24 óra, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-02 / 77. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1993. április 2., péntek Hírek Időelőtti választások Moszvában? Haszbulatov mindent elkövet annak érdekében, hogy senki se akadályozhassa meg az elnököt alkotmányos tevékenységének gyakoilásában. Leszögezte: a hatalom minden szintjén ké­szülni kell az időelőtti választá­sok megtartására, s ennek leg­korábbi időpontja ősz lehet. Felszólította a hadsereget, a belügyi és biztonsági alakulato­kat: ne hagyják magukat bele­rángatni a konfliktusba. Béketárgyalások Az EK-tagországok küldött­sége szerdán Jordániából Szíri­ába érkezett és Faruk as-Saraa szír külügyminiszterrel tárgyalt a közel-keleti békefolyamatról, a közelgő washingtoni tárgyalá­sokról. A szír miniszter arról tá­jékoztatta az újságírókat, hogy az EK-küldöttség álláspontja szerint Izraelnek vissza kell fo­gadnia az általa deportált több mint 400 palesztint. Az EK- trojka csütörtökön közel-keleti körútja újabb állomására, Bej­rútba érkezett. Terror fenyeget? Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy jelentős terrorista csoport merényletek végrehaj­tását tervezné az Egyesült Ál­lamokban - állította a Szövet­ségi Nyomozó Hivatal (FBI) igazgatója. William Sessions ezt azokról a fenyegetésekről mondta, ame­lyek a New York-i World Trade Center elleni robbantás elkövetését vállaló levélben hangzottak el. Az AFP jelentése szerint Ses­sions mindazonáltal nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a New York-i merénylet hatására más csoportok felbátorodnak, és hasonló akciókba kezdenek. Összeomlott a boszniai tűzszünet Pillantás az ülésterembe: így tárgyal, vitatkozik a kormány A szarajevói rádió közölte, hogy muzulmán részről nem engedélyezik a muzulmán la­kosság Srebrenicából történő evakuálását, mert az akció „a körzet etnikai megtisztítására szolgál”. A határozatot azt kö­vetően hozta meg a srebrenicai helyi muzulmán közigazgatás és a köztársasági fegyveres erők törzskara, hogy az ENSZ előze­tesen már leállította az akciót. Kiderült ugyanis, hogy szerdán hatan meghaltak, amikor fel akartak jutni a konvojra, illetve útközben agyonnyomták őket. Ismeretes, hogy ez év elején, januárban, részvénytársasággá alakult a Vértes Volán, rajta kí­vül, az ország többi személy- szállító Volán vállalata is. Ez időre* a Vértes Volán teljesen felszámolta, - illetve kft.-be vitte - fuvarszállító kapacitását. Ma már csak személyszállítás­sal foglalkozik. A részvénytársaság tulajdo­nosa az állam, amely magára vállalta a személyszállítás költ­ségeinek egy részét. A Vértes Volán 1992. évi üzleti tervét eredménnyel zárta és tiszta lap­pal lépett az 1993-as eszten­dőbe, amely társasággá alakulá­sával is újat hozott számára. A napokban dr. Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter munka­Kampányfőnök: Szabó Tamás Az MDF Elnöksége szerda esti ülésén Szabó Tamás minisz­tert bízta meg a párt választási kampányfeladatainak irányítá­sával. Ezt követően Rubovszky Andrást, a deliért szálló volt igazgatóját választotta meg pár­tigazgatónak. Az elnökség megvitatta a társadalombiztosí­tási képviselő választásokkal kapcsolatos kérdéseket. A muzulmán hatóságok azt kérik a boszniai ENSZ-erőktől, s személy szerint Morillon tá­bornoktól, hogy sürgősen hoz­zanak létre légihidat Tuzla és Srebrenica között a sebesültek és súlyos betegek kimentésére. Emellett kérik, hogy Srebreni- cába vigyenek élelmet, takarót, ruhát, sátrakat, - a szükséges szállítmányokról szóló jegyzé­ket átadták az ENSZ menekül­tügyi főbiztossága képviselőjé­nek. Összeomlott a boszniai tűz­szünet Srebrenica körzetében megbeszélésre'hívta össze a Vo­lán személyszállító társaságok vezetőit. Jónak értékelte a válla­latok átalakulását, amely csendben, minden különösebb zökkenők nélkül ment végbe. Megerősítette, hogy nincs a kormánynak nyereségelvárása a személyszállító társaságokkal szemben, de veszteségesek nem lehetnek. A jövőben nagyon fontosnak tartotta az autóbusz­park felújítását. Szeretnék eh­hez az IKARUS kapacitásának egy részét igénybe venni. Erre már jövőre sor kerülhet a költ­ségvetés igénybevételével. Ez év januárban ismételten emelkedtek a helyi és a hely­közi járatok tarifái. A Vértes Volán az utazási kedv jelentős visszaesésével számolt, ám ez csütörtökre virradó éjszaka - je­lentette a dpa német hírügynök­ség. A szarajevói rádió szerint a szerbek heves támadást indítot­tak a térségben; az összecsapá­sokban 25 muzulmán és 15 szerb katona vesztette életét. A dpa szerint véres közelharcot vívtak egymással a szemben álló felek, és eközben szerb csapatok több alkalommal is át­lőttek Boszniába a szomszédos kis Jugoszláviában felállított tü­zérségi állásaikból. A muzul­mán haderő három szerb páncé­lost megsemmisített. nem a várt mértékű lett. A mun­kanélküliség növekedése miatt azonban a bérletvásárlás csök­kent, különösen a Duna mentén, ahol több nagyvállalat műkö­dése nehezült meg. A Vértes Volán ma ezerkét­száz dolgozót foglalkoztat. Ta­valy 21 százalékkal növelte a béreket, az idén április 1-jétől tíz százalékkal fejlesztenek. A gazdasági eredményesség nyo­mán a további bérfejlesztésekre az év során visszatérnek. A részvénytársaság első köz­gyűlésére májusban kerül sor, ahol a többi napirend megtár­gyalása mellett elfogadják a felügyelő bizottság ügyrendjét, valamint az rt. működési sza­bályzatát. Kovács Klára A csütörtöki kormányülés egyik legérdekesebb napirendje az alkotmány módosítását, az ügyészségről szóló törvény ter­vezetét tartalmazó előterjesztés vitája volt. E téma keretében ugyanis az ügyészség felügyele­tének, irányításának reformjáról kellett véleményt formálnia a kabinetnek. Nálunk 1953-ban vezették be azt a formálisan parlamenti alá­rendeltségű ügyészségi rend­szert, amely - az 1936-os szov­jet alkotmány nyomvonalán ha­ladva - a legtöbb kelet-európai államban meghonosodott. En­nek értelmében az ügyészség önálló állami szervtípusként, mintegy a törvényhozó, a vég­rehajtó és a bírói hatalom mel­letti negyedik hatalmi ágként működött. Ám a legtöbb nyu­gati demokráciában az ügyész­ség a végrehajtó hatalom, azaz a kormány felügyelete alatt tevé­kenykedik. A kormány asztalára kerülő előterjesztésnek meglehetősen hosszú az előélete. Az Igazság­ügyi Minisztérium jogászai a Legfőbb Ügyészség szakértői­vel közösen ’91 nyara óta több alkalommal is egyeztették kon­cepciójukat a parlamenti pártok és az érdekképviseleti szerveze­tek vezetőivel. Az előterjesztés fejlécén 17 (!) intézmény egyetértésről ta­núskodó jelzés szerepel - a tár­BÜTORSZÖVET ÉS AUTÓ­ÜLÉSHUZAT VÁSÁR!!! 10-50 %-OS ENGEDMÉNNYEL ÉS 180 FÉLE BÚTORSZÖVETTEL VÁRJUK ÖNT! Autóüléshuzatok 50 féle változatban 2490 Ft-tól 3995 Ft-ig! Autószőnyegek 1280 Ft-tól, több színben Habszivacsok minden vastagságban, szivacsbetétek gyermekágy, heverő és franciaágy méretben! Valamint kaphatók még: sötétítőfüggönyök, színes szatén bútorvásznak, mikroplüssök! DOMITEXT, Győr, Szarvas u. 2/c. Telefon: 96/16-540 (Uszodától 2 percre!) Nyitva: 7-18 óráig, szombat 8-13 óráig cák közötti egyeztetés tudniillik feltétele annak, hogy a kormány az anyagot megtárgyalja. (Az előkészítésnek egyik fontos ál­lomása és fóruma az államtitká­rok értekezlete is, ahol a legkü­lönbözőbb vélemények és érde­kek szembesülnek.) A Gazdasági Kabinet vala­mint a Humán- és Ifjúságpoliti­kai Kabinet állásfoglalása szin­tén elmaradhatatlan „kelléke” az előterjesztések többségének.) Mindezen túl az ügyészségi irányítási-felügyeleti reformja­vaslatot taglaló mintegy 200 ol­dalas anyagot véleményezte az Ügyészségi Dolgozók Szak- szervezete és az Ügyészek Or­szágos Egyesülete is. Az alapos előkészítés ismere­tében is nagy kérdés persze, hogy miről és milyen hosszú vita kerekedik az ülésen. Mi­lyen érvekkel igyekszik az igaz­ságügy-miniszter az előterjesz­tés mellé állítani miniszter-tár­sait, milyen álláspontot fejtenek ki a meghívott szakértők? S milyen kérdéseket, meg­jegyzéseket fogalmaz meg An­tall József, aki egyáltalán nem formális elnöke a gyakorta 8-10 órás tanácskozásoknak. Csupán az biztos, hogy a kormány körültekintő tárgyalás alapján, és részletes vita után minősíti majd az előterjesztést. Juhász Judit kormányszóvivő KUTYAKIÁLLÍTÁS A MEOE Komárom-Almásfüzítő helyi szervezete tájjellegű kiállítást rendez a komáromi KFC sportpályán MÁJUS 1-én, SZOMBATON Nevezési határidő: április 10. Cím: Dr. Nagy Imre 2899 Naszály, Pf.: 5. Nevezési díj: 625 Ft ÁFA-va! együtt MUNKANÉLKÜLIEK FIGYELEM! Szeretne Ön az alább felsorolt cégeknél Főállásban saját lakóhelyén dolgozni nettó 50-100 000 Ft-os fizetésért? Fia igen, akkor keressen fel, vagy hívjon fel minket az alábbi címen, illetve telefonszámon! Minden jelentkezőt fogadunk: SZERENCSESEGÉD BT SZERENCSEPATKÓ BT SZERENCSECSILLAG BT 2890 Tata, Őz u. 55. Tel.: 06-34/80-342 Jelentkezni lehet: a hirdetés napjától folyamatosan e?» Átalakulás után a Vértes Volán Rt. * UNO ♦ Amerikai PVC műpadló kapható 1,8 m-es 500-850 Ft/fm 3,6 m-es 1700 Ft/fm Cím: 2900 Komárom, Új Csillag Itp. 36. Telefon: 34/43-017 Nyitva tartás: H—P 10-17-ig Sz 9—12-ig * LINO * 6990 BŐRT A BUTIK ADRIÁBÓL! Dzsekik, kabátok nagy választékban, 16 000 Ft-os áron Nyitva: 9-18 óráig Székesfehérvár, MC DONALD'S mögötti üzletsoron 6788-J Most az árrés zsebben marad Cipők termelői áron (+ ÁFA) Ez nem áprilisi tréfa 1993. április 1-től, amíg a készlet tart férfi-, női, gyermek­utcai cipők és sportcipők széles választékával várjuk a Tisza Cipő Rt. alábbi boltjában Tatabánya II., Bánhidai-ltp. 404. A Pénzintézeti Központ, mint a TRIÁSZ Kőfejtő és Feldolgozó Kft. felszámolója nyilvános értékesítés útján eladja a kft. alábbi eszközeit: KSG-042 típusú darabológép S-100 típusú földtoló UB típusú lánckotró Molotov típusú villamos targonca Valién típusú gyémánt kőzetréselő HTR-034 típusú ívhegesztő trafó Korfmann réselőgép alkatrészek Böhler és Hilti fúrószárak Gyémánt kővágó korongok (márvány és gránit) Vágókorong alaptest (200-as) Kéziszerszámok UNC kotró gumikerék lánc Csiszoló szegmensek Villanyszerelési anyagok Targonca alkatrészek Egyéb fogyóeszközök stb. Az értékesítés helye: 2543 Süttő, Rákóczi u. 64. Az értékesítés időpontja: 1993. április 16., 8-12 óra között, fogyóeszközök vonatkozásában ezt követően folyamatos Az értékesítéssel kapcsolatos felvilágosítást a 06-33/61-255-ös telefonon lehet kérni. E9S7 * VÁRJA ÖNT IS $ a Géringer SZERVIZ SUZUKI SUZUKI MARKAKERESKEDES ÉRTÉKESÍTÉS, JAVÍTÁS. ALKATRÉSZ 50 % BEFIZETÉS, 36 HAVI RÉSZLET MARUTI, SWIFT, SEDAM, VITARA 2900 Komárom, Igmándi út 63-65. Tel./fax: 34/40-490 Nyitva: 7-22-ig, hétvégén 8-16-ig A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet és Nevelőotthon felvesz 1 főkönyvi könyvelőt Költségvetési gyakorlat és számítógép-kezelői ismeret szükséges. Jelentkezés: az intézetben Tatabánya VI., Puskin u. 7/B. sz. alatt 7001 Vegyi áru - kozmetikum értékesítésére személygépkocsival rendelkező ügynököket keresünk. Telefon: 34/81-604 HÚSVÉTI SZUPER AKCIÓ A SPRINT MŰSZAKI DISZKONTBAN VHS-C kamerák 74 900 Ft-ról 69 900 Ft-ra Sony TV TXT 72 cm 118 700 Ft-ról 114 900 Ft-ra Sony TV 72 cm 108 900 Ft-ról 99 900 Ft-ra Samsung TV 55 cm, CATV, Funai TV TXT, Funai TV 55 cm sztereo 32 900 Ft-ról 29 900 Ft-ra Toshiba, JVC TV 55 cm 39 900 Ft-ról 37 900 Ft-ra Orion, Funai TV 51 cm 27 900 Ft Panasonic TV 55 cm 49 900 Ft-ról 47 900 Ft-ra Sony video 4 fejes, felezős 41 900 Ft Sharp. Toshiba, AKAI video '93-as 28 900 Ft Videoiejátszók, rekorderek 14 500 Ft-tól CD music center 17 900 Ft Mikrosütők 15 900 Ft-tól Music center., TV-játék 6 400 Ft ill. 2 800 Ft-tól Nintendo játék 8 500 Ft Moulinex mikro grillezős. 32 l-es 44 900 Ft-ról 39 900 Ft-ra Hasznait színes TV-k, videók, erősítők, hangfalak, deckek kedvező áron. Audio, video műsoros kazetták, órák, porszívók, rádiós magnók, háztartási kisgépek, fritőzök akciós áron! Philips videokazetta 350 Ft/db Részletfizetés! Használt készülékét kp-ért is átvesszük! Tel.: 11-183/46,23-573 Rádiótelefon: 06-60/74-108 67ie HÚSVÉTI VÁSÁR a GENERÁL Kereskedelmi Rt. ruházati és játékboltjaiban 1993. április 2-től április 10-ig! Ha Ön divatos női tavaszi kabátot szeretne vásárolni, MOST a kabát­csere akció keretében igen kedvező feltételekkel teheti meg! Női kabát vásárlása esetén használt kabátját átvesszük Öntől, és a vásárláskor 2 500 Ft értékben azt beszámítjuk Tatán - a Fényes Áruházban Tatabányán - a Napsugár Áruházban (Gál I.—Itp.) Oroszlányon - a Márka Áruházban Ezenkívül 30 % árengedménnyel kínálunk: Tatán: - a Fényes Áruházban egyes férfiingeket, felnőtt és gyermek szabadidőruhákat, függönyöket, ágyneműgarnitúrákat, női lábbeliket, Erima márkájú pólókat- a Kossuth téri ruházati boltban női szandálokat, egyes férfilábbeliket Tatabányán: - az Éva butikban (Ságvári E. u.) egyes felnőtt és gyermek­pulóvereket, szabadidőruhákat- a Napsugár Áruházban (Gál I.—Itp.) egyes férfiingeket, női szoknyákat és pantallókat- a Cipőáruházban (Köztársaság u.) egyes férfi- és női lábbeliket, Erima márkájú pólókat- az ADIDAS boltban (Komáromi u.) bébicipőket, Erima márkájú pólókat és egyes felnőtt Rucanor márkájú sportcipőket- a divatáru boltban (Komáromi u.) egyes férfiingeket és gyermekpizsamákat Oroszlányon: - a Márka Áruházban egyes férfiingeket- a cipőboltban egyes női és férfilábbeliket Komáromban: - a cipőboltban Erima márkájú pólókat és egyes női iábbeliket JÁTÉKVÁSÁR! Tatán: - az Ady E. úti illatszerboltban Tatabányán: a Köztársaság úti papír-játékboitban- a Komáromi úti üveg-porcelán-játékboltban Oroszlányon: - a Rákóczi úti papír-játék-sportboltban 30 %-kai olcsóbban vásárolhat egyes játékokat! Tatán, Tatabányán, Oroszlányon és Komáromban mindig friss, gazdag élelmiszerváiasztékkal várják Önt a SPAR szupermarketek! Minden kedves vásárlónknak kellemes húsvéti ünnepeket kíván a GENERÁL Kereskedelmi Rt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom