 47 éves helyi lakos személy- gépkocsijával - a vizsgálat ed­digi adatai szerint - kanyarodás közben nem adott elsőbbséget, az őt már előző M. J. 19 éves tanuló által vezetett motorke­rékpárnak, s összeütköztek. A motorkerékpár vezetője köny- nyű, míg utasa, S. Z. 19 éves ta­nuló súlyos sérülést szenvedett.-eszel­Csapadékos lesz a május A hét első napjaiban már több felhőre, esőkre, zápo­rokra, esetleg zivatarra is szá­mítani kell. A hét közepétől ismét túl­nyomóan napos idő várható, kevés csapadékkal. A hőmér­séklet eleinte hajnalban 7-10 fok között, majd 5-8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejéig 20-23 fok, majd 15-20 fok között va­lószínű. ORVOSMETEOROLÓGIA A légköri frontok messze el­kerülnek bennünket, így igazán ideális egészséges meteoroló­giai viszonyok várhatók a kö­zeljövőben. Azt azonban senki ne feledje: eddig alig volt al­kalmunk élvezni a napsütést, a most ránktörő, gazdag ibolyán­túli sugárzás leégést, kisebb rosszullétet, sőt, akár bőrbeteg­séget is okozhat. A záporeső­ket előkészítő, erős gomolyfel- hőképződés idején szétszórttá, figyelmetlenné válunk. A zá­por elvonulását követő idő­szakban azonban ismét javul reakcióidőnk. Megint jobban elviseljük a fizikai és szellemi megterhelést. Erre elsősorban a gépkocsivezetők és a gépkeze­lők gondoljanak. ELŐREJELZÉS MÁJUS HÓNAPRA 1993. május az ilyenkor szokásosnál melegebbnek és kissé csapadékosabbnak ígér­kezik. A hónap második heté­től folytatódik az átlagosnál melegebb időjárás. Eleinte még napos, száraz idő, majd egyre több felhő és csapadék valószínű. A hónap második felében kisebb lehűlésre számí­tunk, de a hónap végén újra napos, száraz, az évszakhoz képest meleg idő várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom